Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  house
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł omawia przykłady realizacji betonowych domów w Polsce po 2000 roku. Jest także prezentacją tezy, że po dziesięcioleciach odrzucenia betonu jako materiału, w którym można mieszkać, stał on się na nowo tworzywem pośredniczącym w poszukiwaniach nowych struktur mieszkalnych w polskim krajobrazie. Ważnym elementem w tej mentalnej transformacji jest przekonanie o istocie znaczenia form i technologii betonowego detalu architektonicznego.
EN
The article discusses examples of concrete houses made in Poland after 2000. The aim of the article is to present the thesis on the increasing importance of concrete for the creation of architecture of single-family houses. After decades of rejecting concrete as a material to live and live in, concrete has once again become an intermediary material in the search for new elementary residential structures in the Polish landscape. An important element in this mental transformation is the belief in the essence of the importance of forms and technologies of concrete architectural details. A detail is a tool that shows the originality of the idea and the meaning of concrete formations.
2
Content available remote Houses and skyscrapers of Manhattan – a horizontal or vertical city?
EN
Residential towers undeniably changed the reality that surrounds us. Vertical structures have influenced the landscape of cities by shaping new, previously unknown panoramas. Infinite peripheries were split and reassembled again in the vertical form. Is it possible to create a comfortable living space in a small area? Can residential towers fit into a fully fledged and well-functioning urban structure? Problematic aspects of this scenario are discussed on the basis of the most representative example in the world, which is Manhattan, located in New York City. Analysis of the urban structure of specific districts and examples of residential towers enables the presentation of the differences, advantages and disadvantages resulting from a specific given forms of architecture and urban planning.
PL
Wieże mieszkalne niezaprzeczalnie zmieniły otaczającą nas rzeczywistość. Wertykalne struktury wpłynęły na krajobraz miast, kształtując nową, nieznaną wcześniej panoramę. Nieskończone peryferia zostały poddane rozczłonkowaniu funkcjonalnemu i ponownie scalone w formie pionowych konstrukcji. Czy dzięki temu udało się stworzyć dogodną przestrzeń życia na niewielkim terenie? Czy wieże mieszkalne mogą wpisać się w pełnowartościową i dobrze funkcjonującą strukturę miejską? Problematykę omówiono na podstawie najbardziej reprezentatywnego w świecie przykładu, jakim jest nowojorski Manhattan. Analiza struktury urbanistycznej poszczególnych dzielnic wyspy oraz konkretnych przykładów wież mieszkalnych pozwoli na dokładne przedstawienie różnic, zalet i wad wynikających z danej formy architektury i urbanistyki.
3
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniom związanym z miejscem zamieszkania człowieka w środowisku miejskim. We współcześnie kształtowanych przestrzeniach miejskich nadrzędną rolę pełnią miejsca przeznaczone do zamieszkania przez człowieka. Charakteryzują je szczególnie walory związane z pięknem oraz kompozycją przestrzenną, a także optymalne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne mieszkań / domów w powiązaniu z otoczeniem natury i architektury.
EN
This article has been devoted to matters associated with man’s place of residence in the urban environment. In currently designed urban spaces, places assigned for human housing play a dominant role. They are characterised by assets associated with beauty and spatial composition and featuring optimal functional and spatial solutions in apartments and houses, linked with natural and architectural surroundings.
4
Content available Gra brył domu jednorodzinnego
PL
Świat architektury zmienia się, jest to dość oczywiste. Piękno tak potrzebne kiedyś jako warunek sine qua non istnienia działa sztuki umarło. Funkcja budująca przez ostatnie dekady kształt architektury jest dziś raczej błahym pretekstem. Kompozycja niezbędna w tworzeniu sztuki została zabita przez sztukę awangardową. Sztuka dekompozycji wdarła się natarczywie w świat architektury. Dom jednorodzinny, do którego się przyzwyczailiśmy także zmianie swój kształt. Duch ekspresjonizmu wdziera się do architektury mieszkaniowej. Nauka projektowania musi podążyć nową, nie do końca znaną drogą.
EN
The world of architecture is changing, it is quite obvious. Once so necessary as a sine qua non condition for the existence of a work of art, beauty has died. Function, which has been building the shape of architecture for decades, is a rather trivial pretext today. The composition necessary to create art has been killed by avant-garde art. The art of decomposition has pushed its way into the world of architecture. The single-family house we have become accustomed to is also changing its shape. The spirit of expressionism invades residential architecture. Design science has to follow a new, not entirely known path.
5
Content available Dom w "mieście-osiedlu"
PL
Myśląc o strukturze funkcjonalno-przestrzennej małych miast z reguły mamy przed oczami niewielkie w skali miasteczko z historycznie ukształtowanym rynkiem, otoczonym kamieniczkami oraz drobnoziarnistą tkanką peryferii. Istnieją również małe miasta, wyrosłe z XX wiecznych robotniczych osiedli przyfabrycznych, które z czasem przekształciły się w monofunkcyjny ośrodek miejski, gdzie zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pełni funkcję śródmieścia co buduje specyficzną tożsamość miejsca. W artykule przedstawiono przykłady budowy i przekształceń struktury miejskiej wybranych jednostek osadniczych. Pojęcie „domu” zidentyfikowano dwojako: jako budynek (potocznie nazywany blokiem) ze specyficznymi interakcjami społecznymi i sposobem użytkowania oraz jako małe miasto (tytułowe miasto-osiedle), które pełni funkcje zarówno jednostki sąsiedzkiej jak i organizmu miejskiego. Analizując przekształcenia morfologiczne, autorka podejmuje próbę wskazania cech i czynników mających wpływ na procesy zmieniające anonimowe, schematyczne układy urbanistyczne osiedli przyzakładowych w wielofunkcyjny „dom”, zaprojektowany w sposób dający szanse na poziom komfortu zamieszkania właściwy tradycyjnym modelom miasta o historycznej proweniencji.
EN
When thinking about the functional and spatial structure of small towns, we usually have a small town in front of our eyes with a historically shaped market square, surrounded by tenement houses and fine-grained peripheral tissue. There are also small towns, which arose from the 20th century factory workers’ settlements, which in time evolved into a monofunctional urban centre, where the multi-family housing complex functions as a downtown, which builds the specific identity of the place. The article presents examples of construction and transformation of the urban structure of selected settlement units. The concept of a “house” was identified in two ways: as a building (colloquially called a block of flats) with specific social interactions and use, and as a small town (the title city-estate), which serves as both a neighbourhood unit and an urban organism. When analysing morphological transformations, the author attempts to indicate the features and factors affecting processes that change the anonymous, schematic urban layouts of company estates into a multifunctional “house”, designed in a way that gives the chance of a level of comfort of living typical of traditional city models with historical provenance.
6
Content available Racjonalne włoskie wnętrza
PL
Niniejszy esej poświęcony jest pogłębionej refleksji i badaniom dotyczącym wewnętrznej przestrzeni domu i jej cechom, które prowadzone były we Włoszech między końcem lat dwudziestych a końcem lat czterdziestych. Poprzez wystawy, publikacje i kilka realizacji, włoscy architekci zajmowali się zagadnieniem przestrzeni domowej i jej różnymi aspektami: kompozycyjnymi, technicznymi, ekonomicznymi, społecznymi. Stało się to możliwe dzięki wizji związanej z międzynarodowym kontekstem, ale także za pośrednictwem takich architektów i uczonych jak Gio Ponti, Franco Albini, BBPR, Diotallevi i Marescotti, i ich swoistej włoskiej interpretacji tematu „domu człowieka” / „domu dla ludzi”.
EN
The essays focuses on how, between the end of the Twenties and the end of the Forties, in Italy there has been a deep reflection and investigation about the interior space of the house, and its qualities. Through exhibitions, publications, and some realizations, the Italian architects dealt with the issue of the domestic space and its different aspects: compositional, technical, economic, social. That happened thanks to a vision related to the international scenario, but also, thanks to architects and scholars such as Gio Ponti, Franco Albini, BBPR, Diotallevi and Marescotti, with a peculiar Italian interpretation of the “house of man”/”house for people” topic.
PL
Wydawać, by się mogło, że nie sposób wyobrazić sobie ściślejszego związku zwierzęcia z ludzkimi siedzibami niż to, co wyprawia tanecznica okienna, żyjąca niemal wyłącznie w szparach okien, drzwi, podłóg czy szaf. Rzeczywiście, wysoko ustawiła poprzeczkę uzależnienia od ludzi. Da się bardziej uzależnić? Otóż da.
PL
Systemy gospodarowania wodą deszczową są zależne przede wszystkim od warunków geologicznych, kształtu zlewni i regulacji prawnych. Podstawowym dokumentem koniecznym do uzyskania jest zgoda wodno prawna, które można porównać do budowlanego pozwolenia na eksploatację obiektu. Zakres obowiązków i kompetencji wynikających z tego dokumentu jest bardzo duży. W Ustawie Prawo wodne, podstawowym dokumentem jest zgoda wodno prawna. Jedynie odprowadzanie wód opadowych do zbiorników szczelnych odparowujących nie wymaga postępowania administracyjnego. To znaczy, że rozwiązania polegające na wykorzystaniu wolnych terenów zielonych do retencjonowania wody powinny być poprzedzone uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych. Niebezpieczeństwo polega na tym, że nie zawsze takie sprawy są pozytywnie rozpatrywane.
EN
Rainwater management systems are mainly dependant on geological conditions, shape of the catchment and the legal regulations. Basic document at necessary to get before start of construction is water law agreement (aquatic consent). It can be compared to building permit for the operation of the building. The scope of duties and competences resulting from this document is very extensive. In the Water Law Act the basic document is water law agreement (aquatic consent). The only exception is drainage of rainwater in the tight evaporation water tank, which does not require administrative proceedings. It should be proceeded by obtaining the appropriate administrative decisions. The problem is that such cases are not always examined positively.
9
Content available Szczęściarze?
PL
W tekście opisane są losy czterech domów jednorodzinnych zaprojektowanych i zbudowanych dla rodzin Muellerów (Praga), Lemke (Berlin), Tugendhatów (Brno) i Wittgensteinów (Wiedeń). Są to domy – dzieła sztuki architektonicznej, ale losy ich były równie dramatyczne jak losy ich właścicieli, taka to była epoka. Czy wobec tego wspaniałe budynki i ich dumni właściciele byli szczęściarzami? Lepiej na to pytanie nie próbować odpowiadać, pozostawiając czytelnika z opisem zdarzeń i jego własną refleksją.
EN
The text describes the fate of four houses designed and constructed for the Muellers (Prague), the Lemkes (Berlin), the Tugendhats (Brno) and the Wittgensteins (Vienna). Each of these houses is an architectural work of art, but their fates were as dramatic as the fate of their owners, as was the epoch. Does this mean that the great buildings and their proud owners were lucky? It is best that we do not try to answer this question, leaving the reader with a description of the events and their own thoughts.
PL
Odnosząc się do „la maison du gardien-jardinier” Villi Savoye proponujemy projekt domu ogrodnika, w kilku znaczących „domach-manifestach” modernizmu. Konstrukcja o małych wymiarach, która pozwala na niezależne życie pary mieszkańców, zapewnia utrzymanie pierwszego domu, ze wszystkimi elementami koniecznymi do niezależnego życia podporządkowanego oryginalnemu projektowi. Następuje wznowienie nowoczesnego architektonicznego laboratorium produkującego „domy-manifesty”, które będą wchodzić w grę zarówno w porównaniu do unikalnych istniejących XX wiecznych i współczesnego XXI-wiecznego – siedliska minimum. Domy i krajobrazy zaprojektowane przez Aalto, Miesa, Neutra, Gray’a, Bo Bardi, Scharouna, Smithsona, da Roche, Codercha... ustanowią materialną bazę. Tekst łączy badania, interwencje w dziedzictwo i współczesną kreatywność.
EN
Having as reference “la maison du gardien-jardinier” of the Villa Savoye, we propose a project for the gardener’s house, in some of the most significant “manifest-houses” of modernity. A construction of small dimensions that allow the autonomous life of a couple, that ensures the maintenance of the first house, with all the elements necessary for an independent life subordinate to the original project. A reissue of modern architectural laboratory that produced the “manifest-houses”, which will come into play both compared to the most unique architectural pre-existing twentieth century and contemporary architecture, the 21st century, a minimum habitat. Houses and landscapes designed by Aalto, Mies, Neutra, Gray, Bo Bardi, Scharoun, Smithson, da Rocha, Coderch... will constitute the material basis. An essay that integrates research, heritage intervention and contemporary creativity.
11
Content available Dom jako próg. Linie, granice i krawędzie
PL
Domu nie można zredukować do zasad gwarantujących wysoką fizyczną jakość życia. Każde marzenie o zamieszkiwaniu skupia się na pragnieniu własnego domu a nie na wizji miasta. Konsekwencje są na dłuższą metę równoznaczne ze stratą. W tym sensie, konieczny jest powrót do doświadczeń, w których natura, lecz nie w sposób banalny, zostaje użyta jako kluczowy składnik kompozycji urbanistycznej. Szczególnie, zagadnienia progu oraz wspólnej płaszczyzny pomiędzy zewnętrzem a wnętrzem mogą stać się przestrzenią uwagi w mieście. Ścieżki i narracje, to co może być ruchome a to co powinno być trwałe, to co może być „ślepe” a to co musi pozostawać w relacji z zewnętrzem, miasto i jego krajobraz, na którym można oprzeć „ekologiczny odcisk” życia, formy wewnętrznych konfiguracji, które nadają sens i wagę projektowi domu w strukturze miasta.
EN
A house is not reducible to the rules that guarantee physical well-being. Every dream about living converges in the desire for the individual house and not in an urban vision. The consequences are tantamount, in the long run, to a loss. In this sense, it is necessary to restart from those experiences where nature, not trivially, is used as a key component of urban composition. In particular, the themes of the threshold and the interface between the outside and inside are the space of attention compared to the city. Paths and narratives, what can be mobile and what should be fixed, what can be “blind” and what needs to be related with the outside, the city and its landscape, on which to base an “ecological blueprint” of living, the volumes to internal spatial configurations, which give a sense and attention to the project of the house into the city construction.
12
Content available Dom Innego
Pretekst
|
2017
|
Nr 7
109--113
PL
Praca dotyczy domów “Innego”, architektury odnoszącej się do problemów “zamieszkiwania” jakie nakreśla filozofia; fenomenologia i egzystencjalizm. Opisuje przykłady dzieł architektury i sztuki powstałych w przestrzeni miast, których celem jest stawianie pytań o dom jako taki, właściwości, cechy, istotę zamieszkiwania – bycia na Ziemi. Istota domu odsłania się w sytuacjach granicznych – gdy dom się traci, gdy jest się z niego wykluczonym. Przytoczone przykłady to domy w sensie metaforycznym; dom bezdomnego, dom pamięci, dom samobójcy, dom muzyki. Dzieła te są z pogranicza światów filozofii, sztuki i architektury. Może mają podwójną tożsamość – dzieła architektury i sztuki, a może stanowią dowód tego że miejsce architektury jest w świecie sztuki.
EN
The thesis concerns the houses of “the Other”, the architecture that refers to the problem of dwelling outlined by the philosophy; Phenomenology and Existentialism. It presents examples of works of architecture and art created in the urban space, whose aim is to raise a question about the house itself, its properties and qualities, the idea of dwelling – living on the Earth. The essence of a “home” can be found in boundary situations – when one loses their house or they are excluded from it. The works presented are examples of the house in the metaphorical sense: the homeless house, the house of memory, the house of a suicide, the house of music. These works are from the borderland of philosophy, art. and architecture. Perhaps they have a double identity – of the work of architecture and art or they just simply show that the place of architecture is in the world of art.
13
Content available remote Housing in the Polish countryside (ruralist's reflections)
EN
This article presents the issue of housing construction in the Polish countryside in a synthetically treated historical aspect (until 1939) and seven phases after 1945 distinguished by the author. The author’s observations and assertions are based on knowledge of the subject (and many years of research) in relation to construction in Lesser Poland. The seven parts (sections) cover the critical description of the phenomena connected with rural housing, in particular processes of dispersion (entropy) in the management of rural space and far-reaching aesthetic disorders, both landscape and conceptual-functional (in terms of technical infrastructure and social costs). The article justifies the thesis of a significant and sometimes decisive (often negative) impact of land reform (Decree PCNL 1944), and two great political transformations (1944–1948, i.e. the introduction of real socialism, and return to a market economy and democratic system after 1989) on the construction. The considerations are accompanied by reflections of a general nature by researcher of rural planning and architecture and designer of many architectural objects.
PL
Artykuł przybliża problematykę budownictwa mieszkaniowego na polskiej wsi w syntetycznie potraktowanym aspekcie historycznym (do 1939 r.) i w siedmiu wyodrębnionych przez autora fazach po roku 1945. Swoje obserwacje i konstatacje autor opiera na znajomości przedmiotu (i wieloletnich badaniach) w odniesieniu do tego budownictwa na terenie województwa małopolskiego. W siedmiu częściach (podrozdziałach) ujmuje krytyczny opis zjawisk towarzyszących budownictwu wiejskiemu, w szczególności procesy rozproszenia (entropii) w gospodarowaniu przestrzenią wiejską oraz daleko idące zaburzenia estetyczne, krajobrazowe i koncepcyjno-funkcjonalne (w kontekście infrastruktury technicznej i kosztów społecznych). Uzasadnia przy tym tezę o znaczącym, a niekiedy decydującym (i nierzadko negatywnym) wpływie na to budownictwo reformy rolnej (dekret PKWN z 1944 r.) oraz dwóch wielkich transformacji ustrojowych (1944–1948 r., czyli wprowadzenia realnego socjalizmu, oraz po 1989 r. powrotu do gospodarki rynkowej i ustroju demokratycznego). Rozważaniom towarzyszą refleksje natury ogólnej badacza przedmiotu z zakresu planowania i architektury wsi oraz praktyka-projektanta wielu obiektów architektonicznych.
PL
W pracy omówiono wyniki międzynarodowych badań ankietowych przeprowadzonych w styczniu 2015 roku na grupie 45 osób z 20 krajów. Badania miały na celu rozpoznanie kulturowo uwarunkowanych wzorców pojmowania pojęcia „dom”, z perspektywą wykorzystania wyników w projektowaniu domów i mieszkań pod kątem określonych grup społecznych lub etnicznych. W ankiecie pytano o rozumienie pojęcia „serce domu” oraz o najważniejsze semantycznie miejsca domu. W grupie 45 badanych osób uzyskano 38 odpowiedzi. Omówiono uzyskane odpowiedzi, w szczególności odnoszące się do różnorakiego stosunku do semantycznie kluczowych elementów domu, w tym do pojęcia „serce domu”.
EN
The results of an international poll in January, 2015, are interpreted and commented in the article. The poll group consisted of 45 persons from 20 countries. They have been asked for their comprehension and interpretation of the key notions related to their homes, i.e. “home”, “house” and “heart of a home” (as “key spaces” in dwellings, namely, spaces that seemed the most semantically important for the interviewees), with the objective of the recognition of cultural-determined patterns of “home” perception. The poll resulted with 38 valid answers, being analyzed in the article. The results are expected to be useful in the future architectural design of houses and other types of dwellings, including design for special cultural or social groups.
15
Content available Dom - otoczenie - wnętrze
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z kształtowaniem jednorodzinnych domów wolnostojących w przestrzeniach miejskich gdzie dom – otoczenie – wnętrze stanowią triadę wzajemnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych związanych z jakością zdrowego i zrównoważonego środowiska mieszkaniowego człowieka. Autor przedstawia założenia ideowe związane z poszukiwaniem humanistycznych współczesnych form zamieszkania w silnych relacjach z naturą. "Dom w krajobrazie" – taki temat otrzymali studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Celem było między innymi poszukiwanie niekonwencjonalnych wizji i oryginalnych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych domów na miarę możliwości technologicznych drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku. Artykuł prezentuje piętnaście najlepszych nagrodzonych studenckich projektów wolnostojących domów mieszkalnych. Projekty zawierają indywidualne kreacje kształtowania przestrzeni zamieszkania człowieka, a także poszukiwania związków architektury jednorodzinnej z różnorodnym otoczeniem, szczególnie krajobrazowym. Prezentowane domy w krajobrazie realizują marzenia do zamieszkania w środowisku pięknym w harmonii z zielonym otoczeniem – naturą.
EN
The article focuses on issues connected with shaping one-family detached houses in urban spaces, where house – surroundings – interior constitute a triad of mutual functional and spatial relations connected with the quality of a healthy and sustainable housing environment of man. The author presents the conceptual assumptions relating to searching for contemporary humanistic forms of occupying a residence in close relations with nature. "House in Landscape" – this was a topic given to students of the Faculty of Architecture of the Cracow University of Silesia in the Chair of Housing Environment. The objective was, without limitations, to search for unconventional visions and original functional and spatial solutions of houses that would correspond to the technological opportunities of the second decade of the 21st century. The article presents fifteen best awarded designs of residential detached houses, developed by students. The designs contain individual creations of shaping residential space of man, as well as searching for relations of one-family architecture with various types of surroundings, especially with landscape. The presented houses in landscape constitute a fulfilled dream to live in a beautiful environment, in harmony with green surroundings – nature.
PL
Tytułowa parafraza znanego przysłowia: „Pokaż mi swój dom, a powiem ci, skąd jesteś” najpełniej obrazuje tematykę niniejszego artykułu. Autorka stawia hipotezę, że kultury, z jakimi człowiek obcuje w swoim życiu, są twórczymi siłami kształtującymi architekturę domów jednorodzinnych, nadając jej jasno sprecyzowane cechy charakterystyczne. Dowiedzenie tej tezy następuje poprzez autorską ocenę trzech przykładów domów pochodzących z różnych regionów i kultur. Pierwszym z nich jest „dom w norweskich klimatach” powstały na terenie Polski w podwarszawskim Józefosławiu, kolejnym dom architekta W. Rybczyńskiego, ostatnim zaś kanaryjski dom - La Casa Ruiz. Przytoczone przykłady, mimo pozornych różnic, potwierdzają zależność pomiędzy formą domu a wzorcami kulturowymi. Praca ta jest subiektywną interpretacją dowodów dotyczących sposobu, w jaki ludzie organizują i używają przestrzeni mieszkalnej. Rozważania nad relacją kultury i architektury zostały wzbogacone o spostrzeżenia teoretyków architektury, socjologów, filozofów, a nawet przemyślenia poetów. Interdyscyplinarne podejście do tematu wielu obserwatorów różnej specjalności ma na celu określenie porządku w tej bardzo złożonej dziedzinie, a tym samym stworzenie lepszego zrozumienia form.
EN
The title paraphrase of the well-known proverb: “Show me your house and I’ll tell you where you are from” the best illustrates the theme of this article. The author presents hypotheses, that cultures, which man associates in his life, are the creative forces, which are shaping the architecture of single-family houses and giving it a clearly defined characteristics. Proving the thesis takes place through the presentation of three examples of houses from different regions and cultures. The first of them is the “house in the norwegian climates” which was built in Poland, in Józefosław. The second description shows architect W. Rybczynski’s house. The last one example is the Canarian house - La Casa Ruiz. Examples quoted, in spite of the seeming differences, confirmed the dependence between the form of the house and cultural patterns. This paper is a subjective interpretation of the evidence concerning the manner in which people organize and use living space. Considerations on the relationship of culture and architecture are also enriched by insights of many observers of different specialties: architectural theorists, sociologists, philosophers, and even reflections of some poets. Interdisciplinary approach aims to determine the order in this very complex field and thus a better understanding of the forms.
17
Content available Współczesny dom ekspresyjny
PL
Na podstawie jednej z definicji piękna autor stara się przedstawić różne sposoby podejścia do projektowania. Przykłady dzieł architektonicznych od początku do końca XX wieku pokazują starania architektów zmierzające do oderwania się od historycznego sposobu podejścia do projektowania.
EN
Based on one of the definitions of beauty author tries to present different approaches to design. Examples of architectural department from the beginning to the end of the twentieth century, shows the efforts of the architects aimed to break away from the historical approach to design.
PL
Tekst jest próbą syntetycznego ujęcia problemu polskiego mieszkalnictwa XX wieku, w nałożeniu się nań modernizmu w architekturze, a zgodnie z polską specyfiką łącząc dodatkowo nową architekturę z na nowo zaistniałym państwem po długim czasie jego nieistnienia. Rozważania rozgrywają się w trzech okresach: międzywojnia, czasów PRL-u i współczesności po roku 1989, czyli czasu po upadku rządów totalitarnych w Europie Wschodniej.
EN
This essey is the trial of the treating the problem of polish housing in XX century. We have here the example of phenomenon of joining the architectural modernism with regaining the independence by polish state after more than hundred years of dependence from the strange powers. Our reflections treat on three periods: the interwar, “The Polish Peoples” Republic and the time after the year 1989, or the fall of totalitarian rules in east Europe.
19
Content available Dom, osiedle, krajobraz jutra
PL
Postać „domu jutra” jest wypadkową wielu czynników. Popularność zamieszkania poza zwartą zabudową miejską sprawia, że na świecie więcej ludzi mieszka poza miastami niż w miastach. Oznacza to, że suma „domów jutra” tworzy „krajobraz jutra” a więc punkt ciężkości zainteresowań architektów przenosi się ze skali pojedynczego obiektu do skali urbanistycznej.
EN
The shape of “tomorrow’s house” is the resultant of numerous factors. Because of the popularity of living beyond compact urban developments, more people live outside the cities than in them. It means that the sum of “tomorrow’s houses” creates “tomorrow’s landscape”. Thus, the centre of gravity for architects’ interests is being shifted from the scale of a single object to the urban scale.
20
Content available Dom modernistyczny domem jutra?
PL
Na obrzeżach dzielnicy willowej Weimaru, wśród biedermeierowskich i secesyjnych domów wznosi się biały klocek, szokujący nawet współczesnego przechodnia swoją kubiczną, prostą formą. Niby kosmiczny statek, który wylądował wśród zieleni ogrodów otaczających mieszczańskie wille. Wnętrza, równie daleko odbiegały od przestrzeni ogniska domowego kształtowanego na początku XX w. Dziewięćdziesiąt lat, które mija od powstania „Musterhaus Am Horn” według projektu Georga Muche i Waltera Gropiusa, to czas na podsumowanie i postawienie pytania na ile dom współczesny, czy dom jutra czerpie z tradycji modernizmu? Czy hasła głoszone w latach 20. XX wieku odnoszące się do kształtowania przestrzeni życiowej nowoczesnego społeczeństwa są dalej aktualne? A być może leżą u podstaw projektów domu jutra?
EN
At the outskirts of a villa district of Weimar, among Biedermeier and modernism houses, stands a white block which astonishes even a contemporary passerby with its cubic, simple form. It looks like a space ship which landed among green gardens surrounding bourgeois villas. The interior is also far from the household space developed in the early 20th c. Ninety years which have passed from building Musterhaus Am Horn designed by Georg Muche and Walter Gropius, so it is high time we recapitulated and considered to what extent the contemporary house, or the house of tomorrow, draws from the tradition of modernism. Are the mottos of the 1920s regarding the development of living space of the then modern society still valid? Do they form a basis of the house design of the future?
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.