Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grain material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Within the framework of the study’s realization, an attempt was taken up aiming at modeling of the impact-resistant process of grain materials’ shredding with the use of the shredder beater. There was presented a model describing the required speed of a working assembly together with beaters, in order to maintain the technological grain’s partitioning. Such a model considers the grain’s dimensions and its physiomechanical properties.
PL
W ramach realizacji pracy podjęto próbę modelowania udarnościowego procesu rozdrabniania materiałów ziarnistych za pomocą rozdrabniacza bijakowego. Przedstawiono model opisujący wymaganą prędkość zespołu roboczego wraz z bijakami w celu zapewnienia technologicznego podziału ziarna. Model uwzględnia wymiary ziarna oraz jego właściwości fizykomechaniczne.
PL
Węzły przesypowe w kopalnianych systemach transportu materiałów rozdrobnionych przenośnikami taśmowymi są miejscami potencjalnych awarii, strat energii, zwiększonego ścierania taśm i transportowanych ziaren oraz zapylenia, co wiąże się z wymiernymi kosztami, które należy obniżać przez doskonalenie konstrukcji przesypów. W artykule przedstawiono teoretyczną analizę ruchu ziarna w przesypie z uwzględnieniem oporów tarcia oraz wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych ruchu warstwy ziaren, przeprowadzonych z wykorzystaniem szybkiej kamery oraz metody elementów dyskretnych (DEM), których wyniki mogą być przydatne w projektowaniu przesypów o lepszych walorach eksploatacyjnych.
EN
Dumping points in mine transport systems of bulk materials onto belt conveyors are some spots of potential failures, energy losses, increased belt and transported grain abrasion as well as dusting, what is connected with defined costs, which one ought to decrease by improvement of dumping constructions. The article presents theoretical analysis of grain movement into dumping with the friction resistances and results of experimental and simulation investigations of grain layer movement, carried out with the use of fast camera and the discrete element method (DEM), the results of which can be useful into dumping design of better exploitation advantages.
3
Content available remote Zmiana gęstości złóż ziarnistych pod działaniem nacisku zagęszczającego
PL
Prowadzone badania miały na celu wyznaczenie wartości liczbowych redukcji złoża oraz zmiany gęstości w zakresie niskich nacisków. Badano następujące ziarna zbóż: gorczyca, kukurydza, pszenica, soja. Wyniki będą wykorzystywane do celów projektowych przy konstruowaniu urządzeń pakujących. Stosując metodę zagęszczania złoża do ograniczenia segregacji wtórnej można stosować naciski do 0,6 MPa i redukcję objętości złoża do 5%. Powyżej tych wartości ziarna zbóż zostaną uszkodzone.
EN
A purpose of this research was to determine bed reduction values and density change for a low thrust range. Mustard, com, wheat and soya seeds were tested. The results obtained should be used in the designing of packaging equipment. Thrust up to 0.6 MPa and 5% reduction of grain bed volume can be applied to constrain the backward segregation. If these values are exceeded, a grain bed can be damaged.
PL
W celu ograniczenia segregacji zaproponowano metodę polegającą na prasowaniu materiału ziarnistego w czasie jego pakowania. Metoda ta ogranicza swobodę ruchu ziaren przez zmniejszenie przestrzeni międzyziarnowych i dodatkowo powoduje zmniejszenie objętości masy materiału. W pracy przedstawiono wyniki jakościowych i ilościowych pomiarów sprasowanych złóż ziarnistych w symulowanych warunkach transportu. Użyto materiałów pochodzenia rolniczego (ziarna zbóż).
EN
In order to reduce segregation, a method based on particulate material compression during its packaging is proposed. This method restricts freedom of grain movement by the intergranular space reduction and additionally causes the material volume reduction. Results of qualitative and quantitative measurements of compacted granular beds obtained in simulated conditions during transportation are presented in the paper. Materials of agricultural origin (grains) were used.
PL
Celem pracy była ocena wpływu sposobu przygotowania Tecyklatu gumowego na właściwości kompozytów polimerowych polietylenowych. Dobierając odpowiednio stopień rozdrobnienia, zawartość regranulatu gumowego oraz metodę przetwórstwa można uzyskać nowe właściwości kompozytów. Pozwala to na określenie optymalnych wskaźników jakości materiału do późniejszych zastosowań. Jak wynika z badań istotny wpływ na właściwości mają również zastosowane metody przetwórstwa próbek - wtryskiwanie lub prasowanie.
EN
A goal of this research work was the assessment of influence of preparation method of rubber recyclates on polymer composites' properties. It is possible to obtain different polymer composites' properties by selecting the size reduction degree, total content of rubber regranules and different manufacturing method. Therefore, optimum material quality indicators for further applications can be determined. Manufacturing methods have also an essential influence on samples properties.
PL
Badano zjawisko segregacji mieszaniny układu materiałów ziarnistych podczas transportu. Przedstawione wyniki dotyczą zachowania się układów ziarnistych stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym w przenośniku pneumatycznym.
EN
A phenomenon of segregation in grain materials' mixtures during their transportation was investigated. The results presented concern the behavior of grain systems with pneumatic transportation used in farming and foods industry.
7
Content available remote Właściwości użytkowe drobnych ziaren poliamidu
PL
W pracy przedstawiono wstępne rezultaty badań umownych wskaźników użytkowych jako próba oceny na podatność mieszania materiałów ziarnistych drobnych. Wyznaczono gęstość usypową i utrzęsioną oraz kąt naturalnego usypu dla wybranych ziaren poliamidu.
EN
A test stand for the assessment of usability properties of poly- amidc powder during mixing is presented in the paper. The universal stand enables the rapid measurement. Moreover, it enables the determination of density and angle of natural slip for selected polyamidc powder grains.
8
Content available remote Uzdatnianie proszku poliamidowego
PL
W pracy zaprezentowano rezultaty oceny wymiarowej proszku poliamidowego i energochłonności jego mieszania. Wyznaczono wartości współczynnika napięciowego momentu obrotowego dla poszczególnych materiałów sypkich.
EN
A test stand for the assessment of a size and diameter of poly-amide powder and energy consumption during mixing is presented in the paper. The universal stand enables the rapid measurement. Moreowr. it enables the determination of energy consumption. temperaturę distribution and energy losses by measu-ring of torąue at input and output points during mixing.
PL
Mieszaniu układów niejednorodnych towarzyszy często segregacja, której zapobiec może stosowanie elementów wspomagających ten proces. Autorzy proponują zastosowanie wkładek systemu Roof Shaped Insert o tym samym kącie rozwarcia i różnych średnicach. W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania komputerowej analizy obrazu do oceny rozkładu trasera w mieszaninie ziarnistej (wyka-gorczyca) podczas mieszania systemem funnel-flow dla serii badań z zastosowaniem i bez stosowania kształtek daszkowych.
EN
The mixing of heterogenous configurations is often accompanied with segregation, which can be stoped by the use of elements that back up this process. Conducted investigation suggest the use of Roof Shaped Insert system with the same obtuse angle and with different diameters. This research presents the ability of a computer image analysis used for the estimation of the tracer's distribution in a grain mixture (vetch-mustard) while the mixing of the funnel-flow system for the series of research with the use of Roof Shaped Inserts.
10
Content available remote Ocena stopnia zmieszania składników ziarnistych za pomocą miernika bieli MB-3M
PL
W pracy zaprezentowano stanowisko badawcze do oceny stopnia zmieszania materiałów ziarnistych za pomocą miernika bieli typ MB-3M. Uniwersalne stanowisko badawcze pozwala na szybką ocenę stopnia zmieszania składników ziarnistych. Poza tym umożliwia wyznaczenie energochłonności, strat energii (pomiar momentu obrotowego na wejściu i wyjściu) i rozkład temperatur podczas mieszania.
EN
An experimental setup used for the assessment of mixing degree of grainy materials has been presented. The versatile experimental setup enables the rapid measurement of mixing degree. Moreover, it enables the determination of energy consumption and energy losses by means of torque measurements at input and output points, as well as the temperature distribution during mixing.
EN
The paper presents the results of a study on the influence of the process parameters on the minimum number of rotations of a hybrid paddle agitator, by means of which a stable circulation of the particulates bed in the dissolver was achieved. On the basis of the investigations a significant variability of the process parameters was obtained, which made it possible to assemble dimensionless equations describing a state of the bed circulation and a relevant power of agitator, causing this desired effect. The equations developed in this way made it possible to determine the hybrid agitator operational conditions, for which there would be a flow of the mixture through the zone of particles disintegration carried on by means of disk agitator. Such a state leads to the increase of the grain size homogeneity, and results in the decrease of the process power.
PL
Przeprowadzono testy pełzania z odciążeniem na masie ziarna ściskanej jednoosiowo w cylindrze o wymiarach φ 69,9 x 120 mm. Sprawdzono wpływ wilgotności (10-30%) na trwałe odkształcenia i właściwości lepkosprężyste badanego materiału. Stwierdzono m.in., że najwyższy moduł sprężystości był dla wilgotności 14,2-17,3%. W tym przedziale wilgotności wystąpiły największe różnice gatunkowe.
EN
The research involved creep tests with relief of grain material pressed uniaxially in a φ 69.9 x 120 mm cylinder. The effect of moisture content (10-30%) on plastic strains and viscoelastic properties of the tested material were checked. Among others, it was proved that highest elasticity coefficient value was obtained for moisture content ranging from 14.2 to 17.3%. Largest species-related differences were confirmed in this humidity range.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu mieszania układów ziarnistych dwuskładnikowych w mieszalniku z mieszadłem łopatkowym. Proces mieszania prowadzono w zbiorniku o średnicy 500 mm z użyciem mieszadeł łopatkowych prostych i nachylonych pod kątem 15°, 30° i 45° o średnicy 490 mm i wysokości łopatki wynoszącej 60 mm. Mieszanie prowadzono przy zmiennej częstości obrotowej mieszadła, wynoszącej odpowiednio 0,667, 1 i 1,33 s-1. Ocenę jakości mieszaniny prowadzono za pomocą stopnia zmieszania według formuły Rose'a. Czas mieszania niezbędny do osiągnięcia najwyższego stopnia zmieszania oraz wyznaczona moc mieszania posłużyły do określenia jednostkowej energii mieszania.
EN
The study presents the results of an analysis of the mixing process of two-component grain systems in a mixer with a paddle agitator. Mixing was done in a container with 500mmm diameter with use of paddle agitators - simple and inclined at an angle 15°, 30° and 45° with diameter 490mm and paddle height 60mm. Mixing was done at changing rotary frequency of the paddle of 0.667, 1 and 1.33 s-1. Mix quality was assessed with mixing degree using Rose's formula. Mixing time necessary to obtain the highest degree of mixing and determined mixing force were used to determine the unit energy of mixing.
14
Content available remote Qualitätssicherung beim Mischen der körnigen Komponenten
PL
Ze względu na występowanie trudności przy ocenie prób mieszania, przedstawione zostały niektóre podstawowe problemy dotyczące zapewnienia jakości mieszania. W pracy zaprezentowano rezultaty badań mieszania materiałów ziarnistych z wykorzystaniem unikatowej aparatury do oceny stopnia zmieszania.
EN
Since difficulties repeatedly occur for evaluation of mixing tests, the fundamentals of mixing quality determination are presented. The results of testing mixing quality of grainy materials using a unique apparatus have been also shown.
15
Content available remote Badania mieszalnika rozdrabniającego z acentrycznymi mieszadłami
EN
Results of the studies dealing with a grinding mixer with eccentric agitators are presented. The studies are concerned with the stable circulation of the packed bed, particle size reduction and its influence on the lime stone conversion.
16
Content available remote Uniwersalne stanowisko do badań mieszanin skladników ziarnistych
PL
W pracy zaprezentowano stanowisko badawcze do oceny stopnia zmieszania materiałów ziarnistych. Uniwersalne stanowisko pozwala także na ocenę energochłonności mieszania jak również strat energii (pomiar momentu obrotowego na wejściu i wyjściu).
EN
In the paper a measuring setup for the estimation of mixing degree of grainy components is presented. The universal measuring setup permits also the estimation of mixing energy consumption and energy losses (measurements of input and output torque).
PL
W pracy pokazano, jaki wpływ na efekty mieszania wywiera zmiana skali urządzenia zbiornikowego do mieszania materiałów ziarnistych w przesypie. Wybrane pary materiałów ziarnistych zmieszano aż do osiągnięcia stanu równowagowego za pomocą urządzenia modelowego o określonych rozmiarach, następnie te same pary składników zmieszano w urządzeniu, którego wymiary zostały pomniejszone w skali 1:0,4. Porównano wyniki wpływu zmiany skali na wartości stopni zmieszania tak uzyskanych układów ziarnistych.
EN
The study dealt with the results of mixing grain materials poured out from the containers as depended on changing the scale of mixing device. Selected pairs of grain materials were mixed up to the equilibrium state with the use of a model device of defined dimensions. Next, the same pairs of components were mixed up to the equliribrium state with the use of a model device of defined dimensions. Next, the same pairs of components were mixed in a device, the dimensions of which were reduced in the scale of 1:0,4. The effects of scale changes on mixing degree of obtained grain media were compared.
18
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań procesu mieszania w trzech wybranych typach mieszalników laboratoryjnych: dwustożkowych, typu Nauta oraz z pionowym mieszadłem łopatkowym. Przedstawiono zależność stopnia zmieszania określonego wyrażeniem Rose’a od czasu mieszania. Wyznaczono również pracę potrzebną do doprowadzenia mieszanego układu ziarnistego do maksymalnego stopnia zmieszania.
EN
Paper presents the investigation results concerning the process of mixing in three selected types of laboratory mixers: the biconical one, Nauta type and equipped with vertical paddle agitator. The relationship between mixing degree expressed by the Rose expression and the time of mixing was described. The work necessary to bring the mixed grain system to maximum mixing level was also determined.
19
Content available remote Współczesne problemy mieszania materiałów ziarnistych
PL
W artykule przedstawiono syntetycznie główne problemy techniczne i teoretyczne procesu mieszania materiałów ziarnistych. Pokazano możliwość oceny stanu mieszanin, próbkowania i określenia czasu mieszania. Przedstawiono także inne problemy związane z otrzymywaniem mieszanin wysokiej jakości. Opisano wymagania stawiane nowoczesnym rozwiązaniom urządzeń do mieszania układów ziarnistych.
EN
In this paper main technical and theoretical problems of solid mixing has been presented. Possibility of mixture state evaluation, sampling, time of mixing, and other problems dealing with high quality mixtures have been shown. Requirements concerning modern designs of mixing apparatus, especially for grain materials, have been described.
20
Content available remote Pumping capacities and suspending effect of axial agitators
EN
Pumping efficiency comprising power input and flowrate data for several axial impellers were investigated and compared. The suspension agitation was investigated as well. The results obtained have shown that the use of hydrofoil agitators can bring significant progress.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.