Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 694

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exploitation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
PL
W artykule omówiono historię rozwoju transformatora na świecie i w Polsce. Przedstawiono początki Śląskiej Szkoły Diagnostyki i jej stan obecny. Przypomniano najważniejsze postacie związane z tą tematyką: założycieli fabryk transformatorów i ich osprzętu oraz profesorów Politechniki Śląskiej i ich wychowanków. Szczególną uwagę poświęcono najstarszemu w Polsce laboratorium badań izolacji, które działa nieprzerwanie w Gliwicach od ponad 60 lat oraz wkładowi Energopomiar-Elektryka w rozwój diagnostyki i wspomagania eksploatacji transformatorów.
EN
The article discusses the history of transformer development in the world and in Poland. The beginnings of the Silesian School of Diagnostics and its current state are presented. The most important figures related to this subject were reminded: the founders of transformer factories and their accessories, as well as professors of the Silesian University of Technology and their graduates. Particular attention was paid to the oldest insulation testing laboratory in Poland, which has been operating continuously in Gliwice for over 60 years and the contribution of Energopomiar-Elektryka to the development of transformer diagnostics and support management of maintenance.
EN
The beginning of exploitation of Lower Triassic (Röt, Olenekian) sandstones in Doły Biskupie dates back to the 17th century. The village is situated 12 km west of Ostrowiec Świętokrzyski, in the Świślina Valley, in the north-eastern part of the Holy Cross Mountains. In addition to sandstones, a wide spectrum of other rocks types were excavated in the adjacent areas: Lower Devonian (Emsian) sandstones in Godów, Middle Devonian (Efelian) dolomites in the Doły Opacie quarry and Lower Triassic (Middle Buntsandstein, Olenekian) sandstonesin Wióry. The last quarry at Doły Opacie was closed in 1984. The Doły Opacie and Doły Biskupie quarries currently provide a number of inanimate nature monuments.
PL
Przedmiotem artykułu jest weryfikacja nośności stropu magazynu surowców o wymiarach 90,0×12,5 m wykonanego z kanałowych płyt strunobetonowych o wysokości 265 mm i modularnej szerokości 1,20 m. Po ułożeniu płyt kanałowych na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych piwnicy oraz wykonaniu wieńców i złączy podłużnych między płytami zauważono, że w obliczeniach do projektu stropu uwzględniono obciążenia zmienne qk = 10 i 15 kN/m2, zapominając o siłach skupionych wywoływanych przez dwa wózki widłowe o udźwigu Qk = 20 kN każdy. Wstrzymano prace wykończeniowe stropu w celu opracowania sposobu przystosowania go do przenoszenia obciążeń wymienionych wyżej. W artykule przedstawiono analizy, wnioski i zalecenia dotyczące możliwości uzyskania żądanej przez inwestora nośności stropu z równoczesną eksploatacją wózków widłowych. Wyniki analiz wykorzystano do opracowania projektu wzmocnień konstrukcji stropu na ścinanie i zginanie poprzez zespolenie płyt z nadbetonem będącym posadzką magazynu oraz dodatkowo na ścinanie przez wypełnienie betonem części przypodporowej kanałów w płytach na długości obliczeniowej lpt2 = 0,90 m przekazywania siły sprężającej z cięgien na beton.
EN
The subject of the paper is verification of the load capacity of the floor of the raw material warehouse with dimensions of 90,0×12,5 m made of hollow-core prestressed concrete slabs 265 mm high and a modular width of 1,20 m. After placing the hollow-core slabs on the external and internal walls of the basement and making the tie beams and longitudinal joints between the slabs, it was noticed that in calculations for the detailed design of the floor with the live load qk = 10 and 15 kN/m2 no account was taken of the concentrated forces caused by two forklifts with a load capacity of Qk = 20 kN each. Finishing works of the ceiling were stopped in order to work out how to adapt it to transfer the loads mentioned above. The paper presents analyses, conclusions and recommendations concerning the possibility of obtaining the floor load capacity required by the investor with simultaneous use of forklifts. The results of the analysis has been used to strengthen the floor structure for shear and bending by joining the slabs with the 80 mm thick concrete topping. Additionally, higher shear capacity has been obtained by filling the supporting part of the channels (lpt2 = 0.90 m) with concrete at tendon transmission length.
PL
Rozwój zautomatyzowanych systemów maszyn w kierunku pracy autonomicznej przebiega szybko, w różnych sektorach przemysłu. W pracy przedstawiono aktualną sytuację w przepisach normalizujących i wspierających rozwój maszyn roboczych w obszarze budownictwa. Dokonano przeglądu istniejących norm ISO i IEC oraz elementów pracy związanych z maszynami autonomicznymi, a także działań w międzynarodowych grupach branżowych dotyczących automatyzacji i autonomii maszyn. Zidentyfikowano trzy różne podejścia do koncepcji bezpieczeństwa dla różnych warunków pracy. W artykule skupiono się także na problematyce komunikacji pokładowej maszyny. Analizując różne systemy i podstawowe wymagania, pojawia się kilka możliwości optymalizacji przy połączeniu różnych źródeł danych. Wykazano, że połączenie różnych systemów na poziomie maszyny, a także połączenie między maszynami będzie miało duży wpływ zarówno na wydajność poszczególnych systemów jak i samej maszyny.
EN
The transition of automated machine systems towards autonomous operation is progressing fast in various industrial sectors. The following paper presents the current situation in the regulations that normalize and support the development of working machines for construction purposes. A review of the existing ISO and IEC standards alongside own work focusing on autonomous machines, as well as a review of different activities in international industry groups regarding automation and autonomy of machines have been presented. Three different approaches to the concept of safety have been identified for different working conditions. The paper also tackles issues of on-board machine communication. By analysing different systems and their basic requirements, several optimization possibilities have been identified in relation to combining different data sources. It has been shown that the combination of different systems at the machine level as well as the connection between different machines can have a major impact on the performance of both the entire system as well as on the machine itself.
EN
The first works related to the exploration of the salt deposit in O/ZG “Polkowice- -Sieroszowice” took place in 1991. At that time, a number of opening-out headings to the salt deposit from the level of the copper ore level were begun. Currently, the total length of the excavations in the salt deposit is approximately 40 km. It should be noted that, depending on the function, the volume of drifts is different, which results from the dimensions of individual excavations. The total volume of drifts in the salt deposit is estimated to be approximately 2.5 million m3 . In the Sieroszowice mining area, salt occurs at a depth of 950 m above sea level. In November 2013, the mine obtained a license to extract rock salt from the “Bądzów” deposit (50 years). Part of the mining activities in the salt deposit are performed mechanically in a chamber system with the use of roadheaders. The applied technology for deposit extraction requires the methodology of headings mining. These headings (chambers) are made in layers, from top to bottom. The target transverse dimensions of the chambers are 15 m × 15 m (width × height) in a variety of lengths. Chambers are separated by inter- -chamber pillars 20 m wide. which should ensure the stability of the chambers and the pillars themselves. The remaining works consist of drifts driving with dimensions 7 m × 5 m (width × height). The mining works carried out so far take place more or less in the middle part of the deposit (understood in terms of thickness), and the excavations created as a result of these works are located in salts with various geomechanical parameters.
PL
Pierwsze prace związane z rozpoznaniem złoża solnego w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” miały miejsce w 1991 r. Rozpoczęto wówczas drążenie szeregu wyrobisk udostępniających złoże solne z poziomu złoża rud miedzi. W chwili obecnej łączna długość wyrobisk górniczych w złożu soli wynosi około 40 km. Należy zaznaczyć, że w zależności od rodzaju wyrobiska ich kubatura jest różna, co wynika z gabarytów poszczególnych wyrobisk. Łączną kubaturę wyrobisk wykonanych w złożu solnym szacuje się na około 2,5 mln m3 . W obszarze górniczym Sieroszowice sól występuje na głębokości 950 m p.p.t. W listopadzie 2013 r. kopalnia uzyskała koncesję na wydobywanie soli kamiennej ze złoża „Bądzów” (50 lat). Część robót górniczych w złożu solnym prowadzona jest systemem komorowym, mechanicznie, z wykorzystaniem kombajnów górniczych. Stosowana technologia urabiania złoża narzuca sposób wykonywania wyrobisk. Wyrobiska te (komory) wykonywane są warstwami z góry na dół. Docelowe wymiary poprzeczne komór to 15 m × 15 m (szer. × wys.) przy zróżnicowanej długości tych wyrobisk. Komory rozdzielone są filarami międzykomorowymi o szerokości 20 m, które powinny zapewnić zachowanie stateczności komór i samych filarów. Pozostałe roboty górnicze polegają na drążeniu wyrobisk korytarzowych o wymiarach 7 m × 5 m (szer. × wys.). Dotychczas prowadzone roboty górnicze mają miejsce mniej więcej w środkowej partii złoża (rozumiejąc ją jako miąższość), powstałe w wyniku tych robót wyrobiska zlokalizowane są w solach o zróżnicowanych parametrach geomechanicznych.
PL
Pierwsze prace związane z rozpoznaniem złoża solnego w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” miały miejsce w 1991 r. Rozpoczęto wówczas drążenie szeregu wyrobisk udostępniających złoże solne z poziomu złoża rud miedzi. W chwili obecnej łączna długość wyrobisk górniczych w złożu soli wynosi około 40 km. Należy zaznaczyć, że w zależności od rodzaju wyrobiska ich kubatura jest różna, co wynika z gabarytów poszczególnych wyrobisk. Łączną kubaturę wyrobisk wykonanych w złożu solnym szacuje się na około 2,5 mln m3 . W obszarze górniczym Sieroszowice sól występuje na głębokości 950 m p.p.t. W listopadzie 2013 r. kopalnia uzyskała koncesję na wydobywanie soli kamiennej ze złoża „Bądzów” (50 lat). Część robót górniczych w złożu solnym prowadzona jest systemem komorowym, mechanicznie, z wykorzystaniem kombajnów górniczych. Stosowana technologia urabiania złoża narzuca sposób wykonywania wyrobisk. Wyrobiska te (komory) wykonywane są warstwami z góry na dół. Docelowe wymiary poprzeczne komór to 15 m × 15 m (szer. × wys.) przy zróżnicowanej długości tych wyrobisk. Komory rozdzielone są filarami międzykomorowymi o szerokości 20 m, które powinny zapewnić zachowanie stateczności komór i samych filarów. Pozostałe roboty górnicze polegają na drążeniu wyrobisk korytarzowych o wymiarach 7 m × 5 m (szer. × wys.). Dotychczas prowadzone roboty górnicze mają miejsce mniej więcej w środkowej partii złoża (rozumiejąc ją jako miąższość), powstałe w wyniku tych robót wyrobiska zlokalizowane są w solach o zróżnicowanych parametrach geomechanicznych.
EN
The first works related to the exploration of the salt deposit in O/ZG “Polkowice- -Sieroszowice” took place in 1991. At that time, a number of opening-out headings to the salt deposit from the level of the copper ore level were begun. Currently, the total length of the excavations in the salt deposit is approximately 40 km. It should be noted that, depending on the function, the volume of drifts is different, which results from the dimensions of individual excavations. The total volume of drifts in the salt deposit is estimated to be approximately 2.5 million m3 . In the Sieroszowice mining area, salt occurs at a depth of 950 m above sea level. In November 2013, the mine obtained a license to extract rock salt from the “Bądzów” deposit (50 years). Part of the mining activities in the salt deposit are performed mechanically in a chamber system with the use of roadheaders. The applied technology for deposit extraction requires the methodology of headings mining. These headings (chambers) are made in layers, from top to bottom. The target transverse dimensions of the chambers are 15 m × 15 m (width × height) in a variety of lengths. Chambers are separated by inter- -chamber pillars 20 m wide. which should ensure the stability of the chambers and the pillars themselves. The remaining works consist of drifts driving with dimensions 7 m × 5 m (width × height). The mining works carried out so far take place more or less in the middle part of the deposit (understood in terms of thickness), and the excavations created as a result of these works are located in salts with various geomechanical parameters.
PL
W pracy sformułowano określenie sztywność mostu, stosowane w przypadku obciążeń doraźnych (krótkotrwałych) oraz podatność mostu przydatne do analiz długotrwałych zmian (reologicznych) w konstrukcji obiektu. Analizowano trzy ujęcia podatności na przykładzie mostów z betonu. Pierwsze dotyczyło deformacji doraźnej (krótkotrwałej). W drugim uwzględnia się fazę budowy i efekty reologiczne zachodzące w betonie. Trzecie ujęcie jest przydatne w sytuacji monitoringu obiektu. W pracy podano przykłady analiz obiektów z betonu.
EN
The paper defines the stiffness of the bridge, used in the case of a motion loads (short-term), and the flexibility of the bridge useful for the analysis of long-term (rheological) changes in the structure of the object. Three shots of flexibility were analyzed on the example of concrete bridges. The first concerned ad short-term deformity. The second takes into account the construction phase and rheological effects occurring in concrete. The third shot is useful in the situation of monitoring the object. The paper gives examples of analyses of concrete objects.
PL
Eksploatacja mostu przez Wisłę w Płocku zawierającego przęsło o największej rozpiętości teoretycznej w kraju (375 m) odbywa się już 15 lat, w ciągu których zebrano liczne spostrzeżenia dotyczące utrzymania, uszkodzeń, koniecznych napraw i monitorowania obiektu. W artykule podano główne obszary aktywności Zarządcy mostu podejmowanych w celu podtrzymania dobrego stanu technicznego i wyeliminowania ryzyka awarii. Poruszono także wątek kosztów bieżącego utrzymania mostu i perspektyw spodziewanych napraw.
EN
The operation of the bridge over the Vistula River in Płock, including the span of the largest theoretical length in the country (375 m), has been going on for 15 years, during which numerous observations have been gathered regarding the maintenance, damages, necessary repairs and monitoring of the facility. The main areas of activity of the Bridge Administrator taken in order to maintain good technical condition and eliminate the risk of failure are presented in the paper. The issue of the costs of the current maintenance of the bridge and the expected repairs are also discussed.
EN
The article presents some experience concerning technical and economical effectiveness arising from operation of an example of real photovoltaic micro installation. The main goal is to draw attention not only to its benefits, but also to the existing problems, that generate additional costs.
EN
The beginning of exploitation of the Lower Devonian sandstones on Barcza Hill, located in the Klonów Range in the central part of the Holy Cross Mountains, dates back to the first decade of the last century. Sandstones of the lower Emsian Barcza Beds, known in older literature as “placoderm sandstones” were mined here. By the time of World War II, there were seven mines that produced mainly paving stones and crushed stone. Three of them resumed work after the war: “Kopalnia Nowa”, “Byk” and “Przy Pomniku”. Unfavourable deposit conditions and competition of the neighbouring mining plants "Bukowa Góra” and "Wiśniówka” led to the abandonment of mining on Barcza Hill in the late 1950s. In 1984, the “Barcza” nature reserve was created, which included the two largest quarries: "Kopalnia Nowa”and "Byk”.
PL
Autor na podstawie publikacji i prezentacji ze stron internetowych, w zwięzły sposób opisuje historię budowy najdłuższego tunelu-akweduktu Eupalinos na wyspie Samos z VI-wieku p.n.e. Szczególną uwagę poświęca powierzchniowym pracom pomiarowym, wytyczaniem oraz drążeniem wykopu podziemnego tunelu w starożytnej Helladzie. Budowa tunelu-sztolni to jedno z największych osiągnięć starożytnej techniki pomiarowej oraz inżynierii lądowej i wodnej.
EN
The author, based on publications and presentations from websites, briefly describes the history of the construction of the longest Eupalinos tunnel-aqueduct on the island of Samos from the 6th century BC. Particular attention is paid to surface measurement works, marking out and boring of an underground tunnel in ancient Hellas. The construction of the tunnel-aqueduct is one of the greatest achievements of the ancient measurement technique and civil engineering
EN
The article presents the problems related to the reasons of rolling bearings overheating of the freight wagons during operation. This question is significant as being related to driving safety. It affects the safety of the rolling stock and railway infrastructure. Hence, it may be concluded that attention should be paid to the quality of the bearing node assembly and to a diagnostic system located along the railway infrastructure, designed to detect the overheated rolling bearings.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z przyczynami przegrzania łożysk tocznych w wagonach towarowych podczas eksploatacji. Zagadnienie to jest o tyle ważne, że związane jest ono z bezpieczeństwem jazdy. Wpływa ono na bezpieczeństwo kursującego taboru oraz infrastruktury kolejowej. Stąd wynika następny wniosek, aby zwrócić uwagę na jakość montażu węzła łożyskowego oraz na system diagnostyczny, przeznaczony do wykrywania przegrzanych łożysk tocznych, rozmieszczony wzdłuż infrastruktury.
EN
In the article, the authors describe, using the example of a selected class of technical means, their concept of replacing the “classical” linear management (exploitation) model with a circular economy (CE) model. An example of an object for which the authors plan to test the feasibility of the concept presented above is a household washing machine driven by a DC motor. The description of this object included in the article considers its complexity and multiplicity of assemblies, sub-assemblies, and elements. The DC electric motor driving the washing machine was considered the most important from the point of view of the created model, especially in terms of the possibility of maintenance and repair. For such an engine, the article presents the maintenance and disposal model as elements of the concept of building a ‘circular’ business model. The authors assumed that the formal basis for such a model would be the so-called circular model. The methodology and plan of the research carried out at Super Asia washing machine company in Pakistan were introduced, and the research results were shown. With the use of these results, an attempt was made to assess the requirements that the application of the CE business model places on manufacturers of a selected class of devices, both in their manufacture, repair, sharing and dematerialization. The concept of further research is described at the end of the article.
EN
This paper presents a concept, developed and tested by the authors, of a virtualisation environment enabling the protection of aggregated data through the use of high availability (HA) of IT systems. The presented solution allows securing the central database system and virtualised server machines by using a scalable environment consisting of physical servers and disk arrays. The authors of this paper focus on ensuring the continuity of system operation and on minimising the risk of failures related to the availability of the operational data analysis system.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia koncepcję środowiska wirtualizacyjnego umożliwiającego zabezpieczenie agregowanych danych poprzez zastosowanie wysokiej dostępności (HA) systemów informatycznych. Przedstawione rozwiązanie pozwala zabezpieczyć centralny system bazodanowy oraz zwirtualizowane maszyny serwerowe poprzez wykorzystanie skalowalnego środowiska składającego się z fizycznych serwerów oraz macierzy dyskowych. Autorzy pracy skupiają się na zapewnieniu ciągłości działania systemów oraz na minimalizacji ryzyka awarii związanych z dostępnością systemu analizy danych eksploatacyjnych.
15
Content available remote Posadzka przemysłowa jako układ wielowarstwowy
PL
Przedmiotem artykułu jest posadzka przemysłowa jako układ wielowarstwowy. Autorzy przedstawiają analizę warunków eksploatacji posadzki, przy czym omawiają posadzkę jako układ wielowarstwowy, przybliżają zagadnienia związane z podłożem/ podbudową posadzki ze szczególnym uwzględnieniem warstwy poślizgowej i płyty betonowej posadzki. Następnie analizują zagadnienia związane ze szczelinami dylatacyjnymi, w tym szczeliny izolacyjne, przeciwskurczowe (kontrolne) oraz robocze (stykowe).
EN
The subject of the article is an industrial flooring as a multi‑layer system. The author presents an analysis of the operating conditions of the floor, then discusses the floor as a multi-layer system, introduces the issues related to the substructure/ /foundation of the floor, with particular emphasis on the sliding layer and a concrete slab of the floor. Then, the author analyses issues related to expansion joints, including insulation, contraction (control) joints and working (contact) joints.
EN
The exploitation reliability of the contemporary light commercial vehicles of four makes is subject to a quantitative analysis in the article. The issue concerning the quantitative evaluation of the operational reliability of the fleet of the commercial vehicles in the transport company and their selection for this fleet is not very numerously described in the literature. For the purposes of evaluating the operational reliability, results of monitoring failures of 115 vehicles during their several years of exploitation in the similar conditions in the urban area and its surroundings were used. A proposed test method uses the relative quantitative measures of the operational reliability indices targeted at the mileage of vehicles and frequency of the failures. The aforementioned enabled to identify the make of the vehicles, which during exploitation was characterized by the lowest failure frequency and thus reliability. This, in turn, allowed for a favorable selection of the vehicles within the next years of the operation of the company. The results of the study confirmed the possibility of using the proposed method to evaluate the operational reliability of the commercial vehicles in any transport company.
EN
By analyzing the individual stages of the building's life cycle, it can be easily concluded that the building's exploitation process is the longest and at the same time it is the justification for the construction project related to the construction of this building. In the course of the building's exploitation, various phenomena occur that affect its condition and thus the possibility of unlimited use. These are natural phenomena, as well as phenomena derived from external influences, which often lead to deterioration of the building's condition, or even its degradation. In response to these phenomena, maintenance, renovation and modernization activities are undertaken. Technical management is related to the identification of these phenomena, programming of adequate measures and their implementation. The conducted analysis of the results of the survey in the group of property managers allows to state categorically that the process of technical management is relatively little supported by IT tools and is still based on individual analysis and often intuitive actions. The article presents the possibilities of applying an innovative approach in the acquisition and collection of information about the technical condition of buildings, indicating the legitimacy of standardizing information forms and using them in building a database of cases of the CBR (case based reasoning) inference system .
PL
Okres eksploatacji obiektu budowlanego jest docelowo najdłuższym etapem w cyklu życia obiektu, któremu podporządkowane są wszelkie poprzedzające go etapy cyklu życia. Analizując literaturę przedmiotu odnosi się wrażenie, że proporcjonalnie mało uwagi poświęca się zagadnieniom występującym na etapie eksploatacji. Gros uwagi skupione jest na zagadnieniach występujących na etapie projektowania, przygotowania i samej realizacji inwestycji. Poniekąd jest to właściwe, albowiem poprawne zaprojektowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia winno skutkować redukcją problemów na etapie eksploatacji. Nie można ich jednak całkowicie wyeliminować, albowiem wynikają również z czynników zewnętrznych jak i naturalnych. Jednocześnie należy zauważyć, że zagadnienia problemowe występujące na etapie eksploatacji mają charakter kompleksowy i obejmują wiele czynników, w tym również pozatechnicznych. Obserwacje bezpośrednie zagadnień jakie występują na etapie eksploatacji budynków mieszkalnych pozwalają sformułować wniosek o konieczności stałego monitorowania stanu technicznego budynku i w związku z jego zmianą aktywnego działania poprzez planowanie adekwatnej polityki utrzymaniowej i remontowej. Również bezpośrednie obserwacje pozwalają stwierdzić, że w wielu przypadkach, pomimo zaistnienia potrzeby wdrożenia działań utrzymaniowych i remontowych, ze względów ekonomicznych, te nie są wdrażane. Wynika to z faktu, że wdrożenie działań, w szczególności remontowych, wymaga odpowiednio wczesnego przygotowania i zapewnienia środków finansowych na niezbędne nakłady. W przypadku drastycznego pogorszenia stanu technicznego budynku, częstokroć wysokość niezbędnych nakładów przewyższa możliwości finansowe właścicieli i użytkowników, co w konsekwencji prowadzi do jeszcze większej degradacji stanu technicznego. Z uwagi na to, istotnym jest prognozowanie nakładów finansowych niezbędnych na działania utrzymaniowe i remontowe, których zakres jak i zasadność wynika ze zmian stanu technicznego budynku. W aspekcie stwierdzonej zasadności prognozowania nakładów finansowych oraz planowania polityki utrzymaniowo-remontowej dokonano analizy stanu faktycznego poprzez badania ankietowe. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono m.in., że wykorzystanie rozwiązań IT dedykowanych do zarzadzania nieruchomościami obejmuje 53,06% badanych podmiotów - zarządców nieruchomości. Ponadto stwierdzono, że same rozwiązania IT dedykowane dla zarządzania nieruchomościami w marginalny sposób obejmują zagadnienia typowo techniczne, a akcentują zagadnienia administrowania, rozliczania opłat i ich księgowania, czy komunikacji. Co szczególnie mało satysfakcjonujące, w oparciu o wykonane badanie ankietowe, jak również obserwacje bezpośrednie, zauważa się brak wykorzystania zalet BIM w zarządzaniu nieruchomościami. Ma to jednak uzasadnienie w tym, że technologia BIM obecnie upowszechniła się w projektowaniu i w realizacji i w związku z tym dopiero w pewnej perspektywie czasowej zauważalne będzie wykorzystanie BIM w zarządzaniu nieruchomościami, tym bardziej, że już kilka lat temu stworzono podwaliny BIM 7D.
EN
A statistical analysis of multiyear laboratory test results of artillery tracers number 8 is presented in this article. This analysis was aimed at testing the impact of a natural ageing process on quality indicators during the long-time storage of these tracers. The influence of storage time on taking a diagnostic decision, relating to quality of lots after the conducted laboratory tests and on different classes of inconsistencies that occurred during these tests, was analysed. A detailed analysis of the impact of the storage time on diagnostic shooting decisions taken was also presented. The conducted statistical analysis suggests an assumption, that it is possible to change an evaluation module in the previous test’s methodology. Modification of this evaluation module will not negatively impact on the quality of further diagnostic tests. It will not negatively impact on correct evaluation of the prediction process of the tested elements of ammunition such as artillery tracers. The statistical analysis, carried out in the article, may have a significant impact on the modification of test methodology of the artillery tracers.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki analizy statystycznej wieloletnich badań laboratoryjnych smugaczy artyleryjskich numer 8. Analiza ta miała na celu zbadanie wpływu procesu naturalnego starzenia się smugaczy na wybrane wskaźniki jakościowe podczas długoletniego składowania tych smugaczy artyleryjskich. Analizowano w niej wpływ czasu składowania smugaczy na podjęte decyzje diagnostyczne dotyczące jakości danej partii po przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych oraz wpływ czasu składowania smugaczy na różne klasy niezgodności jakie wystąpiły podczas tych badań diagnostycznych. Przedstawiono także szczegółową analizę wpływu czasu składowania smugaczy artyleryjskich numer 8 na podjęte decyzje diagnostyczne typu badać strzelaniem. Przeprowadzona analiza statystyczna nasuwa przypuszczenie, że możliwa jest zmiana modułu ocenowego w dotychczas funkcjonującej metodyce badawczej. Modyfikacja tego modułu ocenowego nie wpłynie negatywnie na jakość prowadzonych dalszych badań diagnostycznych. Nie wpłynie ona także negatywnie na prawidłową ocenę procesu predykcji badanych elementów środków bojowych jakimi są smugacze artyleryjskie. Przeprowadzona w artykule analiza statystyczna może mieć istotne znaczenie dla przyszłej modyfikacji metodyki badań smugaczy artyleryjskich.
EN
The subject matter presented in the article touches the problem of incufficient efficiency of processes and systems in organisation. Achievement of adequate efficiency value is a guarantor of competitive advantage of enterprise. Therefore, it is necessary to constantly work on methods and techniques to improve efficiency, tailored to the needs of various organizations, which also includes service enterprises. Service enterprises include public transport companies. The purpose of the latter is to guarantee that the passenger will be transported from stop A to stop B within a certain time. Failure to achieve this goal incurs certain social costs. Therefore, the article focuses on measures and ways to improve efficiency, developed in Eastern Asian enterprises that have been successful as a result of their use. The first part of the article reviews the literature, including the methods used in this part of the world. The second part, however, concerns the possibility of using the BOST method in improving the efficiency of public transport enterprise processes in Poland.
PL
Województwo świętokrzyskie znane jest ze swoich złóż kruszyw. Jednym z wyróżniających się zakładów górniczych jest ten działający od wielu lat w Budach. Tym razem po kopalni oprowadzi nas jej kierownik Marek Zając, który opowie nie tylko o prehistorycznej przeszłości tych terenów, ale także o tym, jakie są plany firmy na przyszłość.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.