Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jaw crusher
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper presents experimental comparison of two machine crushing technologies: one-stage and two-stage. The study was carried on a model double-toggle jaw crusher which allows crushing forces, energy and toggle displacement to be measured. The main aim of the work was to determine the energy consumption of crushing process assuming a given level of fragmentation. Studies were performed on three rocks: granite “Strzegom”, limestone “Morawica” and sandstone “Mucharz”. The material tested had a cubic shape and average dimension of 90 mm. One-stage crushing was carried out for outlet slot er = 11 mm, and two-stage crushing for er = 24 mm and 11 mm. In the tests special design of variable profile moving jaw was used and fixed jaw was flat. The analysis of the results shows that taking into account energy consumption, it is better to use two-stage crushing process. For given materials energy consumption in the two-stage crushing process was reduced by 30%.
EN
The article presents the problem of increasing the performance of the jaw crusher, reducing the crushing power and moment. For this purpose, information about kinematic analysis jaw movements was provided on the example of a single toggle jaw crusher. The analysis was carried out using three variants of fixation of the supporting toggle plate. The jaw load and energy consumption in the crushing process, was calculated using kinematically admissible failure mechanisms. The crushing material was described by linear Coulomb-Mohr rigid perfectly plastic model. The presented results show that higher performance is achieve for less distance of the support toggle plate, for greater distance of the support decrease in crushing force, moment load and energy value was calculated.
EN
The aim of this paper was to determine the impact of physical and mechanical properties of rocks on the electricity consumption of a jaw crusher during crushing. This paper presents a different approach to determine the energy consumption during comminution. The energy required for crushing rocks was obtained by direct measurement of crusher's motor power during the crushing of samples. Laboratory tests were used to determine the following physical and mechanical properties of the tested samples: bulk density, compressive strength, tensile strength, hardness, and fracture toughness. After that, the laboratory jaw crusher crushing tests were conducted. In the first part of the study, the individual rock samples were crushed one by one. In the second part of the test, multiple samples were crushed simultaneously. By measuring the energy consumption for crushing rocks with different physical and mechanical properties, we explored the dependence of energy required for crushing on individual mechanical properties of rocks and the simultaneous effect of the properties. Using statistical analysis of the influence of individual mechanical properties we found that the greatest influence on energy consumption for crushing was compressive strength. Fracture toughness and tensile strength of the rocks had a significant impact on the crushing energy. The effect of bulk density was not large while for the hardness could not be stated that it had influence. By the analysis of deviations of specific crushing energy calculated using equations obtained by multiple regression analysis of simultaneous influence of multiple mechanical properties of rocks and from the measured values, it was found that the dependence obtained on the basis of all investigated properties showed the smallest deviation and dependence obtained by compressive strength, fracture toughness, and hardness showed significantly smaller deviation. By examining the influence of mechanical rock properties on particle size of crushed material it was found that the increase in compressive strength increased the proportion of larger particles while other properties showed no effect.
PL
Praca prezentuje wyniki badań wpływu kształtu płyt drobiących na proces rozdrabniania skał kruszarką szczękową dwurozporową. Badania doświadczalne wykonano na modelowej kruszarce laboratoryjnej umożliwiającej pomiar przemieszczeń szczęki, pomiar sił działających na szczęki oraz pracy kruszenia. Proces kruszenia realizowano przy wykorzystaniu ośmiu zestawów płyt o różnych kształtach i ustawieniach karbów, tj.: płyty gładkie, płyty o profilu trójkątnym, płyty ze współosiowym i niewspółosiowym układzie karbów oraz płyty o stałej i zmiennej podziałce. Badaniem objęto wapień zwarty Morawica. Głównym zadaniem było zbadanie wpływu kształtu płyt na: skład ziarnowy produktów rozdrobnienia, siły występujące w trakcie kruszenia, pracę kruszenia oraz wydajność techniczną kruszarki. Badania pokazują, że płyty o profilu trójkątnym i zmiennej podziałce w porównaniu z płytami gładkimi korzystnie wpływają na skład ziarnowy wartość sił kruszenia oraz pracę kruszenia. W produktach rozdrabniania występuje znacznie mniej frakcji drobnych dla płyt profilowanych, zmniejsza się natomiast wydajność procesu w porównaniu z płytami gładkimi.
EN
This paper presents the results of laboratory tests of rock crushing process using crushing plates of different shapes. Experimental studies were carried out on a model laboratory of double toggle jaw crushers which allow to perform measurements of jaw movements, the forces acting on the jaw and crushing power The crushing tests were carried out using a set of eight plates of different shapes and settings notches, i.e.: smooth plates, plates with triangular profile, plate with coaxial and non-coaxial system profiles and plate with parallel and variable system profiles. The study was executed on limestone Morawica. The main task was to investigate the influence of the plate shape on such parameters as: the size distribution of fragmentation products, the forces occurring during the crushing, power consumption and crusher efficiency. Studies show that the plates with triangular profile and variable pitch compared to the smooth plates have a positive effect on grain composition, the crushing forces and energy consumption. The product is of a much less fine fraction for the profiled plate. The largest efficiency of the process was observed for the smooth plates.
PL
Badania procesu rozdrabniania kamienia wapiennego z Kopalni Czatkowice o uziarnieniu 0÷40 mm przeprowadzono w dwóch wibracyjnych kruszarkach szczękowych o kinematycznym i bezwładnościowym wymuszeniu ruchu drgającego szczęk oraz w typowej kruszarce szczękowej. Celem badań było wyznaczenie wpływu szczeliny wylotowej na uziarnienie produktu kruszenia i wydajność kruszarki. Najkorzystniejsze wyniki badań, czyli stopnie rozdrobnienia i40, i80 udziały klas ziarnowych 0÷1,0 mm i 0÷2,0 mm oraz efektywności technologiczne otrzymano w kruszarkach wibracyjnych.
EN
Crushing experiments using limestone taken from the Czatkowice Mine were performed in two vibration jaw crushers (one with kinematic and another with inertial excitation of jaws) and in a typical jaw crusher. The aim of this study was to determine the effect of outlet gap size on particle size distribution and crusher yield. The best results, i.e. degree of fragmentation i40, i80 shares of grain classes from 0 to 1.0 mm and from 0 to 2.0 mm, and technological efficiency were obtained in vibration crushers
6
Content available remote Właściwości kruszywa z różnych wapieni rozdrabnianych w kruszarce szczękowej
PL
Trzy rodzaje wapieni: jurajski, karboński i dewoński zastosowano do produkcji kruszywa, przy zastosowaniu kruszarki o różnym kształcie szczęk. Uzyskane wyniki pokazują, że od rodzaju zastosowanych szczęk w kruszarce - płaskie lub rowkowane, zależy kształt ziaren oraz jamistość stosu okruchowego uzyskanego kruszywa. Na kształt ziaren i gęstość nasypową kruszywa ma także wpływ tekstura sosowanych wapieni oraz ich właściwości. Natomiast nasiąkliwość zależy przede wszystkim od właściwości wapieni, przede wszystkim od ich porowatości.
EN
Three kinds of limestones: Jurassic, Carboniferous and Devonian were used for aggregate production, using the jaw crusher with different jaws: grooved or flal. The results of experiments are showing that the type of jaws is influencing the shape of particles and the voids in granular skeleton of aggregate produced. The shape of particles and bulk density are also dependent on the texture and properties of used limestones. However, absorbability is primarily influenced by the limestones properties, chiefly of their porosity.
EN
This paper presents various jaw crusher tests carried out with different working surface of crushing plates. The following combinations of crushing plates were presented in the paper: 1) Two smooth jaws, 2) Two grooved jaws. (The investigated jaws with grooves had a triangular cross-section). Two modes of notch configuration at fixed and moving jaw also were analyzed: coaxial and offset by half of a teeth pitch. Research included the crushing of sandstone in an electrically powered jaw crusher. The aim of the research was to establish the benefits which might be achieved by using profiled plates to crush the raw material. The results of this theoretical analysis indicated that changing the shape of the working surfaces could significantly increase the efficiency of the process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań płyt rozdrabniających kruszarki szczękowej o zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni roboczej. Przebadano zestawy płyt kruszących: szczęka stała i ruchoma o powierzchni gładkiej, szczęka stała i ruchoma o powierzchni rowkowanej. Zastosowano szczęki z karbami trójkątnym. Analizowano dwa sposoby umieszczenia karbów względem siebie na płycie stałej i ruchomej: 1) współosiowo, 2) zęby przesunięte o pół podziałki. Badania obejmowały rozdrabnianie piaskowca w modelowej kruszarce szczękowej o napędzie elektrycznym. Celem badań było uzasadnienie uzbrajania kruszarki szczękowej w profilowane płyty drobiące. Wyniki analizy teoretycznej wskazują, że zmiany kształtu powierzchni roboczych szczęk powinny istotnie wpływać na efektywność procesu.
8
Content available remote On Verification of Certain Machine Crushing Processes
EN
The paper addresses to verification of certain models of crushing processes. In particular, the layer, sphere and modified sphere models will be considered. The main subject of the verification was focused at comparison of the theoretical predictions of the loads occurring in the working chamber of a jaw crusher during crushing process against the actual loads obtained in laboratory model tests carried out for double-toggle jaw crusher. Some of the discussed models provide for approximate estimations of maximum and average loads.
9
Content available remote Zastosowanie kruszarek szczękowych i udarowych
PL
Mobilne maszyny do kruszenia i przesiewania mają przewagę nad stacjonarnymi urządzeniami tego typu, ponieważ umożliwiają zamknięcie całego procesu przetworzenia odpadu w kruszywo bezpośrednio na placu budowy. To z kolei ogranicza koszty związane z brakiem potrzeby wywozu odpadów na składowisko oraz z transportem nowego kruszywa. W artykule opisano kruszarki przeznaczone dla sektora związanego z budową dróg oraz pracami wyburzeniowymi: szczękowe oraz udarowe.
PL
Publikacja ma charakter doświadczalny i dotyczy ważnego problemu określania mocy kruszenia i mocy napędu maszyn rozdrabniających. Pojęcia te są szczególnie istotne dla maszyn o działaniu cyklicznym, a więc kruszarek szczękowych jedno- i dwurozporowych. Na nowoczesnym stanowisku "Laboratoryjna kruszarka szczękowa Blake'a" dokonano serii badan z użyciem płyt rozdrabniających gładkich i profilowanych oraz dwóch rodzajów skal krajowych. Wyznaczono efektywną energię kruszenia, moc kruszenia i moc napędu. Wartości te porównano z danymi wynikającymi z różnych hipotez energetycznych. Sformułowano wnioski, w których znalazły się nowe elementy mechaniki procesu kruszenia.
EN
The paper addresses to experimental studies of crushing and driving power necessary to operate rock comminuting machines. The problem demands a special attention in regard to cyclically operating machines, such as single or double toggle jaw crushers. A modern experimental stand "Laboratory Blake jaw crusher" was used for test series of two domestic rocks, processed by smooth and profiled crushing plates. The test results forwarded the possibility to estimate the effective crushing energy, crushing power and driving power. The obtained values were compared to the results predicted on the base of different energy hypothesis. Formulated conclusions contain new elements of mechanics of crushing process.
PL
Niniejsza praca stanowi kontynuację wcześniejszych prób odnoszących się do określenia rozkładu sił kruszenia, jakie działają na przednią płytę rozporową w kruszarce typu Blacka. Na podstawie analizy statystycznej stwierdzono, że rozkład normalny najdokładniej opisuje obciążenie uzyskane na drodze eksperymentu. Studia doświadczalne przeprowadzono na modelowej kruszarce szczękowej wykorzystują gładkie płyty drobiące. Nadawę użytą w badaniach przygotowano w postaci nieregularnych brył kubicznych ze średniokrystalicznego marmuru, Biała Marianna, pochodzącego ze złoża z okolic Stronia Śląskiego.
EN
The present work formulates continuation stage of previous attempts focused at definition of crushing force distribution at the front of toggle plate as used in the Blake model crusher. Basing on statistic analysis, it has been found that the normal distribution function makes the best fitting to the experimental results, where the maximum force value at each cycle was considered The experimental studies, by using smooth plates, were performed on the model jaw crusher. The test specimens used were raw irregular brittle lumps, previously prepared for the purpose. The medium grain marble (Biała Marianna marble) from Polish region of Stronie was used as the crushed medium.
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty analizy procesów obciążania ciał kruchych na przykładzie ściskania bloku układem stempli płaskich (grupa trzech i czterech stempli). Skoncentrowano się na określeniu wpływu podziałki rozstawienia stempli na wartości obciążeń (sił) i pracy jako funkcji wysokości bryły. Wymiary bloku skalnego przyjęto, uwzględniając gabaryty przestrzeni roboczej laboratoryjnej kruszarki dźwigniowej Blake'a. Analizę obciążania bloków skalnych przeprowadzono z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES). Założono: płaski stan odkształcenia i sprężysty model ciała. Wyniki analizy teoretycznej wymagają weryfikacji doświadczalnej.
EN
In the paper results of rock crushing processes assumed as compression of regular blocks by group of three or four opposite narrow punches are presented. The considered issue was to obtain the influence of the punch pitch on crushing forces and energy related to the block height. The block dimensions were assumed in regard to the size of the working chamber of the Blake crusher. Analysis of limit loading as well as estimating of crushing energy needed for realization of the process was carried out using the finite element method at assumption of elastic material model. The analysis results were verified against the experimentally obtained values.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań różnych kształtów szczęk kruszarek. Siły kruszenia są większe przy zastosowaniu kombinowanych zestawów szczęk w porównaniu z zastosowaniem obu szczęk rowkowanych. Sprawność procesu jest zdecydowanie większa przy zastosowaniu szczęk kombinowanych.
EN
In the article results of experiments over jaws' linings in jaw crushers with different shaping of working surface were presented. Crushing forces higher at crushing with mixed types of jaws in comparison to crushing with using both grooved jaws. Efficiency of the process was definitely higher for mixed jaws.
PL
Świadome działania służące ochronie środowiska zwiększają ilość odzyskiwanych odpadów. Z kolei celem każdego indywidualnego procesu recyklingu jest odzyskanie surowców nadających się do wtórnego wykorzystania, aby w ten sposób zminimalizować ogólną ilość powstających odpadów.
PL
Wielkość szczeliny wylotowej kruszarki szczękowej ma decydujący wpływ na jej wydajność i skład ziarnowy produktów kruszenia. Oprócz wielkości szczeliny należy zwrócić również uwagę na inne, niekiedy niedoceniane elementy. Wyniki badań wykazują, że na wielkość ziaren i wydajność kruszarki oddziałuje profil podłużny szczęk, a także forma rowkowania ich powierzchni roboczych. Problem korekty ustalonej szczeliny wylotowej pojawia się ponadto przy przekroczeniu obrotów granicznych kruszarki szczękowej. W artykule scharakteryzowano relacje pomiędzy wielkością szczeliny a składem ziarnowym produktów, określono wielkość szczeliny wylotowej w kruszarkach szczękowych z płytami rowkowanymi i powiązanie obrotów wału mimośrodowego z wielkością szczeliny wylotowej.
PL
Różni badacze weryfikowali hipotezy energetyczne, głównie P. Rittingera, F. Kicka, F. Bonda, choć w stopniu niewystarczającym do wysunięcia jednoznacznych wniosków. Trudnością w uzyskaniu miarodajnych wyników były także niedoskonałe metody pomiarowe. Przedmiotem niniejszej pracy jest weryfikacja wspomnianych hipotez, a oprócz tego hipotezy wielokrotności pracy kruszenia I. Bracha, na podstawie badań na modelowej kruszarce dźwigniowej Blake'a. To nowoczesne stanowisko doświadczalne umożliwia dokładne badania mechaniki procesów kruszenia, między innymi wydatkowanej energii w poszczególnych cyklach roboczych. W pracy przedstawiono wyniki 8 serii badań (każda seria od 6 do 9 prób) z użyciem marmuru średniokrystalicznego jako surowca (nadawy). Okazało się, że energochłonność procesów najlepiej przewiduje hipoteza wielokrotności pracy kruszenia, a nie - jak zwykle uznaje się - hipoteza Bonda.
EN
Many attempts have been made to verify different approaches to estimate crushing energy consumed in rock disintegration processes. Mainly, the hypotheses formulated by P. Rittinger, F. Kick, F. Bond have been tested. However, the available results did not bring to unique conclusions. The reason focused on precision of measurement methods. The present work addresses to verification of the above mentioned hypotheses and Brach hypothesis of the crushing work multiplicity, based on experiments carried out on model lever Blake jaw crusher. The modern experimental stand creates the opportunity to make precise investigations of mechanics of crushing processes, including energy consumed during consecutive working cycles. The results of eight measurement series (containing from 6 to 9 tests) made for middle grain marble are presented in the work. In conclusion, it should be stated, on the base of the experiment results, that application of the hypothesis of the crushing work multiplicity presents the best predictions of the crushing energy consumption, which are more precise comparing to the generally obtained by Bond hypothesis.
20
Content available remote Manipulator hydrauliczny do naprowadzania młota na kruszarki szczękowe
PL
W artykule przedstawiono projekt manipulatora hydraulicznego do naprowadzania młota hydraulicznego do rozbijania i rozkruszania brył skalnych znajdujących się na przenośniku łańcuchowym i w zesypie kruszarki szczękowej. Gdy do kruszarki szczękowej dostaną się nadgabarytowe bryły skalne (tzw. nadgabaryty) niemieszczące się w przenośniku łańcuchowym, zesypie i komorze kruszącej, wówczas kruszarka nie może pracować i zostanie zablokowana. Kruszarka może zostać także zablokowana przez mokrą skałę przywierającą do szczęk kruszących.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.