Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the paper, 5G communication technologies implemented for Intelligent Transport Systems are discussed. Firstly, the essence of the 5G system concept is presented, and the problem of network functions virtualization (NFV) is analyzed. Moreover, the principle of virtualization is explained. Secondly, the analysis of network slicing is performed, from the point of view of transport systems implementation in the future 5G networks. The important part is the analysis of architecture proposals for the 5G communications system, implemented as ITS, for various scenarios of its work. The aim of this paper is the study on practice architecture of the 5G communication network for the ITS system, introduced as physical radio-informatics system implementation.
PL
Celem referatu jest analiza problemu wirtualizacji sieci dostępowej 5G, w kontekście zwielokrotnienia użycia pasma częstotliwościowego w komórkach. W artykule przeanalizowano problem wirtualizacji w sieci oraz przedstawiono wyniki badań efektywności metod zwielokrotnienia użycia pasma w komórkach, dla sieci z wirtualnymi warstwami programowymi.
EN
The aim of the paper is to analyse the problem of virtualisation of the 5G radio access network, in the context of frequency reuse in cells. Firstly, the problem of network virtualisation was analysed. Moreover, simulation results of the efficiency of frequency reuse methods implementation in cells for the sliced network concept were presented.
PL
Scharakteryzowano komunikację M2M w kontekście przyszłych systemów 5G. Ponadto przedstawiono przyjętą w marcu 2018 roku rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrażania kooperacyjnego inteligentnego systemu transportowego C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems). System ten umożliwi uruchomienie komunikacji typu V2X na obszarze całej Europy. W artykule zawarto zalecenia komisji do Parlamentu Europejskiego w sprawie wymagań technicznych związanych z systemem C-ITS. Wdrożenie tego systemu ma pomóc w zmniejszeniu liczby śmiertelnych ofiar wypadków.
EN
In the paper M2M communications in the context of future 5G systems are characterised. Also, the European Parliament resolution adopted in March 2018 on the implementation of the C-ITS (Cooperative Intelligent Transport System) was presented. This system will allow you to avoid V2X communication across Europe. The article contains recommendations of the commission to the European Parliament regarding technical requirements related to the C-ITS system. The implementation of this system is intended to help reduce the number of fatalities.
PL
Przedstawiono najważniejsze właściwości sieci 5G z punktu widzenia istoty jej działania. Uporządkowano najistotniejsze pojęcia służące do opisu sieci 5G, zwłaszcza w kontekście rozwiązań softwarowych, wirtualizacji sieci oraz jej architektury fizycznej i funkcjonalnej. Wprowadzono i zdefiniowano wiele pojęć wynikających z nowej ery rozwoju radiokomunikacji, w tym pojęcie radioinformatyki, systemu radioinformatycznego, sieci radioinformatycznej. Uporządkowano i zdefiniowano główne elementy architektury sieci 5G zgodnie z przebiegiem standaryzacji oraz wskazano sposób integracji sieci 5G z 4G. Pierwsza część artykułu pt. Radioinformatyczny system 5G dotyczy w szczególności nowej nomenklatury koniecznej do przyjęcia w radiokomunikacji. Część druga pt. Wirtualny system 5G będzie natomiast dotyczyła problemu wirtualizacji w sieci 5G.
EN
In the paper major characteristics of the 5G network were presented from the point of view of the principle of its work. A number of important terms used to describe the 5G network have been ordered, especially in the context of software solutions, network virtualization and its physical and functional architecture. New terms resulting from the new era of radio communication development were introduced and defined, including radio-informatics, radio-informatics system, and radio-informatics network. Major parts of the 5G network architecture were ordered and defined in accordance with the standardization process and the way of 5G and 4G network integration was indicated. The first part of this article called The radio-informatics system of 5G concerns, in particular, a new nomenclature necessary for radio communication. The second part, The virtual system of 5G will deal with the problem of virtualization in the 5G network.
5
Content available Towards 5G — Cloud-based Radio Access Networks
EN
In the paper a general concept of the 5G network architecture is presented as well as system requirements having impact on innovative solutions in the 5G network are highlighted. A major part of the paper is both presentation and discussion of the problem of Cloud Radio Access Network introduction for public networks in which the cell and resource virtualisation will be implemented. On the other hand, the problem of resource virtualization in the STRUGA system is discussed in which the C-RAN implementation is proposed for performance improvement.
PL
W artykule omówiono ogólną architekturę sieci 5G oraz wymagania systemowe mające wpływ na stosowane w niej innowacyjne rozwiązania. Główną część stanowi prezentacja problematyki wdrażania sieci C-RAN w publicznych sieciach komórkowych, w których zostaną zaimplementowane metody wirtualizacji komórek oraz zasobów fizycznych. Przeanalizowano także problem wirtualizacji zasobów w systemie STRUGA, dla którego zaproponowano implementację sieci C-RAN w celu zwiększenia wydajności systemu.
PL
W referacie zaproponowano nową metodę ponownego wykorzystania pasma częstotliwościowego SPFR (Soft-Partial Frequency Reuse) oraz przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, które umożliwiają jej porównanie ze znanymi metodami SFR (Soft Frequency Reuse) i PFR (Partial Frequency Reuse). Metoda SPFR może być użyta do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów fizycznych w systemie LTE-A oraz systemach B4G. Zastosowanie metody SPFR umożliwia znaczące zwiększenie pojemności komórek w ich obszarach granicznych.
EN
In the paper a novel SPFR (Soft-Partial Frequency Reuse) frequency reuse method is proposed. Simulation results for comparative study of this method and known SFR (Soft Frequency Reuse) and PFR (Partial Frequency Reuse) methods are presented. SPFR can be used for improvement of physical resources utilization efficiency in LTE-A and B4G systems. The application of SPFR allows significant increasing the capacity at cell edge.
PL
Scharakteryzowano podstawowe założenia i architekturę sieci radiokomunikacyjnych 5G. Wyjaśniono, jakie miejsce mogą zajmować sieci WBAN w sieciach komórkowych 5G. Opisano także przykłady zastosowań oraz rozwiązania architektoniczne dla sieci WBAN funkcjonujących w sieciach 5G.
EN
In the paper basic assumptions and the architecture of radio communication 5G network are characterized. In addition, a potential place of WBAN networks in the 5G cellular networks is explained. Also, examples of applications and architectural solutions for WBANs operating in the 5G network are described.
EN
In this paper the quality aspects of bitrate and loudness in digital broadcasting and webcasting systems are examined. The authors discuss a survey concerning user preferences related with processing and managing audio content. The coding efficiency of a popular audio format is analyzed in the context of storing media. An objective study on a representative group of signal samples, as well as a subjective study of the perceived quality of real-time broadcasted and webcasted radio programs are performed.
9
Content available LTE as a trunking-dispatch system
EN
In the paper solutions of trunking-dispatch systems based on the LTE system are presented. The solution in the form of separate LTE/TDD trunking system is discussed, and the concept of the LTE/FDD trunking system operating in the infrastructure of public, mobile networks is characterised.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania systemów trankingowych-dyspozytorskich opartych na systemie LTE. Omówiono rozwiązanie w postaci odrębnego systemu trankingowego LTE/TDD oraz scharakteryzowano koncepcję systemu trankingowego LTE/FDD pracującego w oparciu o infrastrukturę publicznych sieci komórkowych.
PL
Przedstawiono wybrane rozwiązania systemowe, oparte na technice OFDMA, przeznaczone do szybkiej transmisji danych w morskiej strefie przybrzeżnej, na potrzeby łącznosci ziemia - morze oraz ziemia - powietrze. Przeanalizowano również warunki transmisji sygnałów oraz metodykę projektowania interfejsu radiowego OFDMA. Scharakteryzowano własne rozwiązanie systemowe i przeanalizowano wyniki oceny efektywności wykorzystania zasobów fizycznych dla rdznych konfiguracji łącza radiowego.
EN
In the paper, selected system solutions based on the OFDMA technique, designed for high-rate data transmission in the sea-coastal zone, for coast-to-air and coast-to-sea communication are presented. The conditions of signal transmission and the methodology of OFDMA radio interface design are analysed. The own system solution is characterised and the results of efficiency evaluation of the use physical resources for different radio link configurations are analysed.
PL
W referacie przedstawiono podstawy projektowania systemów radiokomunikacyjnych do szybkiej transmisji danych, opartych na metodzie OFDMA, na potrzeby morskich systemów transportowych. W pierwszej części scharakteryzowano podstawowe właściwości kanału radiokomunikacyjnego w morskiej strefie przybrzeżnej Al, mające wpływ na proces projektowania interfejsu radiowego OFDMA. Następnie opisano podstawowe charakterystyki systemu oraz uwarunkowania projektowe interfejsu radiowego. W ostatniej części referatu przeanalizowano osiągane przepływności dla różnych konfiguracji łącza oraz warunków operacyjnych systemu. Proponowane rozwiązania są użyteczne do realizacji usług multimedialnych w morskich systemach transportowych.
EN
In the paper the principle of OFDMA-based radio communication systems of high-speed data transmission for maritime transport systems is presented. In the first part basic characteristics of radio communication channel in the A1 sea zone, having an effect on the process of OFDMA systems design is characterized. Subsequently, basic characteristics of proposed system and the conditions of radio interface design are described. In the last part of the paper achieved throughput for various configurations of radio interface and different system operating conditions are analysed. The proposed solutions are useful for the realization of multimedia services in maritime transport systems.
EN
In the paper the study of radio communication system design process for systems based on OFDM transmission is considered. The signal propagation model for 1.4 GHz frequency band is discussed, and the study of signal propagation characteristics, important from the point of view of OFDM system design, is presented. The methodology of OFDM interface design is proposed and some characteristics of the OFDM-based radio communication system are analysed.
EN
In the paper the principle of OFDMA-based radio communication systems design for unmanned transport applications is presented. The concept of system radio interface is analysed and its basic parameters proposals are considered. In the last part of the paper some air interface characteristics useful for optimization of throughput and system capacity are considered.
14
Content available Trunked Radio Solutions for Special Applications
EN
In the paper modern concepts of radio communication trunking-dispatch systems for special applications are presented. Basic standards of TETRA, DMR, and cdma2000 are mentioned. The aim of the paper is to present innovative trunking solutions based on the LTE system working both in FDD and TDD mode. The architecture of LTE trunked radio is shown as well as new services possible to implementation are described. The way of TETRA and LTE integration is characterized.
EN
The paper describes the problem of analysis of throughput-coverage characteristics of the LTE system. Simulation results of the efficiency of the use of LTE radio resources are presented. Simulation studies on the basis of original model of the LTE network simulator were carried out. In addition, the evaluation of throughput for a single connection, and available capacity were evaluated in the context of the use of the same available frequency band in all cells of a cellular network. The results were also analysed in view of LTE transport applications. The results shows that from the point of view of transport applications of LTE better results on system performance gives the PFR method.
16
Content available remote Nowe kierunki rozwoju systemów trankingowych w zastosowaniach transportowych
PL
W referacie wskazano kierunki rozwoju systemów trankingowych do zastosowań dyspozytorskich, np. dla policji i transportu. W chwili obecnej głównym standardem jest TETRA, jednak coraz częściej są proponowane rozwiązania oparte na gotowej infrastrukturze systemów komórkowych. Przedstawiono także sposób integracji systemu TETRA z LTE z zachowaniem niezależności obu systemów oraz zaproponowano architekturę połączonego systemu.
EN
Paper presents trends of the development of trunking systems for dispatching applications, i.e. for the police and transport. Nowadays, the main standard is TETRA, but more often the proposed solutions are based on the infrastructure of existing cellular systems. The paper presents the way of development of TETRA and LTE with independence of such solutions and proposes architecture of integrated system.
PL
Wymagania stawiane obecnie nowoczesnym systemom przewozowym w pasażerskim segmencie transportu kolejowego to przede wszystkim: wygoda podróżowania, szybkość przemieszczania się, bezpieczeństwo świadczonych przez kolej usług oraz duża zdolność przewozowa. Jeżeli chcemy, aby infrastruktura kolejowa choćby w najmniejszym stopniu się rozwijała, stosownie do istniejących uwarunkowań ekonomicznych, to nie możemy liczyć wyłącznie na jej modernizowanie poprzez wymianę taboru na nowy i jednocześnie nowoczesny, bo Polski po prostu na to nie stać. Jest więc bardzo ważne, abyśmy dostrzegli szanse na modernizację istniejącej infrastruktury, zwłaszcza w obszarach, które w skali kosztowności wszystkiego, co dotyczy kolei, wcale nie należą do najdroższych [1].
PL
Wymagania stawiane obecnie nowoczesnym systemom przewozowym w pasażerskim segmencie transportu kolejowego to przede wszystkim: wygoda podróżowania, szybkość przemieszczania się, bezpieczeństwo świadczonych przez kolej usług oraz duża zdolność przewozowa. Jeżeli chcemy, aby infrastruktura kolejowa choćby w najmniejszym stopniu się rozwijała, stosownie do istniejących uwarunkowań ekonomicznych, to nie możemy liczyć wyłącznie na jej modernizowanie poprzez wymianę taboru na nowy i jednocześnie nowoczesny, bo Polski po prostu na to nie stać. Jest więc bardzo ważne, abyśmy dostrzegli szanse na modernizację istniejącej infrastruktury, zwłaszcza w obszarach, które w skali kosztowności wszystkiego, co dotyczy kolei, wcale nie należą do najdroższych [1].
PL
Omówiono wybrane metody kryptograficznej ochrony danych zastosowane w radiowym systemie monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych, głównie na poziomie warstw: sieciowej, transportowej, sesji oraz aplikacyjnej tego systemu. [Dokonano ponadto identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz przedstawiono wybrane sposoby ochrony przed nimi, jakie zostały zastosowane w tym systemie.
EN
In this paper selected mechanisms of cryptographic security mainly used in: network, transport, session and application layers of Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from Traffic Enforcement Cameras are presented. Also, the paper identifies potential threats and suggests selected ways to protect against them, have been applied in the RSMAD system.
PL
Scharakteryzowano architekturę bezpieczeństwa radiowego systemu monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych (RSMAD), ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów zapewniania poufności danych w tymże systemie. Przedstawiono także szczegółowe wyniki badań w zakresie zgodności algorytmu AES-128 z kryterium SAC. Ponadto zaprezentowano analizę porównawczą wydajności algorytmów AES-128 oraz Triple-DES w systemie RSMAD.
EN
The paper presents the security architecture of the Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from Traffic Enforcement Cameras (RSMAD), particularly concerning the protection of confidential data. In study presents also detailed results of research of AES-128 compliance with the SAC criterion. The paper presents also comparative analysis of performance AES-128 and Triple-DES algorithms carried out in RSMAD.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.