Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dopasowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This text presents considerations encouraged by thoughts and conclusions gained from research on several beach bars and their comparison with other urban public spaces, run in Wrocław from 2018 to 2019. The similarities and differences between the two types of spaces provoke a question about the meaning of what we call „public spaces” today. The question is also asked, somewhat perversely, about the validity of following best practices based on proxemic principles and focused on attracting and retaining people in urban spaces. The paper examines not so much the rules but the purpose, in other words the type of space we receive/can achieve as a result of applying these principles, since people in the urban space (private or public) are only guests, while their choice is reduced to the top-down offer. The above doubt also results from the conclusion regarding the most important feature determining attractiveness of a beach bar space, which in my opinion, is the freedom of behaviour for users. In it we can see deficiencies of the prevailing narrative about our participation in space and, above all, the possibility of choice, or what should be called the limitations of choice – the lack of possession/self-agency. Such a situation, largely conditioned by politics (and economics), reduces public space to the role of a “space of attractions” (curiosities), whose action and participation is based on experiencing – on a direct experience. The clash of these two forces – standardization and individualization, erodes the current model of common spaces based on the historical (nineteenth century) one, whose images are transferred only in the form of empty clichés. Thus, the limitation of choices, the need to fall into line and appearances of a community lead to an escape upwards – enclaves for the chosen ones (omnitopia) and downwards – niches for the rebellious ones (heterotopia), while beach bars represent both ways of escape. Against this background, the purposefulness of expert/ top-down creation of public spaces, carried out in isolation from other essential values and laws, appears problematic.
PL
W tekście prowadzę rozważania, do których skłoniły mnie wnioski z przeprowadzonych w latach 2018-2019 badań przestrzeni kilkunastu beach barów we Wrocławiu i porównaniu ich z innymi – oficjalnymi, miejskimi przestrzeniami publicznymi. Podobieństwa i różnice obu tych rodzajów przestrzeni prowokują pytanie o sens tego, co nazywamy dzisiaj „przestrzeniami publicznymi”. W tekście stawiam nieco przekorne pytanie o zasadność podążania śladem najlepszych praktyk, opartych na proksemicznych zasadach, skupiających się na przyciąganiu i zatrzymywaniu ludzi w przestrzeniach miasta. Zastanawiają nie tyle same zasady, co cel, a inaczej mówiąc rodzaj przestrzeni jaki otrzymujemy/możemy osiągnąć w wyniku stosowania tych zasad, skoro ludzie w przestrzeni miejskiej (prywatnej czy publicznej) są tylko gośćmi, a ich wybór jest sprowadzany do przygotowanej odgórnie oferty. Powyższa wątpliwość wynika również z konkluzji, dotyczącej najważniejszej cechy, decydującej o atrakcyjności przestrzeni beach barów, jaką moim zdaniem jest swoboda zachowania użytkowników. W niej bowiem widać braki w dominującej opowieści o naszym udziale w przestrzeni i przede wszystkim o możliwości wyboru, czy jak należałoby to nazwać, ograniczoności wyboru – braku posiadania/sprawczości. Taka sytuacja, w dużej mierze uwarunkowana politycznie (i ekonomicznie), sprowadza przestrzeń publiczną do roli „przestrzeni atrakcji” (curiosties), której działanie i uczestnictwo nastawione/oparte jest na przeżywaniu – na bezpośrednich doznaniach jednostek. Zderzenie dwóch sił – standaryzacji i indywidualizacji eroduje obowiązujący, bazujący na historycznym (XIX wiecznym) model przestrzeni wspólnych, których obrazy przenoszone są tylko w postaci pustych klisz. Ograniczenie wyborów, konieczność dopasowanie i pozorność wspólnoty prowadzą do „ucieczki w górę” – enklawy dla wybranych (omnitopia) i w dół – niszy dla zbuntowanych (heterotopia), a beach bary reprezentują obie drogi ucieczki. Na tym tle celowość eksperckiego/odgórnego tworzenia przestrzeni publicznych, realizowanego w oderwaniu od innych, esencjonalnych wartości i praw, jawi się cokolwiek problematycznie.
2
Content available remote Zintegrowana trójkątna antena dla technologii UWB
PL
Obecnie od systemów transmisji bezprzewodowej oczekuje się ultra szerokiego pasma pracy zapewniającego osiągnięcie bardzo dużych przepustowości. W artykule zostały omówione trzy konstrukcje trójkątnych promienników zasilanych linią koplanarną z wprowadzonymi modyfikacjami w celu uzyskania szerokopasmowej pracy promiennika. Pokazane zostały, wyznaczone na podstawie symulacji elektromagnetycznych oraz pomiarów, charakterystyki dopasowania anten, a także wybrane charakterystyki promieniowania. Zaproponowana zmodyfikowana struktura promiennika może być dobrym rozwiązaniem dla zastosowań w technologii UWB.
EN
Recently, wireless communications systems require Ultra WideBand operations in order to achieve a maximum channel capacity. The paper presents constructions of three different types of integrated antenna fed by a coplanar waveguide, with modifications due to get higher bandwidth of radiator. The paper shows simulated and measured characteristics of radiators as well as measured radiation patterns. The proposed antenna can be a good candidate for mobile UWB applications.
EN
For the purpose of this article, oedometer tests were performed on organic silt samples derived from the bottom of an excavation made near the Dead Vistula River. Three independent oedometer tests, with required basic tests for them, were carried out on specimens made from the same sample. Based on the test results, compressibility characteristic, physical and strength parameters of organic silt were determined. Using finite element method, attempts of simulation oedometer tests and calibration of compression parameters were made.
PL
Dla potrzeb niniejszego artykułu przeprowadzono badania edometryczne na próbkach gruntu pyłu organicznego pochodzących z dna wykopu wykonanego niedaleko Martwej Wisły. Wykonano trzy niezależne badania edometryczne na próbkach z tego samego bloku gruntowego wraz z badaniami towarzyszącymi. Na podstawie wyników badań wyznaczono cechy fizyczne, charakterystykę ściśliwości oraz parametry wytrzymałościowe pyłu organicznego. Dokonano próby symulacji badań edometrycznych z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych oraz przeprowadzono kalibrację parametrów ściśliwości badanego gruntu.
PL
Przy projektowaniu obuwia ochronnego ważnym zagadnieniem jest stopień jego dopasowania do stopy użytkownika, a co za tym idzie sposób stopniowania rozmiarów obuwia. W artykule przedstawiono metodologie projektowana obuwia ochronnego dopasowanego do określonych typoszeregów użytkowników lub obuwia spersonalizowanego, czyli przeznaczonego dla indywidualnego klienta Wykorzystano do tego celu skaner ręczny 3D.
EN
Shoe fu assessment is a very important step during the design stage of protective footwear, just as well as the shoe size grading. This paper presents a methodology for designing protective footwear, which fit a given group of users or personalized shoes for an individual client. A 3D hand scanner was used for this purpose.
PL
Środki ochrony indywidualnej zgodne z wymaganiami UE powinny zapewniać ich dopasowanie do wymiarów użytkownika. Projektowanie elementów ŚOI na podstawie uśrednionych wartości zarejestrowanych wymiarów antropometrycznych może skutkować niedopasowaniem wyrobów do większej grupy użytkowników. Z tego względu w artykule przedstawiono metodologię projektowania masek lub półmasek ochronnych dopasowanych do określonych typoszeregów użytkowników lub wyrobów przeznaczonych dla indywidualnego klienta. Wykorzystano do tego celu skaner ręczny 3D, którym zmierzono wymiary twarzy populacji 55 ratowników.
EN
Personal Protection Equipment (PPE), which are in agreement with the EU requirements, should assure their fitting to the user dimensions. Designing PPE elements on the basis of mean values of registered anthropometric dimensions can be the reason that those products don't fit to the large group of users. Therefore, there is presented a methodology of designing masks or half-mask fitting to the given group of users or products, which are dedicated for the individual client. 3D body scanner was used for this purpose 55 rescue persons were examined.
6
Content available remote Ocena szczelności koron protetycznych w zależności od technologii ich wykonania
PL
Celem opracowania była ocena in vitro szczelności koron ze stopu Co-Cr-Mo na zęby przedtrzonowe i trzonowe wykonanych w trzech technologiach: odlewania, frezowania i stapiania laserowego. Dla porównania dopasowania koron do filarów protetycznych stanowiących modele referencyjne wykorzystano skanowanie światłem strukturalnym i modelowanie w programie Geomagic Qualify 12. Badania pozwoliły stwierdzić, że szczelność koron protetycznych wykonanych w badanych technologiach jest porównywalna i spełnia wymogi kliniczne.
EN
The aim of the study was to assess the in vitro tightness crown alloy Co-Cr-Mo on the premolars and molars made in three technologies: casting, milling and laser melting. For comparison fitting crowns to the pillars of prosthetic on which the reference models used structured light scanning and modeling in the Geomagic Qualify 12. The study revealed that the tightness of the prosthetic crowns made in the tested technologies is comparable and meets the requirements of the clinical.
PL
W artykule zaproponowano modyfikację algorytmu automatycznej segmentacji ASM, uwzględniającą anizotropię danych medycznych w reprezentacjach TK i MR na etapie generowania modelu statycznego. Przedstawiono również nową metodę generowania zbiorów punktów uczących/treningowych, wymaganych przez algorytm ASM, opartą o zmodyfikowany algorytm ICP. Zaproponowaną metodę przetestowano na testowej serii 15 rzeczywistych woluminów TK, osiągając średnią dokładność segmentacji, wyrażoną współczynnikiem Dice’a, na poziomie 0.8014.
EN
In the paper a modified ASM algorithm, that considers a CT and MRI medical data anisotropy at the stage of statistic shape model generation, is proposed. Additionally, a new, non-rigid ICP algorithm-based method of creating the ASM training data points sets is presented. The proposed approach had been tested on a series of 15 real patients CT volume data, reaching a mean accuracy of the segmentation 0.8014, measured by the Dice coefficient.
8
Content available remote Dwufazowy algorytm dopasowania w poszukiwaniu podobieństwa struktur białkowych
PL
Poszukiwanie podobieństwa strukturalnego białek jest jednym z kluczowych, a zarazem trudnych zadań współczesnej bioinformatyki strukturalnej. Bogata przestrzeń poszukiwań oraz różnorodność cech strukturalnych i funkcjonalnych białek sprawiają, że powstaje wiele algorytmów poszukiwania podobieństwa białek, których działanie opiera się na różnych cechach reprezentatywnych. W niniejszym artykule przedstawiono nowy, dwufazowy algorytm dopasowania struktur białkowych, wykorzystywany w poszukiwaniu podobieństwa białek.
EN
Protein structure similarity searching is one of the key, and yet difficult tasks of modern structural bioinformatics. A reach exploration space and a wide variety of structural and functional features of proteins caused the development of many algorithms of protein similarity searching, whose activity is based on various representative characteristics. In this paper, we present a new, two-phase algorithm for matching protein structures used in the protein similarity searching.
PL
Poszukiwanie podobieństwa strukturalnego białek jest procesem niezwykle złożonym obliczeniowo i czasochłonnym, a jednocześnie istotnym z punktu widzenia zrozumienia działania i funkcji cząstek białkowych. Jednym ze sposobów przyspieszenia tego procesu jest jego zrównoleglenie przez rozproszenie obliczeń na wielu komputerach. W niniejszym artykule przedstawiono zaprojektowaną przez autorów architekturę hierarchicznego systemu wieloagentowego wykorzystywanego w poszukiwaniu podobieństwa białek. Zaprezentowano również różne scenariusze użycia i implementacji tej architektury w poszukiwaniu podobieństwa molekuł biologicznych. Dodatkowo przedstawiono wyniki eksperymentów numerycznych potwierdzających przydatność zaprojektowanej architektury w procesie eksploracji struktur białkowych.
EN
Protein structure similarity searching is a very complex and time-consuming process. One of the possibilities how we can accelerate the process is parallelization by distributing the computational procedure on multiple computers. In the paper, we present the architecture of the hierarchical multi-agent system dedicated to protein structure similarity searching. We also demonstrate different scenarios how this architecture can be used and modified in similarity searching of biological molecules. Additionally, we show results of several numerical experiments confirming a suitability of the presented architecture in the exploration of protein structures.
EN
Today's market conditions governing the operation of coal mining enterprises determine the areas of development and implementation of new methods of company management. Far-reaching processes of diversification of companies in this industry require the use of methods favouring horizontal and vertical synchronization of the mining company's strategic goals. This article attempts to present general principles of a model for implementation of strategies in mining companies of a corporate nature with the use of modern BI-type tools.
PL
Współczesne uwarunkowania rynkowe funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego determinują kierunki rozwoju i wdrażania nowych metod zarządzania przedsiębiorstwem. Daleko idące procesy dywersyfikacji przedsiębiorstw tej branży wymuszają stosowanie metod sprzyjających synchronizacji pionowej i poziomej zamierzeń strategicznych przedsiębiorstwa górniczego. W artykule podjęto próbę zaprezentowania ogólnych założeń modelu implementacji strategii w przedsiębiorstwach górniczych o charakterze korporacyjnym przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi klasy BI.
11
PL
Treścią artykułu jest prezentacja ogólnych wyników analizy organizacyjnej przeprowadzonej w małych gminach w Polsce południowo-zachodniej. Diagnozę organizacyjną zorientowano na trzech obszarach, tj.: układzie strukturalno-organizacyjnym, odpowiedzialności za procesy oraz na odpowiedzialności i obowiązkach urzędników na poszczególnych stanowiskach. Doskonalenie funkcjonowania tych obszarów będzie miało podstawowe znaczenie dla funkcjonowania pracowników urzędu i efektywnego podejmowania decyzji.
EN
The aim of this paper is to present the general results of an organisational analysis conducted in small communes in the south-west part of Poland. The organisational diagnosis focused on three areas: the structural and organisational arrangement, responsibilities for processes and the optimisation of the responsibilities and duties of individual positions. The adjustment and regulation of these areas will be essential for the efficient functioning of employees and effective decision-making.
EN
In the paper, aspects of selection of the most suitable image fusion method of infrared and vision images are discussed. Those studies are preceded by a short description of the theoretical background connected with image fusion methods as well as evaluation of fusion algorithms. The considered images were acquired during the author's research connected with the diagnostics of a welding process as well as the development of a fusion system for aiding the detection of flying objects. The discussion presented in the paper can be applied to many similar problems occurring in machine vision systems of industrial processes.
PL
Artykuł dotyczy wyboru odpowiedniej metody fuzji obrazów dla potrzeb zastosowania w układzie monitorowania procesu przemysłowego. Istnieje wiele metod fuzji obrazów, jednak nie wszystkie nadają się do zastosowania w sytuacji, gdy mamy do czynienia z obrazami wizyjnymi i termowizyjnymi, których zawartość zmienia się dynamicznie w czasie obserwacji procesu przemysłowego. Wyniki przedstawione w pracy bazują na doświadczeniach autorów zdobytych w trakcie badań nad monitorowaniem procesu spawania i realizacji układu fuzji obrazów dedykowanego do identyfikacji obiektów latających. W pracy bazowano na zbiorze znanych metod fuzji obrazów, których wyniki działania oceniono pod kątem przydatności do dalszej analizy wykorzystując metody obiektywne i subiektywne. Obiektywne metody oceny metod fuzji potwierdzają subiektywne analizy ekspertów przeprowadzano dla obrazów po fuzji. Przedstawiony sposób postępowania i wyniki mogą być uogólnione do podobnych problemów wynikających ze specyfiki różnorodnych procesów przemysłowych.
PL
Biometria to czynnik tożsamości - "coś czym jesteś lub coś co możesz zrobić" stosowana na potrzeby fizycznego i logicznego dostępu do środków transportu [1, 7]. Dostęp logiczny - obejmuje dostęp do aplikacji, usług lub pełnomocnictw - tj. np. uruchomienia/zatrzymanie pojazdu, obsługi profilaktycznej środków transportu - codziennej, miesięcznej, sezonowej, itd. Transportowy system biometryczny to zautomatyzowany system który może pobierać, wyodrębniać, dopasowywać i zwracać decyzję /dopasowano-niedopasowano/ - czyli umożliwiać wykorzystanie środka transportu.
EN
Biometrics is the identity factor "something you are or something you can do" which is used for physical and logical access to transportation. Logical access includes: access to applications, services or warrant - for example launch or stop vehicle, preventive maintenance of transportation daily, monthly or seasonal etc. The biometric system used is an automated system could download , educe, adapt and return the decision /matched - mismatched/ so allows to use means of transport.
14
Content available remote Transgresja architektury w koncepcji dematerializacji i ruchu w architekturze
PL
Transgresja, dematerializacja, ruch a architektura, kojarzona z obiektem materialnym, łączącym dzieło sztuki z użytecznością. Czy możliwe jest współdziałanie tych pojęć? Przemijanie tego co fizyczne pociąga twórców do przekraczania języka formy. Stąd próby zatarcia granic pomiędzy światem zewnętrznym, a wewnętrznym. Optycznego zamazania tego co materialne. Wprowadzenia relacji natura - obiekt architektoniczny. Czy taki zabieg przedłuży "architektoniczne trwanie" obiektu, czy jedynie sferę idei?
EN
Transgression, dematerialization, movement, yet architecture - combined with material object, which connects the work of arts with utility. Is the interaction of these concepts possible? Transience of the physical objects attracts artists to transcend the language of the forms. Hence the attempts to blur the boundaries between inner and outer world, and introduce the relationship nature - an architectural object.
PL
Z wynikiem pomiaru chropowatości elementu o kołowym przekroju, za pomocą profilometru stykowego, wyznaczany jest opromienień dopasowanego okręgu. Zauważono, że wartości promieni wykazują błędy o charakterze systematycznym i losowym, których wielkości nie można uzasadnić niedokładnością urządzenia ani jakością obiektu mierzonego. Przyczyny błędów doszukiwano się w czterech czynnikach: rodzaju końcówki użytej do pomiaru, prędkości pomiaru, relacji wartości mierzonej wielkości średnicy i chropowatości, oraz w zakresu kątowego odwzorowania.
EN
The paper presents the measurement results of a radius of circularly-symmetric elements. The measurements were made using a contact profilometer. The radius is an additional parameter obtained during determining the roughness and is computed most often by the least squares method on a basis of the measurement points. In case of using the contact profilometer the radius is evaluated on the basis of a circle sector. The range and deviation of the standard radius measurement results taken by means of the used contact profilometer are given in the paper. Influence of measurement conditions was statistically examined. Influence of the tip kind on the measurement results was proved. It was most likely caused by vibrations. However, there was no significant influence of the tip length on the determined radius value. The measured sample size had statistically significant influence on the radius evaluation results as well. The Kruskal-Wallis test showed that influence of the measurement velocity on the radius measurement results was not essential. There was no statistically significant difference between the medians of the measurement results at the confidence level equal to 0.95.
EN
Hypothesis of phenotype matching and association are the most likely mechanisms in kin recognition. These hypotheses were tested by observing behavioral responses of cross-fostered root voles to urine cues from familiar and unfamiliar kin and non-kin. In experiment I, approach latency by males was significantly longer in response to non-sibling reared together (NSRT) than to non-sibling reared apart (NSRA) females, whereas, investigatory and sniffing time were significantly less in response to NSRT than to NSRA. However females showed no event bias to odors from NSRT and NSRA males. In experiment II, the behavioral responses of males and females to urine odors from siblings reared apart (SRA) and NSRA were not related to the degree of genetic relationship. It was concluded that: Association mechanism is used by male root voles in opposite-sex sibling recognition; Female voles possibly adopt multiple recognition mechanisms in different social tests.
17
EN
A water for injection system supplies chilled sterile water as a solvent for pharmaceutical products. There are ultimate requirements for the quality of the sterile water, and the consequence of a fault in temperature or in flow control within the process may cause a loss of one or more batches of the production. Early diagnosis of faults is hence of considerable interest for this process. This study investigates the properties of multiple matchings with respect to isolability, and it suggests to explore the topologies of multiple use-modes for the process and to employ active techniques for fault isolation to enhance structural isolability of faults. The suggested methods are validated on a high-fidelity simulation of the process.
18
EN
Purpose: FEA analyses are frequently faced with modeling situations where field surface and changing contact cannot be assumed ignored. Design/methodology/approach: The effect of stress in machine elements due to friction between working machine parts has to be considered for analyzing the machine component with ANSYS software package. The interaction between the hole surface and pin was modeled with contact elements. In this study, examination of stress in pin-pin hole connections was carried out by using ANSYS program. Findings: The connection in pin-pin hole plates occurs between surface of pin hole in plate and side surfaces of pin. Stresses in contact surface of selected machine elements were investigated. Three different materials such as steel, aluminium and structure steel were analyzed under three different rates of cylindrical plate radius r and length of hexagonal pin 2h (r/h = 2.5, 5 and 7.5). Stress analysis was carried out in x, y and z axises. Research limitations/implications: Among the stress forms, in general, the maximum stress for all the three types of materials examined here was found to be occurring as the von Mises stress. Originality/value: The comparison of the maximum normal stress, maximum shear stress and von Misses stress were determined.
PL
W artykule opisany jest sposób wykorzystania funkcji biblioteki opensource'owej do obróbki obrazów w algorytmie korelacji zdjęć lotniczych. Przedstawiony został algorytm korelacji wykorzystujący funkcje biblioteczne użyteczne w dopasowywaniu obrazów, uwzględniający problemy i korzyści płynące ze zdjęć lotniczych. W trakcie testów został ustalony optymalny rozmiar okna dopasowywanego oraz wartość współczynnika korelacji decydująca o poprawności dopasowania. Badania wykonano na obrazach rzeczywistych w różnych skalach i o zróżnicowanej teksturze obrazu. Przetestowano również metodę wygenerowanej wczesniej siatki punktów. Dopasowane punkty pokrywają obszar stereogramu i są rozmieszczone w miarę równomiernie, co jest niezbędne do wykonania procesu orientacji wzajemnej zdjęć lotniczych.
EN
In this paper the way of using functions from "open source" library to image processing in matching algorithm is presented. The correlation algorithm which use library functions useful to image matching is describe, take into problems and advantages came from air images. During the experiments optimal size of template and value of correlation coefficient decided if matching is correct were established. The research was done on real images and different texture. The method of the generated before grid was tested too. Matching points covered the area of stereograms and are located evenly on the stereograms, which is necessary in relative orientation process.
PL
W niniejszym artykule zostaną przedstawione badania, będące ostatnia częścią zrealizowanego projektu KBN nr 4T12E03326. Badania te obejmują propozycje dopasowywania przystających fragmentów wybranych rzeźb wspomagające hipotezy archeologów, które dotyczą ich przynależności do tych samych rzeźb. Niniejsza część jest kontynuacją prac badawczych opublikowanych i prezentowanych przez autorów w 2006 roku, dotyczących opracowania metody rekonstrukcji 3D modeli powierzchni przełamań rzeźb oraz jej praktycznej weryfikacji. Dla ustalenia okresu i miejsca pochodzenia rzeźb muzealnych, istotna jest analiza rzeźb możliwie kompletnych, pozwalająca we właściwy sposób zbadać ich cechy ikonograficzne i stylistyczne. Jeśli zatem w oparciu o dane archeologiczne i historyczne zostają przez archeologów wstępnie wytypowane przynależne sobie fragmenty, wówczas poprzez odtworzenie powierzchni przełamań przystających do siebie części można sprawdzić czy one do siebie pasują, a więc można dokonać końcowej weryfikacji czy są one fragmentami tych samych badanych rzeźb. Dotychczasowe proste sposoby stosowane przez archeologów polegają na wykonywaniu odlewów gipsowych badanych fragmentów rzeźb i próbie ich bezpośredniego - manualnego wzajemnego dopasowywania. Jest to sposób uciążliwy i praktycznie nie nadający sie do badania dużej liczby eksponatów, rozproszonych w różnych kolekcjach świata. Współczesne metody cyfrowe stwarzają obecnie nowe możliwości dla fotogrametrycznego generowania 3D modeli powierzchni dowolnego kształtu i rozmiaru oraz wymaganej dokładności. Pozyskane przez autorów modele powierzchni przełamań rzeźb zostały wygenerowane zgodnie z wcześniej założoną dokładnością 0.3 ÷ 0.5 mm. Postać cyfrowa 3D modeli powierzchni pozwala na ich wizualizacje w takiej postaci jaka jest korzystna dla analiz topografii powierzchni, dalszych przetworzeń, w tym dopasowania do siebie dwóch powierzchni oraz dla ich archiwizacji w archeologicznej bazie danych. W celu dopasowywania przystających powierzchni przełamanych fragmentów rzeźb autorzy zaproponowali metodę bazującą na funkcji wykorzystującej cechy prymitywne, tj. cechy wynikające bezpośrednio z geometrycznego kształtu obiektów pokrywających powierzchnie. Funkcja celu zawiera warunek minimum sumy odległości pomiędzy dwiema powierzchniami oraz dodatkowo drugi składnik wynikający z faktu niepokrywania się zasięgów powierzchni. Metoda została zweryfikowana na podstawie dopasowania odpowiadających sobie powierzchni przełamania dwóch części testowego kamienia oraz kilku fragmentów rzeźb archeologicznych, o różnych zniszczeniach powierzchni przełamań. Opracowana została także koncepcja specjalistycznej bazy danych dla archiwizacji danych archeologicznych i geometrycznych rzeźb. Funkcje bazy pozwalają na wstępne wyszukiwanie określonych rzeźb lub ich części.
EN
The present paper presents results of the research which is a final part of the KBN 4T 12E03326 project. The aim of this research was to propose a reliable method for matching of 3D contact surfaces for parts of archeological broken sculptures. To establish more accurate origin of the sculpture, analysis of the iconographical and stylistic characteristics of the whole object is valuable. Therefore, if the parts of sculptures are initially chosen base on the archeological data, a match between their corresponding contact surfaces can support the archaeologists’ hypotheses on their origin. Simple manual methods, applied by the archaeologists for checking whether two adjoining parts of sculpture fit to each other, use the plaster casts for covering the contact surfaces of those parts. Such approach, however, is not suitable for checking a huge number of items. Modern digital methods have been applied by authors for the reconstruction of 3D models of contact surfaces with accuracy of 0.3 ÷ 0.5 mm. Digital form of 3D models of those surfaces allows for their visualization which is required for topography analysis and their matching and also for storage data in the archaeological database. Details of photogrammetric method and results obtained by authors for reconstruction and automatic measurement of 3D models of 3D contact surfaces for parts of archeological sculptures were presented by authors in 2006. The proposed method for matching of 3D contact surfaces of each two adjoining parts is based on a function which applies the primitive features directly related to the geometric shape of surface’ features. The objective function consists of a least square condition for distances between two surfaces and, in addition, the second condition resulted from not covering of the entire areas of two surfaces. The proposed method has been verified by matching two contact surfaces of two parts of granite stone (broken under control for the purpose of this project), and with a few fragments of the archaeological sculptures, which have had various destruction of the contact surfaces. In addition, a concept of database for archiving archaeological and geometrical data for sculptures was also proposed. The functions of this database allow to find, in the initial stage, the most likely parts of the particular sculpture on base of the characteristics suggested by the archaeologists.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.