Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vacuum carburizing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Purpose: As part of this study, the influence of the hardening medium on distortions of FineCarb® carburized rollers used in the automotive industry as elements of fuel pumps has been examined. The analysis was carried out for the process of quenching in gas at different pressure of cooling gas and quenching in oil at variable delay time of oil mixers. Design/methodology/approach: The research was carried out on real elements used in the automotive industry as elements of fuel pumps. FineCarb® vacuum carburizing technology was used in order to obtain optimal parameters of the surface layers. During quenching a variable related to the parameters of the quenching medium was introduced. For quenching in gas it was the pressure at which nitrogen was introduced into the cooling chamber, while for quenching in oil it was the time of mixers delay. The sample batch was laid out in accordance with the PPAP (Production Part Approval Process) requirements for the automotive industry. Microhardness and radial runout measurements were carried out on the samples and subjected to statistical analysis. Findings: The analysis of each hardening processes has showed that depending on the cooling medium used, different distortion values are obtained. The distortion value is significantly influenced by the parameters of the hardening process - gas pressure/oil mixers delay. With the proposed quenching parameters, there is no relationship between the location of the sample in the furnace chamber and the distortion value. The smallest hardening distortions were obtained as a result of the hardening process in gas at a gas pressure of 3 bar. Hardening in gas was characterized by the smallest scatter values of obtained results of radial runout. Research limitations/implications: Basing on the studies and analyses carried out in this work, it can be concluded that the introduction of gas quenching technology instead of oil quenching technology is justified qualitatively and economically alike. Hardening in gas was also characterized by the smallest scatter values of obtained results of radial runout. This is an extremely important technological and economic aspect, due to the cost of grinding processing. Practical implications: The automotive and aviation industries are putting ever greater demands on the quality of manufactured components while reducing costs. It requires optimization of technological processes from co-operators. In the case of hardening plants, the most important aspect is obtaining repeatable, precisely planned parameters of the carburized layer, as well as minimizing the negative phenomena that cause dimensional changes after hardening of elements. The tests allowed to determine the most effective hardening conditions in terms of obtained distortions and costs of eliminating distortions. However, the selection of the optimal parameters depends on whether the core hardness requirements are also determined. Originality/value: The conducted tests allowed to determine the most effective hardening conditions in terms of obtained distortions, costs of levelling distortions and a complete technological process for the automotive industry.
PL
Przedmiotem badań była ocena mikrostruktury warstw uzyskanych na stali 18HGM otrzymanych w technologii nawęglania próżniowego. W pracy porównano mikrostrukturę warstwy uzyskaną w procesie nawęglania aktywnego oraz aktywno-dyfuzyjnego w połączeniu z bezpośrednim hartowaniem. W ramach pracy wykonano badania metalograficzne, pomiary twardości, mikrotwardości oraz zawartości węgla w przekroju warstwy nawęglonej. Przeprowadzone badania wykazały, iż zastosowanie aktywnego nawęglania bez okresu wyżarzania dyfuzyjnego skutkuje wysokim stężeniem węgla w strefie przypowierzchniowej, czego efektem jest siatka cementytu i duża ilość austenitu szczątkowego obniżającego twardość. W procesie nawęglania aktywno-dyfuzyjnego zastosowanie operacji wyżarzania powoduje zwiększenie grubości warstwy dyfuzyjnej, uzyskanie optymalnego stężeniem węgla w strefie przypowierzchniowej, a co za tym idzie poprawny profil mikrotwardości.
EN
The subject matter of the research was the evaluation of the microstructure of layers obtained on 18HGM steel in vacuum carburizing technology. The paper compared the microstructure of the layer obtained in the process of active and active-diffusion carburizing in combination with direct quenching. As part of the work, metallographic tests, measurements of hardness, microhardness and carbon content in the cross-section of the carburized layer were made. The conducted tests have shown that the use of active carburizing without a diffusion annealing stage provides a high concentration of carbon in the surface zone, which results in the formation of a cementite net and a large amount of residual austenite that reduces hardness. In the process of active- diffusion carburizing, the application of annealing operation increases the thickness of the diffusion layer, causes obtaining the optimal carbon concentration in the surface zone, and thus a correct profile of microhardness.
EN
Vacuum carburizing is a modern method of surface hardening where carburized layer is formed in a cyclically repeated stages of supplying gas carburizing and diffusion of absorbed carbon. Ability to maintain a high carbon concentration gradient on the surface should cause faster layer growth. The purpose of the present work is to answer the question, how the grit-blasting influences the carbon content on the surface and from that the growth of carburized layer. The vacuum carburizing with one saturating stage was performed on samples which surface was grit-blasted with different pressure values. The surface roughness was measured before and after vacuum carburizing with a profilometer. Carburized layer growth was investigated by distribution of carbon concentration and microhardness in a function of distance from the surface. Cross-section of carburized layer was characterized using a light microscopy. Obtained data revealed that grit-blasting influence carbon concentration on the surface, its value increases as the grit-blasting pressure increase. Differences in effective case depth were exposed, depend on grit-blasting pressure value.
PL
Piaskowanie jest procesem technologicznym stosowanym w celu oczyszczenia powierzchni elementów mechanicznych ze związków organicznych i nieorganicznych. Ma więc bezpośredni wpływ na strukturę geometryczną powierzchni przedmiotu obrabianego i jego właściwości funkcjonalne po procesach obróbki cieplno-chemicznej. Celem pracy była charakterystyka wpływu warunków procesu piaskowania na kształtowanie się warstwy nawęglonej wytworzonej w procesie nawęglania próżniowego. Wykonano proces nawęglania z bezpośrednim hartowaniem do temperatury pokojowej. Zakres prezentowanych badań obejmował analizę wpływu procesu piaskowania ze zmienną wartością ciśnienia na chropowatość powierzchni przed i po nawęglaniu oraz ocenę profilu stężenia węgla i twardości w funkcji odległości od powierzchni podłoża stali na przekroju warstwy nawęglonej.
EN
The aim of the experiment described in the paper was to determine the effect of selected conditions of abrasive machining on the size and distribution of microhardness and residual stresses developed in the technological surface layer of flat specimens made of 20MnCr5 steel. The specimens were subjected to single-piece flow low-pressure carburizing (LPC) and high-pressure gas quenching (HPGQ) in a 4D Quenching chamber, in order to achieve the effective case depth of ECD=0.4 mm. This was followed by grinding the specimens with Quantum and Vortex alumina grinding wheels made by Norton. Cooling and lubricating liquid were supplied to the grinding zone in both cases by the flood (WET) method and by the minimum quantity lubrication (MQL) method. The measurements for each specimen were made twice - after the thermo-chemical treatment and after the grinding. Microhardness and residual stress was measured by the X-ray method sin2Ψ. The final part of the article provides an analysis of the measurement results and presents conclusions and recommendations for further studies.
5
Content available remote Study on homogeneity and repeatability of single-piece flow carburizing system
EN
Purpose: The purpose of this paper was to determine the homogeneity and replicability of carburized layers obtained by a continuous single-piece flow method. Design/methodology/approach: A series of 100 gears was carburized under low pressure atmosphere using the single-piece flow method. The microstructures of the obtained carbon layers were investigated. Hardness penetration pattern and carbon concentration profiles were tested. Findings: The findings have shown the validity/correctness of the microstructures of the carburized layers obtained by the single-piece flow method. It has been proved that the carbon layer in every gear is uniform, what confirms that each element is affected by the same process conditions and the gears in the whole series can be precisely reproduced. Research limitations/implications: The short-pulse low-pressure carburizing technology needs further investigation to understand its all mechanisms fully. Practical implications: The single-piece flow method provides the uniform and reproducible carburized layers with the precision magnitude exceeding the abilities of currently used thermo-chemical furnaces. When applying the method it is possible to obtain a uniform carburized case in every single gear from the whole series of elements subjected to the process. Optimized configuration of process parameters and carbon-carrying mixture allows to meet the high expectations of a modern and future industry, what is most crucial in exploiting carburized steel gears. Originality/value: The applicability of the LPC single-piece flow method to a demanding mass production has been verified. The statistical validity of research results of the whole manufactured series of gears is being performed for the first time.
EN
This paper presents the findings of research of a short-pulse low pressure carburizing technology developed for a new large-chamber furnace for high-performance and precision thermal treatment of parts of mechanical gear. Sections of the article discuss the novel constructions of the device in which parts being carburized flow in a stream, as well as the low-pressure carburizing experiment. The method has been found to yield uniform, even and repeatable carburized layers on typical gear used in automotive industry.
EN
This paper presents a comparison of the deformations and residual stresses in gear wheels after vacuum carburizing process with quenching in high-pressure nitrogen and oil. The comparison was made on a medium-sized gear wheels, made of AMS6265 (AISI 9310) steel. This steel is applied in the aerospace industry for gears. The study has provided grounds for an assessment of the effect of the method of quenching on the size of deformations. Compared to oil quenching, high-pressure gas quenching following vacuum carburizing resulted in more uniform and smaller deformations.
EN
Carburizing is one of the most popular and wide used thermo-chemical treatment methods of surface modification of tool steels. It is a process based on carbon diffusive enrichment of the surface material and is applied for elements that are supposed to present higher hardness and wear resistance sustaining core ductility. Typical elements submitted to carburizing process are gears, shafts, pins and bearing elements. In the last years, more and more popular, especially in highly advanced treatment procedures used in the aerospace industry is vacuum carburizing. It is a process based on chemical treatment of the surface in lower pressure, providing much higher uniformity of carburized layer, lower process cost and much lesser negative impact on environment to compare with conventional carburizing methods, as for example gas carburizing in Endo atmosphere. Unfortunately, aerospace industry requires much more detailed description of the phenomena linked to this process method and the literature background shows lack of tests that could confirm fulfilment of all needed requirements and to understand the process itself in much deeper meaning. In the presented paper, authors focused their research on acetylene flow impact on carburized layer characteristic. This is one of the most crucial parameters concerning homogeneity and uniformity of carburized layer properties. That is why, specific process methodology have been planned based on different acetylene flow values, and the surface layer of the steel gears have been investigated in meaning to impact on any possible change in potential properties of the final product.
9
Content available remote System of single-piece flow case hardening for high volume production
EN
Purpose: Purpose of this paper is development of single-piece flow system to precision thermal treatment of parts of mechanical gear using a short-pulse low-pressure carburising technology (developed for a new large-chamber furnace). Design/methodology/approach: Sections of the article discuss the novel constructions of the device in which parts being carburised flow in a stream, as well as the low-pressure carburising experiment. Findings: The method has been found proper carburised layers on typical gear used in automotive industry. Research limitations/implications: The short-pulse low-pressure carburising technology needs further investigation to fully understand its all mechanisms. Practical implications: The device resulting from the experiment can be a fully robotised part of a production line which can be included in a system of automatic control of a production process. Originality/value: The device resulting from the experiment is only known solution on the world.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące określenia stanu naprężeń własnych powstałych w wyniku kształtowania warstwy wierzchniej materiału poprzez obróbkę nawęglania próżniowego i szlifowania. Synergiczny wpływ obróbki cieplno-chemicznej i ściernej badano na próbkach pierścieniowych wykorzystywanych do badań naprężeń własnych metodą Dawidenkowa. Próbki poddano procesowi nawęglania próżniowego i następnie szlifowano ściernicą elektrokorundową - 38A60K8V oraz ściernicą z ziarnami CBN - RNB80/63B75V. Podczas szlifowania stosowano ciecze obróbkowe: emulsja olejowa 5%, wyda-tek ok. 20 l/min, olej Micro5000 podawany z minimalnym wydatkiem (MQL) ok. 25 ml/h, obróbka na sucho. Na pod-stawie przeprowadzonych badań określono wpływ rodzaju ściernicy oraz czynnika chłodząco–smarującego na rozkład naprężeń własnych w warstwie wierzchniej. Najlepsze efekty szlifowania, w odniesieniu do rozkładu naprężeń własnych, uzyskano przy podawaniu cieczy obróbkowej (emulsji olejowej) w trybie obfitym podczas szlifowania ściernicą z ziarnami CBN.
EN
In this paper we present research concerning the determination of the stresses resulting from forming the material surface layer by vacuum carburizing and grinding. The synergistic effect of thermo-chemical and abrasive treatments was studied on ring samples used for Dawidenkow stress calculation method. The samples were subjected to vacuum carburizing and then grinded using aloxite grinding wheel -38A60K8V and CBN-RNB80/63B75V. When grinding, apart from dry machining, selected cutting fluids were used: 5% oil emulsion with quantity lubrication approx. 20 l/min, oil Mi-cro5000 administered with a minimum quantity lubrication (MQL) approx. 25 ml/h. Based on the study, the effect of grinding-cooling lubricant type on the stresses distribution in the surface layer was defined. Optimum results with respect to the distribution of stresses were achieved for the abrasive treatment in fluid (oil emulsion) under rich lubrication regime using CBN grinding wheel.
PL
Dodatki stopowe obecne w stalach poddawanych nawęglaniu mają wpływ na kinetykę tego procesu. Doniesienia literaturowe bazują na wynikach badań zrealizowanych w procesach konwencjonalnego nawęglania gazowego, w których potencjał węglowy atmosfery zwykle nie przekracza 1%. W nawęglaniu niskociśnieniowym (próżniowym) potencjał węglowy atmosfery jest znacznie większy (przekracza graniczną rozpuszczalność węgla w austenicie). Aby w pełni wykorzystać ten potencjał stosuje się podział procesu na fazy nasycania, w których dozuje się atmosferę nawęglającą do komory pieca i fazy wyżarzania bez dozowania atmosfery obróbczej (tzw. fazy dyfuzji). W trakcie nasycania następuje przesycanie warstwy wierzchniej stali węglem i wydzielanie węglików, natomiast w fazie dyfuzji ich rozpuszczanie. W jednej i drugiej fazie procesu zachodzi równocześnie dyfuzyjny transport węgla od powierzchni do rdzenia stali. Przebieg procesu nawęglania próżniowego ma bardziej złożony charakter niż tradycyjnego nawęglania gazowego. Udział w przebiegu poszczególnych faz tego procesu mają również dodatki stopowe obecne w nawęglanej stali. Z tego wynika zasadność przeprowadzonych w tej pracy badań. W artykule przedstawiono wpływ dodatków stopowych w stalach niskostopowych przeznaczonych do nawęglania na konstytuowanie się profilu stężenia węgla podczas nawęglania niskociśnieniowego oraz tworzenie i rozpuszczanie węglików. Przedstawiono również wpływ dodatków na ilość wprowadzanego do stali węgla podczas procesu, jak również aktywność węgla w austenicie i współczynnik dyfuzji.
EN
The additives occur at case-hardening steels influence on kinetics of the carburizing process. Reports in the lecture based on the results of research carried out in a conventional gas carburizing, where the carbon potential of carburizing atmosphere is usually less than 1%. At the low pressure carburizing (vacuum carburizing) the carbon potential of carburizing atmosphere is much higher (exceeding the solubility of carbon in austenite phase). To fully exploit the potential is used two step process contained saturation and annealing stage. In the saturation phase the carburizing atmosphere is dispensed into the furnace chamber and the annealing stage without the addition of the treating atmosphere is called diffusion phase. During saturation occurs solutioning the surface of the steel with carbon and recreation of carbides, while the diffusion phase dissolution of carbides. In both phases of the process takes place at the same time diffusive transport of carbon from the surface to the core of steel. As can be seen vacuum carburizing process is more complex than traditional gas carburizing. Participation in the course of the various phases of this process has the additives occur in the carburizing steel. It follows that the merits carried out in this article studies. The article presents the influence of alloy elements in low alloy steels designed for carburizing, for the constitution of carbon concentration profile during low pressure carburizing, the formation and dissolution of carbides. The paper also shows the effect of additives on the amount of carbon introduced during the process, the carbon activity in austenite, and the diffusion coefficient.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wielkości naprężeń i odkształceń nawęglanej niskociśnieniowo stali 16MnCr5 hartowanej w gazie pod wysokim ciśnieniem (azot) i w oleju. Porównania dokonano na bazie detalu jakim było średniej wielkości koło zębate. Wykonano pomiary geometryczne bicia promieniowego na średnicy podziałowej koła przed i po obróbce cieplnej. Na podstawie tych wyników badań oceniono wpływ sposobu hartowania na stopień odkształcenia.
EN
Measurements of radial run-out on the wheel pitch circle before and after heat treatment were made.The review of the influence of the quenching method on the distortion level was elaborated on the base of the research data.
PL
Niniejsza praca dotyczy zagadnień inteligentnego wspomagania komputerowego procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, w aspekcie poprawienia osiągania zgodności właściwości rzeczywistych po obróbce z właściwościami założonymi, a tym samym doskonalenia powtarzalności wyników tych procesów. Szczegółowe badania przeprowadzono dla nawęglania niskociśnieniowego z następującym po nim hartowaniem w gazie pod wysokim ciśnieniem, hartowania w gazie stali narzędziowych oraz azotowania prowadzonego przy obniżonym ciśnieniu. Zasadniczym celem przeprowadzonych badań doświadczalnych było lepsze poznanie zależności przyczynowo-skutkowych związanych z przebiegiem procesów nawęglania i azotowania w obniżonym ciśnieniu oraz opracowanie metodologii projektowania funkcjonalnych i efektywnych procesów próżniowej obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, z wykorzystaniem efektywnych metod obliczeniowych. Zagadnienia modelowania, prowadzenia i kontroli procesów dyfuzyjnych oraz procesów im towarzyszących omówiono w ośmiu kolejnych rozdziałach. Rozdział pierwszy wprowadza w tematykę pracy, w rozdziale drugim omówiono procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. W rozdziale trzecim syntetycznie przedstawiono metody modelowania ze szczególnym uwzględnieniem metod sztucznej inteligencji oraz przeanalizowano potencjalne możliwości i zagrożenia wynikające ze stosowania tych metod. W rozdziale czwartym omówiono zagadnienie komputerowego wspomagania procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, podsumowując jednocześnie aktualny stan wiedzy przedstawiony w literaturze. W rozdziałach piątym, szóstym i siódmym przedstawiono trzy modele i wykorzystujące je aplikacje, wspomagające procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Aplikacje te pracują w czasie rzeczywistym, dlatego podczas opracowywania algorytmów główny nacisk położono na ich szybkość działania i tworzono rozwiązania hybrydowe, wykorzystujące w zależności od potrzeb jednocześnie: równania analityczne, systemy bazodanowe, tabelaryzację, algorytmy heurystyczne, metody numeryczne i sieci neuronowe, ponieważ zaobserwowano, że rozwiązania hybrydowe, złożone z kilku metod, często dawały efekt synergiczny. Poprawność i sprawność rozwiązań weryfikowano w oparciu o rzeczywiste bazy eksperymentalne. Całościowe podsumowanie pracy zamieszczono w rozdziale ósmym. Elementy nowatorskie pracy stanowią: - dopełnienie poznania nowoczesnej oryginalnej technologii azotowania niskociśnieniowego, realizowanego metodą segmentową „boost-diffusion”, a w szczególności określenie modelu zjawisk powierzchniowych dla określenia zmiennych warunków brzegowych, uzyskanie stabilizacji i powtarzalności zjawisk powierzchniowych zachodzących podczas procesu azotowania pod obniżonym ciśnieniem, - poznanie nowych szczegółów realizacji procesów nawęglania próżniowego i hartowania stali narzędziowych, - twórcza adaptacja metod sztucznej inteligencji do projektowania i przewidywania procesów nawęglania oraz azotowania przy obniżonym ciśnieniu, - hybrydowe podejście do wspomagania procesów w czasie rzeczywistym, umożliwiające skuteczną aplikację zaprezentowanych rozwiązań w przemyśle.
EN
This study deals with intelligent computer-aided processes in thermal and thermochemical treatment, with the aim of improving the conformity of the actual post-treatment properties with the assumed properties, thereby improving the repeatability of the process results. Detailed studies were conducted of low-pressure carburising followed by high-pressure gas quenching of tool steels and low-pressure nitriding. The main purpose of the experiment was to gain a better understanding of the cause and effect relationships in the process of low-pressure carburising and nitriding and to develop a methodology for designing functional and effective processes of thermal and thermochemical treatment, using fast, efficient or intelligent computational methods. The issues of modelling, running and control of the diffusion processes and the accompanying processes are discussed in the subsequent eight chapters. Chapter one introduces the subject matter of the study; chapter two discusses the processes of thermal and thermochemical treatment. Chapter three presents briefly the methods of modelling, taking into special account those employing artificial intelligence, and it analyses the opportunities and threats arising from the use of such methods. Chapter four discusses the issue of computer aided thermal and thermochemical treatment and it provides a review of the current state of knowledge, presented in the literature. Chapters five, six and seven present three working models and the applications which use them, assisting processes of thermal and thermochemical treatment. The applications work in real time, so the process of developing the algorithms focused on their speed and hybrid solutions were created. The correctness and efficiency of the solutions were verified based on real experimental databases. A summary of the whole study is presented in chapter eight.
EN
Gears, due to their complex shape, carried load and required accuracy are ones of most complex aircraft engine parts. Single tooth damage usually breaks the power transmission and causes failure of the entire gear system. Adequate sustainability and guarantees of transmission is therefore a condition for secure operation of whole device. Particularly high requirements for reliability are put to transmissions used in the aerospace industry. Due to the loads which are transmitted through the gears, the materials used by the manufacturer must have not only high strength but also show the abrasion resistance of the surface layer and the ductility of the core. Proper parameters matching allows to create an element that can operate at higher stresses and loads. In addition, factor strength and abrasion resistance of the surface layer has a significant impact on the life of the gear. Thermo-chemical treatment of industrial gears is a fundamental process, which gives them adequate mechanical properties regarding loads they carry and the surface conditions of work. Among many methods of thermo-chemical treatment used in the industry, the most distinctive are innovative technologies designed to reduce process costs and being more environmentally friendly. The most promising methods in the discussed field are vacuum carburizing and high-pressure hardening, which by their specification of work significantly reduce the emission of CO2 and the duration of the process, without reducing the quality of the final product. The main aim of the paper is to present criteria for selection of heat treatment parameters as a part of thermo-chemical treatment process performed using vacuum methods. Proper heat treatment parameters are crucial in programming of some of final material characteristics as grain size and retained austenite morphology.
PL
W pracy podjęto próbę wytworzenia struktury bainitu bezwęglikowego w warstwie wierzchniej stali 35CrSiMn5-5-4 poddanej nawęglaniu próżniowemu i hartowaniu z przystankiem izotermicznym w zakresie bainitycznym. Bainit bezwęglikowy otrzymywany w dolnym zakresie przemiany bainitycznej ma bardzo dobre parametry wytrzymałościowe ze względu na strukturę o submikronowej lub nanometrycznej wielkości ziaren. Jednocześnie brak wydzieleń cementytu na granicach oraz obecność austenitu szczątkowego w postaci cienkich warstw między płytkami bainitu zapewnia stali dużą odporność na pękanie. Wytworzenie struktury bainitu bezwęglikowego z austenitem szczątkowym powyżej 12% obj. jest możliwe w stalach o podwyższonej zawartości krzemu i manganu oraz koncentracji węgla w zakresie 0,6÷1,1% mas. W celu wzbogacenia warstwy powierzchniowej stali w węgiel do pożądanego poziomu zastosowano proces nawęglania próżniowego. Następnie przeprowadzono austenityzację stali i hartowanie z przystankiem izotermicznym w temperaturze nieco powyżej temperatury początku przemiany martenzytycznej Ms. W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury wykonane za pomocą skaningowego (SEM) i transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM). Na podstawie badań TEM: obserwacji w jasnym i ciemnym polu oraz dyfrakcji elektronów, połączonych z metodami stereologicznymi oszacowano wymiary oraz zawartość poszczególnych faz zarówno w warstwie, jak i w rdzeniu badanej próbki. Przedstawiono również badania mikrotwardości oraz odporności na ścieranie w odniesieniu do konwencjonalnej obróbki cieplnej hartowania martenzytycznego i niskiego odpuszczania. Uzyskane właściwości nawęglonej warstwy wierzchniej o strukturze bainitu bezwęglikowego pokazują, iż hartowanie z przystankiem izotermicznym może być konkurencyjne w porównaniu z obróbką konwencjonalną.
EN
This paper describes the process of producing the carbon-free bainitic structure in the surface layer of the 35CrSiMn5-5-4 steel subjected to vacuum carburization followed by austempering heat treatment. It was proved that the low temperature austempering allows obtaining a structure composed of nanometric or submicron width laths of carbide-free bainitic ferrite separated by thin layers of retained austenite. The nanocrystalline structure of bainitic ferrite results in high strength, while the appropriate content of the retained austenite guarantees good plasticity and high fracture toughness. Carbidefree bainite, with volume fraction of retained austenite above 12%, can be produced in steels, which contain high amount of silicon, manganese and 0.6÷1.1% of carbon. This level of carbon concentration has been reached in a surface layer of 35CrSiMn5-5-4 steel by vacuum carburization treatment. This steel was subsequently austenitized, quenched to the temperature slightly above the martensite start temperature Ms, and annealed at this temperature for a time necessary to complete the bainitic transformation. The microstructural characterization of steel after heat treatment was performed by the use of scanning (SEM) and transmission (TEM) electron microscopes. TEM techniques: bright field, dark field and the diffraction patterns analyses combined with stereological measurement methods were used to determine the volume fraction and dimensions of the observed phases in the surface layer and in the core of the sample. Microhardness and wear resistance of two kinds of steel samples were investigated: the one subjected to austempering and the other subjected to a conventional treatment. The results show that austempering can be a competitive method in comparison to a conventional heat treatment for steels after carburization treatment.
PL
Dobranie optymalnych czasów etapów nasycania i dyfuzji w procesie nawęglania próżniowego jest konieczne w celu uzyskania warstw o zaprojektowanym profilu zawartości węgla. Celem prezentowanej pracy jest zbadanie wpływu temperatury oraz czasu nasycania i dyfuzji w procesie nawęglania próżniowego na zawartość węgla oraz ilość węglików w warstwie dyfuzyjnej stali 18CrNiMo7-6. Przeprowadzono procesy eksperymentalne, a następnie wykonano badania profilu zawartości węgla w warstwie metodą GDOES oraz badania metalograficzne pozwalające określić udział węglików na poszczególnych głębokościach warstwy nawęglanej. Stwierdzono, że proces nasycania prowadzi do powstania strefy bogatej w węgliki (nawet kilkadziesiąt procent), które jednak ulegają rozpuszczeniu w procesie dyfuzji. Zauważono, że całkowite rozpuszczenie węglików zachodzi wówczas, gdy czas dyfuzji jest około 2 razy dłuższy niż czas nasycania.
EN
A vacuum carburizing process is composed of boost and diffusion segments. A choice of optimum times of these stages is very important. Only right choice guarantees an obtain of right carbon distribution in layer. The goal of the article is an investigation of temperature influence and times of boost and diffusion in vacuum carburizing process on carbon and carbides content in 18CrNiMo7-6 steel. For this reason there was analysed carbon distributed to calculate of carbides participation on different carburized layer depths. The article shows that boost stage is cause of rising rich-carbides zone and this layer is diffused in diffusion stage. There is noticed that all carbides are dissolved when time of diffusion is about 2 times longer than boost stage.
EN
This article is dedicated to processes of vacuum carburization, which constitute an alternative method to industrial multi-segment carburization. Special attention has been paid to the possibility of using artificial neural networks to design processes of such type. The following subchapters deal with the essence and purposes of vacuum carburization, the course of research on processes and the possibility of using neural networks to design such processes, and the architecture of a sample neural network which achieves this goal.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości zmęczeniowej stykowej kół zębatych wykonanych ze stali 17CrNi6-6 nawęglanych metodą próżniową z fazą wstępnego azotowania (technologia PreNitLPCŽ) i hartowanych w azocie pod ciśnieniem 1.2 MPa, które następnie poddano szlifowaniu ściernicą elektrokorundową oraz ściernicą z regularnego azotku boru. Badania zmęczeniowe przeprowadzono na stanowisku mocy krążącej. Określenie stykowej wytrzymałości zmęczeniowej polegało na doświadczalnym wyznaczeniu największego, dopuszczalnego naprężenia w biegunie zazębienia, do wystąpienia pittingu. Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę wpływu obróbki ubytkowej na wytrzymałość zmęczeniową stykową nawęglanych próżniowo kół zębatych.
EN
The article presents the results of the contact fatigue strength measurements for gears made of steel 17CrNi6-6 carburized by vacuum method with prenitriding initial phase (technology PreNitLPC Ž) and quenched in nitrogen atmosphere under pressure 1.2 MPa, which were then grinded by aloxite and cubic boron nitride grinding wheel. Fatigue tests were conducted on a power circulating setup . Determination of the contact fatigue strength values relief on the experimental evaluation of the largest allowable stress at the pole engagement, until the pitting occured. The research allowed to assess the impact of grinding on the contact fatigue strength of vacuum carburized gears.
PL
Artykuł poświecono zjawiskom wydzielania i rozpuszczania węglików w stali podczas przebiegu procesu nawęglania próżniowego. Szczególną uwagę poświęcono jednosegmentowym procesom nawęglania jako metodzie alternatywnej do stosowanego przemysłowo nawęglania wielosegmentowego. W kolejnych podrozdziałach przedstawiono istotę i cele technologii nawęglania próżniowego, przebieg badań nad procesami jednosegmentowymi oraz porównawczą analizę czasową procesów jedno i wielosegmentowych.
EN
This article is dedicated to single-segment processes of vacuum carburization, which constitute an alternative method to industrial multi-segment carburization. The following paragraphs deal with the essence and purposes of vacuum carburization, the course of research on single-segment processes and time comparison single- and multi-segments processes.
PL
Analiza licznych zniszczeń elementów konstrukcyjnych pokazuje, że decydującą rolę w ich powstaniu miały obciążenia cyklicznie zmienne, których amplituda nie przekraczała dopuszczalnych obciążeń statycznych. Dlatego też bardzo ważnym aspektem w budowie maszyn jest zagadnienie wytrzymałości zmęczeniowej materiałów, których trwałość niejednokrotnie zwiększa się, stosując dodatkowo obróbkę cieplno-chemiczną. W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości zmęczeniowej na zginanie dwóch gatunków stali do nawęglania: 16MnCr5 oraz 17CrNi6-6, nawęglanych próżniowo i hartowanych w gazie pod wysokim ciśnieniem. Badania te wykonano metodą wysokoczęstotliwościową, opartą na detekcji rezonansowej, która pozwala na ujawnienie inicjacji mikropęknięć zmęczeniowych w jak najwcześniejszym stadium ich rozwoju.
EN
The analysis of the numerous damages of structural elements shows that a cyclic loading, which amplitude does not exceed the allowable static loads, is the main reason for that. Therefore, the issue of materials fatigue strength is the extremely important aspect in machine design. Materials durability is very often increased by applying an additional thermochemical treatment. This paper presents the fatigue strength measurements results of two grades of steel for carburizing: 16MnCr5 and 17CrNi6-6, vacuum carburized and hardened in the gas atmosphere under high pressure. These studies were performed using high frequency method, based on the resonance detection, which allows the disclosure of the initiation of fatigue microcracks at the earliest stage of their development.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.