Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka ekologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowi bardzo istotny problem gospodarki odpadami. W szczególności widoczny on jest w małych miejscowościach oraz na terenach wiejskich. W zakresie pozostałych odpadów wchodzących w skład odpadów komunalnych problem został w miarę rozwiązany, natomiast w zakresie elektrośmieci wymaga gruntownej analizy i podjęcia działań w celu rozwiązania. Konieczność usuwania zanieczyszczeń na terenie gminy spoczywa na Gminie, która musi być dokładnie informowana o miejscach i sposobach pozbywania się elektrośmieci przez mieszkańców. W praktyce to jednak na użytkownikach spoczywa obowiązek przekazania zużytego sprzętu do odpowiedniego punktu. W artykule omówiono problem zużytego sprzętu elektryczno-elektronicznego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującego prawodawstwa krajowego i Europejskiego w tym zakresie. Omówiono obecny stan gospodarki zużytym sprzętem na terenach wiejskich oraz przedstawiono propozycje poprawy tego stanu. Przedstawiono także koncepcję systemu gospodarki zużytym sprzętem elektryczno-elektronicznym na terenach wiejskich z uwzględnieniem strategii inwestowania w punkty zbiórki tego sprzętu. Przedstawiony w artykule materiał stanowi głos do dyskusji na temat gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz możliwości poprawy obecnego stanu środowiska naturalnego.
EN
Waste electrical and electronic equipment is a significant problem in waste management. In particular, it can be observed in small towns and rural areas. When it comes to the rest of waste which is a part of municipal solid waste, the problem has been (to a certain degree) resolved, but in terms of electrical and electronic waste, it requires a thorough analysis and undertaking actions in order to find a solution. The municipality is responsible for removing pollution from its area, therefore the municipality must be accurately informed of places and ways of removing electrical and electronic waste by its inhabitants. In practice, however, the users of electrical and electronic equipment are obliged to return wasted equipment to an applicable collection point. The problem of waste electrical and electronic equipment with the special attention paid to the Polish and European legislation in this regard, was discussed in the article. The present state of management of waste electrical and electronic equipment in the rural areas was discussed, as well as remedies on that point were presented. Also, the concept of system of management of waste electrical and electronic equipment in the rural areas, considering the investment strategy in WEEE collection points, were presented. The material presented in the article should encourage the discussion on subject of management of waste electrical and electronic equipment and possibilities of enhancing the present condition of the environment.
EN
In 2015, 10,863 thousand tonnes of municipal solid waste were produced in Poland. It is estimated that approx. 50% of this volume consists of biodegradable waste. Due to its properties, such waste degrades swiftly and poses a threat and a burden to the environment. System solutions regarding the collection and management of biodegradable waste constitute an example of sustainable development and green economy owing to the development of green products, services, public procurement, investments, and jobs. The objective of the present paper is to analyse biodegradable waste management in light of green economy and the idea of sustainable development. Research method encompasses the analysis of literature and statistical data in relation to biodegradable waste management both in Poland and Lublin Province.
PL
Celem badań była ocena wpływu wiosennego nawożenia łąki trwałej obornikiem i gnojówką na wielkość plonów, wartość pokarmową runi łąkowej i jej przydatność do zakiszania. Porównywano nawożenie nawozami mineralnymi NPK (N-60 kgźha-1, P-30 kgźha-1, K-60 kgźha-1), nawożenie gnojówką (w dawkach 30 i 45 m3 ha) oraz obornikiem (w dawkach 25 i 37 tźha-1). Skoszoną i podsuszoną ruń łąkową zakiszono w dużych belach cylindrycznych. W próbkach zastosowanych nawozów, w glebie oraz w paszach (zielonka i kiszonka) oceniano liczebność drożdży, pleśni, bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, bakterii z grupy coli, obecność pałeczek Salmonella sp., przypuszczalną liczbę Bacillus cereus. W próbkach zielonki i kiszonki oceniano zawartości składników pokarmowych, a w kiszonce także poziom suchej masy, wartość pH świeżej masy kiszonki, udział amoniaku, zawartość kwasu mlekowego i lotnych kwasów tłuszczowych. Nawożenie obornikiem, zwłaszcza w większej dawce, wpływało na zwiększenie plonów zielonki oraz sprzyjało uzyskaniu wyższej wartości pokarmowej zarówno zielonki, jak i produkowanych z niej kiszonek. Mimo to ruń łąkowa z łąki nawożonej obornikiem stanowiła gorszy materiał na kiszonki (niekorzystny stosunek cukry/białko) niż ruń nawożona gnojówką. Po nawożeniu gnojówką uzyskano paszę o wartości pokarmowej zbliżonej do paszy z łąki nawożonej nawozami mineralnymi. Nawożenie gnojówką runi łąkowej nie utrudniło procesu fermentacji, z runi nawożonej tym nawozem uzyskano bardzo dobrą kiszonkę.
EN
The aim of study was to assess the impact of spring fertilization of permanent meadow with solid manure and liquid manure on crop yields, nutritional value of meadow sward and its suitability for ensilage. The fertilization with mineral NPK fertilizers (N-60 kgźha-1, P-30 kgźha-1, K-60 kgźha-1), liquid manure (at doses of 30 and 45 m3 ha) and solid manure (at doses of 25 and 37 t źha-1) were compared. Meadow sward was mowed, dried and ensilaged in big cylindrical bales. In samples of applied fertilizers, soil samples and forage samples (green fodder and silage) the number of yeast, moulds, Enterobacteriaceae, coliforms, the presence of Salmonella sp and probable number of Bacillus cereus were evaluated. In green forage and silage samples the content of nutrients was evaluated. In silage samples the dry matter level, pH value of fresh weight of silage, the share of ammonia, lactic acid content and volatile fatty acids were measured. Manure application, especially in higher doses, caused the increase of green fodder yield and facilitated obtaining a higher nutritive value of green fodder and grass silage. Nevertheless, the sward from meadow fertilized with solid manure was a worse material for ensilage (unfavorable ratio of sugars to protein) than the sward fertilized with liquid manure. Liquid manure of meadow sward let obtain forage with nutritive value similar to the forage from meadow fertilized with mineral fertilizers. Meadow sward fertilization with liquid manure did not worsen the fermentation process. The quality of silage made of sward fertilized with liquid manure was very good.
PL
Obecny kryzys finansowo-gospodarczy wymusił podjęcie przez państwa działań zapobiegających rozszerzaniu się negatywnych następstw załamania globalnego popytu. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej przyjęto plany antykryzysowe, których głównym celem jest stworzenie warunków, które umożliwią powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Program „Zielonego ożywienia” jest ważnym elementem szerszego planu przezwyciężenia kryzysu gospodarki realnej w Stanach Zjednoczonych i w Europie.
EN
The main issue of this article undertakes the role of “green” investments in anti-crisis packages in the United States and the European Union. Public involvement in introducing of energy effi ciency technology in manufacture, building’s weatherization, increasing of renewable resources will encourage in these areas private sector. The role of “green” investment results from (using in their development) modern technology, innovation, and their meaning in fi ght with climate changes. However, more important will be the possibility to hold current jobs and create the new ones, and make more competitive economy through development of these kinds of investments. The last element is particularly important because of “green” race.
5
Content available Ochrona środowiska w teorii ekonomii
PL
Nauka ekonomii ma pokazać, w jaki sposób gospodarować zasobami środowiska (zarówno materialnymi, jak i niematerialnymi) tak, aby w długim okresie generowały one jak największe korzyści dla ludzkości. Jednakże niewiele teorii ekonomii uwzględnia aspekty środowiskowe, co powoduje, że większość decyzji gospodarczych jest podejmowana z pominięciem tych zagadnień. Celem niniejszego opracowania jest zwięzłe przedstawienie analizy porównawczej dorobku teorii ekonomii w zakresie rozwiązywania problemów środowiskowych, które pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy problemy ochrony środowiska są wystarczająco poruszane w teorii ekonomii oraz jakie kierunki rozwoju tej nauki dają szansę na większe upowszechnienie tych zagadnień.
EN
Economy as a science of resources management (including natural ones) has an essential influence on the development of environmental protection. Thus, it is necessary to ask whether the current theory of economy is able to justify the need for environmental protection or whether, within its framework, it is necessary to look for new solutions which will allow to identify such evidence? The article is a synthetic presentation of the contemporary theory of economy in the field of environmental protection which can help assess the influence of different economic trends on the development of this issue. In consequence, it may be concluded that the leading economic trends regard natural resources as a marginal issue. Thus, it is important to look for a new direction, the so-called third way. The quoted theories show that the third way may comprise environmental economy, institutional economy, postindustrial economy or a theory based on physics.
PL
W pracy przedstawiono wykorzystanie nowoczesnych metod symulacji kinematycznej i wytrzymałościowej podczas projektowania zestawu urządzeń do składowania, załadunku i transportu opon poużytkowych. Wymiernym rezultatem prowadzonych prac jest wdrożenie do produkcji wyrobu wypełniającego lukę na rynku produkowanych w Polsce urządzeń umożliwiających ekologiczną gospodarkę odpadami.
EN
The paper presents application of modern method of kinematical and strength simulation during designing of equipment for store up, loading and transport of tires destined for recycling. Initiation of the devices production is measurable result of the conducted work. It is product filling gap in the Polish market of devices enabled ecological waste management.
7
Content available Ekologiczna gospodarka pasieczna
PL
W Oddziale Pszczelnictwa ISiK w Puławach badano możliwości przekształcenia pasieki konwencjonalnej w pasiekę ekologiczną, uwzględniając wszystkie unijne wytyczne. Badania prowadzone w roku 2005 ukierunkowano przede wszystkim pod kątem porównawczym pozyskiwania niedojrzałych i konwencjonalnych miodów odmianowych, oceny ich parametrów fizyko - chemicznych a także określania odmianowości na podstawie analizy pyłkowej. Prowadzono prace nad pozyskaniem wosku ekologicznego oraz testowano skuteczność kwasu szczawiowego w walce z pasożytem Varroa destructor. Stwierdzono, że miody odmianowe stanowią podstawę prowadzenia ekologicznej gospodarki pasiecznej i spełniają wszystkie warunki ujęte w normach. Dehydratacja miodów w warunkach kontrolowanych nie wpływa ujemnie na ich właściwości fizyko - chemiczne. Najskuteczniejszymi metodami określenia pochodzenia miodów jest ich analiza pyłkowa i wartość przewodności właściwej. Opracowano trzy metody pozyskiwania wosku ekologicznego oraz stwierdzono wysoką zasadność użycia kwasu szczawiowego w leczeniu warrozy.
EN
In the Research Institute of Pomology and Floriculture, Apiculture Division in Puławy possibilities of transforming conventional apiary into organic apiary to regard all the instructions of EU were tested. Researches conducted in 2005 were directed on gaining unripe and conventional honey varieties, valuation its physico - chemical parameters and qualification of its variety supported on basis of pollen analysis. Organic wax was gained and efficacy of oxalic acid in varroatosis treatment was tested. It was noted that honey varieties were basis of organic beekeeping management and satisfied conditions of standards. Dehydration of honey in controlled conditions has not negative influence on its physico-chemical parameters. Pollen analysis and value of specific conductance are the most efficient methods of definition of honey origin. Three methods of wax gaining were worked out and high necessity of using of oxalic acid in varroatosis treatment was noted.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.