Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 256

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  globalization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Procesy globalizacyjne skutkujące przenoszeniem fabryk do innych krajów wymagają od firm zachowania spójności zarówno w zakresie elementów widocznych dla klientów (jakość, marka, produkt), jak i niewidocznych (struktura, kultura organizacyjna, metody zarządzania). Przedmiotem artykułu jest ten drugi, niewidoczny dla klienta obszar. Autor poddał analizie dwie podstawowe strategie interkulturowe stosowane przez firmy: dywergencję i konwergencję. Dywergencja odbierana jako stawiająca na różnorodność i zorientowana na ludzi wydaje się współcześnie wyborem bardziej oczywistym. Presja interesariuszy zmusza jednak firmy do ujednolicania i standaryzowania, co w powszechnej percepcji kojarzy się ze złymi korporacyjnymi praktykami. Konwergencja, jeśli jest stosowana nieumiejętnie, jak pokazują przytoczone w artykule przykłady, prowadzi do kulturowych konfliktów i w konsekwencji zagraża interesom przedsiębiorstwa. Umiejętne łączenie obu tych podejść staje się najważniejszym zadaniem dla menedżerów w międzynarodowych firmach. Autor na podstawie wniosków z własnych badań wyróżnił pięć kluczowych czynników wpływających na przenikanie się dywergencji i konwergencji oraz ich nasilenie.
EN
Globalization processes, resulting in the relocation of enterprises to other countries require companies to maintain consistency in both: elements visible to the customer (such as quality, brand, product etc.) and those invisible (structure, organizational culture, management methods). The subject of the article is that invisible aspect. The author has analyzed two basic strategies used by companies: divergence and convergence, taking into account their possible advantages and disadvantages. Divergence, perceived as focused on diversity, seems to be the more obvious choice nowadays. Pressure from stakeholders, however, forces companies to unify and standardize, which is commonly associated with bad corporate practices. Convergence, if used incompetently, as the examples cited in the article show, leads to cultural clashes and, consequently, threatens the interest of the company. Skillful use of the combination of both approaches, becomes the most important task for managers in international companies. The author, based on his research, has identified five key factors influencing the interpenetration of divergence and convergence and their intensity.
EN
Purpose: The main reason for writing the article is a will to research the current problems of spatial order and cultural heritage in Toruń and its neighbourhood. Design/methodology/approach: There were three methods used for the research -the document examination method, the quantitative-statistical method, and the observational method. The objectives can be considered as achieved. The main subject scope of the paper was applying a very broad and multidisciplinary approach to the topic, considering whether globalisation and European integration, in terms of economic development, have an impact on the condition of the architectural space, especially the spatial order and the cultural heritage in Toruń and its closest vicinity. Findings: The situation of spatial development, town planning and preservation of cultural heritage in Toruń and its surroundings is not in the best condition. The built environment in this area does not experience such a harmonious and aesthetic development as it could. In many cases, one can talk about a decrease in different kinds of its values, for instance, cultural ones, perhaps except the financial values of real estate. Important drawbacks causing this state of affairs are market mechanisms, pressure from investors, and the inefficiency of blocking and securing mechanisms, which is related to the wrong law and weak management. Research limitations/implications: The main problems of spatial order and cultural heritage are very complex and require further research. Practical implications: The paper is connected with practice in the subject field. Social implications: The article’s social implications are an important value of the work. Originality/value: Even though this is not the first voice about spatial chaos in Poland, the situation is fundamentally not improving. The problem has been repeatedly confirmed not only in publications of scientists and specialists but even in government documents. In this study, an attempt was made to draw attention to a special, interdisciplinary aspect of the issue. The value of the paper is putting together many different issues which influence spatial order and cultural heritage. It is addressed to both scientists and monument lovers.
3
Content available remote Migracja a terroryzm : analiza zależności
PL
Celem badawczym niniejszego artykułu jest identyfikacja zależności między migracją a terroryzmem. Jest to problematyka związana z obszarem nauk o bezpieczeństwie międzynarodowym. Dokonano charakterystyki podstawowych pojęć, sytuacji migracyjnej w Unii Europejskiej, przeanalizowano sposób działania terrorystów, w tym źródła finansowania terroryzmu oraz zaprezentowano metody przeciwdziałania terroryzmowi. Poddano analizie przykłady ataków terrorystycznych, w których sprawcą był obcokrajowiec. Opisano sytuację migracyjną we Francji oraz przedstawiono liczbę ataków, których dokonano w tym państwie. Autorka przytoczyła dwie metody wykorzystania migracji do dostępu do państwa, które ma być celem ataku terrorystycznego. W pracy zweryfikowana zostanie hipoteza, głosząca że migracja i terroryzm są ze sobą powiązane, a większy przepływ ludności powoduje wzrost liczby ataków terrorystycznych. Artykuł wskazuje jak można przeciwdziałać atakom terrorystycznym. Podkreślono, że niezwykle istotnym elementem walki państwa z terroryzmem jest zaszczepienie świadomości zagrożenia oraz konieczności alarmowania władzy o potencjalnym niebezpieczeństwie w społeczności międzynarodowej. W czasach, kiedy to Internet rządzi światem, a media społecznościowe są głównym komunikatorem, należy je wykorzystywać do zbierania informacji o terrorystach. Przy pisaniu artykułu posłużono się dwiema metodami badawczymi: systemową oraz historyczną. O wykorzystaniu metody systemowej zadecydował fakt, iż praca przedstawia analizę działalności terrorystycznej, rozumianej jako powiązany zbiór elementów. Posłużenie się metodą historyczną było konieczne ze względu na fakt przedstawienia przykładów zamachów terrorystycznych we Francji na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W pracy można także wskazać relacje przyczynowo skutkowe. Ramy czasowe pracy obejmują okres od roku 2001 do dnia dzisiejszego. Analiza zagadnienia odnosi się do obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej. Artykuł wypełnia lukę badawczą z zakresu badań nad terroryzmem i migracją. W literaturze przedmiotu brakuje publikacji opisujących współzależność, jaka istnieje między terroryzmem a migracją.
EN
The research objective of the article is to identify the links between migration and terrorism. This is an issue related to the field of international security sciences. The main concepts, the migration situation in the European union were described, the way terrorists operate, including the sources of terrorist financing and methods of counter-terrorism were presented. Examples of terrorist attacks in which the perpetrator was a foreigner were analysed. The migration situation in France was described and the number of attacks that have been carried out in the country was presented. The author cited two methods of using migration to gain access to a country targeted by a terrorist attack. The thesis will verify the hypothesis the migration and terrorism are linked and that greater population movements cause an increase in the number of terrorist attacks. The article indicates how terrorist attacks can be countered. It stresses that an extremely important part of the state's fight against terrorism is to instil awareness of the threat and the need to alert authorities to the potential danger in the international community. At a time when the Internet rules the world and social media is the main communicator, it should be used to gather information about terrorists. Two research methods were used: systemic and historical.. the use of the systemic method was decided by the fact that the article presents an analysis of terrors activity, understood as a related set of elements. The use of the historical method was necessary due to the fact of presenting examples of terrorist attacks in France over the last dozen years. Cause and effect relationships can also be indicated in the work. The timeframe of the work covers the period from 2001 to the present day. The analysis of the issue refers to the area of European Union member states. The article fills a research gap in the field of terrorism and migration studies. The literature lacks publications describing the interdependence that exists between terrorism and migration.
EN
The contemporary world has become increasingly interdependent in terms of economic, social and political development. These various forms of interdependence, usually termed globalization, help disseminate ideas, information, products, and services around the world. Increase in globalization has also increased path-dependence, affecting economic, social, and institutional development and completing some industries, products and technologies to grow in line with the global demand and changing standards. While the role of globalization in economic growth, technology transfer and institutional development is established in literature, the role of globalization in reversing environmental deterioration is not explored yet. The current study looks at how globalization has affected renewable energy use in high, upper middle and lower middle income countries. The empirical results based on a fixed effects model show that countries differ in terms of taking advantage of different types of globalization, i.e., economic, social and political, while transitioning towards renewable energy (RE) projects. Economic globalization has a positive influence on RE usage in the case of high and lower middle income countries, Social globalization in case of high and upper middle income countries. Contrary to the positive impacts of economic and social globalization, political globalization has a negative impact on RE usage in the case of high income countries. In addition to globalization, the effect of government effectiveness, GDP per capita and CO2 vary across the groups of countries.
PL
Współczesny świat staje się coraz bardziej współzależny pod względem rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego. Te różne formy współzależności, zwykle nazywane globalizacją, pomagają rozpowszechniać idee, informacje, produkty i usługi na całym świecie. Wzrost globalizacji zwiększył również inne współzależności, wpływając na rozwój gospodarczy, społeczny i instytucjonalny oraz ukończenie niektórych gałęzi przemysłu, produktów i technologii, tak aby rozwijały się zgodnie z globalnym popytem i zmieniającymi się standardami. Chociaż rola globalizacji we wzroście gospodarczym, transferze technologii i rozwoju instytucjonalnym jest ustalona w literaturze, rola globalizacji w odwracaniu degradacji środowiska nie jest jeszcze zbadana. Obecne badanie dotyczy wpływu globalizacji na wykorzystanie energii odnawialnej w krajach o wysokim, średnim i niskim średnim dochodzie. Wyniki empiryczne oparte na modelu efektów stałych pokazują, że kraje różnią się pod względem wykorzystania różnych rodzajów globalizacji, tj. gospodarczej, społecznej i politycznej, podczas przechodzenia na projekty związane z energią odnawialną (OZE). Globalizacja gospodarcza ma pozytywny wpływ na wykorzystanie OZE w przypadku krajów o wysokim i niskim średnim dochodzie, Globalizacja społeczna w przypadku krajów o wysokim i wyższym średnim dochodzie. W przeciwieństwie do pozytywnych skutków globalizacji gospodarczej i społecznej, globalizacja polityczna ma negatywny wpływ na wykorzystanie OZE w przypadku krajów o wysokich dochodach. Oprócz globalizacji wpływ skuteczności rządów, PKB na mieszkańca i CO2 jest różny w poszczególnych grupach krajów.
EN
Sustainable development involves the incorporation of socio-economic concerns and environmental protection into the economic decision-making process, in such a way that, any developmental effort would eventually be favorable to immediate and future generations. It is against this backdrop this study investigates the effects of geopolitical risk and globalization on environmental degradation in South Africa over the period 1985Q1-2018Q4. This study improves on existing studies and raises concerns on the potential twin-effect of geopolitical risk and globalization on the environment. We deviate from the existing studies that make use of the mean causality approaches that do not consider possible dependence in the conditional tail of the series distribution. To examine whether the causality exists among the series, we make use of the novel Troster (2018) Granger non-causality in condition quantiles, which captures the pattern of causality in various quantiles. Empirical results show that there is feedback causality nexus between geopolitical risk and CO2 emissions. In majority of the quantiles, feedback causality is also observed between globalization and CO2 emissions. We find a bidirectional Granger causality nexus between geopolitical risk and environmental degradation, and between globalization and environmental degradation. Globalization and geopolitical risk negatively influence environmental degradation. We conclude that environmental degradation is not driven by globalization and geopolitical risk in South Africa, among other policy suggestions.
PL
Zrównoważony rozwój polega na włączeniu kwestii społeczno-ekonomicznych i ochrony środowiska do procesu podejmowania decyzji gospodarczych w taki sposób, aby wszelkie działania rozwojowe były ostatecznie korzystne dla najbliższych i przyszłych pokoleń. Na tym tle niniejsze badanie analizuje wpływ ryzyka geopolitycznego i globalizacji na degradację środowiska w Afryce Południowej w okresie 1985Q1-2018Q4. Badanie to budzi obawy dotyczące potencjalnego podwójnego wpływu ryzyka geopolitycznego i globalizacji na środowisko. Odchodzimy od istniejących badań, które wykorzystują podejście do średniej przyczynowości, które nie uwzględnia możliwej zależności w warunkowym ogonie rozkładu serii. Aby zbadać, czy istnieje związek przyczynowy między szeregami, korzystamy z Trostera (2018) Grangera bezprzyczynowości w kwantylach warunkowych, która oddaje wzorzec przyczynowości w różnych kwantylach. Wyniki empiryczne pokazują, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy sprzężenia zwrotnego między ryzykiem geopolitycznym a emisjami CO2 . W większości kwantyli obserwuje się również przyczynowość sprzężenia zwrotnego między globalizacją a emisjami CO2 . Znajdujemy dwukierunkowy związek przyczynowy Grangera między ryzykiem geopolitycznym a degradacją środowiska oraz między globalizacją a degradacją środowiska. Globalizacja i ryzyko geopolityczne negatywnie wpływają na degradację środowiska. Doszliśmy do wniosku, że degradacja środowiska nie jest spowodowana między innymi globalizacją i ryzykiem geopolitycznym w RPA, ale także innymi sugestiami politycznymi.
EN
The purpose of this work is to study the quality of the innovation-investment component of the international competitiveness of EU countriesand Ukraine, to reveal the potential of innovation-investment activity in ensuring the effectiveness of the national economy, as well as to substantiatethe priority vectors of leveling external shocks and promoting economic growth in Ukraine. The work evaluates the quality of theinnovation and investment component of the international competitiveness of Ukraine and its close neighbors –the countries of the Visegrad Group (Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia) using econometric analysis; a multifactor economic-mathematical model was built, which determines the strength of the connection between indicators of innovation and investment activity in Ukraine and the main macroeconomic indicator –GDP; the European practiceof developing strategic programs to increase the competitiveness of the country's economy was studied; strategic innovation and investment initiativesof Ukraine are substantiated. In addition, the article made a significant theoretical and practical contribution to solving the outlined problems. The results of the study revealed the main problems of the innovation-investment component of Ukraine's international competitiveness, as well as highlightedthe potential prospects for its improvement, taking into account advanced European practices.
PL
Celem pracy jest zbadanie jakości komponentu innowacyjno-inwestycyjnego konkurencyjności międzynarodowej krajów UE i Ukrainy, ujawnienie potencjału działalności innowacyjno-inwestycyjnej w zapewnieniu efektywności gospodarki narodowej, a także uzasadnienie priorytetowe wektorówniwelowania wstrząsów zewnętrznych i promowania wzrostu gospodarczego na Ukrainie. W pracy dokonano oceny jakości komponentu innowacyjno-inwestycyjnego międzynarodowej konkurencyjności Ukrainy i jej bliskich sąsiadów –krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgryi Słowacja)za pomocą analizy ekonometrycznej; zbudowano wieloczynnikowy model ekonomiczno-matematyczny, który określa siłę związku między wskaźnikami aktywności innowacyjnej i inwestycyjnej na Ukrainie a głównym wskaźnikiem makroekonomicznym –PKB; zbadano europejską praktykę opracowywania strategicznych programów zwiększania konkurencyjności gospodarki kraju; strategiczne inicjatywy innowacyjne i inwestycyjne Ukrainy są uzasadnione. Ponadto artykuł wniósł znaczący wkład teoretyczny i praktycznyw rozwiązanie przedstawionych problemów. Wyniki badania ujawniły główne problemy komponentu innowacyjno-inwestycyjnego międzynarodowej konkurencyjności Ukrainy, a także zwróciły uwagę na potencjalne perspektywy jego poprawy, biorąc pod uwagę zaawansowane praktyki europejskie.
EN
The text covers the projection of the potential impact of the currently observed processes in the world economy on the international supply chains’ geography. The economic effects of the pandemic, the modern trade war and Russia’s aggression towards Ukraine are considered key factors in changing this geography. When examining the importance of these factors, the matrix of three components of global supply chains is adopted: production centres, transport corridors and consumption centres. The reasoning allowed for rejecting both the scenario of maintaining the so-called hyper-globalisation and forming a bilateral system of two isolated and hostile economic systems. The presented arguments lead to the expectation of a mixed solution in the form of the simultaneous existence of a system of high globalisation and concentrated regional systems. The primary objective of this study is to identify and assess emerging trends in the configuration of international supply chains. On this basis, it is also intended to identify the most likely scenario for the future formation of the geography of international supply chains. The research used the literature study methodology and deductive inference of the consequences of the identified processes taken as premises for reasoning. The above-presented arguments lead to the assumption that the so-called hyper-globalisation is probably unsustainable. Various economic, political, technological and social factors make it impossible to sustain, let alone further develop, the current logic of shaping the global economic system. A world economy system with a hybrid structure is expected to emerge. The model of full globalisation will coexist with the model of a multilateral structure with a regional character centred around the main consumption and production centres. The factors determining the evolution of economic globalisation have been systematised. Their potential impact is described, and a likely scenario for change is presented. The achieved results can contribute to the design of economic policy at the level of individual countries and their groupings.
8
Content available remote Information in the decision-making process
EN
The thesis that the variability of conditions in which organizations operate has an impact on the decisions made about their functioning is the starting point for achieving the research objective and presenting the research findings. The objective of the research was to demonstrate the importance of the information system in the organization and to visualize the impact of information on the decision-making process, also in terms of shaping the future. The analysis of a number of theoretical studies has led to conclusions that unequivocally prove that every decision should be based on reliable information. This is strongly emphasized in the article. The main methods used were literature analysis, synthesis, mathematical modeling and desk research. In addition, the paper presents tools for describing the uncertainty associated with the occurrence of random phenomenon, i.e., for assessing the amount of information conveyed by the observation of random phenomenon and for comparing two variables with different information potential. The analyses conducted clearly indicate that decision making and information must be closely linked. The results of the research inquiries in the publication also indicate the role to be played by the information system in the organization. It contains the state-ment that no decision can be made without information. The approach adopted in the article allowed for presentation of essential research findings, while providing a basis for further, extended research on this extremely important and topical issue, especially in the context of the internationalization of a number of phe-nomena and processes.
PL
Teza, że zmienność warunków funkcjonowania organizacji nie pozostaje bez wpływu na dokonywane rozstrzygnięcia związane z ich funkcjonowaniem, jest punktem wyjścia do osiągnięcia założonego celu i prezentacji wyników badań. Celem podjętych badań było wykazanie znaczenia systemu informacyjnego w organizacji i unaocznienie wpływu informacji na proces decyzyjny, także pod kątem kształtowania przyszłości. W wyniku analizy wielu opracowań teoretycznych, także zawierających wyniki przeprowadzonych badań, wysnuto liczne wnioski. One to jednoznacznie dowodzą, że podstawą każdego rozstrzygnięcia powinna być wiarygodna informacja. Jest to mocno podkreślone w artykule. Ukazano również potrzebę podejmowania działań ukierunkowanych na zdobycie, w miarę szybko, nieodzownych informacji, aby stworzyć podstawy do korzystnych rozstrzygnięć dla firm, które funkcjonują w zmieniających się warunkach. Nieodzowne są także wysokie kompetencje informacyjne menedżerów. Przeprowadzone analizy jednoznacznie wskazują, że decydowanie i informacja muszą być ze sobą ściśle pozwiązane. Wyniki dociekań naukowych zawarte w publikacji wskazują również na rolę, jaką ma spełniać system informacyjny w organizacji, który choć składa się z trzech etapów, to są one logicznie powiązane, fazy te charakteryzuje pragmatyzm naukowy. Zawarto twierdzenie, że bez informacji nie ma decyzji. W artykule przyjęte podejście umożliwiło uzyskanie przekrojowego charakteru prezentacji wyników badań, dając jednocześnie podstawy do dalszych, poszerzonych badań tego niezwykle istotnego oraz aktualnego problemu, zwłaszcza w kontekście umiędzynarodowiania wielu zjawisk i procesów.
PL
Żywność i obrót nią stanowią przedmiot wyjątkowego zainteresowania organów państwowych i samorządowych, różnych organizacji krajowych i międzynarodowych, polityków, badaczy, a przede wszystkim producentów i konsumentów. Jest to następstwo tego, że żywność należy do dóbr wyjątkowych, bowiem zaspokaja podstawową potrzebę człowieka – potrzebę zaspokojenia głodu. Stąd też żywność narażona jest na różne, nie zawsze uczciwe, praktyki rynkowe. Do jednej z głównych należy fałszowanie żywności mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne konsumentów. Zasadniczym celem badań jest oszacowanie skali wielkości żywności niespełniającej norm jakościowych oraz wymogów prawa żywnościowego, czyli innymi słowy wartości żywności zafałszowanej, na rynku polskim w latach 2005-2019, po akcesji Polski do struktur UE. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o rzeczywiste wyniki kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, wiodącej, a od 2020 r. jedynej instytucji urzędowej kontroli żywności w obszarze jakości i bezpieczeństwa ekonomicznego żywności (zwalczania zafałszowań) w Polsce.
EN
Food and food trade are of exceptional interest to state and local government authorities, various national and international organizations, politicians, researchers, and above all, producers and consumers. This is a consequence of the fact that food belongs to exceptional goods, because it satisfies the basic human need - the need to satisfy hunger. Hence, it is exposed to various, not always fair, market practices. One of the main ones is food fraud, which has a direct impact on the economic security of consumers. The main goal of the research is to estimate the scale of food that does not meet the quality standards and the requirements of food law, in other words, the value of adulterated food on the Polish market in recent years. The study was conducted on the basis of the actual results of the control of the Agricultural and Food Quality Inspection, the leading and, since 2020, the only official food control institution in the area of food quality and economic safety (combating adulteration) in Poland. The study covers the period 2005-2019, i.e. the period after Poland’s accession to the EU structures.
EN
The article deals with some phenomena of internationalization of economic and social processes, especially in the context of more and more complex supply processes. They got even more complicated during the pandemic. It was emphasized that a very serious situation forces the use of even unconventional solutions or the search for alternative ways to replace what has been strained by the emerging crisis. In a fairly extensive ending, the prospects for a supply chain strategy have been presented.
11
Content available A manager in the times of international management
EN
Globalization processes and internationalization of business activities have an impact on management issues. Conducting business activity in the supra-national dimension forces the need for a different view of perceiving a number of phenomena. These issues are strongly emphasized by the authors in their article. They emphasize not only the complexity of the process of making managerial decisions, but also the need, even the necessity, of continuous improvement of competences by persons holding managerial functions. The study emphasizes the necessity of analysing the environment, as well as forecasting the development of the situation, especially in the longer term. In the presented description, the authors go beyond the conventional description, adding new issues and threads, emphasizing in particular the growing role of human capital in managing organizations, and - which has not been clearly emphasized - their deliberations focus on the European economic area.
EN
The article is devoted to the study of implementing the multifunctionality of agriculture in the context of the globalization crisis. In particular, it is the assessment of the indicators related to implementing the multifunctionality of agriculture concept in Ukraine, the mutual influence of the industry efficiency, and the efficiency of performing certain functions. The practical implementation of the multifunctionality of agriculture concept was proven. It has acquired conceptually new features under globalization, such as the diversification of functions and the integration into the global economic space. The expediency of distinguishing the globalization function of agriculture was substantiated. The function involves intensified integration of countries in the global economic processes due to the activation of international trade transactions with agricultural products, the participation in the implementation of global programs aimed at overcoming hunger and poverty. A close relationship between the economic efficiency of agriculture and the effectiveness related to the implementation of its functions, was established. The increased efficiency of the realization of economic and globalization functions of the industry was proven. It was substantiated that the activation of the social and ecological functions of agriculture requires consolidated efforts of business entities and state institutions.
EN
Great discoveries started the era of highly increasing trade and, in fact, the era of globalization. The second stage of globalization was after Second World War. The economic liberalization was one of the bases for raise of multinational companies. Today multinational companies account for more than two-thirds of world trade. The process of global production has place. The notation, where the product was made now is just marking the place where product was completed. These processes have economical reasons, f. ex.: cost of labor, availability of skilled and equipped stuff, tariffs, cost of raw materials, level of technology required to build planned product, stability of economies of the country the MNC (multi national companies) are going to invest in, infrastructures in such countries, taxation levels, law transparency, political stability, political maturity and more. According to Whitley the most important factor determining each national business system is path dependence defined as the dependence of economic outcomes on the path of previous outcomes. Future is the variable of today and –mainly- of the historical events. Whitley states that emerged in twentieth century business systems differs in forms of organization and control, types of dominant firms, relationships between customers and suppliers and work systems. Despite the growing role of globalization, national business systems seem not to be flexible to its influence. Finally, countries seem to specify in their business systems.
PL
Żyjemy w świecie wielkich możliwości, ale i wielkich wymagań. Panuje bowiem powszechna zgoda, że XXI w. będzie wiekiem kultury. Ważnym elementem globalizacji społecznej jest globalizacja kultury. Proces ten powinien być rozumiany jako tworzenie się różnorodnych zależności i powiązań pomiędzy społeczeństwami i ich kulturami. Globalizacja kultury niesie ze sobą zmianę wartości i norm, zachwianie pamięci społecznej, spłycenie kultury. Dziś kultura to kultura konsumpcyjna, jej twórcą jest świat mediów i Internetu. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej wpływu globalizmu kulturowego na bezpieczeństwo człowieka. Autor jest przekonany, że globalizm kulturowy najbardziej wpływa na zagrożenia osobowościowo-społeczne człowieka. Ważną jego częścią jest opis bezpieczeństwa personalnego, w którym znacząco rolę odgrywa podmiotowość człowieka, wolność i odpowiedzialność zagrożeń kulturowych.
15
Content available Cultural globalization and human security
EN
We live in a world of great opportunities, but also of boundless demands. It is generally agreed that the 21st century would be a century of culture. Globalization of culture is an important element of social globalization. This process should be understood as a formation of various relationships and dependencies between societies and their cultures. Globalization of culture entails a change in values and norms, a disturbance of social memory, and shallow culture. Presently culture has become a consumer culture, and it is created by the world of media and the Internet. The article is an important voice in a wider discussion on the impact of cultural globalism on human security. The author is convinced that cultural globalism to the greatest extent affects human personality and social hazards. An important part of it is the description of personal security, in which human subjectivity, freedom and responsibility of cultural threats play a significant role.
PL
Żyjemy w świecie wielkich możliwości, ale i wielkich wymagań. Panuje bowiem powszechna zgoda, że XXI w. będzie wiekiem kultury. Ważnym elementem globalizacji społecznej jest globalizacja kultury. Proces ten powinien być rozumiany jako tworzenie się różnorodnych zależności i powiązań pomiędzy społeczeństwami i ich kulturami. Globalizacja kultury niesie ze sobą zmianę wartości i norm, zachwianie pamięci społecznej, spłycenie kultury. Dziś kultura to kultura konsumpcyjna, jej twórcą jest świat mediów i Internetu. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej wpływu globalizmu kulturowego na bezpieczeństwo człowieka. Autor jest przekonany, że globalizm kulturowy najbardziej wpływa na zagrożenia osobowościowo-społeczne człowieka. Ważną jego częścią jest opis bezpieczeństwa personalnego, w którym znacząco rolę odgrywa podmiotowość człowieka, wolność i odpowiedzialność zagrożeń kulturowych.
EN
Purpose: The reason for writing the paper is the need for presentation of the approach of small business in the context of globalization and the aim of the research is presentation of the importance of small business companies in the global economy because the entry of small enterprises into a new market is a strategically important step and perspective for long-term development. Design/methodology/approach: The literature research and observation were conducted. The design was based on the review of the advantages and disadvantages of small companies in relation to global processes. Findings: It was found that the conditions for the development of small and medium-sized enterprises resulting from their impact on the environment change over time. It was also noticed that the entry of small enterprises into a new market is a strategically important step and perspective for long-term development, but in the literature it is emphasized that globalization generally worsens the conditions of competition (intensifying particular "forces" identified in the Porter model).
EN
Purpose: The article attempts to determine what contemporary globalization is and what opportunities and threats this process creates (in terms of global threats to enterprise information systems). Design/methodology/approach: The management of information security and counteracting cyber-attacks is an important aspect of the functioning of enterprises in the 21st century. In this sense, this article will analyse the threats resulting from the dynamic development of information technology, based on the results of research conducted on a sample of Polish enterprises. Findings: This publication is an attempt to identify the basic threats resulting from the fact that the organization operates in a digitized global reality. Research limitations/implications: It seems that the threats mentioned in the article will be gaining momentum and will be evaluated in the unpredictable today direction. Social implications: The 21st century brought a completely new look at the processes of globalization and management of a modern enterprise. It turns out that information has become the basic tool of competitive struggle in the global market. For this reason, the management of information security and counteracting cyber-attacks is an important aspect of the functioning of enterprises in the 21st century. Originality/value: The article addresses current problems of cyberspace security in the context of globalization. It can be useful for company managers as well as for conducting research in this field.
18
Content available Verkehr : Ein Instrument zur Globalisierung
EN
Transport is generally an instrument for globalization. It is not possible to use transport as an instrument for de-globalization. For compensating the negative effects of globalization on regional- and local markets a world-wide sustainable development process is to be started. This is an idea propagated by United Nations since the publishing of the Brundtland- -Report. Sustainability has three components: the social, the ecological and the economic sustainability. ECONOMIC sustainability is realized when the (transport) enterprises make no profits and setting the prices is following a price-wage-rule. This rule postulates that the price and wage have to be equal. However, transport can also set incentives for social and ecological sustainability. Transport is no instrument for de-globalization, but an important instrument for compensating the negative effects of globalization. The measures which transport policy has to realize sustainability are not new, but we need to a new world-wide concept for transport policy. We have to accept, that the world is one economic area and not more than two hundred areas. We need only one set of economic rules and not over hundred different sets of rules.
EN
The paper presents the views of several authors on the development of human resources with an emphasis on career development in multinational companies, local enterprises and companies ranked in Coface CEE TOP 500 ranking. The multinational companies established in Slovakia are beneficial in terms of modernization, application of new high-tech technologies and procedures in human resources management, corporate culture and management system in conditions of interculturality, growing production and economic development of the country. The verification of the assumption that human resource development and career development options make a positive contribution to company’s success and attract productive and loyal employees is main topic of this paper. The research data are obtained from interviews with managers of human resources of the largest companies in Slovakia ranked in the CEE TOP 500 ranking and confronted with a survey conducted in 2017 with a structured questionnaire in 381 local enterprises in Slovakia and a survey from 2018 in 271 multinational companies operating in Slovakia. The aim of the paper is to explain and find out the differences in performance of HRM processes, usage of HRD methods and the perception of a talented employee in local enterprises, MNCs and CEE TOP 500 companies. For meeting the aim, the Kruskal-Wallis test was used to verify three hypotheses. The data were tested at a significance level of 95% (α = 0.05).
PL
W pracy przedstawiono poglądy kilku autorów na temat rozwoju zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kariery w międzynarodowych firmach, lokalnych przedsiębiorstwach i firmach w rankingu Coface CEE TOP 500. Wielonarodowe firmy z siedzibą na Słowacji są korzystne pod względem modernizacji, zastosowania nowych technologii i procedur w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, kultury korporacyjnej i systemu zarządzania w warunkach międzykulturowości, rosnącej produkcji i rozwoju gospodarczego kraju. Weryfikacja założenia, że rozwój zasobów ludzkich i opcje rozwoju kariery pozytywnie przyczyniają się do sukcesu firmy oraz przyciągają produktywnych i lojalnych pracowników, jest głównym tematem tego artykułu. Dane badawcze pochodzą z wywiadów z menedżerami zasobów ludzkich największych firm na Słowacji w rankingu CEE TOP 500 i skonfrontowanych z ankietą przeprowadzoną w 2017 r. Z ustrukturyzowanym kwestionariuszem w 381 lokalnych przedsiębiorstwach na Słowacji oraz ankietą z 2018 r. W 271 międzynarodowe koncerny działające na Słowacji. Celem artykułu jest wyjaśnienie i poznanie różnic w wydajności procesów zarządzania zasobami ludzkimi, stosowania metod HRD oraz postrzegania utalentowanego pracownika w lokalnych przedsiębiorstwach, korporacjach wielonarodowych i firmach z Europy Środkowo-Wschodniej. Aby osiągnąć cel, zastosowano test Kruskala-Wallisa do weryfikacji trzech hipotez. Dane zostały przetestowane na poziomie istotności 95% (α = 0,05).
EN
The aim of the article is to recognize the essence of global competence for effective functioning on the global labor market. Global competence is understood as the ability to interact effectively in international and intercultural environments. The concept of global competence is based on mutual respect and an attitude of openness to cultural diversity. Presented study refers to the significance and necessity of global competence analyzed in literature concerning contemporary educational challenges.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.