Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepisy przeciwpożarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Decydującą rolę przy wyborze, konfiguracji i sposobie wykonania systemów detekcji gazów odgrywa wiedza i doświadczenie projektantów. Tylko oni, znając konstrukcję i przeznaczenie danego obiektu oraz oczekiwania jego użytkowników, mogą realnie ocenić ryzyko i projektować systemy, które zapewnią bezpieczeństwo i będą zgodne z aktualnymi przepisami budowlanymi i przeciwpożarowymi.
PL
W ostatnich latach w wyniku pożarów ucierpiało wiele cennych obiektów sakralnych i zabytkowych. W artykule dokonano przeglądu przepisów ppoż. ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych. Omówiono także zalecenia dotyczące projektowania sygnalizacji pożarowej oraz stałych urządzeń gaśniczych. Dążąc do jak najlepszego zabezpieczania nie tylko obiektów, ale i znajdujących się w nich zabytków i dóbr kultury, można wykorzystać systemy sygnalizacji pożaru, monitoring straży pożarnej oraz stale urządzenia gaśnicze, w tym instalacje mgły wodnej.
EN
In the period of several recent years many historic and valuable sacral buildings suffered from fires. In this article, a review of existing regulations have been done with a special focus in historic buildings rules. Recommendations concerning fire alarm systems and extinguishing systems have been elaborated. Aiming for the best possible fire protection for such buildings and cultural goods inside fire detection combined with fast fire alarm signal transmission to the Fire Station as well as extinguishing system including mist system may be used.
PL
Stosowanie samoczynnych systemów oddymiania jest jednym z warunków uzyskania złagodzeń prawnych wymogów dotyczących przepisów przeciwpożarowych, co pozwala inwestorowi na zwiększenie powierzchni strefy pożarowej, wydłużenie długości dojść ewakuacyjnych lub obniżenie klasy odporności pożarowej budynku. Z tego powodu takie rozwiązania techniczne są często stosowane w obiektach wielkokubaturowych.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości dostosowania budynków do przepisów przeciwpożarowych ze względu na odporność ogniową. Przedstawione możliwości są przykładowymi rozwiązaniami wpływającymi na zwiększenie wytrzymałości pożarowej drewnianych elementów obiektów. Są to elementy czynnej i biernej ochrony pożarowej, które w różny sposób ingerują w strukturę budynku.
EN
The article presents the possibility of adapting the buildings to fire regulations due to fire resistance. The possibilities are examples of solutions that affect increase the strength of the fire wood elements objects. These are the elements of active and passive fire protection in various ways interfere with the structure of the building.
PL
Artykuł rozpoczyna się od przedstawienia propozycji zakresu i formy projektu urządzenia przeciwpożarowego, które niestety nie zostały precyzyjnie określone w obowiązujących przepisach przeciwpożarowych. Każdy autor dokumentacji projektowej powinien zapewnić jej zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Niestety, jak pokazują doświadczenia, zagadnienia ochrony przeciwpożarowej bywają na etapie projektowania traktowane po macoszemu, a nawet pomijane. W związku z powyższym wprowadzono obowiązek uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Niniejszy artykuł precyzyjnie określa katalog projektów obiektów budowlanych, które wymagają obligatoryjnego uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. Ponadto wskazuje również zakres danych oraz zasady i tryb uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. W dalszej części wskazano wymagania, jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o pełnienie funkcji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jego obowiązki oraz formy nadzoru nad jego działalnością. Publikację zwieńczono statystykami dotyczącymi efektów nadzoru nad działalnością rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
EN
The article begins with the presentation of proposals for the scope and form of fire-fighting equipment, which, unfortunately, has not been precisely specified in current fire regulations. Each author of design documentation should ensure its compliance with the requirements of fire protection. Unfortunately, as experience has shown, at the design stage issues regarding fire protection are often freated with neglect and even skipped. Due to the above, a requirement has been set to obtain approval regarding construction designs in terms of fire protection. This article clearly specifies the directory of designs buildings, which require mandatory consullation in terms of fire protection. It also indicates the range of data and the rules and procedures for obtaining approval for a construction design in ferms of fire protection. Further on, the author specifies requirements to be met by the candidate applying for the position of an expert on fire safety, the responsibilities and the form of supervising his/her work. Finally, the author quofes statistics regarding the effects of supervising the work of experts in issues related to fire safety.
PL
Zasadność braku obowiązku wyposażenia stacji gazowych w hydranty lub inne źródła wody dla celów ppoż. Aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne.
EN
Rationale for the lack of gas stations to equip the fire hydrants or other sources of water for fire protection. Legal, technical and economic aspects.
PL
W 2010 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał trzy rozporządzenia, obejmujące: przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę i drogi pożarowe (DzU nr 124/2009, poz. 1030), uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. (DzU nr 119/2009, poz. 998) oraz ochronę przeciwpożarową budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109/2010, poz. 719). W drugiej artykułu przyjrzymy się bliżej Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719), które zastąpiło z dniem 30 czerwca 2010 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563).
PL
Od przyszłego roku w Polsce pojawi się w użyciu technologia pozwalająca w szybkim tempie dokonać naprawy istniejącego przewodu kominowego, nie wymagając przy tym specjalnych wyburzeń. Będzie to możliwe za sprawą termoutwardzalnego wkładu zbudowanego z włókien ceramicznych, pokrytego specjalnymi żywicami. System nadaje się do renowacji przewodów, które odprowadzają wszelkiego rodzaju spaliny w tym także z oleju opałowego oraz gazu.
EN
Next year in Poland is expected to appear a technology that enables to quickly repair the existing chimney, with no need of total demolition. This will be possible thanks to the contribution made of thermosetting ceramic fibers, coated with special resins. The system is suitable for renovation of pipes that carry away all kinds of fumes including the oil and gas.
PL
W ciągu ostatniego roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał trzy rozporządzenia obejmujące: przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę i drogi pożarowe, uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. oraz ochronę przeciwpożarową budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Potrzeba wydania tych aktów prawnych spowodowana była koniecznością uzupełnienia i uściślenia niektórych przepisów, wynikającą z doświadczeń zebranych w toku stosowania dotychczas obowiązujących aktów prawnych, jak również potrzebą skorelowania nowych przepisów z innymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz wymaganiami Polskich Norm, będących odpowiednikami norm europejskich.
EN
Selection of medium-sized water conduits in the light of fire safety re-gulalions and hydraulic requirements for proper functioning of water supply system. Conclusions on the need of fulfilling both water supply system's functions.
PL
Obowiązki właścicieli, użytkowników, zarządzających obiektami w zakresie zapobiegania pożarom oraz innym miejscowym zagrożeniom, określone są w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351, z późn. Zmianami).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.