Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 659

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osad ściekowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
PL
Celem badań było porównanie skuteczności usuwania WWA ze środowiska wodnego w wyniku sorpcji na biowęglach otrzymanych z pomiotu kurzego oraz komunalnych osadów ściekowych. Proces sorpcji prowadzono dla dawek biowęgli 50 i 100 mg/l. Dla każdej dawki biowęgla czas kontaktu z WWA wynosił 90 i 120 minut. Najlepsze wyniki uzyskano dla dawki biowęgla 100 mg/l i czasu kontaktu 120 minut. Dla biowęgla z pomiotu kurzego i z osadu ściekowego stężenie benzo(a)pirenu obniżyło się odpowiednio o 87,2 i 78,7% natomiast dla czterech WWA normowanych w wodzie przeznaczonej do spożycia sumaryczne stężenie obniżyło się odpowiednio o 83,5 i 80,2%. Dla pozostałych WWA większą sorpcję zaobserwowano dla dibenzo(a,h)antracenu, stężenie tego związku obniżyło się o 83,2%. Najmniejsze zmiany wykazano dla naftalenu, którego stężenie zmniejszyło się o 68,5%. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy sorpcją na biowęglu z pomiotu kurzego i osadu ściekowego.
EN
The aim of the study was to compare the effectiveness of removing PAHs from the aquatic environment as a result of adsorption on biochars obtained from chicken manure and municipal sewage sludge. The sorption process was carried out for doses of biochars of 50 and 100 mg/L. For each dose of biochar, the contact time with PAHs was 90 and 120 minutes. The best results were obtained for a biochar dose of 100 mg/L and a contact time of 120 minutes. For biochar from chicken manure and sewage sludge, the concentration of benzo(a)pyrene decreased by 87.2 and 78.7%, respectively, while for four PAHs standardized in drinking water, the total concentration decreased by 83.5 and 80.2%, respectively. For the remaining PAHs, higher sorption was observed for dibenzo(a,h)anthracene, the concentration of this compound decreased by 83.2%. The smallest changes were shown for naphthalene, the concentration of which decreased by 68.5%. There were no statistically significant differences between sorption on biochar from chicken manure and sewage sludge.
PL
Technologia membranowa w oczyszczaniu ścieków jest uważana za najlepszą dostępną metodę. Jednak wysoka wydajność oczyszczania ścieków powoduje wzrost zanieczyszczeń w osadach ściekowych, będących produktem ubocznym procesów oczyszczania ścieków. Osady ściekowe mają właściwości glebotwórcze i nawozowe. Najlepszą metodą zagospodarowania osadów ściekowych jest wykorzystanie ich jako nawozu. Jednak głównym kryterium możliwości ich wykorzystania jako nawozów jest zawartość metali ciężkich i jaj pasożytów. W niniejszym badaniu porównano zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych z trzech różnych oczyszczalni ścieków przed i po modernizacji do technologii MBR. Przeprowadzono analizę specjacyjną metali i obliczono wskaźniki ryzyka, w celu oszacowania rzeczywistego ryzyka zanieczyszczenia, związanego z wykorzystaniem osadów ściekowych jako nawozów. Głównym problemem badawczym artykułu jest odpowiedź na pytanie: czy podwyższona zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych z oczyszczalni MBR może rzeczywiście powodować ryzyko skażenia środowiska?
EN
Membrane technology in wastewater treatment is considered the best method available. However, the high efficiency of wastewater treatment results in increased contaminants in sewage sludge, a byproduct of wastewater treatment processes. Sewage sludge with have soil-forming and fertilizing properties. The best method of managing sludge is to use it as fertilizer. However, the main criterion for the possibility of using them as fertilizers is determined by the content of heavy metals and parasite eggs. This study compared the heavy metal content of sludge from three different wastewater treatment plants before and after upgrading to MBR technology. A speciation analysis of the metals was performed, and risk indicators were calculated to estimate the actual risk of contamination from the use of sewage sludge as fertilizers. The main research problem of the paper is to answer the question: whether the elevated heavy metal content of sludge from MBR treatment plants can indeed cause a risk of environmental contamination.
PL
SNIT to kluczowa technologia na drodze do neutralnego klimatycznie oczyszczania ścieków. Oprócz poprawy skuteczności usuwania azotu zapewni również znaczne oszczędności eksploatacyjne dzięki niższemu zapotrzebowaniu na tlen i wyższej produkcji gazu fermentacyjnego.
PL
W styczniu 2022 roku, w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2022 poz. 89) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Jest to kolejna zmiana przepisów wykonawczych w tym zakresie.
PL
Istotny wpływ na działanie osadników wtórnych mają nie tylko przyjęte parametry i wskaźniki technologiczne charakteryzujące pracę tych urządzeń, jak przepływ ścieków czy obciążenie powierzchni zbiornika osadem czynnymi. Często główną przyczyną złego funkcjonowania mogą by( zakłócenia pracy samych reaktorów biologicznych. Tylko optymalizacja pracy układu reaktor biologiczny - osadnika wtórny może zagwarantować uzyskiwanie wysokiej efektywności redukcji zanieczyszczeń w ściekach, które po oczyszczeniu odprowadzane do środowiska.
PL
W dwóch poprzednich numerach Forum Eksploatatora pisałem o pomysłach i problemach w zakresie gospodarowania osadami ściekowymi w gniewińskiej oczyszczalni oraz obowiązkach wynikających z ostatniej" nowelizacji Rozporządzenia Ministra Środowiska, z 6 lutego 2015 roku, w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych.
PL
Nowa technologia deamonifikacji odcieków, opracowana przez MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz Politechnikę Wrocławską, jest rezultatem projektu B+R. Zostanie wdrożona w pełnej skali technicznej we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek". Oczyszczalnia otrzyma rozwiązanie spełniające wszystkie wymogi dostosowane do polskich warunków oraz stabilne w eksploatacji, co gwarantuje utrzymanie długotrwałej wysokiej sprawności.
PL
Oczyszczalnia Ścieków w Kościerzynie eksploatowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO" Sp. z o.o. została ostatnio rozbudowana o węzeł beztlenowej fermentacji osadów ściekowych. W czerwcu br. zakończono rozruch nowych i modernizowanych obiektów, zrealizowany na zlecenie KOS-EKO przez HMK Sp. z o.o. z Pszczyny.
EN
Certain contaminants are termed as emerging (Contaminants of Emerging Concern, CEC) since all aspects of these pollutants are not known and their regulation is not ununiform across the nations. The CECs include many classes of compounds that are used in various industries, plant protection chemicals, personal care products and medicines. They accumulate in waterbodies, soils, organisms including humans. They cause deleterious effects on plant animal and human health. Therefore, alternative greener synthesis of these chemicals, sustainable economic methods of waste disposal, scaling up and circular methods using sludge for removing the contaminants are innovative methods that are pursued. There are several improvements in chemical waste treatments using electro-oxidation coupled with solar energy, high performing recycled granular activated charcoal derived from biomass are few advances in the field. Similarly, use of enzymes from microbes for waste removals is a widely used technique for bioremediation. The organisms are genetically engineered to remove hazardous chemicals, dyes, and metals. Novel technologies for mining economically the precious and rare earth elements from e-waste can improve circular economy. However, there is additional need for participation of various nations in working towards greener Earth. There should be pollution awareness in local communities that can work along with Government legislations.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań składu popiołów lotnych z termicznego przekształcania osadów ściekowych [SSA z ang. sewage sludge ash], pobranych z trzech spalarni zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie i Łodzi oraz oznaczono wymywania wybranych metali ciężkich z badanych popiołów lotnych i betonów zwykłych klasy C20/25 z częściową zamianą - do 20% cementu na popiół lotny. Wykonane badania laboratoryjne wykazały, że mają porównywalny skład granulometryczny, natomiast właściwości fizyko-chemiczne badanych popiołów lotnych różnią się od tradycyjnie stosowanych w technologii betonu popiołów ze spalania węgla. SSA charakteryzują się przeciętnie mniejszą zawartością tlenków krzemu, żelaza i aluminium przy wielokrotnie większej zawartości fosforu. Badania wymywania wskazują na małą mobilność metali ciężkich spełniającą polskie przepisy dotyczące możliwości wykorzystania SSA w budownictwie do określonych zastosowań. Jednocześnie nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i nie szkodzą środowisku. Odpady budowlane zawierające SSA mogą być składowane na składowiskach odpadów obojętnych.
EN
The article presents an analysis of the results of research on the composition of fly ash from the thermal processing of sewage sludge [SSA] collected from three incineration plants located in Warsaw, Cracow and Łódź. It determines the leaching values of selected heavy metals from the tested fly ash and ordinary class concrete C20/25 with partial replacement - up to 20% of cement with fly ash. The laboratory tests performed showed that they have a comparable granulometric composition. In contrast, the physico-chemical properties of the tested fly ashes differ from ashes from coal combustion traditionally used in concrete technology. SSA is characterized by an average lower content of silicon, iron, and aluminium oxides with a much higher content of phosphorus oxides. Leaching tests indicate low mobility of heavy metals, meeting Polish regulations regarding the possibility of using SSA in construction for specific applications. At the same time, they do not pose a significant threat to human health or the environment. Construction waste containing SSA may be disposed of in inert waste landfills.
EN
Wastewater treatment plants are considered to be one of the largest sources of microplastics in the natural environment. The problem of microplastics has been widely studied in many environments. It remains a subject of the growing interest for researchers. By definition, microplastic is plastic that does not exceed 5 mm in size. There are three stages in the study of microplastics in wastewater: sampling, treatment, and the identification of microplastics. This paper aims to review the strategies for sampling microplastics in wastewater treatment plants and their laboratory treatment to isolate microplastics. The collection of samples from the wastewater treatment plant is based on two mechanisms, namely a continuous filtering and pumping system and instantaneous sampling (steel bucket, glass jar, telescopic sampling). The removal of organic and inorganic matter is carried out with the use of physical and chemical analyses. The subject of this article is the compilation of the generally available research methods on microplastics. Based on the literature analysis, conclusions were drawn regarding the recommended methods of microplastic detection.
PL
Recyrkulacja osadu to niezbędny element układanki w oczyszczaniu ścieków. Czy można coś tu zmienić? A jeśli tak, to jaki będzie miało to wpływ na cały proces? Na co zwrócić szczególną uwagę? Jakie są ustawienia projektowe - czy właściwe? Od czego zacząć?
PL
Przeróbka osadów ściekowych, to obecnie jedno z największych wyzwań dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków - zwłaszcza tych, które wyposażone są w agregaty kogeneracyjne. Eksploatując takie instalacje, dążymy do odzyskania energii zawartej w osadzie, poprzez produkcję biogazu w komorach fermentacyjnych.
EN
The interactions of heavy metals and cement phases in the solidification/stabilization (S/S) process have been examined. The S/S method was applied to the waste sludge contaminated with heavy metals to determine the conditions under which the treated materials can be safely disposed of at landfills for inert, non-hazardous, or hazardous waste. Sludge samples were mixed with soil and sand to simulate improper sludge disposal directly into the soil. S/S technology was selected using different cement fractions to treat these contaminated samples. The use of Portland cement or mixtures of different types of cement for the treatment of sludge containing heavy metals is widespread. Samples of leached content were analyzed for the presence of the following metals: arsenic (As), cadmium (Cd), chromium (Cr), copper (Cu), nickel (Ni), and zinc (Zn). The study results lead to the conclusion that the sludge contaminated with heavy metals after the application of S/S with the addition of different cement fractions is transformed into non-hazardous, monolithic material.
EN
The aim of this study was to assess the toxicity of sewage sludge from the municipal sewage treatment plant in Bialystok. Raw sewage, sewage sludge from the primary settling tank, activated sludge, sludge before the fermentation chamber, recirculated sludge and sewage sludge after fermentation and dehydration on press were tested. The Microtox Model 500 kit using Aliivibrio fischeri luminescent bacteria was used for the toxicity analyzes. The EC50 index (indicating the concentration of toxic substances resulting in a 50% reduction in the intensity of luminescence of the bacterial strains used) converted into the TUa toxicity units was adopted as the value describing the toxicity of the tested media. The obtained results showed high and very high ecotoxicity of raw sewage and sewage sludge from the primary settling tank, sludge in front of the fermentation chamber and after fermentation and dehydration in the press. The use of tests determining the toxicity of sewage flowing into the sewage treatment plant and sewage sludge generated at various stages of the treatment process allows to detect the danger associated with the uncontrolled discharge of toxic substances into the sewage system.
PL
Celem niniejszej pracy była ocena toksyczności osadów ściekowych pochodzących z komunalnej oczyszczalni ścieków w Białymstoku. Badaniom poddano ścieki surowe, osad ściekowy z osadnika wstępnego, osad czynny, osad przed komorą fermentacyjną, osad recyrkulowany oraz osad ściekowy po fermentacji i odwodnieniu na prasie. Do analiz toksyczności posłużył zestaw Microtox Model 500 wykorzystujący bakterie luminescencyjne Aliivibrio fischeri. Jako wartość określającą toksyczność badanych mediów przyjęto wskaźnik ECH (wskazujący na stężenie substancji toksycznych powodujące 50% zmniejszenie natężenia luminescencji wykorzystanych szczepów bakteryjnych) przeliczony na jednostki toksyczności TUa. Uzyskane wyniki pokazały wysoką oraz bardzo wysoką ekotoksyczność ścieków surowych oraz osadu ściekowego z osadnika wstępnego, osadu przed komorą fermentacyjną oraz po fermentacji i odwodnieniu na prasie. Wykorzystanie badań określających toksyczność ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków oraz osadów ściekowych powstających na różnych etapach procesu oczyszczania pozwala na wykrycie niebezpieczeństwa jakie wiąże się z niekontrolowanym zrzutem substancji toksycznych trafiających do kanalizacji.
EN
The article aimed to analyze the concept of modernisation of sludge management prepared for an exemplary sewage sludge treatment plant. Four variants of solutions, based on different processes, aerobic (oxygenic), anaerobic or – aerobic – anaerobic, were discussed. The article presents the characteristics of essential elements of the proposed solutions. The technical and technological parameters of each of the variants are exposed. The expected capital expenditure and basic operating costs are presented. A cost-effectiveness analysis of the options has also been carried out. The analysed technological processes ensure obtaining hygienically and sanitary safe end products. They contribute significantly to minimising the amount of sewage sludge. The most economically efficient, with the lowest average annual costs, is the variant with the application of anaerobic thermophilic-mesophilic sludge stabilisation. The highest average annual costs were obtained for the variant with drying and incineration of sludge.
PL
Celem artykułu była analiza koncepcji modernizacji gospodarki osadowej opracowanych dla przykładowej oczyszczalni ścieków. Omówiono cztery warianty rozwiązań, oparte na różnych procesach, tlenowych, beztlenowych czy tlenowo-beztlenowych. W artykule przedstawiono charakterystykę istotnych elementów proponowanych rozwiązań. Wyeksponowane zostały parametry techniczno-technologiczne każdego z wariantów. Zaprezentowano przewidywane nakłady inwestycyjne i podstawowe koszty eksploatacyjne. Wykonana została również analiza efektywności kosztowej wariantów. Analizowane procesy technologiczne zapewniają otrzymywanie bezpiecznych pod względem higieniczno-sanitarnym produktów końcowych. W znacznym stopniu przyczyniają się do minimalizacji ilości osadów ściekowych. Najbardziej efektywnym pod względem ekonomicznym, charakteryzującym się najniższymi średniorocznymi kosztami, jest wariant z zastosowaniem beztlenowej termofilowo-mezofilowej stabilizacji osadów. Najwyższe średnioroczne koszty uzyskano w przypadku wariantu z suszeniem i spalaniem osadów.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.