Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  car body
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ oleju napędowego na destrukcję powłok akrylowych nadwozi samochodowych
PL
Przedstawiono skutki oddziaływania oleju napędowego na destrukcję chemiczną i fizyczną trójwarstwowych systemów powłok akrylowych. Destrukcja chemiczna powłok nawierzchniowych wpłynęła na zwiększenie ich swobodnej energii powierzchniowej, zwłaszcza jej składowej polarnej. Większą destrukcję fizyczną powłok (w postaci wytrawień oraz zwiększonej chropowatości powierzchni) obserwowano w przypadku powłok, które przed rozpoczęciem badań oddziaływania oleju napędowego były uprzednio starzone klimatycznie przez 2 lata. Oddziaływanie oleju napędowego spowodowało ponadto znaczną zmianę ich barwy, dostrzegalną okiem nieuzbrojonym.
EN
Diesel oil was applied on 3-layer acrylic coating systems with an av. thickness of 139 μm prepd. by a pneumatic spraying method and on acrylic coatings previously climatically aged for 2 years. The phys. and chem. properties of the acrylic coatings (hardness, water contact angle, roughness parameter, thickness, color and gloss) were detd. before and after the exposure to diesel oil for 336 h. Effect of diesel oil on chem. and phys. destruction of 3-layer acrylic coating systems was obsd. Chem. destruction of surface layers caused their surface free energy increase, especially its polar component. Significant phys. destruction of the coatings (in the form of etched places and increased surface roughness) was obsd. in the case of the coatings which were aged climatically for 2 years before the exposure to diesel oil. Impact of diesel oil caused a significant change of their color, visible with the naked eye.
EN
The article presents structural specifications and conceptual analysis of the test car body equipped with a hybrid power transmission system. The test car is constructed by students of the Faculty of Technical Sciences of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Works dedicated to designing and construction of a car body aim at the increase of safety and improvement of aesthetics of the constructed vehicle with simultaneous maintenance of its operational and test functionality. The article presents a simplified analysis of the distribution of pressure around the body for several suggested concepts and selected technologies of production of the test car body. The paper presents results of computer simulations, of the pressure distribution and the remaining aspects of assessment of the car body functionality.
PL
W artykule zaprezentowano założenia konstrukcyjne oraz analizę koncepcyjną nadwozia pojazdu testowego wyposażonego w hybrydowy układ napędowy. Pojazd testowy budowany jest przez studentów Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prace poświęcone zaprojektowaniu i budowie nadwozia mają za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę estetyki budowanego pojazdu przy jednoczesnym zachowaniu jego funkcjonalności obsługowej i badawczej. W artykule przedstawiono uproszczoną analizę rozkładu ciśnienia wokół karoserii dla kilku zaproponowanych koncepcji oraz przedstawiono wybrane technologie wykonania nadwozia pojazdu testowego. W podsumowaniu omówiono wyniki symulacji komputerowej rozkładu ciśnienia oraz przedstawiono pozostałe aspekty oceny funkcjonalności nadwozia.
3
EN
The basic connection used in the construction of vehicle bodies is the spot welded connection. On average, there are about 6,000 such connections on the car body. Despite the fact that this type connections have been used at the of vehicle manufacturing stage for many years, it is necessary to control the quality of spot welds in order to achieve high quality, stiffness and durability of the whole car body. There are two groups of methods for assessing the quality of spot welds, which include destructive and non-destructive methods, in particular ultrasonic methods. The article presents selected results of ultrasonic inspection of spot welds of vehicle body and verification-using destructive tests. Ultrasound transducer with a water delay line and a frequency of 20 MHz were used. The number of return echoes from the connection area and the RWS parameter were determined. Metallographic examinations of connection area were also made and shear force for connections of different quality (change in welding current intensity) was determined.
PL
Podstawowym połączeniem stosowanym w budowie karoserii pojazdów jest połączenie zgrzewane punktowo. Średnio na karoserii pojazdu osobowego znajduje się ok. 6000 takich połączeń. Pomimo faktu, iż połączenia tego rodzaju są stosowane na etapie wytwarzania pojazdu już od wielu lat, wymagana jest kontrola jakości wykonywanych zgrzein punktowych w celu osiągnięcia wysokiej jakości, sztywności i trwałości całej karoserii. Istnieją dwie grupy metod oceny jakości zgrzein punktowych, do których zalicza się metody niszczące i nieniszczące, w szczególności metodę ultradźwiękową. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań ultradźwiękowych zgrzein punktowych karoserii pojazdu oraz badania weryfikujące-niszczące. Wykorzystano głowice ultradźwiękowe o częstotliwości 20 MHz z wodną linią opóźniającą. Wyznaczono ilość ech powrotnych z obszaru połączenia oraz parametr RWS. Wykonano również zgłady metalograficzne, przedstawiające dane połączenie oraz wykonano pomiary siły ścinającej dla połączeń o zróżnicowanej jakości (zmiana natężenia prądu zgrzewania).
EN
Adhesive joints are widely used in the construction of modern automotive vehicles. These are not only adhesive joints, but also, connection between coating and steel substrate. The paper presents the results of tests of adhesion of the putty coating to the steel substrate using the ultrasonic method. A reflection coefficient |r| of longitudinal wave was used as a measure of adhesion in the area of the adhesive joint. The tests were performed for joints of car body sheet and a putty coating. In order to obtain different quality adhesive joints, the surface preparation of the steel sample was varied. The obtained results show that it is possible to estimate the adhesion of the adhesive coating to the steel substrate based on ultrasonic measurements. The smaller is the value of the reflection coefficient |r| the greater the mechanical adhesion of the coating to the substrate.
PL
Połączenia adhezyjne są obecnie szeroko stosowane w budowie nowoczesnych pojazdów samochodowych. Są to nie tylko połączenia klejowe, ale przede wszystkim połączenia powłoki z podłożem. W artykule zawarto wyniki badań przyczepności powłoki szpachlówkowej do podłoża stalowego z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej. Jako miarę przyczepności wykorzystano moduł ciśnieniowego współczynnika odbicia |r| fali podłużnej propagującej w obszarze połączenia adhezyjnego. Badania wykonano dla połączenia blacha karoseryjna - powłoka szpachlówkowa. Aby otrzymać różnej jakości połączenia adhezyjne, zróżnicowano przygotowanie powierzchni próbki stalowej. Uzyskane wyniki pokazują, że możliwe jest szacowanie przyczepności powłoki adhezyjnej do podłoża stalowego na podstawie pomiarów ultradźwiękowych, a im mniejsza jest wartość modułu |r|, tym większa jest przyczepność mechaniczna powłoki do podłoża.
EN
A number of vehicle users pay attention to the impact of changes in the car body geometry during long-term use on the safety level. However, this issue has not been properly dealt with in research studies. The aim of this study was to identify changes in the floor panel, to develop a model to forecast the geometry during the car use and to identify the points which undergo the maximum displacement. The paper presents the effect of the car mileage on the floor panel condition, taking into account variable environmental factors. In the course of the study, the position of points fixing the front suspension, front bench and rear suspension was determined, as was the position of points situated on parts of the load bearing structure of the car body. The results were used to develop a model for forecasting changes of the floor panel geometry during car use. The probability of changes in the floor panel geometry was found to increase with the mileage. The probability of reaching the maximum permissible geometric changes (3 mm) in a floor panel is accurately described by the probabilistic model in the form of the Rayleigh distribution. Diverse models of the floor panel geometry changes were obtained depending on the environmental conditions and type of the base points under analysis.
PL
Wielu użytkowników samochodów osobowych zwraca uwagę na istotność wpływu na poziom bezpieczeństwa zmian geometrii nadwozia pojazdów podczas ich wieloletniej eksploatacji. Jednak dotychczas zagadnienie to nie znalazło odpowiedniego odzwierciedlenia w literaturze. Celem pracy była identyfikacja zmian geometrii płyty podłogowej, opracowanie modelu prognozującego stan geometrii w toku eksploatacji i zidentyfikowanie punktów ulegającym największym przemieszczeniom. W pracy przedstawiono wpływ przebiegu pojazdu na stan geometrii płyty podłogowej z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków środowiskowych. Podczas badań określano położenie punktów mocujących zawieszenie przednie, przednią ławę i zawieszenie tylne oraz położenie punktów znajdujących się na elementach struktury nośnej nadwozia. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano model prognozowania zmian geometrii płyty podłogowej w toku eksploatacji. Stwierdzono, że prawdopodobieństwo zmian geometrii płyty podłogowej podczas eksploatacji rośnie w czasie, wraz ze wzrostem przebiegu. Prawdopodobieństwo osiągnięcia stanu dopuszczalnego (3 mm) zmian geometrycznych na płycie podłogowej dobrze opisuje model probabilistyczny w postaci rozkładu Rayleigha. Uzyskano zróżnicowane modele zmiany geometrii płyty podłogowej w zależności od warunków środowiskowych oraz rodzaju analizowanych punktów bazowych.
PL
Zjawisko tarcia towarzyszące niemal wszystkim procesom przeróbki plastycznej, w szczególności procesom kształtowania blach jest złożoną funkcją właściwości materiału, parametrów procesu kształtowania, topografii powierzchni kształtowanej blachy i narzędzi oraz warunków smarowania. Podczas procesu kształtowania wytłoczek występują strefy zróżnicowane pod względem stanu naprężeń, stanu odkształceń, prędkości przemieszczeń i warunków tarcia. W artykule scharakteryzowano metody wyznaczania wartości współczynnika tarcia w wybranych obszarach kształtowanej blachy oraz przedstawiono wady i ograniczenia tychże metod.
EN
The friction phenomenon existed in almost all plastic working processes, in particular sheet metal forming, is a complex function of the material's properties, parameters of the forming process, surface topography of the sheet and tools, and lubrication conditions. During the stamping of the draw-pieces there are zones differentiated in terms of stress and strain state, displacement speed and friction conditions. This article describes the methods for determining the value of the coefficient of friction in selected areas of sheet metal and presents the drawbacks and limitations of these methods.
EN
The paper presents the numerical analysis of the drag force generated on the body of a sports car, based on the CFD method in the Ansys Fluent program. The three-dimensional model of the vehicle was taken from an open CAD database. Based on this, a computational grid was developed, boundary conditions and a turbulence model were defined. As a result of the calculations, the pressure distribution on the individual body parts and the velocity distribution in selected cross sections were obtained. In the next part of the research, the simulation results are used to optimize the shape of the bodywork of different passenger vehicles in order to reduce the generated drag force.
EN
Vibrations have become an important factor of vehicles. Vibration tests help identify, and then tune the automotive vehicle to improve the structural strength. Due to the increasing development of vehicles and machines and their widespread use. Increased research-using vibrations due to their low or zero interference with the vehicle under test. Vibration testing is often carried out using Laser Doppler Vibrometry (LDV), a device that is used for contactless measurement of vibration on the surface. The laser beam is directed from the device to the surface of interest, and the amplitude and frequency of vibration are extracted from the Doppler shift frequency of the reflected laser beam due to the movement surface. High values of vibration transmitted from the engine, and the way significantly affect the body of the vehicle and the driver. Article presents results of research carried out on vehicles powered by three different engines and rpm. Tests were carried out on an engine dynamometer in the same environmental conditions. Two of engines were with spark ignition, including one with a supercharged engine and compression ignition engine. The measurements were made using the Laser Doppler Vibrometry using Fast Fourier Transform. The spectrum obtained is used for further analysis to determine the acceleration level at various frequencies. Obtained from Fast Fourier Transform readings used for drawing graphs of frequency V acceleration. The results of the study are interesting and promising, as they show a significant difference in the velocity for spark ignition engines and compression-ignition.
EN
The paper presents the method for prediction the deformation work and the stiffness constant based on the numerical simulation of 3-point bending test. Experiments performed using drawing quality steels, high strength low alloyed steel, dual phase steel, 59 Trip steel and austenitic and ferritic stainless steels have been used to verify the numerical simulation results. Based on the tests of mechanical properties, normal anisotropy ratio and strainhardening exponent performed on TiraTEST 2300 material model by Krupkowski have been determined for numerical simulations and Hill48 as the yield law has been used as well. The deformation work and the stiffness constant have been calculated by trapezoidal approximation of area under bending force-bending path curve and linear regression of the curve. Considering the deformation work, the most suitable are Trip and DP steels at side impact and austenitic stainless steel at frontal impact. Reached results have shown good agreement of experimental tests and numerical simulation.
PL
W pracy przedstawiono metodę prognozowania pracy odkształcenia i stałej sztywności na podstawie symulacji numerycznej 3-punktowego testu zginania. Eksperymenty badawcze przeprowadzono przy użyciu: stali wysokiej jakości, wysokiej wytrzymałości stali niskostopowych, stali dwufazowej, stali typu TRIP (bardzo wysokiej wytrzymałości) i austenitycznych oraz ferrytycznych stali nierdzewnych. Miały one na celu sprawdzenie wyników symulacji numerycznych. Na podstawie badań właściwości mechanicznych, współczynnika anizotropii normalnej i wykładnika umocnienia wykonywanych na maszynie wytrzymałościowej TiraTEST 2300 z wykorzystaniem materiałowego modelu Krupkowskiego, zostały określone parametry dla symulacji numerycznych. Wykorzystano również kryterium plastyczności Hill 48. Praca odkształcenia i stała sztywność zostały obliczone poprzez trapezowe aproksymacje powierzchni pod krzywą: siła zginająca-ścieżka gięcia i poprzez wykorzystanie regresji liniowej do aproksymacji krzywej. Biorąc pod uwagę pracę odkształcenia, najbardziej odpowiednie są stale typu TRIP i dwufazowa przy zderzeniu bocznym oraz nierdzewna stal austenityczna przy zderzeniu czołowym. Osiągnięte wyniki wykazały dobrą zgodność badań eksperymentalnych i symulacji numerycznych.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3848--3856, CD 1
PL
W pracy przedstawiono pewne aspekty związane z możliwościami odtworzenia przedkolizyjnych własności nadwozi współczesnych samochodów. Stosowanie nowych materiałów i nowych technologii produkcji znaczne ogranicza odtworzenie własności nadwozi na etapie fazy eksploatacji samochodów których nadwozia uległy pokolizyjnym uszkodzeniom.
EN
The paper present some aspect related to the capabilities of modern car body repair. The use new materials and new technologies in the production stage significantly reeducates the possibilities in this respect.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wpływu starzenia klimatycznego na wytrzymałość połączenia adhezyjnego powłoki akrylowej z podłożem stalowym. Wraz ze wzrostem okresu starzenia klimatycznego stwierdzono zwiększenie twardości oraz chropowatości powierzchni powłok akrylowych. Nie wpłynęło to jednak na istotną zmianę wytrzymałości połączenia adhezyjnego pomiędzy podłożem stalowym a powłoką. W przeprowadzonych badaniach normowych (wg PN-EN ISO 4624:2004) obserwowano przede wszystkim zerwanie kohezyjne w warstwie podkładowej powłok, które obejmowało obszar wynoszący 95% - dla powłoki niestarzonej, zaś dla powłoki starzonej klimatycznie w ciągu 12 miesięcy obszar ten zmniejszył się do 50%. Po dłuższym okresie starzenia zauważono natomiast przyrost obszaru zerwania adhezyjnego między warstwą podkładową a międzywarstwą. Dla powłoki niestarzonej obszar ten stanowił 5%, by dla starzenia klimatycznego w ciągu 12 miesięcy osiągnąć wartość 47%. Po tym okresie starzenia zauważono niewielki obszar (3%), w którym wystąpiło kohezyjne oderwanie stempla w międzywarstwie powłoki, świadczące o niewielkim stopniu zestarzenia międzywarstwy powłoki akrylowej. Jednakże nie stwierdzono utraty adhezji między warstwą podkładową powłoki akrylowej a stalowym podłożem.
EN
The paper presents examination results of climate ageing influence on resistance of adhesive connection between an acrylic coating and a steel substrate. With ageing period the increase of hardness and roughness of acrylic coatings was observed which, nevertheless, did not influence on considerable change of adhesive connection resistance between the steel substrate and the coating. In the examination made in conformity with the standard (PN-EN ISO 4624:2004) the cohesive break was first of all seen in base layer of tested coatings which, for the unaged coating, covered the area equal 95%. The area of cohesive break decrease to 50 % for the coating aged climatically for the period of 12 months. However, the increase of adhesive break area between the base layer and the interlayer was noticed after the longer period of ageing. This area was equal 5 % for the unaged coating while for the coating aged for 12 months reached the value of 47 %. After this ageing period the small area (3%) was noticed in which the punch cohesive tearing off in coating interlayer occurred which was the evidence of low ageing degree of acrylic coating interlayer. However, the loss of adhesion between the acrylic coating base layer and the steel substrate was not stated.
PL
Dobór podatności przegubów metalowo-gumowych łączących wahacze zawieszenia z nadwoziem samochodu jest zagadnieniem trudnym i złożonym. W pierwszej kolejności rozwiązywane są układy nieliniowych równań więzów geometrycznych, nakładających ograniczenia na ruch względny poszczególnych członów mechanizmu zawieszenia. Następnie wyznaczane są wektory jednostkowe o kierunkach sił działających na koło i zwrotnice oraz wahacze. Oddziaływanie tych sił powoduje odkształcanie się silentbloków przy jednoczesnej zmianie konfiguracji zawieszenia. Wyznaczanie konfiguracji mechanizmu przy zadanym obciążeniu zewnętrznym jest procesem iteracyjnym. Obliczenia są kilkakrotnie powtarzane, tak aby sąsiednie konfiguracje mechanizmu były prawie takie same. W algorytmie komputerowego programu do analizy wpływu odkształceń przegubów metalowo-gumowych na charakterystyki kinematyczne mechanizmu wielowahaczowego zawieszenia kół, nieliniowe równania więzów geometrycznych rozwiązano metodą perturbacji.
EN
Selection of metal-rubber joints susceptibility, which connects the wishbone suspension to the car body, is a complex and difficult issue. First, the systems of nonlinear geometric constraints are solved. These systems impose restrictions on the relative movement of each links of the suspension mechanism. Then the unit vectors are determined on directions of the forces acting on the wheel and the steering knuckles and suspension arms. These forces effect causes the deformation of the rubber-bushings while the suspension configuration is changing. Determination of the mechanism configuration, when an external load is given, is an iterative process. The calculations are several times repeated, so that neighboring configurations of the mechanism are almost the same. The authors realized a computer program algorithm, which analyzes the effect of metal-rubber joints deformation associated with the kinematic characteristics of multi-link suspension wheels mechanism. Nonlinear geometric constraints are solved with usage of the perturbation method.
PL
Nadwozie jest jednym z najważniejszych zespołów samochodu osobowego, zarówno pod względem wizualnym i funkcjonalnym, jak również technicznym. W aspekcie technicznym nadwozie samochodu osobowego pełni odpowiedzialną funkcję struktury nośnej, do której to mocowany jest zespół napędowy, układ kierowniczy, układ zawieszenia itp. Istotne jest również to aby struktura nadwozia zapewniała wysoki poziom bezpieczeństwa kierowcy oraz pasażerom znajdującym się wewnątrz pojazdu. W pracy przedstawiono potrzebę identyfikacji stanu technicznego nadwozi samochodów osobowych w aspekcie oceny wytrzymałości. Wykazano brak metod umożliwiających dokładną ocenę wytrzymałości konstrukcji nośnych pojazdów powypadkowych po naprawie. Zwrócono uwagę na zjawisko odkształcenia plastycznego, które jest obecne w przypadku kolizji jak i również w przypadku napraw powypadkowych, kiedy to niektóre elementy konstrukcji nośnej podlegają tzw. prostowaniu. Przedstawiono również dwie metody badawcze określające z dużą dokładnością własności mechaniczne nadwozia oraz ich możliwość wykorzystania na etapie eksploatowania maszyny.
EN
Body is one of the most important structures of cars in terms of visual, functional as well as technical aspects. In technical aspect car body takes very responsible position as the support structure to which powertrain, steering, suspension, etc. are assembled. It is also important that the structure of the body should ensure a high level of safety to the driver and passengers inside the vehicle. The work presents the necessity of car body technical condition identification in the aspect of safety. The results showed no methods that allow an accurate assessment of the strength of load-bearing structures damaged cars repaired. Drew attention to the phenomenon of plastic deformation, which is present in the event of a collision as well as in the event of accident repairs, when some elements of the superstructure shall be called. straightening. It also presents two methods to test accurately determining the mechanical properties of the body and its ability to use at the stage of maintenance of equipment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań adhezji starzonych klimatycznie powłok lakierniczych nadwozi samochodów. Badano powłoki poliuretanowe modyfikowane nanocząstkami krzemionki lub tlenku aluminium. Modyfikacja poliuretanowej warstwy nawierzchniowej nanonapełniaczami korzystnie wpłynęła na zwiększenie adhezji badanych powłok. W przypadku powłok starzonych, niezależnie od rodzaju zastosowanego nanonapełniacza, wszystkie powłoki poliuretanowe modyfikowane nanonapełniaczem wykazały większą adhezję, niż powłoki niemodyfikowane. Najwyższą adhezję wykazała powłoka z poliuretanową warstwą nawierzchniową, modyfikowaną nanocząstkami krzemionki, o średnicy ziarna nieprzekraczającej 12 nm. Zaobserwowano wzrost adhezji o około 4,5% w porównaniu do powłoki niestarzonej, jak również 3,5% w porównaniu do powłoki starzonej. Przyczyny zwiększonej adhezji powłok modyfikowanych należy upatrywać w efektywnym wypełnieniu przez nanocząstki napełniacza nano- oraz mikroporów istniejących w nawierzchniowej warstwie poliuretanowej. Nanocząstki te spowodowały uszczelnienie powłoki oraz stanowiły bariery ograniczające rozwój mikropęknięć w jej strukturze.
EN
The paper presents examination results of adhesion of car body coatings, aged climatically. Polyurethane coatings modified with alumina or silica nanoparticles were investigated. Modification with nanofillers of polyurethane surface layer favourably affects on the adhesion of testing coatings. All polyurethane coatings modified with nanofillers showed higher adhesion than the unmodified coatings regardless of applied nanofiller kind in the case of aged coatings. Coating with nanosilica (with grain diameter not exceeding 12 nm) modified polyurethane surface layer showed the highest adhesion. Increase of adhesion by 4,5% and 3,5% on average was observed in comparison with not aged and aged coating respectively. Reasons of the increased adhesion of the modified coatings can be accounted for effectively filling nano- and micropores existing in polyurethane surface layer, by the nanoparticles of filler. These nanoparticles caused the coating tightness and established a barrier to the development of micro-cracks inside the coating structure.
EN
The article describes advanced very high-strength steels having the DPtype ferritic-martensitic structure, steels having the TRIP-type ferritic-bainitic structure with retained austenite and hot stamping steels. The research was focused on the selective DY044 laser strengthening of DP600, TRIP700 and 22MnB5 steels. The tests involved the determination of strengthening curves for the parent metal and for the weld as well as the determination of mechanical properties for DP600, TRIP700 and 22MnB5 steels strengthened by laser beam penetration, depending on the penetration depth. The research also involved the preparation and verification of parent metal and weld numerical models. Keywords: laser strengthening, car body steels, DP600, TRIP700 and 22MnB5
PL
Scharakteryzowano zaawansowane stale bardzo wysokiej wytrzymałości o strukturze ferrytyczno-martenzytycznej typu DP, ferytyczno-bainitycznej z austenitem szczątkowym typu TRIP oraz stal do tłoczenia na gorąco. Badano selektywne umacnianie laserowe stali DP600, TRIP700 i 22MnB5 z zastosowaniem lasera DY044. Wyznaczono krzywe umocnienia dla materiału rodzimego oraz dla spoiny. Wyznaczono własności mechaniczne dla stali DP600, TRIP700 i 22MnB5 wzmacnianej przetopem wiązką laserową w zależności od głębokości przetopu. Zostały przygotowane i zweryfikowane modele numeryczne materiału rodzimego oraz spoiny.
PL
W artykule przedstawiono porównanie metod określenia przyspieszeń pionowych nadwozia samochodu przejeżdżającego przez próg zwalniający z różnymi prędkościami. Omówiono wyniki pomiarów wykonanych różnymi urządzeniami stosowanymi w tego typu badaniach (Crossbow VG 440CA-200, VBOX RLVBIMU03, czujnik przyspieszeń HBM B12/200) oraz wyniki obliczeń opartych na komputerowej symulacji ruchu samochodu w programie V-SIM. Oceniono różnice w wynikach uzyskanych poszczególnymi metodami badawczymi.
EN
The paper presents the comparison of the vertical acceleration measurement methods of the car body passing across a speed bump with a different speeds. The results of road tests carried out with various types of devices used in such investigations (Crossbow VG 440C-200, VBOX RLVBIMU03, B12/200 acceleration sensor HBM) and the results of calculations based on the vehicle motion computer simulation V-SIM are discussed. The differences in the results obtained using various research methods are evaluated.
PL
Niemiecki producent samochodów z klasy premium uruchomił na bazie międzynarodowej współpracy nową linię produkcyjną w Chinach. Jedną z aplikacji składowych było stworzenie systemu dostarczającego komponenty karoserii do poszczególnych stacji spawalniczych oraz integracja tego systemu z automatyką fabryki. Jak wiadomo, zarówno w produkcji samego nadwozia, jak i w procesie łączenia części karoserii w stacjach spawalniczych wymagana jest precyzja najwyższego poziomu. Przy współpracy z Eaton Corporation w Szanghaju, stworzono optymalne rozwiązanie dla takiej aplikacji w oparciu o system SmartWire-DT.
EN
The article presents the model of the motor car speed determination based onfailures of the car body structure. Based on statistical analysis of studied road accidentsthe model of functional relation, taken from the ruched factographic database, was determined. The model allows for quick determination of speed based on the strain of the carbody structure at the moment of a road accident.
PL
W artykule przedstawiono sposób określania prędkości pojazdu na podstawie odkształceń jego struktury nadwozia. Na podstawie analizy statystycznej zaistniałych wypadków drogowych określono zależności funkcjonalne w postaci modelu wynikające z zebranego materiału faktograficznego. Zastosowanie modelu pozwala na szybkie określenie prędkości pojazdu osobowego na podstawie odkształceń struktury nadwozia pojazdu w chwili zaistnienia wypadku drogowego.
EN
Three different passenger car bodies' vibration tests were carried out. During the tests simultaneously were register accelerations, body middle displacements and strength from vibrator to a body. On processing of testing signal was decrease its sampling frequency and used nonrecursive filter with Fourier transformation. Signal parameter estimation for first self frequency of bending vibration determination was carried out with four linear regression models according to quadratic mean criteria with pass from discrete to continuous model. Was carried out each model estimation results analyses and did conclusions about processing methods error and noise attend in measurement system.
PL
W artykule pokazano zastosowanie optycznej współrzędnościowej techniki pomiarowej, na przykładzie skanera optycznego i systemu fotogrametrycznego. Umożliwia to szybkie pomiary elementów karoserii. Pozwala również na porównanie uzyskanych danych pomiarowych z modelem CAD. Do porównania wykorzystywane są punkty referencyjne (RPS), których funkcjonowanie pokazano w artykule. Ponadto zaprezentowano funkcjonowanie istotnych narzędzi w przemyśle motoryzacyjnym jak Cubing i Meisterbock.
EN
In the paper application of optical coordinate measuring technique in Volkswagen Poznań is presented. It is based on optical scanning and photogrammetry. The physical background of both techniques is described. The use of these techniques enables fast measurements of a car body. It also allows the fast and efficient comparison of the measurement data with the CAD model. The data points transferred to the RPS (Reference Point System) are used as reference ones. Their functioning, defining and rules governing their creation are shown in the paper. Additionally, Cubing and Meisterbock are described as vital elements of the quality system. They are used in every day work in measuring procedures. Meisterbock represents a car body according to the CAD data. It consists of a frame on which the adjusted reference points are mounted. Cubing is designed for checking fits, gaps and radii for outside and inside elements.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.