Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ziarnistość pyłów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Cel: W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oraz analizy cyfrowej ziarnistości pyłów palnych poddawanych testom parametrów wybuchowości w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB. W artykule opisano wyniki analizy sitowej pyłów, takich jak aluminium, kakao, likopodium, czy bułka tarta oraz problemy występujące podczas przesiewania pyłów w celu zbadania ich ziarnistości. Metodyka: Ze względu na przedmiot artykułu, oprócz badań doświadczalnych, wykorzystano mikroskop, aparat fotograficzny z adapterem do mikroskopu oraz komputer w celu opracowania alternatywnej metody badania ziarnistości pyłów. Wobec dużej różnorodności właściwości napotykanych materiałów nie jest możliwe wytypowanie jednej tylko metody analizy sitowej, którą można by zastosować do wszystkich badanych pyłów palnych. Pyły te różnią się właściwościami zarówno fizycznymi, jak i chemicznymi, takimi jak gęstość, kruchość, kształt ziarna, właściwości kohezyjne czy magnetyczne. Podstawowym problemem wynikającym z tych właściwości jest odpowiedni dobór parametrów oraz techniki ich przesiewania. Dla każdego materiału indywidualnie określić należy optymalny czas przesiewania, amplitudę wstrząsania, czy częstotliwość ręcznego ostukiwania, które niekiedy okazuje się konieczne. Wyboru parametrów dokonuje się empirycznie, co niekiedy bywa bardzo czasochłonne. Następnie dokonano analizy cyfrowej fotografii cząstek pyłu. Metoda ta opiera się na analizie fotografii cyfrowej z wykorzystaniem darmowego programu Image-J. W metodzie tej zdjęcie poddawane jest obróbce i analizie cyfrowej w celu uzyskania obrazu binarnego o określonym progu. Wyniki: Próby badania ziarnistości z wykorzystaniem jedynie metody cyfrowej okazały się znacznie bardziej czasochłonne. Główną przyczyną były duże niedokładności, skomplikowany proces przygotowania próbki, wykonania zdjęć ułatwiających późniejszą obróbkę oraz sam proces obróbki graficznej. Przetworzenie każdej z fotografii wymaga rozdzielenia złączonych ze sobą cząstek pyłu lub usunięcia fragmentów problematycznych, co w przypadku kilkudziesięciu zdjęć zajmuje wiele roboczogodzin. Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników metody nie można uznać za skuteczną alternatywę dla analizy sitowej. Przyczyną takiego stanu rzeczy są rozbieżności w wartościach średnicy sitowej oraz średnicy pozornej – dwu różnych sposobów określania ziarnistości pyłu w wymienionych wyżej metodach badawczych. Metoda pozwala jednak w pewnym stopniu usprawnić metodę analizy sitowej, pozwalając wstępnie oszacować ziarnistość danego pyłu, wybrać odpowiedni zestaw sit, a także wartości nasypowe pyłu.
EN
Aim: This paper presents the experimental study and digital analysis of flammable dust granularity performed in the Combustion Processes and Explosion Lab at the Scientific and Research Centre for Fire Protection (CNBOP-PIB). It contains experimental results of sieve analysis of several dusts such as aluminum, cocoa, lycopodium and breadcrumbs. It notices some problems identified during the screening of dust in order to examine its granularity. Methodology: Except some experimental work during the study the authors also used the laboratory microscope, camera with adapter for microscope and a computer in order to develop an alternative test method for granularity measurement. Due to a large variety of material properties it is not possible to nominate only one sieve analysis method that can be applied for all the combustible dust types. These dusts have large variety of properties both physical and chemical, such as density, fragility, grain shape, cohesive or magnetic properties. The main problem arising with these properties is suitable selection of parameters and sieving technique. For each material there is a need to determine individually the optimal sieving time, shaking amplitude or the frequency of manual tapping, which sometimes turns out to be necessary. Parameter selection needs to be made empirically, which sometimes can be very time consuming. The alternative method is based on the analysis of digital photography using the open source Image-J software. In this method, the image was processed in order to obtain a binary image with a specific threshold. Results: Granularity testing using only a digital method proved to be much more time consuming. The main reason was the large discrepancies in the results due to errors in all phases of work, such as the complicated process of preparation of the sample shots to facilitate further processing and graphics processing process itself. The processing of each of the photo requires the separation of accumulated dust particles or to remove problematic fragments, which in case of several tens of pictures takes a lot of man-hours. Conclusions: On the basis of tests results, this method cannot be considered as effective and alternative to the sieving analysis. The reason could be some discrepancies of the diameter of the sieve and the apparent diameter - two different ways of determining granularity of dust in this two methods. However, this method allows improving the sieving analysis process and estimating the granularity of the pre-dust, choose the right set and bulk of dust.
PL
W oparciu o Polską Normę wskazano na definicję pyłów oraz zwrócono uwagę na to, że określone klasy ziarnistości wywierają szkodliwy wpływ na organizmy żywe i na mechanizmy siłowniane. W oparciu o Polską Normę wskazano na definicję pyłów oraz zwrócono uwagę na to, że określone klasy ziarnistości wywierają szkodliwy wpływ na organizmy żywe i na mechanizmy siłowniane. Przedstawiono mechanizm działania pyłów przedostających się do warstwy smarowej wraz z olejami, uzasadniając ich działanie abrazyjne znacznie większą twardością cząsteczek pyłów w stosunku do twardości metali. Dokonano skróconego przeglądu stosowanych filtrów powietrza wprowadzanego do siłowni, wskazując równocześnie na możliwość stosowania dwustopniowego odpylacza w układzie cyklon osiowy - odpylacz tkaninowy jako zespołu o dobrej skuteczności całkowitej. Wskazano na przedziały ziarnowe pyłów powodujących szczególnie intensywne zużycie materiało-we siłownianych układów roboczych.
EN
The Polish Standard-based definition of dust has been given. Attention has been drawn to the fact that certain classes of dust granularity have adverse effect on living organisms as well as on marine machinery components. The way dusts affect lubricated parts has been shown. The abrasive action of dusts is due to their considerably higher hardness than that of metals. A brief review of air filters in the engine room is provided. Possible applications of a two-stage dust separator (axial cyclone-fabric dust cleaner) are shown as the efficiency of the combined filter is much higher. Indicated are grain composition classes causing particularly intensive wear of machine components.
PL
Dokonano analizy rozkładu energetycznego światła monochromatycznego przechodzącego przez obszar zapylony. Opierając się na modelach stanowisk pomiarowych z kuwetą oraz komorą przepływową badano możliwość pomiaru rozpraszania pod określonymi kątami i na tej bazie zbudowano model pyłomierza. W pyłomierzu tym detektory pomiarowe rozmieszczono wzdłuż krawędzi elementu optycznego tak, aby można było mierzyć natężenie światła rozproszonego na cząsteczkach pyłowych o określonych ziarnistościach.
EN
Analyses of energy distribution of monochromatic light crossing through pollinated area were executed. On the basis of models of measure positions with cuvette as well as flow chamber the possibility of scattering measurement under definite angles was studied and on this basis a dustmeter model was built. In the dustmeter the measure detectors were disposed along the edge of optical element so that it was possible to measure the intensity of scattered light on dust particles of definite granulosis.
PL
Opirając się na badaniach literaturowych zwrócono uwagę na to, że pyły w zależności od granulacji wywierają szkodliwe działanie na organizmy żywe, jak również na elementy maszyn iurządzeń okrętowych. Wskazano na możliwość stosowania urządzeń odpylających a szczególnie dwustopniowego układu: cyklon osiowy - odpylacz tkaninowy. Omówiono zjawiska optyczne zachodzące w procesie pomiarów zapylenia. Proces rozchodzenia się promieniowania świetlnego w ośrodku niejednorodnym potraktowano jako wielokrotne oddziaływanie energii z drobinami ośrodka materialnego. Wskazano, że procesy dyfrakcyjne zachodzące w ośrodku zapylonym formują indykatrysę rozproszenia, której kształt wprowadza korelację między wielkością cząstek oraz energią promieniowania. Przebadano zależność współczynnika osłabienia od średnicy wiązki pomiarowej oraz długości fali świetlnej.
EN
Having studied the literature on the subject, this author's indicates the fact that dusts, depending on grain size, adversely affect living organisms as well as marine machinery components. Possible applications of filtering equipment are discussed, particularly two-stage system consisting of an axial cyclone and a cloth dust catcher. The optical phenomena occurring during measurements of dust content are discussed. The dispersion of light in a heterogeneous medium has been considered as multiple interaction between energy and small dust particles. It has been indicated that diffraction processes occurring in a dusty medium form the scattering indicatrix. Its shape introduces a correlation between particles size and the radiation energy. The relatiuonship between the attenuation coefficient and the diameter of measuring beam and light wavelength.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.