Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytrzymałość betonu na ściskanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents the analysis of the results of research on concrete compressive strength on cubic samples, in the early stage of its curing (after 7, 14, and 28 days). The analysis considers the variable water-cement ratio. Statistical and strength parameters were assessed, estimating the quality of the obtained concrete at the same time. Verification of the expected C25/30 concrete grade was carried out from the recipe provided by the prefabrication plant. Then, the grammage of individual components was adjusted to obtain the grade of concrete assumed by the authors. The article estimates the concrete grade based on strength parameters in three stages of concrete curing. The concrete was then compared with the concrete class calculated based on standard procedures (EC2 procedures), which could be reached after 28 days. The paper also provides an overview of the most used methods of testing concrete compressive strength.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników uzyskanych z badania wytrzymałości betonu na ściskanie na próbkach sześciennych we wczesnej fazie jego dojrzewania (po 7, 14 i 28 dniach), z uwzględnieniem zmieniającej się wartości stosunku wodno-cementowego. Dokonano oceny parametrów zarówno statystycznych jak i wytrzymałościowych, szacując przy tym jakość produkcji otrzymanego betonu. Przeprowadzono weryfikację oczekiwanej klasy betonu C25/30, z udostępnionej przez zakład prefabrykacji receptury, a następnie zmieniono gramaturę poszczególnych jej składników w celu uzyskania założonej przez autorów klasy betonu równej C20/25. W artykule oszacowano klasę betonu na podstawie parametrów wytrzymałościowych w trzech stadiach czasowych i porównano ją z wyznaczoną według przepisów normowych wartością, która mogłaby zostać osiągnięta po 28 dniach. Otrzymane wyniki badań porównano z wyznaczonymi zgodnie z normą Eurokod 2 wartościami wytrzymałości, które mogłaby zostać osiągnięte po 28 dniach i oszacowaną na tej podstawie klasą betonu. W pracy dodatkowo przedstawiono przegląd najczęściej stosowanych metod badań wytrzymałości betonu na ściskanie.
2
Content available remote Ocena jakości betonu w posadzkach przemysłowych – nowa koncepcja
PL
Jakość betonowych posadzek przemysłowych nie zawsze jest zgodna z oczekiwaniami. Aktualne wymagania nie są wystarczająco precyzyjne. Zgodność klasy betonu, z którego wykonywana jest posadzka, i konsystencja mieszanki dostarczonej na budowę nie wystarczają do otrzymania dobrej jakościowo posadzki. W artykule pokazano, jaka jest rzeczywista wytrzymałość betonu na ściskanie na różnych poziomach posadzki. Wierzchnia warstwa jest zwykle dużo słabsza od klasy betonu projektowanego i dostarczonego na budowę. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie na całej grubości posadzki powinno być obligatoryjne. Zaproponowano, aby beton w posadzce był badany na całej jej grubości, a ocena parametryczna powinna uwzględniać oprócz klasy betonu również gradient zmiany wytrzymałości na grubości posadzki.
EN
The quality of concrete industrial floors is not always in line with expectations. Current requirements are not precise enough. Conformity of the concrete from which a floor is made with the concrete strength class and the consistency of the mixture delivered to the construction site are not sufficient to obtain a good quality floor. The paper shows the actual compressive strength of concrete at various levels of the floor. The top layer is usually much weaker than the class of the concrete which was designed and delivered to the construction site. Testing the compressive strength of the concrete over the entire thickness of the floor should be obligatory. It has been proposed that the concrete in the floor is tested over its entire thickness and that the parametric assessment should take into account, apart from the concrete class, also the gradient of the change of strength over the floor thickness.
EN
The subject of the present article is the evaluation of the use of different water types in the production of concrete mix and C20/25 class concrete (assuming the same composition). Taking as an example a selected Subcarpathia-based concrete production plant, equipped with a process water management system, the research analysed the quantity-quality parameters of drinking water, sewage water, and groundwater and evaluated them for their accordance with mixing-water quality standards. It should be emphasised that the majority of specifications recommend the use of drinking water for concrete production. The paper presents the results of research which analysed the impact of water quality on selected properties of concrete mix and concrete (consistency; compressive strength after 7, 14, and 28 days; density). The results obtained confirmed the findings of the research on the suitability of recycled water for concrete production.
EN
The paper deals with economical aspects concerning the quality control of concrete. About 70% of total concrete production is connected with the structural concrete, the subject of quality control and/or conformity. When checking the conformity criteria for a compressive strength of concrete for a small number of samples, qualification errors do not affect the formation of costs associated with losses on external deficiencies. In order to avoid costs related to qualification errors and losses on external deficiencies, the number of samples should be set larger than the minimum (included in contract’s clauses). Furthermore, the designer recommendations should be indicated in the specification. In the paper the costs concerning quality control for concrete have been analyzed.
EN
Purpose: Investigate the potential of vacuum dewatering process of on three different grades of concrete namely M20, M30 and M40 to evaluate its compressive strength. Design/methodology/approach: For this study a data set of 90 experimental observations obtained from laboratory testing with and without application of vacuum dewatering after designing and casting the concrete of said three grades. The standard cubes of size 150 mm × 150 mm × 150 mm were obtained by core cutting and tested for compression after 3, 7, 14, 21 and 28 days of proper curing. Accuracy of prediction of compressive strength of concrete by application of M5P, ANN and SVM as artificial intelligence techniques and their feasibility are assessed to estimate the compressive strength of the concrete enacted with vacuum dewatering technique. A total data set was segregated in two groups. A group of 63 observations was used for model development and smaller group of 27 observations was used for testing the models. Findings: Overall performance of ANN based developed model is better than M5P and SVM based models for predicting the compressive strength of concrete for this data set. Research limitations/implications: Investigated three different grades of concrete namely M20, M30 and M40 to evaluate its compressive strength. The experimental research involved only testing of cubes only. Practical implications: Using ANN based developed model makes it possible to quickly and accurately predict the compressive strength of concrete. Originality/value: The results of comparing three models for predicting the compressive strength of concrete and the optimal values of ANN based developed models are presented. Earlier no one has applied M5P, ANN and SVM modelling to predict the compressive strength of vacuum dewatered concrete.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wpływu warunków przechowywania na wynik wytrzymałości betonu na ściskanie.
PL
Prawidłowo przeprowadzona diagnostyka jest jednym z istotnych warunków skutecznej naprawy mostu betonowego. Doświadczenia wskazują, że w praktyce bardzo często jest zaniedbywana. Normy europejskie (PN-EN) porządkują te zagadnienia. Ogólne zasady przeprowadzania diagnostyki konstrukcji betonowych przed naprawą reguluje norma PN-EN 1504: Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Norma PN-EN 13791:2008. Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych wraz z normami towarzyszącymi określa metody, które mogą być stosowane w celu określenia wytrzymałości betonu na ściskanie. Metodykę badań chemicznych betonu przedstawiają m.in. normy: • PN-EN 14629:2008. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków w betonie, • PN-EN 14630:2007. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie głębokości karbonatyzacji w stwardniałym betonie metodą fenoloftaleinową. Analiza licznych przypadków napraw mostów betonowych realizowanych w Polsce w ostatnich latach wskazuje, że badania diagnostyczne przed naprawami pozostawiają wiele do życzenia. Stosowanie sprawdzonych procedur badawczych pozwoliłoby z pewnością na uniknięcie wielu niepowodzeń.
EN
Correctly performed diagnostics is essential in effective concrete bridge repair. Experience shows that it is often neglected. The European Standards (PN-EN) help putting these things in order. General rules of performing of concrete structures diagnostics before repair are specified in the standard PN-EN 1504 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity. Standard PN-EN 13791:2008 Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components together with other related standards define methods that are used to assess the compressive strength of concrete in existing structures. Methods of chemical tests of concrete are mainly presented in standards: • PN-EN 14629:2008. Products and systems for the protection and repair of concrete structures -Test methods - Determination of chloride content in hardened concrete, • PN-EN 14630:2007. Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of carbonation depth in hardened concrete by phenolphthalein method. The analysis of numerous cases of concrete bridges repairs in Poland performed in recent years shows that diagnostic tests before repairs are not sufficient enough. Application of valid research procedures would allow prevent many failures.
PL
W artykule przedstawiono podział na rodziny betonów ciągu wyników badan wytrzymałości betonu na ściskanie przy ciągłej produkcji mieszanki betonowej na potrzeby wytwarzania prefabrykowanych płyt stropowych w technologii Spiroll. W oparciu o procedurę obliczeniową, polegającą na weryfikacji założonych hipotez statystycznych, dokonano rozdziału zbioru wyników reprezentującego wytrzymałość po 1 oraz po 28 dniach dojrzewania. Uzyskano rodziny betonów reprezentujące statystyczną niezmienność parametrów wytrzymałościowych betonu wyprodukowanego w określonym przedziale czasu.
EN
The article presents the division of test results series for the compressive strength of concrete into concrete families for the continuous production of concrete mix used for the manufacture of precast concrete slabs in Spiroll technology. On the basis of a calculation procedure involving the verification of assumed statistical hypotheses, the division of a set of concrete strength results achieved after 1 and 28 days of curing was made. Concrete families were obtained representing the statistical invariability of strength parameters for the concrete manufactured in a defined period of time.
PL
Przedstawiono nieniszczące badania wytrzymałości betonu w odniesieniu do istniejących obiektów mostowych. Opisano procedurę przeprowadzania pomiarów wraz z ich interpretacją zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami.
EN
Non-destructive strength of concrete testing in relation to existing bridge structures was presented. Measurement procedures and their interpretation in accordance with current law was described in detail.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.