Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  new product
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Risk management in JZR Development Programme
EN
Purpose: The main purpose of undertaken research was the analysis of risk management, especially, the adequate identification of risk factors and planning actions reducing their adverse effects. Ongoing monitoring of these risks is crucial to achieve the effects of investment project implementation. Design/methodology/approach: The authors present the research results concerning risk management in JZR (Jastrzębskie Zakłady Remontowe) Development Programme. Risk is an immanent element in the activity of a production company. Therefore, it requires an adequate approach in order to achieve the maximization of economic effects. The JZR Development Programme is a good example of the complexity of processes that should be taken into account in risk management of an investment project. Findings: The specificity of machine building enterprises determines the scope and scale of the necessary activities for efficient and effective risk management. The main scientific problem focuses on the analysis and categorization of risk factors. As a result, the authors determine appropriate responses to identified risks in the JZR Development Programme. Originality/value: The development of risk response is crucial for the success of the analysed project. These actions allow to reduce the negative impact of risk factors on the project’s timeliness, project’s budget as well as economic and technical-technological effects. Another necessary process within risk management is constant monitoring of a project implementation in accordance with the adopted methodology, which enables current updating of emerging new threats to the project implementation and developing necessary actions to minimize the threats.
EN
The paper presents the use of the Kano model and the questionnaire contained in it to analyze customer preferences in relation to children's furniture - a travel cot. A representative group of 30 people was created. The survey showed which attributes of the travel cot were assessed by the respondents as must-have, one dimensional, and which are excitement attributes (delighters) and mistakes for them. The study will help design a new travel cot model according to expectations of customers - future parents and parents of young children.
EN
This paper presents issues related to the subject of prototyping. It discusses the essence of creating prototypes in historical times and in contemporary times. The paper presents the process of car development in the times of Henry Ford and in modern times. Briefly contemporary methods of prototyping, so-called fast prototyping methods, are discussed. In short, the issues of researching prototypes in historical and contemporary times are also discussed. This article perfectly allows to see the progress in technology that has been made over the centuries from XIX to XXI.
EN
The article presents issues related to innovation, its meaning and objectives. The development of the concept of innovation over the years is presented. The division of innovation by the area of activity to which it refers was made. The essence of innovation is briefly discussed. On the example of a vehicle, the strategy of innovation implementation was also characterized. The methods and tools used during the implementation of innovations are presented. Computer modelling and simulations as well as other tools for implementation of innovations are characterized.
EN
Logistics processes in manufacturing companies are focused on issues related to sales and distribution, as well as with production planning, materials management and supply. The process of production planning is one of the most important in the entire logistics chain. Launching a new product is preceded by a number of sub-processes. In the case of the company presented in the article, the process to start with is the status definition process. The paper presents a model of the status definition process for a new product in basic data management system -SAP. To design the status definition process presented in the paper a dedicated IT tool (ARIS Platform) was implemented.
PL
Proces wprowadzania nowego produktu to wieloaspektowa seria ściśle powiązanych ze sobą zjawisk, mająca na celu zmianę konsumpcyjnej sytuacji rynku docelowego. Istnieje wiele determinant, mających istotny wpływ na akceptację nowego produktu przez konsumentów oraz przełamanie ich oporu wobec zmian. Najważniejszymi z nich, oprócz atrakcyjnej ceny i wysokiej jakości, są wielokierunkowe działania marketingowe oraz strategiczna analiza szans i zagrożeń, związanych z wejściem produktu na rynek. W przeciągu ostatnich kilku lat, na silnie zmonopolizowanym rynku zoologicznym, pojawiło się wiele konkurencyjnych produktów, które zmieniły jego istniejące dotąd zasady. Wraz z nowo powstającymi i szybko rozwijającymi się firmami, ukształtowały się również nowe, atrakcyjne marki. Na sklepowych półkach nastąpiła bardzo duża rotacja różnorodnych rozwiązań, nie znanych dotąd na rynku Polskim. Pojawiły się wówczas zjawiska kanibalizacji produktów oraz dumpingu cenowego. Odczuwało się przede wszystkim silne wpływy firm zachodnich. Przedmiotem naukowego zainteresowania jest wieloaspektowa analiza problemu, jakim jest wprowadzanie produktu na rynek na przykładzie branży zoologicznej. W artykule przedstawiono zarówno teoretyczne aspekty tego zagadnienia, jak i wyniki dociekań badawczych. Skupiono się głównie na metodyce wprowadzania produktu na rynek finalny, poprzez stosowanie odpowiedniej polityki produktowej. Wszystkie zawarte w pracy zagadnienia zostały sprawdzone w praktyce poprzez analizę działalności największych wrocławskich hurtowni zoologicznych, przy okazji wprowadzania na rynek nowej marki karm dla zwierząt domowych „Dolina Baryczy”.
EN
The process of introducing a new product is a multifaceted series of closely related phenomena, aimed at changing the consumption situation of the target market. There are many determinants which have a significant impact on consumers' acceptance of a new product and which can over-come their resistance to change. The most important of them, apart from attractive price and high quality, are multi-directional marketing activities and strategic analysis of opportunities and threats related to the product entering the market. Over the last few years, there have been many competing products that have changed the existing rules in the highly monopolized zoological market. New, attractive brands have also emerged along with newly emerging and rapidly growing companies. There has been a very large rotation of various solutions on store shelves, so far unknown on the Polish market. During that time, the phenomena of cannibalization of products and price dumping appeared. Most of all, strong influences of Western companies were felt. The subject of scientific interest is the multi-aspect analysis of the problem of introducing a product to market on the example of the zoological industry. The article presents both theoretical aspects of this issue as well as the results of research. The main focus was on the methodology of introducing the product to the final market by applying an appropriate product policy. All issues contained in the work have been tested in practice by analyzing the activities of the largest zoological wholesalers in Wrocław, at the same time as launching a new brand of pet food "Barycz Valley".
PL
Współczesna gospodarka, jej nieustanny rozwój, globalizacja i zmienność oczekiwań klientów wymagają od przedsiębiorstw szczególnego podejścia do wdrażania nowych produktów. Wprowadzenie i zarządzanie nowym produktem wymaga także specyficznych kompetencji przedsiębiorcy i zaangażowanego w proces zespołu. Celem artykułu była identyfikacja czynników wpływających na wdrożenie oraz realizację nowego produktu innowacyjnego. Badania empiryczne zrealizowano w 2016 r. w siedzibie przedsiębiorstwa Spiropharm S.A. Analiza wyników badań umożliwiła zaproponowanie rekomendacji dla rozwoju przedsięwzięcia.
EN
Modern economy, its permanent development, globalization, clients’ ever-changing expectations, require a particular approach towards the implementation of new products by companies. The introduction and management of a new product requires particular competences on the part of the entrepreneur, and involvement of the whole team in the process. The objective of the present paper is to identify factors influencing the implementation and realisation of an innovative product. Empirical studies were conducted in 2016 in the premises of Spiropharm. The analysis of research results enabled the formulation of recommendations for the development of the company.
PL
W artykule przedstawiono organizacyjne aspekty procesu przygotowania produkcji nowego wyrobu w małych oraz w średnich przedsię- biorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych decyzji. Stanowią one podstawę kontynuowania prac konstrukcyjnych i technologicznych, a także determinują ich skuteczność i efektywność. Wskazano także decydentów oraz zakres czynności i informacji, które stanowią podstawę podjęcia odpowiednich decyzji.
EN
In the publication presents organizational aspects of process of production preparation of new product in small- and medium-sized enterprises, with the particular emphasis on key decisions. These decisions are the basis for continuation construction and technology works, as well as determine their effectiveness and efficiency. It also identified decision makers and scope of actions and informations, which are the basis for taking proper decisions.
9
Content available remote Znaczenie modelu biznesu w procesie zarządzania produktem na etapie jego rozwoju
PL
W artykule przedstawiono perspektywy zarządzania produktem na etapie jego rozwoju w kontekście kształtowania komponentów modelu biznesu. Celem artykułu jest dokonanie krytycznej analizy możliwości zarządzania produktem na etapie jego rozwoju przy wykorzystaniu technologii informatycznych poprzez rozwój relacji biznesowych.
EN
In the paper, the perspectives of product management at the stage of its development, in context of development of the components of business model, are presented. The aim of this article is to make a critical analysis of the possibilities of product management at the development stage by development of business relationships and with the implementation of information technologies.
EN
Background: Entities participating in the product innovation process and assortment management create an organization that processes information, so spending invested in the information processing determines the final form of the new product and assortment management. An important condition for effective communication processes, integration and cooperation between these entities is the right combination of company centers. Cooperation in this system is the basis of combining knowledge, information, experience and the skills of individual team members within the scope of the individual's role and responsibilities. The combined intellectual values determine the efficiency of new product development and assortment management. The level of cooperation in the team results in a particular level of assertiveness and cooperative spirit. Moreover, this cooperation provides the base for the concept of concurrent engineering, which is an integrated process for the development and introduction of a new product onto the market. Methods and results: Studies carried out so far reveal a positive relationship between the use of information derived from market research (marketing information obtained from MDSS / MES) and the success of a product. On the basis of this study, it was found that inappropriate, irrelevant and outdated data and technical documentation, and inadequate distribution of such information causes communication problems between the members of the project team, which is a major barrier to integration and cooperation teams, and has a negative impact on the level of success of new product designs. The information technologies discussed above should generate eight key types of information required in supporting decision-making processes in new product development: the strategic, financial and program management, new product design (internal sources), technical, the customer and their needs (internal and external sources), and competition and regulations (external source) . This arrangement presents sets of information corresponding to information necessary for the formulation of a strategic marketing plan proposed by Ph. Kotler and G. Armstrong. Conclusions: The use of the above types of information differs in the different phases of the integrated product life cycle. In the pre-project phase (FFE - fuzzy front - end activities), the company may need all kinds of information. However, in the commercialization and marketing phases what is primarily required is information about the recipient (the formulation of marketing programs) and program-project management (introduction of a new product onto the market). Technical information is required in the design and development phases of prototypes. Legal and regulatory information regarding the competition, and financial and strategic considerations are especially important in the testing and the economic evaluation phases of new product development.
PL
Wstęp: Podmioty uczestniczące w procesie innowacji produktu i zarządzania nowym asortymentem tworzą sieć organizacji (ta sieć powinna być zintegrowana) przetwarzających informacje, zatem nakłady poniesione na realizację procesów informacyjnych determinują ostateczną formę nowego produktu oraz jego sukces rynkowy [Crow 2002]. Istotnym warunkiem sprawnego przebiegu procesów komunikacji, integracji, współpracy tych podmiotów jest właściwa kolokacja centrów wartości w przedsiębiorstwach. Współpraca w tym układzie jest podstawą łączenia wiedzy, informacji, doświadczenia oraz umiejętności poszczególnych członków zespołów projektowych w ramach indywidualnego zakresu roli oraz odpowiedzialności. Poziom współpracy w zespole jest natomiast wypadkową poziomu asertywności oraz poziomu kooperatywności. Poza tym współpraca jest fundamentalną bazą koncepcji inżynierii współbieżnej, czyli zintegrowanego procesu rozwoju i wprowadzania nowego produktu na rynek. Metody i rezultaty: Dotychczasowe badania ujawniają pozytywny związek pomiędzy stopniem wykorzystania informacji pochodzącej z badań marketingowych, a różnymi miernikami powodzenia produktu. Poza jednak informacjami rynkowymi zespoły projektowe potrzebują także innych rodzajów danych i informacji, które istotnie determinują powodzenie nowego produktu. Przedstawione technologie informacyjne powinny generować osiem kluczowych rodzajów informacji niezbędnych we wspomaganiu decyzyjnym procesu rozwoju nowego produktu: strategiczne, finansowe, zarządzania projektem, techniczne, dotyczące odbiorcy i jego potrzeb oraz konkurencji i regulacji prawnych. Taki zbiór informacji odpowiada grupom informacji, niezbędnych w procesie formułowania strategicznego planu marketingowego. Wnioski: Zakres wykorzystania wymienionych wyżej rodzajów informacji jest różny w poszczególnych fazach zintegrowanego cyklu życia produktu. W fazach przedprojektowych (FFE - fuzzy front - end activities) firma może potrzebować wszystkie rodzaje informacji. Natomiast w fazie komercjalizacji i wprowadzania na rynek wymagane będą przede wszystkim informacje dotyczące odbiorcy (formułowanie programów marketingowych) oraz zarządzania programem-projektem (wprowadzanie nowego produktu na rynek). Informacja techniczna wymagana jest w fazach projektowania i rozwoju prototypu nowego produktu. Informacje prawno-regulacyjne, dotyczące konkurencji oraz uwarunkowań finansowych i strategicznych ważne są przede wszystkim w fazie testowania i oceny ekonomicznej nowego produktu.
EN
The article presents the problem of new food products in the context of their evaluation in terms of the expectations of final buyers. The author of the article has performed a comparative analysis of food products currently offered against the expectations of final buyers. In addition, the research made it possible to ascertain the characteristics new food products should have in order to better meet the needs of food buyers. In this way, the article outlines potential directions of the activities of providers in shaping new food products. The research was carried out among Polish final food buyers. The research sample included two selected voivodeships (Lubelskie and Mazowieckie).
PL
W artykule przedstawiono proces opracowywania nowych produktów spożywczych z wyszczególnieniem etapów procesu. Przedstawiono definicję i klasyfikację nowego produktu. Zaprezentowano obecne trendy żywieniowe i ich wpływ na projektowanie nowych wyrobów. Zwrócono szczególną uwagę na składniki bioaktywne oraz składniki podnoszące wartość prozdrowotną produktów spożywczych. Scharakteryzowano nowe rozwiązania technologiczne wykorzystywane w produkcji wyrobów zbożowych nadziewanych. Projektowanie nowych produktów spożywczych jest procesem wieloetapowym, który uwzględnia koncepcję, etap wstępny, opracowanie nowego produktu w skali laboratoryjnej i półtechnicznej, zaawansowane opracowywanie produktów i wdro- żenie technologii do produkcji. Właściwe przeprowadzenie każdego z tych etapów determinuje sukces nowego produktu wprowadzonego na rynek. Przy projektowaniu nowych produktów powinny być brane pod uwagę potrzeby i oczekiwania konsumenta, które skupiają się obecnie na redukcji kaloryczności, obniżeniu soli, tłuszczu oraz węglowodanów prostych. Projektowanie nowych produktów spożywczych zapewnia przewagę konkurencyjną, a tym samym zwiększa szanse rozwoju przedsiębiorstwa. Produkty zbożowe nadziewane, ze względu na wysoką aplikacyjność stanowią rozwojową grupę żywności.
EN
In this work process of new food product development with specified stages, definition and classification of new product were presented. The newest nutrition trends their influence on new product development were described, with a special attention payed to functional food and food enrichment. New technological solutions used in production of filled cereal food products and thermal treatment and packing methods were characterized. The new products design is a multi-stage process which consider following stages: concept, preliminary stage, design of the new product in laboratory and half-technique scale, advanced product design and new technology deployment. Appropriate every of stages performing determine success of new products placed on the market. Consumer’s needs and expectation should be taken into account, which concentrate currently on calories reduction, lowering the salt, lipids and carbohydrates content. New products design offer competitive advantages in terms of market access and improve the chance of company development. Filled cereal products represent development group of food due to their high application.
EN
For many companies, the process of new product development is a key activity determining a competitive advantage. Rapid technological changes, demand uncertainty, customization of products and focusing on core competencies means today a need for early involvement of suppliers in product development projects to reduce costs, shorten time to market of new solutions and improve product quality. Such cooperation requires taking many decisions and is connected with different problems that early identification can reduce the project risk and influence the success of a new product positively. This paper presents the NPD issue, benefits, problems and points the need and directions of NPD future researches.
EN
Product design is changing everyday as a result of changing in taste of the customers. Production layout must be flexible to cater for these changes. Production layout is flexible if it can accommodate change in flow of workers, material and machines in compliance with the new product demand. In this study, flexible process layout was developed for a Nigerian beverage industry to take care of future change in product design. In the industry, flexibility was considered in redesigning of old production layout in the areas of industrial facility, and operational planning. It was discovered that old layout was deficient in the area of flexibility by 90% of the set standards of the criteria for plant layout. The findings have indicated that the flexibility in plant layout is cardinal in combarting the challenge of changing industrial environment.
PL
Umiejętne wykorzystanie marketingu i logistyki podczas wprowadzania nowego produktu na rynek jest istotne. Firmy często osiągają sukces dzięki jednemu kluczowemu produktowi, z którym są najczęściej utożsamiane. Dlatego decyzje podjęte podczas wprowadzania nowości mogą mieć fundamentalne znaczenie dla pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.
EN
A competent use of marketing and the logistics while releasing the new product on the market is essential. Companies often attain success thanks to one crucial product, with which they are most often identified. Therefore decisions made while introducing the newness may be fundamental to a company market position.
EN
In this article a problem of manufacturing of new products is described. It requires inter alia making a prototype with conventional or advanced technologies. Prototype can be fabricated with use of rapid prototyping technics. This technics can have great impact on the preparation of manufacturing process. An example of design and fabrication of a prototype with a FDM technics is presented. Also advantages and disadvantages of this technics and application possibilities are discussed.
PL
W artykule przedstawiono innowacyjny materiał i prostą technologię stosowania gumy ze zużytych opon samochodowych w nawierzchniach asfaltowych z zastosowaniem nowego produktu - granulatu gumowo-asfaltowego "tecRoad". Dotychczas stosowane skuteczne technologie modyfikacji asfaltu gumą metodą na mokro wymagają specjalnych, kosztownych instalacji. Mieszanki z granulatem asfaltowym wykazały dobrą odporność na deformacje w wysokiej temperaturze, dobrą odporność na pękanie w niskiej temperaturze oraz na działanie wody.
EN
The paper presents innovative material and simply technology for application of crumb rubber from tyres in asphalt pavement with use of new product - rubber-bitumen granulate "tecRoad". Effective technology of wed method applied up-to-now requires specific and expensive installations. Mixes with asphalt granulate showed good resistance to deformation at high temperature, good resistance to cracking at low temperature, and to water as well.
PL
W artykule przedstawiono infrastrukturę techniczną i zakres produkcji Odlewni Polskich SA, przeprowadzone inwestycje i modernizację Zakładu. Opisano cel, zakres i realizację projektu celowego, opracowanego i wykonywanego wspólnie z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie. Efektem końcowym projektu są: technologia wytwarzania odlewów z żeliwa ADI na skalę przemysłową, linia technologiczna do hartowania izotermicznego oraz uruchomienie produkcji odlewów z tego tworzywa. Przedstawiono strukturę i właściwości odlewów łopatek do turbin oczyszczarek śrutowych wykonanych z ADI w gatunku EN-GJS-1400-1 wg normy PN EN 1564. Uzyskano m.in.: wytrzymałość Rm = 1425 - 1524 MPa, wydłużenie A5 = 3 - 5 %, twardość HB = 400 - 430. Wskazano na zalety tych odlewów w porównaniu z dotychczas stosowanymi odlewami z żeliwa wysokochromowego (ok. 27% Cr): koszt produkcji niższy o 25%, trwałość zwiększona o 20%, wyeliminowanie podatności na pękanie podczas eksploatacji, możliwość recyklingu złomu obiegowego i zużytych łopatek. Odlewnie Polskie SA są pierwszym w kraju producentem odlewów z ADI i zamierzają systematycznie udoskonalać jakość swoich wyrobów, szczególnie odlewów z żeliwa sferoidalnego oraz rozszerzać asortyment i produkcję odlewów z ADI.
EN
In the article the technical infrastructure and the production scope of the firm ODLEWNIE POLSKIE SA as well as the realized investments and modernization of the plant are presented. There was described the research project, developed and being carried out together with the Foundry Institute in Cracow. The final effects of the project are: the technology of the production of the ADI castings on the industrial scale, production line for the austempering of castings and opening the production of castings from this Kind of iron. The structure and properties of the cast blades for the turbines of the fettling machines made from ADI grade EN-GJS-1400-1 after the standard PN EN 1564 are presented. Their mechanical properties were as follows: tensile strength Rm = 1425-1524 MPa, elongation A5 = 3-5%, hardness HB = 400-430. The authors have indicated the advantages of these castings in comparison with the castings made from high chromium iron (about 27% Cr) used till now: by 25% lower production costs, by 20% greater durability, elimination of the susceptibility to cracking during operation as well as possibility of recycling of the returns and of the used blades. The firm ODLEWNIE POLSKIE SA is the first producer of ADI castings in Poland; it is intending to improve systematically the quality of their products, especially of the nodular iron castings as well as enlarge the assortment and production amount of the ADI castings.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była selekcja i ustalenie hierarchii istotnych kryteriów, które umożliwią wybór potencjalnych projektów nowych wyrobów/technologii do dalszych prac realizacyjnych w przedsiębiorstwie z branży wykładzin PVC. W badaniach wykorzystano metodę heurystyczną. Artykuł zakończono podsumowaniem.
EN
The paper presents results of researches on identify significant factors which may help choice of new product development projects in PCV covering floor industry. Heuristic methods in researches were used. Sum up was finished article.
20
Content available remote Kluczowe właściwości sprawności procesu rozwoju nowego produktu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad kluczowymi właściwościami sprawności procesu rozwoju nowego produktu. Scharakteryzowano przeprowadzone badania oraz zaprezentowano wyniki badań w formie tzw. najlepszych praktyk. W podsumowaniu pracy wymieniono słabości strukturyzacji procesu rozwoju nowego produktu.
EN
The results of investigations over key proprieties of efficiency of process development new product in article were introduced. It conducted investigations were have self- characterized was as well as the results of investigations were presented in form of the best practices. It in work was summary one exchanged the weakness the structuring of process of development new product.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.