Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 206

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solar radiation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
2
Content available remote Projektowanie przegród przeźroczystych w aspekcie bilansu energetycznego budynku
PL
Artykuł jest piątą częścią cyklu „Fizyka cieplna budowli w projektowaniu, wznoszeniu i eksploatacji budynków”. Autor przedstawia analizy w zakresie projektowania przegród przeźroczystych w aspekcie bilansu energetycznego budynku.
EN
The article is the fifth part of the series „Thermal physics of buildings in the design, erection and operation of buildings”. The author presents analyses in the field of designing transparent partitions in terms of the building’s energy balance.
EN
The main objective of this article is to assess the legitimacy of using different tracking systems applied to the photovoltaic panels, for the city of Wroclaw (Poland), using 2 numerical tools: the CM SAF (Climate Monitoring Satellite Application Facility) and PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System). In order to identify the solar irradiation, the CM-SAF database (based on the measurements of MFG – Meteosat First Generation – and MSG – Meteosat Second Generation – satellites) was utilised, while the PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) – to calculate the energy yield from PV panels. Particular attention was given to the optimisation of the annual tilt angle and the determination of the energy benefits from the implementation of the various sun tracking systems. Conducted studies showed that up to 30% more electricity yearly can be yielded after the replacement of PV cells with optimally fixed both azimuth and tilt angles by the 2-axis tracking system (179 kWh/m2 instead of 138 kWh/m2). Moreover, by the adequate decreasing of tilt angles in the summer time or obtaining the most favourable local solar exposure conditions, the supply curve of PV units may be significantly flattened, which may be beneficial when energy storage systems have low capacities.
EN
The objective of the study was to establish the configuration of the system model to allow the effective recovery of gray water by solar photocatalysis with TiO2 nanoparticles for irrigation of crops. A programmable solar photoreactor based on an S7 1500 PLC and online measurement sensors were used as materials. The inductive method was used to analyze the samples and the deductive method to determine the water quality. The research design used was experimental based on the response surface methodology (MSR) with 20 experiments, 6 of which were central experiments and 6 were axial experiments; these experiments were carried out on sunny days. As a result of the research, a gray water recovery model was obtained, part of this being an electronic system with a programmable photocatalyst, which allowed the development of the experiments. It was concluded that with a solar UV index of 12.21, a dose of titanium dioxide (TiO2) nanoparticles 1.973 g/L and with an exposure period of 60.041 minutes of the solar photocatalyst to UV radiation on sunny days, gray water was recovered in 90% with a confidence level of 95% and a significance α = 0.05, which translates into excellent quality according to the water quality index established in Peru (ICA-PE).
EN
The heat transfer of different fabrics was investigated numerically in the cabin of an aircraft. The discrete ordinate (DO) radiation model was adopted to describe the solar radiation through the cabin window and the fabric’s reflection. The conjugate heat transfer between the air flow and the seat fabric was included to study the influence of the textile type and fabric thickness. Some important parameters such as the temperature, radiative heat flux, and heat transfer coefficient on the fabric surface were evaluated. The results showed that both altering of the textile type and thickness will bring about the variation of temperature on the cushion surface. The carbon fibre yarn seat and thinner padding fabric provide a much more enjoyable environment than others. The air circulation in the cabin can improves the thermal environment to some degree.
PL
W pracy zbadano przenikanie ciepła różnych tkanin stosowanych w kabinie samolotu. Do opisu promieniowania słonecznego wpadającego przez okno kabiny i odbicia tkaniny został przyjęty model promieniowania na osi rzędnych dyskretnych (DO). Zbadano wpływ rodzaju tkaniny i grubości tkaniny uwzględniając przenoszenie ciepła koniugatu między przepływem powietrza a tkaniną siedziska. Oceniono niektóre ważne parametry, takie jak: temperatura, strumień ciepła promieniowania i współczynnik przenikania ciepła na powierzchni tkaniny. Wyniki pokazały, że zarówno zmiana rodzaju, jak i grubości tkaniny powoduje zmianę temperatury na powierzchni poduszki. Stwierdzono, że siedzisko z włókna węglowego i cieńsza tkanina wyściełająca zapewniają znacznie przyjemniejsze środowisko, a cyrkulacja powietrza w kabinie może w pewnym stopniu poprawić warunki termiczne.
EN
The solar radiation and the conjugate heat transfer through the cabin seat fabric were investigated numerically with a focus on a comparative analysis of various fabric solar reflectance or reflectivity (SR) and inlet cooling air velocity. For this purpose, 3D compressible Reynolds-averaged Navier–Stokes equations with the low Reynolds number turbulence model were utilized to simulate the airflow in the cabin. The discrete ordinate radiation model was adopted to describe the solar radiation. The conjugate heat transfer between the airflow and the fabric seats was included. The airflow temperature, radiative heat flux, and radiative heat transfer through the fabrics in a fixed cross section were studied. The results demonstrate that the increase in fabric SR leads to the increase in energy reflected to the atmosphere, which will bring about a lower temperature on the seat fabric. The decrease in emissivity and the energy absorbed results in the lower heat transfer and heat radiation and leads to the improvement of the cabin thermal environment. The high-temperature gradient near the seat causes the forced air circulation and is beneficial for the improvement of the thermal comfort. However, the cooling effect is not so obvious near the cabin seats when the inflow speed is increased.
EN
The subject of this paper is to analyse the climate change and its influence on the energy performance of building and indoor temperatures. The research was made on the example of the city of Kielce, Poland. It was carried out basing on the Municipal Adaptive Plan for the city of Kielce and climate data from the Ministry of Investment and Development.The predicted, future parameters of the climate were estimated using the tool Weather Shift for Representative Concentration Pathways (RCP). The analysis took into consideration the RCP4.5 and RCP8.5 scenarios for years 2035 and 2065, representing different greenhouse gas concentration trajectories. Scenario RCP4.5 represents possible, additional radiative forcing of 4.5 W/m2 in 2100, and RCP8.5 an additional 8.5 W/m2. The calculated parameters included average month values of temperature and relative humidity of outdoor air, wind velocity and solar radiation. The results confirmed the increase of outdoor temperature in the following year. The values of relative humidity do not change significantly for the winter months, while in the summer months decrease is visible. No major changes were spotted in the level of solar radiation or wind speed. Based on the calculated parameters dynamic building modelling was carried out using the TRNSYS software. The methodology and results of the calculations will be presented in the second part of the paper.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza zmiany klimatu oraz jej wpływu na charakterystykę energetyczną budynku i temperaturę wewnętrzną. Badania przeprowadzono na przykładzie miasta Kielce. Ich podstawą był Miejski Plan Adaptacyjny dla miasta Kielce oraz dane klimatyczne z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Przewidywane, przyszłe parametry klimatu zostały oszacowane za pomocą narzędzia Weather Shift dla Representative Concentration Pathways (RCP). W analizie uwzględniono scenariusze RCP4.5 i RCP8.5 na lata 2035 i 2065, reprezentujące różne trajektorie wzrostu stężenia gazów cieplarnianych. Scenariusz RCP4.5 reprezentuje przewidywane, dodatkowe wymuszenie radiacyjne wynoszące 4,5 W/m2 w 2100 r., a RCP8.5 dodatkowe 8,5 W/m2. Wyznaczone parametry obejmowały średnie miesięczne wartości temperatury i wilgotności względnej powietrza zewnętrznego, prędkości wiatru i wielkości promieniowania słonecznego. Wyniki obliczeń potwierdziły wzrost temperatury zewnętrznej w kolejnych latach. Wartości wilgotności względnej powietrza nie zmieniają się znacząco dla miesięcy zimowych, natomiast w miesiącach letnich widoczny jest ich spadek. Nie zaobserwowano większych zmian w poziomie promieniowania słonecznego i prędkości wiatru. Na podstawie obliczonych parametrów przeprowadzono dynamiczne modelowanie budynku przy użyciu oprogramowania TRNSYS. Metodologia i wyniki obliczeń zostaną przedstawione w drugiej części artykułu.
8
Content available remote Levelized Cost of Electricity for Wind-Solar Power Systems in Japan, a Review
EN
To date no technical-economic-environmental review has been carried out on the use of hybrid wind-solar power plants in Japan. The study reported in this paper used HOMER software to analyze the electricity supply from renewable energy systems at 198 stations in Japan. The ranges of wind speed and solar radiation of the locations are 1.6-12 m/s and 2.723-5.435 kWh/m2-day, respectively. The results show that the average, maximum and minimum use of renewable energy in Japan are 96.2%, 100% and 89%, respectively. Also, the average, maximum and minimum cost per kWh of energy are $0.434,$0.526, and $0.249, respectively. The cheapest wind turbine system (the cheapest renewable energy system), the cheapest solar system, the cheapest hybrid wind-solar system, and the most expensive hybrid system, have a price per kWh of energy $0.294, $0.349,$0.339 and $0.526, respectively. These systems are located at Fuji Mountain, Minamitorishima, Iwojima and Tokyo, respectively.
EN
Anthropogenic factors such as climate change, land use, urbanization, alongside the spread of invasive species are some of the challenges impacting the arid and semi-arid regions globally. The canopy of many native plants including shrubs and trees not only provides refuge from predators for some animals but also offers a shelter from climatic stressors for other plants. The canopy of native vegetation can thus be a microhabitat critical to the persistence of many species locally, and it is vital to better understand its importance for the conservation and recovery of species in these landscapes. In this study, we tested the hypothesis that triangular and rectangular artificial canopies function similarly to the canopy of resident native shrubs when ameliorating the understory micro-climate. Three light permeabilities including 15%, 50%, and 90% were tested by measuring soil and air temperature with light relative to paired open gap (non-canopied) microsites and shrubs. Shelters offered more stable temperatures and reduction in light compared to the open gap and were not significantly different from established native shrubs. This suggests that this simple, affordable intervention can provide a stop-gap solution that approximates natural heterogeneity in climate at fine scales and offers a refuge whilst managers and stakeholders restore native vegetation such as slow-growing and difficult to establish shrubs within this ecosystem.
EN
Low-voltage, as well as high-voltage power cable lines, are usually buried in the ground. The ampacity of the power cables in the ground mainly depends on the thermal resistivity of the soil, which may vary in a wide range. A common practice in power cable systems performance is to supply them from a pole of an overhead line. If so, a section of the line is located in free air and can be directly exposed to solar radiation. In some cases, the ampacity of power cables placed in free air is lower than in the ground. Differences in ampacities can be very high if thermal resistivity of the soil is very low, and simultaneously solar irradiation of cables in air occurs. This paper presents the risk of power cables overheating and in consequence the risk of their failure, when part of the underground power cable line is placed in free air. Temperature distribution of cables in the air (with and without solar radiation) for various load currents is presented. Thermal endurance of power cables insulation, operating with the overheating, is estimated.
PL
Linie kablowe zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia zwykle buduje się jako podziemne. Obciążalność kabli układanych w ziemi w znacznym stopniu zależy od rezystywności cieplej gruntu, a może się ona zmieniać w bardzo szerokim zakresie. Obecnie powszechną praktyką jest zasilanie linii kablowych z linii napowietrznych, co sprawia, że pewien odcinek linii kablowej znajduje się w powietrzu i może być poddany bezpośredniemu oddziaływaniu promieniowania słonecznego. W pewnych przypadkach obciążalność prądowa długotrwała kabli w powietrzu jest niższa niż w ziemi – różnice w tej obciążalności mogą być bardzo duże, jeżeli grunt ma niską rezystywność cieplną, a na odcinek linii w powietrzu oddziałuje promieniowanie słoneczne. W artykule przedstawiono problem przegrzania kabli elektroenergetycznych, gdy przyjęta obciążalność linii kablowej wynika z warunków dla ułożenia w ziemi, a na pewnym odcinku linia jest umieszczona w powietrzu. Przedstawiono rozkłady temperatury kabli w powietrzu (z uwzględnieniem i bez uwzględnienia promieniowania słonecznego) dla różnych prądów obciążenia kabli. Oszacowano trwałość termiczną izolacji kabli, mających przez znaczny przedział czasu temperaturę wyższą niż dopuszczalna długotrwale.
PL
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania prostego w budowie i możliwie taniego powietrznego kolektora słonecznego. Kolektor ten wykorzystuje podczas działania promieniowanie słoneczne do ogrzewania i wentylacji budynku. Przeanalizowano sprawności kolektorów słonecznych różnego rodzaju. Przedstawiono średnie wartości napromieniowania słonecznego w warunkach Polski. Na podstawie badań powietrznego kolektora słonecznego na terenie kraju przedstawiono uzyskane wyniki. Ich analiza daje możliwości dalszego doskonalenia budowy i działania tych urządzeń.
EN
The article presents a proposal of using a simple in construction and possibly cheap air solar collector. The solar collector during operation uses solar radiation to heat and ventilate the building. The efficiency of various types of solar collectors has been analyzed. The average values of solar radiation in the conditions of Poland have been presented. On the basis of the research on the air solar collector in Poland, the obtained results were presented. The analysis of the results gives the possibility of further improvement of the air collectors construction and operation in the climatic conditions of Poland.
EN
The issue of overheating the buildings gives great opportunities for the use of greenery, that can affect the amount of passive solar gains through the glazed parts of façades. Restricting the access of the sunlight to the façades helps to reduce the energy usage for the cooling purposes, but, on the other hand, may cause reduction of solar gains in winter. The aim of the research is to determine the potential of using greenery to reduce energy demand of buildings by achieving the optimal balance between solar energy gains and losses in polish climate conditions.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia wpływu symulowanego natężenia promieniowania słonecznego na rozkład temperatury powierzchni polistyrenów EPS. Polistyreny z dodatkami atermicznymi charakteryzują się nie tylko odmiennymi właściwościami w stosunku do typowych polistyrenów spienionych, ale także inną barwą. Ma to wpływ na absorpcję promieniowania słonecznego i wielkość temperatury powierzchni materiału. Wobec powyższego przeprowadzono pomiary laboratoryjne wpływu natężenia symulowanego promieniowania słonecznego na rozkład temperatury powierzchni polistyrenów z dodatkami atermicznymi. Badaniom poddano dwa rodzaje polistyrenów grafitowych, polistyren biały oraz polistyren zespolony (grafitowy z zewnętrzną warstwą białego EPS).
EN
Solar radiation (Rs) is an essential input for estimating reference crop evapotranspiration, ETo. An accurate estimate of ETo is the first step involved in determining water demand of field crops. The objective of this study was to assess the accuracy of fifteen empirical solar radiations (Rs) models and determine its effects on ETo estimates for three sites in humid tropical environment (Abakaliki, Nsukka, and Awka). Meteorological data from the archives of NASA (from 1983 to 2005) was used to derive empirical constants (calibration) for the different models at each location while data from 2006 to 2015 was used for validation. The results showed an overall improvement when comparing measured Rs with Rs determined using original constants and Rs using the new constants. After calibration, the Swartman–Ogunlade (R2 = 0.97) and Chen 2 models (RMSE = 0.665 MJ∙m–2∙day–1) performed best while Chen 1 (R2 = 0.66) and Bristow–Campbell models (RMSE = 1.58 MJ∙m–2∙day–1) performed least in estimating Rs in Abakaliki. At the Nsukka station, Swartman–Ogunlade (R2 = 0.96) and Adeala models (RMSE = 0.785 MJ∙m–2∙day–1) performed best while Hargreaves–Samani (R2 = 0.64) and Chen 1 models (RMSE = 1.96 MJ∙m–2∙day–1) performed least in estimating Rs. Chen 2 (R2 = 0.98) and Swartman–Ogunlade models (RMSE = 0.43 MJ∙m–2∙day–1) performed best while Hargreaves–Samani (R2 = 0.68) and Chen 1 models (RMSE = 1.64 MJ∙m–2∙day–1) performed least in estimating Rs in Awka. For estimating ETo, Adeala (R2 =0.98) and Swartman–Ogunlade models (RMSE = 0.064 MJ∙m–2∙day–12 = 0.98) and Chen 2 models (RMSE = 0.43 MJ∙m–2∙day–1) performed best at Abakaliki while Angstrom–Prescott–Page (R2 = 0.96) and El-Sebaii models (RMSE = 0.0908 mm∙day–1) performed best at the Nsukka station.
PL
Promieniowanie słoneczne (Rs) stanowi istotny czynnik w trakcie określania ewapotranspiracji potencjalnej (ETo) terenów uprawnych. Dokładne oszacowanie ETo jest pierwszym etapem ustalania zapotrzebowania na wodę pól uprawnych. Celem tego badania była ocena dokładności piętnastu empirycznych modeli Rs i oznaczenie wpływu tego parametru na szacunki ewapotranspiracji w trzech stanowiskach wilgotnego środowiska tropikalnego (Abakaliki, Nsukka i Awka). Wykorzystano archiwalne dane meteorologiczne NASA z lat 1983 do 2003 do wyprowadzenia empirycznych stałych (kalibracja) dla różnych modeli w każdej z trzech lokalizacji, a dane z lat 2006 do 2015 posłużyło do oceny. Wyniki wskazują na większą zgodność mierzonego Rs i oszacowanych wartości promieniowania wyznaczonego z zastosowaniem nowych stałych. Po kalibracji modele Swartmana–Ogunladego (R2 = 0,97) i Chena 2 (RMSE = 0,665 MJ∙m–2∙d–1) dawały najlepsze wyniki, podczas gdy modele Chena 1 (R2 = 0,66) i Bristowa–Campbella (RMSE = 1,58 MJ∙m–2∙d–1) były najmniej dokładne w wyznaczaniu Rs w Akabaliki. W stacji Nsukka modele Swartmana–Ogunladego (R2 = 0,96) i Adeali (RMSE = 0,785 MJ∙m–2∙d–1) dawały najlepiej dostosowane wyniki oszacowania Rs, natomiast modele Hargreavesa–Samaniego (R2 = 0,64) i Chena 1 (RMSE = 1,96 MJ∙m–2∙d–1) najmniej. Modele Chena 2 (R2 = 0,98) i Swartmana–Ogunladego (RMSE = 0,43 MJ∙m–2∙d–1) okazały się najlepsze, a modele Hargreavesa–Samaniego (R2 = 0,68) i Chena 1 (RMSE = 1,64 MJ∙m–2∙d–1) – najgorsze w ustalaniu promieniowania w stanowisku Awka. W oszacowaniach ETo modele Adeali (R2 = 0,98) i Swartmana– Ogunladego (RMSE = 0.064 MJ∙m–2∙d–1) dawały najlepsze wyniki w przypadku danych ze stanowiska Awka, a modele Swartmana–Ogunladego (R2 = 0,98) i Chena 2 (RMSE = 0,43 MJ∙m–2∙d–1) okazały się najlepsze w przypadku danych ze stanowiska Abakaliki. W odniesieniu do stanowiska Nsukka najlepsze wyniki uzyskano, stosując modele Angstroma– Prescotta–Page’a (R2 = 0,96) i El-Sebaii (RMSE = 0,0908 mm∙d–1).
EN
The aim of this study is to determine the effects of insect net placed on ventilation openings in greenhouses on temperature, humidity and radiation energy from indoor conditions. In addition, the effects of insect net on the agents used in biological control have been tried to be determined. The study was carried out between November 2017 and May 2018 in Kumluca district of Antalya in 2 glass and 2 plastic greenhouses. Greenhouses; the glass greenhouse without insect net (GCG), the glass greenhouse with insect net (GNG), the plastic greenhouse without insect net (PCG), the plastic greenhouse with insect net (PNG) is named as. Temperature, humidity and solar radiation values were measured in greenhouses. According to the results of the research; It was determined that the recommended temperature values for pepper development are only suitable in January and well below the recommended values in February. In other production months, the average temperature values of with insect net greenhouses (PNG-GNG) used in ventilation openings were found to be higher than without insect net greenhouses (PCG-GCG). When the results of relative humidity values were examined, it was observed that the use of insect tulle in the greenhouses was lower than the control greenhouses. It was determined that the solar radiation values were lower than the control greenhouses (PCG-GCG) of the insect tulle greenhouses (PNGGNG) in other months except January and May. Therefore, we can say that the use of insect net reduces the amount of solar radiation. Accord ing to the results of temperature values; the growth of Orius Leavigatus and Amblyseius swirski, one of the biological agents and resistant to high temperatures, was observed to slow down in all other months except February. For Phytoseiulus persimilis (30°C and above), we can say that this is a suitable environment and that the eggs have emerged in a shorter time. The most suitable average temperature for the development of Aphidius colemani was reached only in January. In other months, the development of this agent slows down, parasitic insecticides can be said to decrease the rate of parasitoids. As a result; It was determined that the temperature values were higher in the greenhouses where insect net was used and the solar radiation values were lower than the control greenhouses. However, since the use of insect net causes the temperature in the greenhouse to increase, it may create a positive development for some bio agents. It is thought that producers using insect net should make production considering these negativities in temperature and solar radiation.
PL
Niniejszy artykuł stanowi część II opracowania szeroko omawiającego aktualne zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi Ziemi skutkujące zauważalnym, szczególnie szybkim w ostatnich latach, globalnym ociepleniem. Przedstawiono działania legislacyjne zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W ciągu prawie 30 lat powstało szereg obowiązkowych przepisów i dobrowolnych programów, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym i zwiększyć efektywne wykorzystanie energii. Jedną z możliwości skutecznej metody pasywnego chłodzenia i uzyskania oszczędności energii, jest stosowanie w budownictwie materiałów powłokowych o wysokim współczynniku odbicia promieniowania słonecznego. Część I opracowania została opublikowana w czasopiśmie „Farby i Lakiery" w numerze 2/2019.
EN
Part II of this article discusses in further details current challenges regarding changes in earth's climate and resulting global warming, that has been particularly pronounced in recent years. Legislative initiatives aimed at the reduction of greenhouse gas emission are discussed. Many obligatory regulations and voluntary programs have been created in the past 30 years to counteract climate changes and increase efficacy of energy use. One of these methods, used to gain energy savings, is passive cooling achieved with coating materials for the construction industry, characterized by high Total Solar Reflectance. Part I of the article has been published in "Paints and Varnishes" 2/2019.
PL
W artykule przedstawiono metodę symulacji energetycznej dynamicznego oddziaływania promieniowania słonecznego na przegrodę przezroczystą, która jest możliwa do wykorzystania na potrzeby analiz energetycznych w budownictwie. Stosowanie odpowiednich metod obliczeniowych do modelowania energetycznych właściwości promieniowania słonecznego pozwala na lepsze bilansowanie energetyczne budynków ze względu słoneczne zyski ciepła. Prezentowany model obliczeniowy umożliwia określanie chwilowej wzajemnej konfiguracji przestrzennej Słońce – przegroda, wyznaczanie kąta padania promieniowania słonecznego oraz określanie nasłonecznionej powierzchni okna wbudowanego w tę przegrodę. Model wyznacza gęstość strumienia ciepła od promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni przegrody w zależności od jej orientacji i nachylenia, bazując na danych klimatycznych obejmujących jedynie natężenie bezpośredniego i rozproszonego promieniowania słonecznego na powierzchnię horyzontalną. Zaprezentowano wyniki przykładowych symulacji potwierdzających funkcjonalność modelu i możliwość jego implementacji w zastosowaniach inżynierskich.
EN
The article presents a method of solar energy simulation of dynamic interaction of solar radiation on a transparent façade, which is possible to be used for the needs of energy analysis of the buildings. The use of appropriate calculation methods for modeling the energy properties of solar radiation allows better energy balancing of buildings due to solar heat gains. The presented calculation model enables to determine the instantaneous spatial configuration between the Sun and facade, determination of the incidence angle of solar radiation and determination of the sunlit surface of the window embedded in the building partition. The model determines the solar radiation heat flux density reaching the surface of the window, depending on its orientation and slope, based on climatic data covering only the intensity of solar radiation to the horizontal surface. The results of exemplary simulations confirming the functionality of the model and the possibility of its implementation in engineering applications are presented.
PL
Złożoność procesu przepływu ciepła w przegrodach przezroczystych i liczba czynników na niego wpływających powoduje, że bilansowanie cieplne takich przegród należy do najbardziej skomplikowanych zagadnień związanych z analizami energetycznymi w budownictwie. Szczegółowe parametry energetyczne przegród przezroczystych są często nieznane w okresie wstępnych bilansów energetycznych, będących podstawą do wyboru koncepcji projektowanych rozwiązań HVAC w budynkach. Uproszczone bilansowanie cieplne, nieuwzględniające dynamicznego oddziaływania promieniowania słonecznego i zmienności parametrów słonecznych przegród przezroczystych może prowadzić do przyjęcia błędnych założeń w procesie projektowania systemów HVAC. W artykule przedstawiono uproszczoną metodę symulacji cieplnej przegrody przezroczystej z uwzględnieniem zmienności jej parametrów słonecznych i dynamicznego oddziaływania promieniowania słonecznego. Metoda poprawia dokładność symulacji, której podstawą są parametry cieplne przegród przezroczystych: współczynniki "U" oraz "g". Zaprezentowano przykładowe wyniki symulacji.
EN
The complexity of the heat transfer process in the transparent facades and the number of factors affecting this process causes that thermal balancing of transparent facades is one of the most complicated issues related to energy analysis of the building. Detailed energy parameters of transparent facades are in in many cases unknown at the stage of preliminary energy simulations, which are the basis for choosing the concept of HVAC solutions for buildings. Simplified thermal balancing of buildings, without taking into account dynamic impact of solar radiation and the variability of solar parameters of transparent facade may lead to incorrect assumptions in the design of HVAC systems. The paper presents a simplified method of energy simulation of a transparent facade, taking into account the variability of its solar parameters and the dynamic interaction with solar radiation. The method increases the accuracy of simulations based on the basic energy parameters of transparent partitions: "U" and "g" coefficients. Examplary simulation results are presented.
EN
Photovoltaic systems are becoming the most efficient one concerning proper utilization of solar radiation. But nanotechnology solution can replace photovoltaic’s by using new production technology to lower the price of solar cells to one tenth. Sun provides a nearly unlimited energy resource, but existing solar energy harvesting technologies are quite expensive and cannot compete with fossil fuels. According to the European Union’s requirements expressed in Directive 2009/28/EC, every member state of EU is obliged to increase the share of renewable energy in total energy consumption by 2020. For Poland, the target was set at the level of 15%. Nevertheless, the place of changes is not sufficient so far and in the oncoming years the sector will require further improvement. However Poland is one of Europe’s leaders in the production and sale of solar collectors and is ranked third in Europe.
PL
Systemy fotowoltaiczne stają się coraz bardziej popularne w aspekcie wykorzystywania promieniowania słonecznego. Jednak rozwiązania nanotechnologiczne mogą zastąpić systemy fotowoltaiczne z wykorzystaniem nowej technologii produkcji, co wpłynie na obniżenie ceny ogniw słonecznych do jednej dziesiątej. Słońce dostarcza praktycznie nieograniczonych zasobów energii, ale istniejące technologie pozyskiwania energii słonecznej są dość drogie i nie mogą konkurować z paliwami kopalnymi. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej wyrażonymi w Dyrektywie 2009/28/WE, każde państwo członkowskie UE jest zobowiązane do zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do 2020 roku. Dla Polski ustalono, aby ten udział był na poziomie 15%. Wprowadzane do tej pory zmiany nie są wystarczające, a w nadchodzących latach sektor ten będzie wymagał dalszych działań rozwojowych.
EN
The paper analyzes the development opportunities of solar systems in the Republic of Serbia. Renewable energy sources and their energy potential, such as solar energy, should be considered in order to meet the needs of consumers. Solar energy can be considered the most modern renewable energy whose utility is still developing, and it is not represented as the utilization of hydro energy sources. Researches show that Serbia is a country with a high RES potential and that it has favorable conditions for production of electrical and heat energy from renewable sources. The aim of this paper is to present the possibilities of using solar energy in Serbia. Energy supply from renewable energy sources is a key factor for each country's strategy, because it directly contributes to reducing the negative effect on the environment.
PL
Niniejsza praca przedstawia analizę możliwości rozwoju systemów solarnych w Republice Serbii. Należy wziąć pod uwagę odnawialne źródła energii i ich potencjał energetyczny, taki jak energia słoneczna by sprostać potrzebom konsumentów. Energię słoneczną można uznać za najnowocześniejszą energię odnawialną, stopień użycia której ciągle wzrasta. Naukowcy wskazują, że Serbia jest krajem z wysokim potencjałem i posiada korzystne warunki do produkcji energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł. Praca ta ma na celu przedstawić możliwości zastosowania energii słonecznej w Serbii. Dostarczanie energii z odnawialnych źródeł jest kluczowym czynnikiem dla strategii każdego kraju, ponieważ bezpośrednio wpływa na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.