Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektromechaniczne przetwarzanie energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na podstawie opracowanego modelu matematycznego dokonano analizy procesów przejściowych w układzie napędowym składającym się z transformatora mocy, asynchronicznych i synchronicznych napędów pompowych z podatną transmisją ruchu. Układ zasilania silników uwzględnia dodatkowe obciążenie rezystancyjno-indukcyjne sieci elektroenergetycznej. Model obiektu oparty jest na zmodyfikowanej zasadzie Hamiltona-Ostrogradskiego. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w postaci rysunków.
EN
On the basis of the mathematical model developed, the analysis of transient processes in a drive system consisting of a power transformer, asynchronous and synchronous pumping drives with susceptible motion transmission was performed. The motor supply system takes into account the additional resistive-inductive load of the power network. The object's model is based on the modified Hamilton-Ostrogradski principle. The results of the computer simulation are presented in the form of drawings.
2
EN
The mathematical model of electric drive, which consists of deep groove asynchronous motor that rotates the axial pump, is substantiated, using the interdisciplinary modeling method, based on the modified Hamilton-Ostrogradsky’s principle by expanding the known Lagrange function. Resulting differential equations are represented in normal Cauchy form and are integrated numerically.
PL
W pracy na podstawie interdyscyplinarnej metody modelowania, która opiera się na zmodyfikowanej zasadzie Hamiltona- Ostrogradskiego z uwzględnieniem rozszerzenia funkcji Lagrange’a opracowano model matematyczny układu napędowego, który składa się z głębokożłobkowego silnika asynchronicznego sprzęgniętego z pompą pionową. Równania różniczkowe stanu elektromechanicznego przedstawione są w postaci normalnej Cauchy’ego, które całkowane są za pomocą metod numerycznych.
PL
W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne zachodzące w walcarce hutniczej. W modelu matematycznym opisującym zjawisko przemiany elektromechanicznej zachodzące podczas pracy urządzenia uwzględniono podatną transmisją ruchu o rozłożonych parametrach mechanicznych. Badany układ składa się z dwóch silników indukcyjnych dużej mocy, które napędzają przez długie linie wałów walce Dla sformułowania różniczkowych równań stanu rozpatrywanego układu wykorzystano interdyscyplinarną metodę, która wykorzystuje modyfikację zasady Hamiltona.
EN
In the paper the results of analysis of electromechanical processes occurring in a metallurgical rolling mill are presented. The flexible motion transmission described by distributed mechanical parameters is considered in the mathematical model of electromechanical transformation associated with operation of the device. The investigated system consists of two induction motors of high power, that drive rollers via long shafts. The interdisciplinary method is used in order to formulate the differential state equations of the considered system. The abovementioned method bases on a modification of Hamilton’s principle.
4
Content available remote Mathematical model of electric drive for rolling mill
EN
In the paper the analysis of electromechanical processes in drive system for rolling mill with rigid torque transmission is presented. The abovementioned drive system, that bases on lumped parameters, consists of two high-power induction motors driving the rolls of rolling mill. The method based on the modification of Hamilton's principle was used in order to formulate the state differential equations. The numerical simulations of rolling-mill operation are made for three examples. The results are presented as graphs.
PL
W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne w układzie napędowym walcarki o sztywnej transmisji ruchu. Badany układ składa się z dwóch silników indukcyjnych dużej mocy, które napędzają cylindry walcarki. System rozpatruje się jako układ o parametrach skupionych. Dla formowania różniczkowych równań stanu wykorzystano metodę, która bazuje na modyfikacji zasady Hamiltona. Przeprowadzono symulacje numeryczne pracy układu walcarki dla trzech przypadków obliczeniowych. Wyniki przedstawiono w postaci graficznej.
EN
This paper presents the design analysis and performance of an energy harvesting prototype device operating on the principle of electromechanical energy conver- sion. The input vibration kinetic energy is converted into the output electrical energy. A spring - mass system with moving permanent magnet (PM) is mechanically excited by external vibrations. The voltage is induced in a stationary coil that is embraced by PM poles. When the coil is loaded with an external impedance, an electric current proportional to the induced EMF arises in the external circuit. Fundamental equations for performance calculations have been derived on the basis of elementary beam theory and circuit analysis. A prototype has been built and the calculation results have been validated with the test results.
PL
Artykuł omawia projektowanie, analizę oraz parametry urządzenia prototypowego do pozyskiwania energii, pracującego na zasadzie elektromechanicznego przetwarzania energii. Energia kinetyczna wejściowa w postaci energii wibracji mechanicznych jest przetwarzana na energię elektryczną (na zaciskach wyjściowych). Układ sprężyna - masa z ruchomym magnesem trwałym jest pobudzany mechanicznie przez wibracje zewnętrzne. Napięcie elektryczne jest indukowane w cewce stacjonarnej, na skutek wibracji biegunów magnesów trwałych. Kiedy cewka zostanie obciążona przez impedancję zewnętrzną, w obwodzie zewnętrznym popłynie prąd elektryczny proporcjonalny do wzniecanej SEM w cewce. Równania podstawowe do obliczania parametrów i charakterystyk zostały wyprowadzone na podstawie teorii elementarnej belki podpartej, analizy obwodowej oraz analizy polowej. Obliczenia teoretyczne zostały zweryfikowane pomiarami na zbudowanym prototypie.
EN
The paper deals with the problem of structure of electrical machine as electromechanical converter of energy. The samples of existing representation of electrical machine structure and critical point of view are presented. The generalised structure on a basis of generalised energy converters is proposed. According to this structure, the principles of formation of entire equivalent circuits (with direct reflection of elements booth of electrical and mechanical systems) are studied. Presented generalised approach can help to analyse various regimes of electrical machines.
PL
Artykuł poświęcony jest problemowi struktury maszyny elektrycznej jako elektromechanicznego przetwornika energii. Podane zostały przykłady obecnej reprezentacji maszyn elektrycznych wraz z ich krytyczną oceną. Zaproponowano uogólnioną strukturą na podstawie uogólnionego przetwornika energii. Przestudiowano podstawy formułowania wszystkich obwodów zastępczych zgodnie z tą strukturą (wraz z bezpośrednimi relacjami pomiędzy elementami tworzącymi podsystemy elektryczny i mechaniczny). Zaprezentowane ogólne podejście jest pomocne w analizie wielu ograniczeń w maszynach elektrycznych.
PL
Praca prezentuje model maszyny asynchronicznej o nieliniowym głównym obwodzie magnetycznym uwzględniający pierwszą i trzecią harmoniczną przepływu wypadkowego oraz przedstawia polowe metody wyznaczania jego parametrów. Nieliniowe charakterystyki uzwojeń wyrażające związki pomiędzy strumieniami skojarzonymi a prądami uzwojeń są wyznaczone metodą modelowania pola magnetycznego wytwarzanego przez składową pierwszą i zerową prądów fazowych przy wydzielonych strumieniach rozproszeń. Poszczególne składniki funkcji aproksymujących nieliniowe charakterystyki są powiązane z efektami nasyceniowymi występującymi w silniku pierścieniowym. Na podstawie obliczeń pola dla silnika o poszerzonym i zwężonym jarzmie stojana oszacowano wpływ stopnia nasycenia stref żłobkowych i strefy jarzm obwodu magnetycznego na występowanie składowej zerowej strumieni fazowych oraz na stopień zmniejszenia indukcyjności dla składowej zerowej.
EN
Analytical expressions of relationships between linked fluxes and currents of all individual windings are very important in modelling of electrical machines with saturated magnetic circuit. For induction machines the model can operate by magnetising current of the first and the higher harmonics instead of the circuit currents. In the paper the first and the third harmonics are taken into account. The non-linear characteristics based on the co-energy function were approximated by power series and transformed to the symmetrical components. The general properties of the co-energy function for a cylindrical machine were formulated and used in calculations of the linked fluxes by FEM method. The terms of the simplest series were calculated from the magnetic field computed for a slip ring induction motor. In result the particular terms of the series were determined, and the saturation effects generated by the positive and zero symmetrical components of the currents were described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.