Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroskopia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Eco-friendly bioplastic material development via sustainable seaweed biocomposite
EN
The study focused on the development of an environmentally friendly bioplastic material using sustainable seaweed-based biocomposites. Algal biomass (Gracilaria edulis) was processed and combined with starch, glycerol, glacial acetic acid, and chitosan to create flexible, homogenous biopolymer films. These films exhibited comparable physical properties to commercial plastics and retained their inherent colour post-processing. Spectroscopic analysis revealed intense UV-Vis peak points aligned with seaweed composition. Mechanical testing demonstrated adequate strength and flexibility, similar to starch-based bioplastics, with a tensile strength of 3.383 MPa and lower elongation strength of about 31.90 %. Material migration tests indicated a preference for water, suggesting suitability for low-moisture foods. The bioplastic film displayed notable biodegradability and compostability, showcasing its potential as a sustainable alternative for food packaging. This innovative contribution advances eco-friendly bioplastic material, addressing plastic pollution and promoting biocomposite use.
EN
Studies of the carbon dioxide laser marking process on cardboard packaging are presented. Approbation of the technological process of marking was carried out at different power of the laser beam and the speed of its movement. The optimal marking mode is set (laser radiation power 12 W and speed 240 mm/s), which provides the smoothest and clearest line edges. With such modes of laser processing, only the surface layers of the cardboard are destroyed, but the internal structure remains intact. It has been confirmed that the quality of laser marking is affected by the characteristics of the material, in particular its morphological surface structure. On the basis of the system and technical analysis, the factors influencing the quality of laser marking were determined, which were grouped into three groups: characteristics of the laser beam; properties of the base material; conditions of interaction of laser radiation with the material.
PL
Przedstawiono badania procesu znakowania laserowego dwutlenku węgla na opakowaniach kartonowych. Dokonano aprobację procesu technologicznego znakowania przy różnej mocy wiązki laserowej i prędkości jej ruchu. Ustawiony jest optymalny tryb znakowania (moc promieniowania lasera 12 W i prędkość 240 mm/s), który zapewnia najgładsze i najdokładniejsze krawędzie linii. Przy takich trybach obróbki laserowej niszczone są tylko powierzchniowe warstwy tektury, ale struktura wewnętrzna pozostaje nienaruszona. Za pomocą badań mikroskopii elektronowej potwierdzono, że na jakość znakowania laserowego mają wpływ właściwości materiału, w szczególności jego morfologiczna struktura powierzchni. Na podstawie analizy systemowej i technicznej określono czynniki wpływające na jakość znakowania laserowego, które obejmują trzy grupy: charakterystyki wiązki laserowej; właściwości materiału bazowego, warunki oddziaływania promieniowania laserowego z materiałem.
PL
Mikroskopia w podczerwieni z transformacją fourierowską (FT-IR) wykorzystuje dwie techniki badawcze: mikroskopię i spektrometrię FT-IR. Pozwala to na analizę materiału pod kątem występowania charakterystycznych grup funkcyjnych oraz na przedstawienie jego topograficznego rozkładu. Daje to możliwość analizy związków chemicznych w mikroobszarach badanego materiału. Przegląd literatury wskazuje na szerokie zastosowanie tych połączonych technik, m.in. w diagnostyce medycznej, kryminalistyce czy w badaniu jednorodności analitów. Analizie poddawane są tkanki, a także pojedyncze komórki. Wśród zalet połączonych technik jako narzędzia diagnostycznego należy wymienić możliwość rejestracji anomalii składu chemicznego z mikrometrową rozdzielczością przy minimalnej preparatyce, próbki nie wymagają dodatkowego utrwalania materiału do badań ani stosowania żadnych markerów. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie przykładowych możliwości zastosowania mikroskopii IR w pracy laboratorium naftowego, podczas badania próbek ciekłych oraz stałych w postaci zawiesin czy osadów wytrąconych na elementach zbiorników, silników i różnych urządzeń. Wskazano na konieczność właściwego przygotowania próbek w zależności od ich charakteru oraz rodzaju zastosowanej techniki. Pokazano też możliwości związane z posiadanymi bibliotekami widm oraz mapowania po wybranym obszarze widm. Należy jeszcze raz wskazać na istotną rolę, jaką pełni mikroskopia FT-IR w badaniu próbek niejednorodnych, głównie ze względu na możliwość wytypowania konkretnych punktów pomiarowych o większej koncentracji substancji organicznych w stosunku do obszarów z dużą koncentracją, np. wody. Dzięki temu można w prostszy sposób określać, czy dana substancja lub produkt występujący w miejscu poboru wpływa na powstawanie osadów lub emulsji. Mikroskopia IR umożliwia przede wszystkim prowadzenie analizy niewielkiej ilości próbki, co jest szczególnie ważne w badaniu pobranych substancji w śladowych ilościach.
EN
Fourier transform infrared microscopy (FTIR) uses two research techniques: microscopy and FTIR spectrometry. This allows to analyze fragments in terms of specific functional groups and the presentation of its topographic distribution. It enables the analysis of test results in the micro-areas of the tested material. IR microscopy is a technique that brings many advantages, mainly when it comes to examining samples with heterogeneous composition and surface. Thanks to it, it is possible not only to analyze small sample areas, but also to distinguish individual substances or groups of bonds present in them. During the test, the analyst can check both the homogeneity of the sample and the specific areas in which its composition changes. Due to this variety of applications, this technique is widely used in medicine, as well as in environmental research, forensics, and the research in the oil industry discussed in this article. The aim of the article is to present examples of the possibilities of applying the described technique in the work of an oil laboratory. It should be pointed out once again that this is of great importance, especially in FTIR microscopy when sampling heterogeneous samples, due to the possibility of selecting measurement point results for additional concentrations of organic compounds compared to areas with, for example, water. This makes it easier to determine whether a given substance or product is initially affecting the sediment or emulsion. Above all, IR microscopy allows a small amount of sample to be analyzed, which is particularly important when examining the collected substances in trace amounts.
PL
W piątej i ostatniej części cyklu artykułów na temat identyfikacji włókien do celów konserwatorskich zaprezentowano włókna bawełny oraz włókna celulozowe przetwarzane chemicznie. Podjęta tematyka jest związana zarówno z przemysłem papierniczym, jak i tekstylnym, ponieważ obydwie gałęzie przemysłu wzajemnie korzystały z własnych osiągnięć. W artykule przypomniano ważne wydarzenie, jakim było odkrycie obecności celulozy w tkankach roślinnych. Stało się to przyczynkiem do opracowania metod jej przemysłowego wyodrębniania z drewna oraz opracowania szeregu chemicznych modyfikacji celulozy pozwalających na uzyskanie włókien o nowych cechach użytkowych. Zaprezentowano przykłady wyrobów używanych w przemyśle papierniczym oraz tekstylnym. Szczególne miejsce w artykule zajmuje omówienie bawełny, będącej znakomitym, czystym surowcem do chemicznych modyfikacji celulozy. Omawiając badania mikroskopowe włókien zwrócono uwagę na wygląd mikroskopowy włókien bawełny, bawełny merceryzowanej, wiskozy oraz fibry. Niniejsze opracowanie jest krótką syntezą własnych obszernych doświadczeń zawodowych autorów, jak również próbą streszczenia bardzo obszernych zagadnień historyczno-technologicznych wybranych włókien na bazie celulozy.
EN
In the fifth and final part of the series of articles on fibre identification for conservation purposes, cotton fibres and chemically processed cellulose ibres were presented. The subject matter is related to both the paper and textile industry, because both industries shared their achievements. The article recalls an important fact, which was the discovery of cellulose presence in plant tissues. This became a reason to develop methods for its industrial extraction from wood and to develop a number of chemical modifications of cellulose that allow obtaining fibres with new functional properties. Examples of products used in the paper and textile industry are presented. A special place in the article is dedicated to cotton, which is an excellent, pure raw material for chemical modifications of cellulose. Discussing the microscopic examination of fibres, the attention was paid to the microscopic appearance of cotton, mercerized cotton, viscose and fibre. This study is a brief synthesis of the authors’ own extensive professional experience, as well as an attempt to summarize very extensive historical and technological issues of selected cellulose-based fibres.
PL
Czwarta część artykułu poświęcona jest zagadnieniu wykrywania włókien roślinnych pochodzących z roślin trawiastych, takich jak: słomy zbożowe, esparto oraz wytłoki z trzciny cukrowej (bagassa). Przedstawiono krótki rys technologiczny i historyczny tychże surowców oraz dokonano przeglądu wyrobów z nich wytwarzanych, które trafiają do pracowni konserwatorskich. Zasadniczą część opracowania stanowi temat przewodni – identyfikacja włókien, w której przedstawiono podstawowe cechy morfologiczne komórek, będących przedmiotem analiz mikroskopowych próbek. Zwrócono uwagę na dużą różnorodność komórek roślin trawiastych, co powoduje pewne utrudnienia związane identyfikacją gatunkową tej grupy roślin używanych szczególnie w papiernictwie, dla którego wytwarzane i mielone masy stanowią wyzwanie analityczne. Są więc one trudniejsze w badaniach niż włókniste wyroby rzemieślnicze, będące także przedmiotem prac konserwatorskich i badawczych.
EN
The fourth part of the article is dedicated to the issue of detecting plant fibers originating from grass plants such as cereal straws, esparto and sugar cane bagasse (bagassa). A brief technological and historical outline of these raw materials was presented, and a review of products made from them, which are sent to conservation atelies, was carried out. The main part of the study is the theme - identification of fibers, which presents the basic morphological features of cells that are subject to microscopic analysis of samples. Attention was paid to the large variet of grass plant cells, which causes some difficulties related to the species identification of this group of plants used especially in papermaking, for which the produced and refined pulps pose an analytical challenge. Therefore, they are more difficult to research than fibrous handicrafts, which are also the subject of conservation and research works.
PL
Niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu wykrywania włókien zasobnych w ligninę, pobieranych do badań z obiektów o znaczeniu historycznym, dzieł sztuki, które trafiają do pracowni konserwatorskich. Przedstawiono praktyczne metody mikroskopowe badań, pomocne przy wykrywaniu różnych rodzajów włókien pochodzących z takich materiałów, jak: papiery, tektury, wyroby tekstylne. Dokonano wyboru odczynników wybarwiających. Skupiono uwagę głównie na zagadnieniach związanych z badaniem ścieru drzewnego (białego i brązowego) oraz juty. Omówiono także występowanie oraz problematykę badania innych, wybranych rodzajów włókien.
EN
The article discusses identification of fibres rich in lignin, collected for the tests from objects of historical significance, works of art that go to conservation. Practical microscopic testing methods, helpful in identification of various types of fibres from such materials as paper, cardboard and textile products, were presented. Staining reagents were selected. Attention was focused mainly on issues related to wood pulp (white and brown) and jute. The occurrence and problems of testing other selected types of fibres were also discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obserwacji mikroskopowych in situ quasi-homogenicznych mieszanin węglowodorowych zawierających wybraną ciecz jonową. Badania przeprowadzono na mikroskopie optycznym NIKON ECLIPSE LV100 D. Obserwowano mechanizm generowania efektu ER w dwóch mieszaninach, tj. silikonowej cieczy tłumiącej GP-1 zawierającej 2% (v/v) cieczy jonowej CJ 001 (tetrafluoroboranu 1-metylo-3-oktyloksymetyloimidazolowego oraz oleju bazowego polialfaolefinowego PAO-6 zawierającego 2% (v/v) cieczy jonowej CJ 008, tj. triheksylotetradecylofosfonowego bis(trifluorometylosulfonylo)-imidu) oraz cieczy wzorcowej dwuskładniowej LID3354 s. Przeprowadzone obserwacje wykazały, że wytworzone mieszaniny generowały efekt ER. Przy wartości progowej E = 0,3 kV ⋅ mm⁻¹ efekt ER zanikał. Przedstawione w pracy fotografie dokumentują zachodzące pod wpływem działania zewnętrznego pola elektrycznego zmiany struktury mieszanin zawierających ciecze jonowe, polegające na tworzeniu „łańcuchów i/lub strumieni fibrylowych” i następnie na ich destrukcji oraz gromadzeniu się cząstek cieczy jonowej przy elektrodach.
EN
The article presents the results of in situ microscopic observations of quasihomogenic mixtures of hydrocarbon oils containing ionic liquids. Observations were made using NIKON ECLIPSE LV 100 D optical microscope. The mechanism of generating the ER effect in two mixtures was observed, i.e., in silicone damping liquid GP-1, which is polimethylsiloksane mixture containing 2% (v/v) of ionic liquid CJ 001, i.e., tetrafluoroboran 1-methyl-3-octyloxymethylimidazolium and base polialfaolefine oil PAO-6 which containing 2% (v/v) of ionic liquid CJ 008, i.e., trihexyltertradecylfosfonium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide as well as in the two-component standard liquid LID3354s. The observations carried out showed that the prepared mixtures had generated the ER effect. At the threshold value E = 0,3 kV ⋅ mm⁻¹, the ER effect disappeared. Photographs, presented in the paper, show changes in the structure of mixtures containing ionic liquids that occur under the influence of an external electric field, consisting in the formation of „fibril chains and/or fibril streams” and then, their destruction and accumulation of ionic liquid particles at the electrodes.
EN
This paper deals with different types of modifiers and their effect on the microstructure of the Al-Si alloy. For the purposes of this research, strontium, antimony and calcium were used as the modifiers of the AlSi10CuNiMn alloy. Unmodified alloy was cast in order to be compared with the alloy modified by different modifiers in various concentrations. The results of this research were analysed via light and electron microscopy.
11
Content available remote Porowate materiały poliuretanowe do zastosowań w diagnostyce medycznej
PL
Opracowano proces wytwarzania pianek węglowych (synteza, karbonizacja), a także dokonano ich szerokiej charakterystyki, wykorzystując mikroskopię świetlną, skaningową mikroskopię elektronową SEM, mikrotomografię komputerową μCT, spektroskopię w podczerwieni FT-IR i chromatografię gazową sprzężoną z detektorem mas GC-MS. Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły wyselekcjonowanie pianek o najlepszych właściwościach sorpcyjnych, które mogą znaleźć zastosowanie w diagnostycznych badaniach fazy oddechowej.
EN
Polyurethane (PUR) foams were synthetized from polyols and methylene diphenyl diisocyanate polymers at mass ratios 1:1, 1:3 and 3:1 without any catalyst or in its presence. The porous structure of the PUR foams was detd. by using scanning electron microscopy and high-resolution 3D computed tomog. The PUR foams showed a good sorbability and could be used in the human diagnostic (respiratory phase).
EN
It was analyzed the influence of factors on the structural strength and durability of adhesive compounds in the roots of the book blocks. On the basis of differential-thermal, X-ray structural and microscopic analysis of hot-melt adhesives and paper, from which book blocks are made, it was investigated their structural build and physical-chemical interaction at the macro and micro levels, the features of the formation of adhesive compounds were revealed.
PL
Przeanalizowano wpływ czynników na wytrzymałość strukturalną i trwałość związków adhezyjnych w grzbietach wkładów książek. Na podstawie analizy różnicowo-termicznej, rentgenowskiej i mikroskopowej klejów termotopliwych i papieru, z którego wykonano wkłady książkowe, zbadano ich strukturalną budowę oraz współdziałanie fizykochemiczne na poziomach makro- i mikropodstawowych, zmodelowano osobliwości tworzenia połączeń klejowych.
14
Content available Struktura wewnętrzna pian RVC
PL
Analiza wewnętrznej struktury szkieletu pian węglowych (Reticulated Vitreous Carbon, RVC), przeprowadzona za pomocą mikrotomografii komputerowej, nie pozwoliła w sposób jednoznaczny określić w jakim stopniu ich struktura jest nieciągła. Dlatego, w celu dokładniejszej obserwacji zastosowano elektronową mikroskopię skaningową oraz optyczną. Wykonano również mikroprzekroje plazmą ksenonu i ablację laserową. Ponadto przeanalizowano topografię powierzchni przełomu szkieletu pian RVC. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że szkielet pian RVC nie wykazuje wewnętrznej porowatości.
EN
The analysis of the internal structure of RVC foams (Reticulated Vitreous Carbon) skeleton carried out by computed microtomography, did not allow to unambiguously determine to what extent their structure is discontinuous. Therefore, for more accurate observation, scanning electron microscopy and optical microscopy were used. Micro-cuts with Xenon plasma and laser ablation were also done. In addition, the topography of the breakthrough surface of the RVC foam skeleton was analyzed. On the basis of the conducted tests, it was found that the RVC foam skeleton does not show internal porosity.
PL
Struktura jest bardzo ważną cechą charakterystyczną dla różnych rodzajów żywności, dlatego też zachowanie jej odpowiedniej formy, bądź możliwość jej modyfikowania są głównym celem wszystkich stosowanych metod przetwarzania. Jest również podstawowym czynnikiem wpływającym na ocenę jakości owoców i warzyw. Do badań nad właściwościami fizycznymi żywności coraz częściej wykorzystywana jest mikroskopia oraz komputerowa analiza obrazu jako nie inwazyjne metody obrazowania cech struktury żywności.
EN
The structure is a very important characteristic characteristic for various types of food, and therefore the preservation of its appropriate form or the possibility of modifying it is the main goal of all the processing methods used. It is also a basic factor affecting the assessment of fruit and vegetable quality. Research into physical properties of food increasingly uses microscopy and computer image analysis as noninvasive methods of imaging food structure characteristics.
PL
Metoda cryo-SEM jest obiecującą metodą w materiałowych badaniach soczewek kontaktowych. Mimo aplikacyjnej atrakcyjności tej techniki pomiarowej, dotychczas przeprowadzono tylko nieliczne badania wykorzystujące tę metodę do badania soczewek kontaktowych. Ponadto wyniki zawarte w tych publikacjach wydają się bardzo powierzchowne. Do tej pory nie istnieje sprawdzona metodologia przygotowania soczewki kontaktowej do pomiaru cryo-SEM. Celem poniższej pracy było przetestowanie różnych parametrów przygotowania próbki i samego obrazowania, szczególnie w kontekście jakości otrzymywanych obrazów. Docelowo ma to prowadzić do opracowania procedury przygotowania soczewek kontaktowych do pomiarów cryo-SEM, co pozwoli na efektywne ich obrazowanie. Metoda cryo-SEM może być komplementarną metodą wykorzystaną w badaniach soczewek kontaktowych, mających na celu zrozumienie zmian zachodzących podczas ich użytkowania.
EN
Cryo-SEM is a propitious method in contact lens material research. Even though this measurement technique appears to be attractive, few studies using this method for testing contact lenses were conducted. Pre vious research using this method seem to be cursory. There is no proven methodology for preparing contact lens to cryo-SEM examination. The main purpose of this thesis was to test the influence of different parameters of sample preparation and visualisation on quality of obtained photographs. The eventual goal is to develop a methodology of preparing contact lenses for cryo-SEM examinations, thereby enabling their effective visualisation. Cryo-SEM can be a complementary method in contact lens research that aims to understand changes occurring in the lenses during usage.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu oceny przydatności nieniszczących badań penetracyjnych w zastosowaniu do badania złączy spawanych wykonanych na superstopie niklu Inconel 713C. Jako metodę odniesienia wykorzystano obserwacje mikroskopowe. Stwierdzono, że metoda penetracyjna nie ujawniła wszystkich pęknięć wykrytych podczas obserwacji mikroskopowych.
EN
The paper presents results of the research performed in order to examine the eficiency of using of penetrant testing method to detect welding defects in welding joints made of Inconel 713C alloy. As a reference method, the microscopic observations have been used. It has been found that the penetrant testing method does not reveal all the cracks which can be detected using microscopic observations.
PL
Biofilm tworzą drobnoustroje przylegające do powierzchni i/lub do siebie nawzajem, otoczone wydzielaną przez siebie macierzą pozakomórkową. Drobnoustroje w biofilmach nabywają cech odmiennych od komórek wolnopływających. Jedną z takich cech jest tolerancja wysokich stężeń antybiotyków i chemioterapeutyków. Stąd większość zakażeń przebiegających z udziałem biofilmu są to zakażenia przewlekłe i nawracające, pomimo prawidłowo stosowanej antybiotykoterapii. Obecnie do badania biofilmu w celach poznawczych wykorzystuje się wiele różnych metod, w tym nowoczesne techniki molekularne. Natomiast do detekcji biofilmu jako podstawową metodę badania próbek klinicznych wykorzystuje się mikroskopię świetlną pozwalającą na obserwację wybarwionych metodą Grama agregatów bakterii, otoczonych macierzą pozakomórkową.
EN
Biofilm is formed by microorganisms adhering to the surface and/or to each other, surrounded by an extracellular matrix. Microbes in biofilms acquire different characteristics when compared to free-floating organisms. One of such features is the tolerance towards high concentrations of antibiotics and chemotherapeutics. Therefore, the majority of biofilm-associated infections is chronic and recurrent, despite microbiologically correct antibiotic therapy. Currently, the basic studies of biofilm are performed using a variety of different methods, including very modern molecular techniques. In contrast, the detection of biofilm in clinical specimens is done primarily through light microscope which allows for the observation of the Gram-stained aggregates of bacteria surrounded by an extracellular matrix.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań struktury asfaltu modyfikowanego kopolimerem SBS i woskiem syntetycznym. Do asfaltu drogowego 35/50 dodawano kopolimer styren-butadien-styren (SBS) w ilości 1-4% mas. oraz 0,5% mas. wosku syntetycznego. Dokonano oceny ilościowej i jakościowej struktury otrzymanych układów trójskładnikowych za pośrednictwem mikroskopii optycznej z przystawką fluorescencyjną. Na podstawie jakościowych i ilościowych badań mikroskopowych określono homogeniczność kompozycji asfaltowo-polimerowych, a także wielkość cząstek polimeru w asfalcie.
EN
This work shows the results of studies on the structure of modified bitumen with SBS copolymer and synthetic wax. The styrene-butadiene-styrene (SBS) copolymer in the amount of 1-4 wt% and 0.5 wt% of synthetic wax were added to the road bitumen 35/50. For the obtained bitumen-polymer compositions, quality and quantity evaluation of structure by fluorescence microscopy were carried out. On the base of quality and quantity microscopic tests can determine the homogeneity of the bitumen-polymer compositions, and particle size of the polymer in the bitumen.
EN
AISI 52100 bearing steels are commonly used in applications requiring high hardness and abrasion resistance. The bearing steels are working under dynamic loads in service conditions and their toughness properties become important. In order to provide the desired mechanical properties, various heat treatments (austenizing, quenching and tempering) are usually applied. In this study, AISI 52100 bearing steel samples were austenized at 900°C for ½ h and water quenched to room temperature. Then tempering was carried out at 795°C, 400°C and 200°C for ½ h. In order to investigate the effect of heat treatment conditions on wear behavior, dry friction tests were performed according to ASTM G99-05 Standard with a ‘ball-on-disk’ type tribometer. The samples were tested against steel and ceramic counterparts using the parameters of 100 m distance and 30 N load and 0.063 m/s rotational speed. After wear test, the surface characterization was carried out using microscopy. Wear loss values were calculated using a novel optical method on both flat and counterpart specimens.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.