Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pneumatic drive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Contemporary research on mobile robotics aims at designing robots that will be able to traverse an extremely varied environment. One of the most universal modes of locomotion is the serpentine movement. A majority of modern snake-like robots use electric drives. This study presents a snake-like robot made out of McKibben muscles. Using a pneumatic cable with muscles arranged in series, it is possible to create a robot of any length, limited only by the length of the muscle cables. Because the control system and the body of the robot are separate, the robot can be used for rescue missions involving high risk of explosion of flammable substances and for missions taking place on extremely difficult terrain.
EN
This paper present the study of hydraulic loses in hydraulic valves by a pneumaticihydraulic drive. The local loses generated by hydraulic valves are important and the increase are on a stage of 10 to 20%. Vehicle properties like speed, torque, engine RPM are changed by taking into account local loses generated by hydraulic valves.
3
PL
Celem pracy jest opisanie nowego polskiego wynalazku silnika pneumatycznego według patentu PL 214371. W pracy przedstawiono budowę oraz zasadę działania, opisano stanowisko badawcze, wstępne wyniki pomiarów oraz wyznaczono podstawowe kierunki dalszych prac badawczych.
EN
The aim of this thesis is to describe a new, Polish pneumatic engine invention according to patent nr PL 214371. The construction, principals of functionality, the inspection facility, were described in the thesis. Initial measurement results and main directions of further research were also provided.
PL
W artykule przedstawiono projekt konstrukcji innowacyjnego roweru z dodatkowym napędem pneumatycznym. Sprężone powietrze przeznaczone do napędu roweru jest magazynowane w specjalnych zbiornikach.
EN
The article presents the structural design of innovative bicycle with an additional pneumatic drive. The compressed air used to drive the bicycle is stored in special containers.
PL
Artykuł wprowadza w problematykę związaną z modelowaniem egzoszkieletów. Na początku przeanalizowano pracę poszczególnych partii mięśni kończyny dolnej podczas chodu i biegu. Na tej podstawie zaproponowano model egzoszkieletu kończyn dolnych z napędem pneumatycznym. Do napędu wykorzystano sześć muskułów. Opracowano model kinematyczny z wyznaczeniem parametrów opisujących zależności kinematyczne występujące pomiędzy poszczególnymi elementami egzoszkieletu. Do wyznaczenia współrzędnych charakterystycznych punktów wykorzystano macierze kosinusów kierunkowych. Następnie określono długości poszczególnych muskułów w pozycji wyjściowej. Bazując na przeprowadzonych badaniach zmiany kątów poszczególnych stawów kończyny dolnej podczas chodu i biegu w jednym cyklu, określono zmianę długości każdego z muskułów. Następnie wyznaczono zmianę prędkości zmniejszania i zwiększania długości każdego z muskułów. Zaprezentowano wyniki w postaci przemieszczeń i prędkości. We wnioskach nakreślono cel następnych badań.
EN
The article introduced the problems related to the exoskeleton modelling. A preliminary analysis work of individual muscle groups of the lower limb during gait. On this basis, the model of the exoskeleton of the lower limbs with pneumatic drive was proposed. As the actuator the six muscles were used. Kinematic model was developed with the appointment of kinematic parameters describing the dependence between various elements of the exoskeleton. To determine the coordinates of the landmarks of the direction cosine matrices used. Then the length of individual muscles in the starting position were determined. Based on studies of the angles change of the various joints of the lower limb during gait in one cycle set to change the length of each muscle. Then the determined change rate of decreasing and increasing the length of each muscle. In the final part of article the results of displacement and velocity were presented. In the conclusions the purpose of further research was described.
6
Content available remote Multiprojekt – dostawca podzespołów pneumatyki firmy E.MC
PL
Firma Multiprojekt, będąca dostawcą sterowników FATEK, paneli operatorskich Weintek, serwonapędów ESTUN oraz techniki liniowej, poszerzyła swoją ofertę o asortyment pneumatyki. Multiprojekt oferuje wysokiej jakości podzespoły pneumatyki szerokiemu gronu odbiorców, wśród których znajdują się: biura projektowe, producenci maszyn i urządzeń, firmy integratorskie, osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu itp. W niniejszym artykule zostały szczegółowo przedstawione napędy pneumatyczne firmy E.MC wysoko oceniane przez wielu odbiorców różnych branż i gałęzi przemysłu.
7
Content available remote Elementy pneumatyki firmy E.MC – wysoka jakość w niskiej cenie
PL
Firma Multiprojekt – dostawca sterowników FATEK, paneli operatorskich Weintek, serwonapędów ESTUN oraz techniki liniowej – poszerzyła swoją ofertę o asortyment pneumatyki. Multiprojekt oferuje podzespoły pneumatyki szerokiemu gronu odbiorców, wśród których znajdują się: biura projektowe, producenci maszyn i urządzeń, firmy integratorskie, osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu itp. W niniejszym artykule został przedstawiony asortyment firmy E.MC.
8
Content available remote Synchronizacja ruchu siłowników pneumatycznych
PL
W konstrukcjach niektórych urządzeń mechanicznych, takich jak między innymi podnośniki czy podajniki, korzystnym i często stosowanym rozwiązaniem jest użycie kilku elementów napędowych pneumatycznych lub hydraulicznych pracujących równolegle. Zakładając, że konstrukcja elementu ruchomego jest sztywna, element porusza się tylko w jednym kierunku, a występują różne obciążenia siłowników, to w celu niedopuszczenia do zablokowania się ruchomych elementów w prowadnicach konieczne jest zapewnienie synchronizacji pracy siłowników napędzających takie układy. Celem przeprowadzonych badań modelowych było sprawdzenie skuteczności pracy zaworu synchronizującego w układzie sterowania dwoma siłownikami pneumatycznymi oraz dobór parametrów konstrukcyjnych zaworu, niezbędnych do wykonania prototypu. Dalszym etapem prac będą badania układu rzeczywistego.
EN
In constructions of some mechanical devices, such as, among ales, elevators or feeders, a convenient and frequently used solution is use of some pneumatic or hydraulic driving elements, which act parallel. Assuming that the design of the moveable element is rigid, the element moves in one direction only, and there are different load actuators, then in order to prevent a blockade of moving element in guides, it is necessary to assure the synchronization of work of power actuators in such systems. We present below the first part of research and modeling in the Matlab environment for the driving system consisting of two pneumatic actuators controlled by a special sliding valve which synchronizes the flow of medium. The aim of the studies was to examine the efficiency of the synchronizing valve in the control system for two pneumatic actuators, and the choice of valve design parameters, necessary to implement the prototype. The next step would be testing of the real system.
EN
The paper presents a simple construction of the tripod parallel manipulator with a pneumatic actuator and functional tests of this device. The double-acting actuators with unilateral piston rod were applied as the drives. The presented research concerns the possibility of the positioning accuracy of the manipulator using the control system which was built in the LabView. The study was performed for the different values of the supply pressure of actuators and different load conditions of work platform of the manipulator. The results identified the key functional features (kinematic) and load conditions. The results allowed to specify the application areas of the pneumatic manipulator and to show the directions to improve the positioning accuracy.
10
EN
The described system design eliminates the typical drawbacks of pneumatic positioning drives. It enhances maintaining the desired position, ensures shorter positioning times and higher average speed of the piston travel and, last but not least: greater positioning accuracy. An important advantage of the proposed positioning system is that it can do well without a high-performance processor.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję i prototyp wielonarzędziowej głowicy szlifiersko-polerskiej z niezależnym napędem pneumatycznym do wygładzania dużych powierzchni tłoczników blach (powierzchni o zmiennej krzywiźnie FFS - Free Form Surfaces). Głowica ta umożliwia dobór odpowiednich dysków ściernych, parametrów i warunków procesu wygładzania, a także odpowiednie ukształtowanie śladów struktury geometrycznej powierzchni przedmiotu obrabianego.
EN
This paper presents a concept and prototype multitool head grinding-polishing with independent pneumatic drive for smoothing large areas of metal stamping dies (variable surface curvature FFS - Free Form Surfaces). This head allows the selection of appropriate abrasive discs, the parameters and the smoothing process, as well as the appropriate formation of traces of geometric structure of the surface of the workpiece.
12
Content available remote Wirtualne laboratorium napędów i sterowania pneumatycznego
PL
W artykule przedstawiono obszary zastosowań wirtualnych laboratoriów. Opisano istotę pracy w wirtualnej pracowni napędów i sterowania pneumatycznego. Przedstawiono przykładową symulację pneumatycznego układu napędowo-sterującego, opracowaną w aplikacji PneumoLab do komputerowo wspomaganego tworzenia znormalizowanych schematów pneumatycznych.
EN
The article presents possible applications of virtual laboratories, giving the detailed description of pneumatic drive and control systems Virtual Laboratory. Example computer simulation procedure of pneumatic drive system modelled with PneumoLab computer software is presented.The computer program PneumoLab has been developed for computer aide design of normalized pneumatic diagrams.
13
Content available remote Pojazdy o napędzie pneumatycznym
14
PL
W pracy przedstawiono koncepcję zastosowania napędu pneumatycznego do wolnobieżnego, ultralekkiego pojazdu sadowniczego. Zastosowanie silników pneumatycznych stwarza możliwość radykalnego uproszczenia konstrukcji układu napędowego pojazdu. Możliwe jest również zastosowania proponowanego rozwiązania do napędu innych pojazdów rolniczych charakteryzujących się niską energochłonnością ruchu.
EN
The study presents an applicable concept with regard to a pneumatic slow-speed drive, an ultra-light fruit picking vehicle. The use of compressed air engines makes it possible to considerably simplify the design of the power transmission system of the vehicle. It is also possible to use the suggested solution for a drive of other farm vehicles characterized by low energy consumption during traffic.
PL
Jedną z nowoczesnych technologii wytwarzania jest frezowanie z dużymi prędkościami skrawania (ang. High Speed Cutting - HSC), umożliwiające, w porównaniu z obróbką konwencjonalną wzrost wydajności, dokładności i jakości wyrobów (chropowatości powierzchni obrobionej), przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów. Przy tej technologii niemal całe ciepło odprowadzane jest wraz z wiórem. Narzędzie i detal po obróbce z wysokimi prędkościami można dotknąć.
16
Content available remote Napędy płynowe dla potrzeb przemyslu spożywczego
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania napędów płynowych w konstrukcji maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Temat ten jest aktualny z uwagi na coraz większe wymagania związane z higieną produkcji w przemyśle spożywczym.
EN
Examples of application of fluid drivers in construction of machines and installations in food industry arę presented in the paper. A subject is up-to-day because hygiene requirements in food production arę still going higher and higher.
17
Content available remote Optymalizacja dynamiczna napędu pneumatycznego
PL
Uzasadniono potrzebę jednoczesnej optymalizacji konstrukcji obiektu i jego sterowania. Na przykładzie napędu pneumatycznego pokazano taką możliwość, po dyskrety-zacji funkcji sterowania. Przeprowadzono polioptymalizacje ze względu na dwa kryteria: czas wykonania przesunięcia i prędkość układu ruchomego po osiągnięciu punktu końcowego.
EN
It is shown that a control function and design parameters of an object should and may be optimized in one optimization task. An example of a pneumatic drive is used. Discretization of the control signal is adopted, and polyoptimization is completed on two criteria: the time of a full stroke and the final velocity of the drive.
EN
The module approach for build-up of cyclic action systems is considered. The main property of approach is system decomposition on cyclic action subsystems (modules). All modules have same structure: actuating device (drive), control device (directional valve), status sensors. Methods of approach application are realized by means of graphs. Advantage of module approach is possibility of physically heterogeneous devices combination (devices with pneumatic or hydraulic control, electro-relay or PLC) not only in all system, but also inside of each modulus, that reduced a number of signal conditioning devices. Such synthesis is possible owing to a minimal structure of each modulus.
PL
W górniczych wyciągach szybowych w kraju, jak i za granicą stosowane są maszyny wyciągowe wyposażone w hamulce pneumatyczne oraz hydrauliczne. Maszyny wyciągowe z hamulcami pneumatycznymi produkowane były od początku lat 40. do końca lat 80. XX w. Od początku lat 90. w polskim górnictwie zaczęły pojawiać się maszyny wyciągowe z hamulcami hydraulicznymi, zastępując sukcesywnie układy pneumatyczne. Obecnie na ok. 350 krajowych górniczych wyciągów szybowych około 100 wyposażonych jest w maszyny wyciągowe z hamulcami hydraulicznymi. Resztę, poza sporadycznymi wyjątkami (hamulce z napędami wyłącznie obciążnikowymi), stanowią maszyny z hamulcami pneumatycznymi (pneumatyczno-obciążnikowe lub pneumatyczno-sprężynowe).
PL
Projektowany układ ma pełnić funkcje urządzenia transportującego tuleje cylindrowe o różnych wymiarach podczas procesu technologicznego. Konstrukcję nośną zaprojektowano z użyciem profili aluminiowych, umożliwiających jej łatwą adaptację do różnych wymogów technologicznych. Do napędu wybrano siłowniki pneumatyczne, zaproponowano budowę całego układu pneumatycznego. Ramię robocze chwytaka wyposażono w siłownik mieszkowy i uniwersalny chwytak równoległy z rozchylanymi szczękami. Rozwiązano problem sterowania chwytakiem. Zapis projektu chwytaka wykonano w programie Autodesk Inventor 6, który wykorzystano również do symulacji procesu pracy.
EN
The system is intended as a device for transporting cylinder liners with various dimensions during a technological process. The load-bearing structure of the device has been designed from ready-made aluminium profiles, enabling it to be easily adapted to various technological requirements. Pneumatic servo-motors have been selected as a drive and the design of the entire pneumatic system has been proposed. The working arm of the gripping device is provided with a servo-motor with gaiter and a universal grip with parallel design, with parted jaws. The problem of providing the gripping device with a control system has been solved. The design of the gripping device has been prepared using the Autodesk Inventor 6 software, which has also been used for simulating the work process.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.