Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oświetlenie uliczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Ceny energii elektrycznej uderzyły w polskie miasta, samorządowcy postanowili więc zaoszczędzić na użytkowaniu oświetlenia ulicznego. Kontynuowano, a niekiedy przyspieszono, wymianę opraw sodowych na LED, ponadto skorygowano godziny włączania i wyłączania źródeł światła. Przyniosło to zmniejszenie zużycia prądu i ograniczenie wydatków. Na tym jednak nie koniec, przewidziane są kolejne prace modernizacyjne.
PL
Pierwsze latarnie uliczne pojawiły się w drugiej połowie XVI w. w Paryżu, choć już półtora wieku wcześniej w Londynie bogatsi mieszkańcy oświetlali ulice latarniami przed domami. W Polsce oświetlenie uliczne pojawiło się dopiero w XVIII-wiecznej Warszawie. A rozwój oświetlenia ulicznego w stolicy przyspieszyło panowanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
3
Content available remote Założenia modelowania oświetlenia w programie V-SIM 5.0
PL
W artykule omówiono nową funkcjonalność programu komputerowego V-SIM 5.0, jaką jest generowanie plamy światła latami. Przedstawiono podstawy matematyczne modelowania zagadnienia, opisano sposób działania i korzystania z narzędzia dostępnego w programie oraz sposób i wyniki jego walidacji. Wprowadzona funkcjonalność jest częściową odpowiedzią na zgłaszane przez biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych zapotrzebowanie na program umożliwiający wizualizację sposobu oświetlenia ulicznego w miejscu zaistnienia wypadku drogowego. Analiza sposobu działania oświetlenia ma szczególne znaczenie przy analizie potrąceń (np. pieszych) w warunkach ograniczonej widoczności w tym w warunkach nocnych. Niniejsza publikacja otwiera cykl artykułów, w którym prezentowane będą kolejno wybrane funkcjonalności oprogramowania V-SIM 5.0.
EN
New functionality of the V-SIM 5.0 computer software, which is the generation of a lamp post spotlight is discussed. The mathematical bases of modeling of the aforementioned problem are presented, the method of operation and use of the tool available in the software as well as the method and results of its validation are described. The introduced functionality is a partial response to the demand made by road accident reconstruction experts for a program enabling the visualization of the street lighting method at the site of a road accident. The analysis of the way the lighting system functions is of particular importance in the analysis of road accidents involving pedestrians in the conditions of limited visibility, including those at nighttime. The present paper opens a series of articles in which selected functionalities of the V-SIM 5.0 software will be presented.
PL
1663 interwencji związanych z oświetleniem, w tym m.in. 130 wymienionych lub wyprostowanych słupów oświetleniowych, naprawione lub wymienione oprawy oświetleniowe, naprawy uszkodzonych kabli energetycznych, 22 naprawione lub wymienione szafki oświetleniowe. Zmodernizowana i rozbudowana sygnalizacja świetlna w 9 lokalizacjach, naprawione sygnalizacje świetlne (1389 – liczba interwencji związanej z naprawą sygnalizacji od zwarcia w okablowaniu do wymiany masztu, żarówki). Do tego zainstalowanych 300 kompletów iluminacji świątecznych. To wycinek z działań, jakie w 2020 r. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni podejmował w zakresie utrzymania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.
PL
Miasta i gminy coraz częściej decydują się na kompleksowe wymiany opraw oświetleniowych, budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost tego typu inwestycji na terenie całej Polski. Ich głównym celem jest obniżenie kosztów zużytej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego lub ulicznego, co przekłada się na redukcję emisji CO2. Na co należy zwrócić uwagę przy doborze odpowiedniego systemu sterowania i zarządzania oświetleniem? Jak dobrać odpowiedni sprzęt oświetleniowy? Co z doświetleniem przejść dla pieszych? Niniejszy artykuł porusza wybrane zagadnienia, które mogą pomóc optymalnie zaplanować inwestycję oświetleniową.
PL
Projekt Smart street lights w San Diego został zainicjowany jako modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe, lecz ewoluował w kierunku wdrożenia jednej z największych platform czujników inteligentnego miasta. Dlaczego po kilku latach funkcjonowania system został wyłączony?
7
Content available remote Solar energy and LED technologies for street lighting demand side management SLDSM
EN
In this research paper, solar energy and LED technologies as a street lighting demand side management SLDSM option are carried out. The economic feasibility of using solar energy in street lighting system SLS and the comparison between conventional high pressure sodium HPS and proposed LED technologies was discussed. The village of Brabra in M'sila, Algeria located at 35.39o N and 04. 54o E with 120 lamps was selected as a case study. HOMER software is used for system feasibility analysis over the project lifetime based on the economic and technical evaluation criteria such as total net present cost TNPC, COE and energy bill cost. From the results, LED technology and on-site solar photovoltaic generation were viewed as a DSM tool in the public street lighting sector. SLS based PV-LED reduce annual energy consumption, installation system and annual electricity bill costs, in addition to their economic and ecological nature.
PL
W artykule zaprezentowano system zarządzania oświetleniem ulicznym z wykorzystaniem lamp LED wykorzystujący źródła fotowoltaiczne na przykładzie miasta Brabra w Algerii. .. Porównan ten z system z tradycyjnie stosowanym systemem wykorzystującym sodowe HPS.
PL
W artykule przedstawiono analizę potencjalnych możliwości pozyskiwania energii do ładowania samochodów elektrycznych. Obecnie największym problemem rozwoju rynku pojazdów elektrycznych jest brak odpowiedniej infrastruktury do ich ładowania. W związku z tym oprócz budowy nowej infrastruktury należy rozważyć również inne pośrednie metody poprawy efektywności i przepustowości obecnej sieci dystrybucji energii, w szczególności w miejscach, gdzie wykorzystywane są samochody elektryczne, czyli na ulicach miast. Jednym z takich sposobów jest modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez nowoczesne rozwiązania oparte na technologii LED. Zaoszczędzoną w ten sposób energię będzie można wykorzystać do ładowania samochodów elektrycznych. W prezentowanej pracy przedstawiono metody ograniczenia zużycia energii w sieci oświetlenia drogowego oraz przeprowadzono analizę potencjalnych możliwości wykorzystania zaoszczędzonej tam energii elektrycznej do ładowania samochodów elektrycznych. W ramach tej analizy przeprowadzono również oszacowanie kosztów i zwrotu takiej inwestycji.
EN
The article presents an analysis of the potential for deriving energy for electric cars charging. Currently, the biggest problem in the development of the electric vehicle market is associated with the lack of adequate infrastructure that enables their charging. Therefore, in addition to building new infrastructure, we should also consider other indirect methods of improving the efficiency and capacity of the current energy distribution network, in particular in the locations where electric cars are utilized, i.e. city streets. One of such methods can be based on the modernization of street lighting for modern solutions based on LED technology. The energy saved in this way can be used to charge electric cars. The presented work presents methods for reducing energy consumption in the network applied for road lighting and analysis of the potential use of electricity saved there for charging electric cars. As part of this analysis, an estimation of the costs and return of such an investment was also carried out.
PL
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu nowoczesnego oświetlenia ulicznego LED – budowie oprawy, układu optycznego, jego efektywności energetycznej oraz sterowania nim.
PL
Obecnie oprawy LED są powszechnie stosowane do oświetlania ulic, dróg i terenów zielonych. Montowane są one na otwartym terenie, na pewnej wysokości, przez co są narażone na skutki doziemnych wyładowań piorunowych, jak również przepięć różnego pochodzenia. Cechą wspólną nowoczesnych diod LED jest niskie znamionowe napięcie pracy, co wymusza stosowanie specjalnych zasilaczy. Obniżając znamionowe napięcie pracy relatywnie zwiększa się ich podatność na przepięcia, stąd też właściwa ochrona nowoczesnego oświetlenia ulicznego przed skutkami przepięć i wyładowań piorunowych zyskuje na znaczeniu. W artykule przedstawione zostaną podstawowe zasady ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oświetlenia ulicznego.
EN
Currently LED lamps are widely used to illuminate streets, roads and green areas. They are mounted on open ground, at a certain height, which means that they are exposed to the effects of lightning strikes as well as surges of various origin. A common feature of modern LEDs is the low rated operating voltage, which forces the use of dedicated power supplies. By lowering the rated operating voltage, their susceptibility to overvoltage increases relatively, hence the proper protection of modern street lighting against the effects of overvoltages and lightning discharges is gaining importance. The article presents the basic principles of lightning and surge protection for street lighting.
PL
W artykule przedstawiono pokrótce historię rozwoju diod, ich budowę i zasadę działania. Ukazano zalety i możliwości stosowania diod LED jako źródeł światła w oświetleniu drogowym w aspekcie oszczędności energii. Wskazano na możliwości pozyskania przez gminy dofinansowania na modernizację oświetlenia. Podano kilka przykładów dokonanych modernizacji bazujących na technologii LED i ich rezultaty.
PL
Zużycie energii związane z oświetleniem miast stało się jedną z przyczyn podpisania podczas COP 24 w Katowicach deklaracji „Solidarność dla klimatu”. Jednym z celów jest oświetlenie w 100 % oprawami ze źródłami LED miast należących do Sieci Polskich Miast Progresywnych do 2030 r. Ma to zmniejszyć koszty a tym samym poprawić sytuację budżetową miast. Autorzy przedstawiają, na przykładzie wybranego miasta (ilość mieszkańców ponad 50 000) koncepcję realizacji tej idei opartej na wymianie 1:1 - oprawy ze źródłami LED w miejsce wyładowczych. Opisują metodologię tej wymiany. Na podstawie katalogów i pomiarów parametrów elektrycznych opraw, przedstawiają prognozowane koszty zużycia składowych energii elektryczne.
EN
Energy consumption related to city lighting has become one of the reasons for signing the "Solidarity for Climate" declaration at COP 24 in Katowice. One of the objectives is to 100% lighting with LED sources for cities belonging to the Network of Polish Progressive Cities by 2030. It reduces costs and improves the budget situation of cities. The authors present, on the example of a chosen city (the number of inhabitants over 50,000), the implementing this idea based on the exchange of 1 to 1 - fixtures with LED sources in place of unloading. They describe the methodology of this exchange and the implementation of control systems. On the basis of catalogs and measurements of electrical parameters of leading companies' fixtures, they present the forecasted costs of electricity components.
PL
W 2017 roku zespół naukowo-badawczy, w którym uczestniczyli pracownicy Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej realizował projekt „GSE - Gmina Samowystarczalna Energetycznie” dofinansowany ze środków Mechanizmu finansowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. W projekcie brało udział 17 gmin z całej Polski. W ramach analizy uwarunkowań efektywnego wykorzystywania lokalnych zasobów energetycznych, sporządzono między innymi charakterystyki instalacji oświetleniowych. W artykule przedstawione jest zestawienie opraw i instalacji oświetleniowych w tych gminach ze szczególnym uwypukleniem stopnia wymiany opraw ze źródłami wyładowczymi na LED. Przeanalizowany zostanie koszt użytkowania eksploatowanych (przewidzianych do modernizacji) instalacji oświetleniowych. Poddana analizie zostanie także wartość emisji CO2 wynikająca z eksploatacji instalacji oświetleniowych.
EN
In 2017, a research and development team, in which employees of the Faculty of Electrical Engineering Czestochowa University of Technology carried out the project "GSE - Self-sufficient Energy Community" co-financed from the EEA Financial Mechanism 2009-2014 under the Bilateral Cooperation Fund. 17 municipalities from all over Poland took part in the project. As part of the analysis of the conditions for the effective use of local energy resources, the characteristics of lighting installations were prepared. The article presents a list of lighting fittings and installations in these communes, with particular degree of replacement of fittings with LED discharge sources. Will be analyzed the cost of using the installed and (planned for modernization) lighting installations, and also the CO2 emission value resulting from the operation of lighting installations.
PL
W artykule przedstawiono analizę potencjalnych możliwości pozyskiwania energii do ładowania samochodów elektrycznych. Obecnie największym problemem rozwoju rynku pojazdów elektrycznych jest brak odpowiedniej infrastruktury do ich ładowania. W związku z tym oprócz budowy nowej infrastruktury należy rozważyć również inne pośrednie metody poprawy efektywności i przepustowości obecnej sieci dystrybucji energii w szczególności w miejscach, gdzie wykorzystywane są samochody elektryczne, czyli ulice miast. Jednym z takich sposobów jest modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez nowoczesne rozwiązania oparte na technologii LED. Zaoszczędzoną w ten sposób energię będzie można wykorzystać do ładowania samochodów elektrycznych. W prezentowanej pracy przedstawiono metody ograniczenia zużycia energii w sieci oświetlenia drogowego oraz przeprowadzono analizę potencjalnych możliwości wykorzystania zaoszczędzonej tam energii elektrycznej do ładowania samochodów elektrycznych. W ramach tej analizy przeprowadzono również oszacowanie kosztów i zwrotu takiej inwestycji.
EN
The article presents an analysis of the potential for deriving energy for electric cars charging. Currently, the biggest problem in the development of the electric vehicle market is associated with the lack of adequate infrastructure that enables their charging. Therefore, in addition to building new infrastructure, we should also consider other indirect methods of improving the efficiency and capacity of the current energy distribution network, in particular in the locations where electric cars are utilized, i.e. city streets. One of such methods can be based on the modernization of street lighting for modern solutions based on LED technology. The energy saved in this way can be used to charge electric cars. The presented work presents methods for reducing energy consumption in the network applied for road lighting and analysis of the potential use of electricity saved there for charging electric cars. As part of this analysis, an estimation of the costs and return of such an investment was also carried out.
PL
Oświetlenie uliczne oparte na lampach wyładowczych, głównie sodowych, jest serwisowane zazwyczaj na podstawie opisu wymaganych parametrów obsługi (takich jak: procent opraw nieświecących, czas usunięcia usterki, zastosowane materiały itd.) oraz ryczałtowej ceny za punkt oświetleniowy. W przeszłości prowadzenie utrzymania oświetlenia ulicznego było raczej proste – wystarczyło posiadać odpowiednią liczbę kilku typów źródeł światła, zapłonników, innych drobnych materiałów oraz podnośnik. Ofertę na takie rozwiązanie można było w łatwy sposób pozyskać z rynku w trybie przetargu. Ponieważ jest już widoczny kres stosowania lamp wyładowczych, nie warto skupiać się nad oceną oraz poprawą tego typu systemu serwisu.
PL
W artykule przedstawiono konkretne aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę przy zlecaniu projektu i odbiorze instalacji oświetlenia ulicznego. Omówiono normy i wymagania dotyczące oświetlenia dróg oraz kwestie doboru opraw do konkretnych parametrów oświetlenia.
PL
W artykule w sposób przeglądowy przedstawiono stosowane sposoby sterowania oświetleniem ulicznym. Wymieniono charakterystyczne cechy poszczególnych rodzajów sterowania oraz ich wpływ na oszczędność energii.
EN
The article show methods of street light control. The features of various types of this control and their impact on energy saving were listed.
PL
Artykuł omawia przepisy prawne oraz wybór klas oświetlenia drogowego.
EN
The article discusses the requirements of regulations for road lighting and selection of lighting classes.
EN
The traditional Street Lighting System (SLS) in Pakistan is based on mercury and sodium-vapor lamps. The individual lamp in SLS consumes 60 W to 600 W from the utility system. This increased power consumption ultimately affects the commercial and residential consumers thereby causing load-shedding during the peak hours. To reduce the power consumption and to shed some load from utility network, solar powered Light Emitting Diode (LED) Street lighting system has been suggested by the ministry of planning and development of Pakistan across the country. The LEDs with an equal luminance of 72 lm/w comparing to 250 W sodium-vapor or mercury lamp consume 100 W. Since the capital cost of installing solar powered LED lighting system is higher than traditional lighting system. But on the long term planning scale, the results are very much promising, resulting in 60% saving of energy. To evaluate the technical and economical feasibility of solar powered street lighting project, this research investigates the performance and installation cost of LEDs based SLS in the urban region of Sindh, Pakistan, with two lanes having pole distance of 30 m. This study shows that the total cost of installing the solar powered LED SLS is 21.25 million PKR and 13.98 million PKR for utility powered LED SLS as compared to 5.48 million PKR for traditional SLS, except electricity charges. On average, the deployed traditional SLS consumes 547,500 kWh/yr. The payback time for suggested solar powered LED lighting system is 5.384 years. The reliability and efficacy of results were assured through HOMER software.
PL
Tradycyjny system oświetlenia ulicznego (SLS) w Pakistanie oparty jest na lampach rtęciowych i sodowych. Poszczególna lampa w systemie SLS zużywa od 60 W do 600 W od systemu uzdatniania. To wzmożone zużycie energii wpływa ostatecznie na konsumentów komercyjnych i mieszkalnych, powodując w ten sposób spadek obciążenia w godzinach szczytu. Aby zmniejszyć zużycie energii i rozładować niektóre obciążenia z sieci energetycznej, zaproponowano ministerstwo planowania i rozwoju Pakistanu w całym kraju, system oświetlenia ulicznego LED emitowanego przez energię słoneczną. Diody LED o tej samej luminancji 72 lm / w w porównaniu do lampy sodowej lub rtęciowej 250 W zużywa 100 W. Ponieważ koszt kapitału zainstalowania systemu oświetlenia LED jest wyższy niż w przypadku tradycyjnego oświetlenia. Jeśli chodzi o długoterminową skalę planowania, wyniki są bardzo obiecujące, co daje 60% oszczędność energii. Aby ocenić techniczną i ekonomiczną wykonalność projektu oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną, przeprowadzono badania dotyczące wydajności i kosztów instalacyjnych lamp SLS w rejonie miejskim Sindh, w Pakistanie, z dwoma pasami o odległości bieguna 30 m. Badanie wykazało, że całkowity koszt zainstalowania zasilanego energią słoneczną LED SLS wynosi 21,25 mln PKR i 13,98 mln PKR dla zasilanych energią elektryczną LED SLS w porównaniu do 5,48 mln PKR dla tradycyjnych SLS, z wyjątkiem opłat elektrycznych. Średnio, wdrożony tradycyjny system SLS zużywa 547 500 kWh rocznie. Czas zwrotu energii dla sugerowanego systemu oświetlenia LED wynosi 5,384 lata. Niezawodność i skuteczność wyników została zapewniona dzięki oprogramowaniu HOMER.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.