Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urządzenia elektroniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Electronics, such as those used in the communication, aerospace and energy domains, often have high reliability requirements. To reduce the development and testing cost of electronics, reliability analysis needs to be incorporated into the design stage. Compared with traditional approaches, the physics of failure (PoF) methodology can better address cost reduction in the design stage. However, there are many difficulties in practical engineering applications, such as processing large amounts of engineering information simultaneously. Therefore, a flexible approach and a software system for assisting designers in developing a reliability analysis based on the PoF method in electronic product design processing are proposed. This approach integrates the PoF method and computer-aided simulation methods, such as CAD, FEM and CFD.The software system integrates functional modules such as product modeling, load-stress analysis and reliability analysis, which can help designers analyze the reliability of electronic products in actual engineering design. This system includes software and hardware that validate the simulation models. Finally, a case study is proposed in which the software system is used to analyze the filter module reliability of an industrial communication system. The results of the analysis indicate that the system can effectively promote reliability and can ensure the accuracy of analysis with high computing efficiency.
PL
Urządzenia elektroniczne, na przykład te używane w łączności, lotnictwie i energetyce, często muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące niezawodności. Aby zmniejszyć koszty rozwoju i testowania tego typu urządzeń, należy opracować metodę analizy niezawodności, którą można wykorzystywać już na etapie projektowania. Metodologia fizyki uszkodzeń (PoF) pozwala, lepiej niż tradycyjne podejścia, rozwiązywać problemy związane z niezawodnością już na etapie powstawania projektu. Jednak jej zastosowanie w praktyce inżynierskiej nastręcza wielu trudności, związanych, między innymi, z koniecznością jednoczesnego przetwarzania dużych ilości informacji inżynieryjnych. W związku z tym, w przedstawionej pracy zaproponowano elastyczne podejście oraz system oprogramowania, które mogą być wykorzystywane przez projektantów do opracowania analizy niezawodności produktu elektronicznego w opaciu o PoF na etapie projektowania. Podejście to stanowi połączenie metody PoF i metod symulacji komputerowej, takich jak CAD, FEM i CFD. System oprogramowania zawiera moduły funkcjonalne, takie jak modelowanie produktu, analiza obciążeń, analiza niezawodności i inne, które mogą wspomagać projektantów w analizie niezawodności projektowanych przez nich produktów elektronicznych. Na system ten, oprócz oprogramowania składa się także sprzęt komputerowy, który służy do walidacji modeli symulacyjnych. W artykule przedstawiono studium przypadku, w którym zaproponowany system oprogramowania wykorzystano do analizy niezawodności modułu filtra wykorzystywanego w systemie łączności przemysłowej. Wyniki analizy pokazują, że opracowane oprogramowanie skutecznie poprawia niezawodność urządzeń jak też zapewnia dokładność analizy przy jednoczesnej wysokiej wydajności obliczeniowej.
PL
Szczur widzi dość słabo i nie odróżnia kolorów. Podczas poruszania się w ciemnych kanałach kanalizacyjnych i w rurach do orientacji służą mu wąsy, którymi ociera się o powierzchnię wewnętrzną przewodów i zbiorników. Szczury nie są głupie. Nie zachowują się tak jak myszy i inne zwierzęta.
3
Content available remote FOMO, HPVS, a może nomofobia?
PL
Wielu dorosłych, a zwłaszcza specjalistów ochrony zdrowia (w tym wzroku), zwraca uwagę na narastający problem, związany z korzystaniem przez dzieci z najnowszych technologii, takich jak smartfony czy tablety i inne coraz nowocześniejsze urządzenia elektroniczne. W kwietniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne, dotyczące czasu, jaki dzieci mogą spędzać z ekranami tych urządzeń [1]. Wynika z nich jasno, że do drugiego roku życia nie powinny mieć z nimi w ogóle kontaktu, a przez kolejne trzy lata może to być maksymalnie godzina dziennie. W maju natomiast World Council of Optometry oraz Brien Holden Vision Institute przeprowadziły tygodniową międzynarodową akcję Myopia Awareness Week, mającą na celu zwiększanie świadomości na temat progresji oraz częstości występowania krótkowzroczności na świecie [2,6].
4
Content available remote Exploitation of electronic devices - selected issues
EN
The paper presents basic issues regarding the operation of the electronic device (ED). Electronic device - is a collection of packages (e.g. integrated circuits, processors, memories, etc.) and (or) passive and active electronic components (e.g. resistors, capacitors, transistors, diodes, etc.) that are related to each other in a functional way. By cooperating with each other, they implement a selected useful function that results from the purpose of a given device. The operation process includes technical, administrative and logistical tasks that are undertaken during the ED's lifetime. The most important goal of all activities is to correctly perform all the functions useful for a given technical object, in this case the ED.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące procesu eksploatacji urządzenia elektronicznego (ue). Urządzenie elektroniczne – to zbiór pakietów (np. układy scalone, procesory, pamięci itd.) i/lub elementów elektronicznych biernych i czynnych (np. rezystory, kondensatory, tranzystory, diody itd.), które są ze sobą powiązane w sposób funkcjonalny. Współdziałając wzajemnie ze sobą, realizują wybraną funkcję użyteczną, która wynika z przeznaczenia danego urządzenia. Proces eksploatacji obejmuje zadania techniczne, administracyjne i logistyczne, które są podejmowane w okresie użytkowania ue. Najistotniejszym celem wszystkich działań jest prawidłowe wykonywanie wszystkich funkcji użytecznych przez dany obiekt techniczny, w tym wypadku ue.
PL
To miał być artykuł na koniec wakacji, ale może dobrze się stało, że napisałem wtedy nieco bardziej rozrywkowy tekst o podróżowaniu. Ten poniżej zmusza do chwili refleksji i wpisuje się w szeroko dyskutowany problem wzrostu zapotrzebowania i spadku wystarczalności surowców mineralnych, a także pogoni za nimi.
EN
The advanced electronic devices used in the safety systems function in a particular environment depending on the facility in which they are installed. Typically, quite diverse operating conditions occur. Thus, the proper functioning of electronic systems depends not only on the reliability of individual components constituting the system, but also on the level of electromagnetic interference that can be generated by external sources. The article presents selected issues related to the impact of electromagnetic interference on electronic safety systems. In this regard, the measurements were taken into account for a facility over which there were two power lines with a 110 kV rated voltage, while a power line with a 220 kV voltage was located in the near (10 m) vicinity. The reliability and operating analysis that takes into account the electromagnetic interference was carried out. It allows to assess various types of solutions that can be implemented in order to minimise the impact of electromagnetic interference on the operation of the electronic safety systems.
PL
Zaawansowane urządzenia elektroniczne stosowane w systemy bezpieczeństwa funkcjonują w określonym środowisku uzależnionym od obiektu w jakim są zainstalowane. Zazwyczaj występują dość zróżnicowane warunki eksploatacyjne. Zatem poprawne funkcjonowanie układów elektronicznych jest uzależnione nie tylko od niezawodności poszczególnych części składowych tworzących system, ale także od poziomu zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą być generowane przez zewnętrzne źródła. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych na elektroniczne systemy bezpieczeństwa. Uwzględniono przy tym pomiary dla obiektu, nad którym przebiegały dwie linie energetyczne o napięciu znamionowym 110 kV, zaś w bliskim (10 m) sąsiedztwie budynku znajdowała się linia o napięciu 220 kV. Została przeprowadzona analiza niezawodnościowo-eksploatacyjna uwzględniająca zakłócenia elektromagnetyczne. Umożliwia to ocenę różnego rodzaju rozwiązań, które mogą być wdrożone w celu zminimalizowania wpływu zakłóceń elekromagnetycznych na funkcjonowanie elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych na systemy telematyki transportu, eksploatowane w różnych warunkach otaczającego środowiska elektromagnetycznego. Zaburzenia elektromagnetyczne zamierzone lub niezamierzone (stacjonarne lub ruchome), występujące na rozległym obszarze transportowym, mogą być przyczyną zakłócenia funkcjonowania tych systemów. Z tego względu bardzo istotne jest przeprowadzenie analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej urządzeń elektronicznych stosowanych w systemach telematyki transportu z uwzględnieniem zakłóceń elektromagnetycznych. Takie podejście zaprezentowano w niniejszym artykule.
EN
The article presents the basic issues related to the infl uence of electromagnetic interference on transport telematics systems. They are operated under diff erent conditions of the surrounding electromagnetic environment. Electromagnetic disturbances occurring over a large transport area, whether intended or unintended (stationary or mobile), can cause disruptions in their functioning. Therefore, it is very important to carry out a reliability and operational analysis of electronic devices used in transportation telematics systems, including electromagnetic interference. This approach is presented in this article.
PL
W artykule przedstawiono architekturę urządzenia elektronicznego do sterowania procesami technologicznymi, wykorzystującą zaawansowane technologie informatyczne stosowane dotychczas na platformach komputerów typu PC. Omówiono główne bloki funkcjonalne konstrukcji takiego urządzenia a także złożoną, wielowarstwową architekturę systemu. Dokonano ogólnej analizy możliwych do zastosowania rozwiązań teleinformatycznych, które pozwalają na realizację wyspecyfikowanego systemu według zakładanej funkcjonalności. Wykonana analiza dotyczy każdej z warstw modelu architektury systemu. Przedstawiono możliwości implementacyjne sytemu wskazując wady i zalety każdej z metod. Określono nakład pracy i możliwe ryzyko wystąpienia zagrożeń w fazie implementacji oraz użytkowania systemu przez docelowego użytkownika.
EN
In the paper the architecture of electronic device designed for technological process control that makes use of advanced information technologies previously implemented on PC platform has been presented. Main functional blocks as well as complex, multilayer system architecture have been described. An analysis has been carried out concerning possible tele-information solutions that could be used for realization of the specified system and its functionalities. The analysis concerned each layer of the system architecture model. Possible implementations of the system have been presented together with their advantages and drawbacks. Workload and risks during implementation phase and usage phase have been determined.
PL
Odpowiednie zabezpieczenia silników elektrycznych zapewnią ochronę, trwałość i bezawaryjną pracę napędów. Nowoczesne zabezpieczenia to urządzenia elektroniczne, które wykorzystują technologie mikroprocesorowe.
EN
Estimation the radio-electronic device’s reliability by the efficiency probability has been research in this paper. The approach based on interval data analysis proposed. Its low calculable complexity in comparing to the known methods has been shown.
PL
Artykuł przedstawia sposób oszacowania bezawaryjnego czasu pracy urządzeń radioelektronicznych. Zaproponowana metoda bazuje na analizie interwałowej charakterystyk wyjściowych urządzeń. W artykule wykazano również niski koszt obliczeniowy prezentowanego podejścia w stosunku do innych metod.
PL
Urządzenia elektroniczne stosowane w systemach niskosygnałowych, ze względu na niską odporność udarową, powinny być dodatkowo chronione za pomocą odpowiednich ograniczników przepięć. Układy przeznaczone do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 61643-21. W artykule opisano wymagania normatywne oraz przykłady ograniczników przepięć.
EN
Electronic equipment used in signal system, because of low surge Immunity, should be protected by proper surge protecting devices. Devices dedicated to reduce overvoltage in telecommunication and signalization networks should meet requirements included in PN-EN 61643-21 standard. In this paper normative requirements and examples of surge protecting devices are presented.
12
PL
W artykule omówiono problematykę projektowania ochrony odgromowej urządzeń elektronicznych znajdujących się w obiektach kolejowych, które są narażone na oddziaływanie zaburzeń elektromagnetycznych o dużej energii. Ochrona obiektu polega na wyposażeniu go w zewnętrzną instalację odgromową, która będzie obejmowała również instalacje radiowe na zewnątrz budynku oraz pełne zabezpieczenie wszystkich urządzeń elektronicznych zainstalowanych wewnątrz obiektu po stronie zasilania. Przedstawiono elementy składowe zewnętrznej instalacji odgromowej oraz zasady jej doboru. Opisano sposób projektowania zewnętrznej instalacji odgromowej uwzględniający obowiązujące wymagania normatywne.
EN
The paper discusses the matters concerning design of lightning protection of electronic systems installed in the railway facilities exposed to high energy electromagnetic disturbances. Protection consists in providing the equipment with external lightning protection that would include also radio systems installed outside a building as well as full protection of all the electronic equipment installed inside a building on the power supply side. Components of the external lightning protection system are presented, as well as the principles of its selection.. Method for design of external lightning protection systems taking legal requirements into consideration is described.
PL
Omówiono, w sposób ogólny, wybrane aspekty praktyczne związane z planowaniem i wykonywaniem laboratoryjnych badań urządzeń elektronicznych na etapie konstrukcji lub produkcji. Rozważane są głównie badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), ale także badania oddziaływań klimatycznych, wytrzymałości mechanicznej i badania bezpieczeństwa użytkowania. Przedstawiono również działalność techniczną i wyposażenie La-boratorium Badawczego w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
EN
The article deals with some practical aspects concerning laboratory tests of electronic equipment at the construction/assembly stage of a prototype or during production process. Electromagnetic compatibility (EMC) tests are considered for the most part, but climatic tests, mechanical resistance tests and electrical safety tests are also taken into account. The Research Laboratory, as a department of Institute of Power Systems Automation Ltd., was introduced in the last place. Its technical activity and test facilities were presented in general.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań pozycji konkurencyjnej producentów i eksporterów wybranych grup towarów wysokiej techniki zaliczanych do specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej, ze szczególnym uwzględnieniem: stanowisk badawczych, przyrządów i urządzeń elektronicznych, maszyn i urządzeń do testowania właściwości metali. Inspirację przygotowania publikacji stanowiły prace badawcze, dotyczące rozwoju metod transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii, zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego PW-004 pn. "Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008", w tym szczególnie temat "Metody kwantyfikacji wytyczonych celów transformacji technologii". Analizą objęto rynek 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej w podziale na bardziej zaawansowane pod względem rozwojowym rynki 15 "starych" krajów członkowskich UE i 12 "nowych" krajów członkowskich, które wstąpiły do UE w roku 2004 i 2007. Pozycja producentów i eksporterów z nowych krajów członkowskich jest jeszcze bardzo słaba, ale na analizowanych rynkach cechuje się tendencją wzrostową. Wszystkie badane rynki charakteryzują się dużym potencjałem rozwojowym w analizowanych latach i dobrymi perspektywami wzrostu wolumenu sprzedaży.
EN
The goal of this paper was to analyse the factors determining the technological competitiveness in the era of the globalisation of the economy and changes in the competitiveness in the market of technology-intensive products, with special reference to electronic instruments and apparatuses, machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of metals. The main factors analysed in the paper include the activity of internationalised enterprises exerting the strongest influence on the dynamic and structure of contemporary international trade in the European internal market. Special attention is paid in the paper to the competitive position of New Members of the EU with special reference to Poland.
17
Content available remote Iskrobezpieczny pirometr RPP-06 GIG do zastosowań w górnictwie
PL
W Głównym Instytucie Górnictwa opracowano kolejny z serii pirometr RPP do zastosowań w górnictwie. W porównaniu do poprzednich wersji, model RPP-06 GIG ma zmodyfikowany układ elektroniczny, jest lżejszy oraz jest łatwiejszy w użytkowaniu. Zmiany w układzie elektronicznym, to zastosowanie nowego detektora z wewnętrzną kompensacją temperatury obudowy oraz wprowadzenie układu podwójnego pierwiastkowania do linearyzacji odczytu. Przeprowadzona została dokładna analiza bezpieczeństwa przeciwwybuchowego dla obudowy, części mechanicznej oraz układu elektronicznego wraz z zasilaniem. Po przeprowadzonych w jednostce notyfikowanej badaniach przyrząd RPP-06 GIG otrzymał zaświadczenie zgodności z Dyrektywą 94/9/WE.
EN
In Główny Instytut Górnictwa (Main Miting Institute) the next pyrometer of the RPP series for application in miting Has been worked out. In comparison with previous versions the model RPP-06 GIG has a modified electronic system, is lighter as well as is easier in use. The changes in electronic system include application of a new detector with the inner temperature compensation of the package and introduction of a binary square rooter system for the read-out linearization. The accurate analysis of the explosion-proof safety has been carried for the housing of the mechanical part and electronic part including power supply. The RPP-6 GIG has got the Certificate of conformity with the Directive 94/9/WE after testing carried out by the notification authority.
PL
W pracy przedstawiono opis linii demontażu sprzętu komputerowego opracowanej w wyniku realizacji projektu celowego zamawianego PCZ-013-26 pt. "Krajowy system zbiórki i utylizacji wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych". Linia zawiera stanowisko do kontroli optycznej i selekcji pakietów elektronicznych, stanowisko do demontażu elementów elektronicznych z płytek drukowanych metodą mechaniczną, testery podzespołów komputerowych oraz system sterowania, integrujący pracę wszystkich urządzeń. Opracowane urządzenia są obecnie w fazie testów.
EN
This paper presents disassembling line for used computers that was designed as a result of a project PCZ-013-26 titled "The nation-wide system of collection and utilization of used electrical and electronic devices". This line consists of optical inspection and PCB selection stand, mechanical disassembly machine for PCBs, testers and control system integrating the operation of all units. The disassembly line is at this moment in a testing phase.
PL
Rosnąca liczba odbiorników energii elektrycznej, stanowiących standardowe wyposażenie pojazdu, stanowi jedną z najważniejszych przyczyn wzrostu zapotrzebowania na moc przesyłaną za pośrednictwem samochodowej instalacji elektrycznej. Dostarczenie większej mocy odbywa się kosztem wzrostu zużycia paliwa i związane jest z powstawaniem dodatkowych strat podczas przesyłu. Jednym ze sposobów pozwalających na poprawę sprawności instalacji elektrycznej pojazdu jest trzykrotne podwyższenie napięcia znamionowego odbiorników i sieci zasilającej z 14 V do 42 V. Przedmiotem publikacji jest analiza korzyści i niedogodności związanych z możliwością wprowadzenia nowego standardu oraz przegląd rozwiązań konstrukcyjnych i projektów nowych norm dotyczących instalacji elektrycznej 42 V, proponowanych przez czołowych producentów pojazdów.
EN
The need for modem electrical equipment in automotive vehicles causes an increase in the required electric power, resulting in additional fuel consumption and conduction losses. A method to improve the efficiency of the automotive electrical system is to change from the conventional 14 V to the three-times higher supply of 42 V. The new 42 V automotive supply system, its configurations, advantages and disadvantages are described. A draft of the new standard is discussed.
PL
Przedstawiono pozytywne i negatywne aspekty związane z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na człowieka oraz na urządzenia elektroniczne. Omówiono wykorzystanie pól elektromagnetycznych m. cz. w terapii zdrowia człowieka, negatywne ich oddziaływanie na żywe organizmy oraz zwrócono uwagę na kompatybilność elektromagnetyczną w zakresie m. cz. podano uzyskane wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez elektryczny sprzęt powszechnego użytku.
EN
The influence of low magnetic fields on whole body’s or its selected parts is given. Electromagnetic radiation may affect on organism in various ways. Depending on the amaoun of absorbed energy is the thermal effects an extra thermal effects: bioelectric, biochemical and bioenergetics. Indications, contraindications for the application of the electromagnetic fields are described. Introduction to electromagnetic compatibility (EMC) in electronic equipments is presented. The measurement results of electric and magnetic fields near of the household electrical equipments are given.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.