Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sektor budowlany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W ramach projektu BUILD UP SKILLS II powstał projekt dokumentu o nazwie: „Strategia podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom”. Artykuł zawiera wyniki analiz, które powstały przy tworzeniu ww. dokumentu, takie jak: ocena zapotrzebowania na pracowników budowlanych realizujących termomodernizację budynków, działania w zakresie zwiększenia udziału kobiet pracujących w budownictwie, działania w zakresie szkolnictwa, finansowanie i monitorowanie proponowanych działań oraz wnioski.
EN
As part of the BUILD UP SKILLS II project, a draft document was created with the title: "Strategy for improving the skills of construction sector employees in the field of energy-saving construction technologies, in particular those used in buildings undergoing major renovations". The article contains the results of the analyzes that were done when creating the above-mentioned. Document, such as: assessment of the demand for construction workers carrying out thermal modernization of buildings, activities to increase the share of women working in construction, activities in the field of education, financing and monitoring of proposed activities and conclusions.
2
Content available Problematyka GOZ w polskim sektorze budowlanym
PL
Filozofia GOZ (gospodarka o obiegu zamkniętym) dotyczy spraw klimatu, środowiska naturalnego i zrównoważonego gospodarowania zasobami. Jest to szczególnie ważne w polskim sektorze budowlanym. W artykule dokonano analizy dostępnej literatury i aktów prawnych oraz skupiono się na definicjach związanych z tym zagadnieniem w celu przeprowadzenia transformacji w kierunku GOZ.
EN
The Circular Economy philosophy concerns climate, natural environment and sustainable management of resources. This is particularly important in the Polish construction sector. The article analyzes the available literature and legal acts and focuses on definitions related to this issue in order to carry out the transformation towards circular economy.
EN
The construction industry is a vital sector that contributes to the economy’s development. On the other hand, it also contributes to the natural environment through emissions and waste. Moreover, the construction industry is under pressure to develop and adopt new technologies, tools and practices. A proper tool for selecting innovation is needed. This paper presents MCDA tool for construction companies, namely the Bellinger method. The proposed tool facilitates decision-making because it helps to choose between alternatives.
PL
Sektor budowlany jest największym konsumentem surowców i energii w Niemczech. Wciąż zbyt wiele cennych i wyczerpujących się zasobów wykorzystuje się w nowych budynkach, a przy rozbiórce obiektów budowlanych materiały pochodzące z recyklingu w obiegu zamkniętym w zasadzie w ogóle nie są ponownie używane.
7
Content available remote Smart Textile for Building and Living
EN
In construction, textiles can be used either for reinforcing the structure or for finishing design. When we talk about function, the interior is no less important than the exterior and architecture of the building. Thus using textiles to reinforce the structure of buildings, textiles often perform a desired function of reinforcing the “finish.” Building textile materials include fibers that are mixed with concrete, fiberglass reinforcement meshes, insulators, etc. Textile architecture covers permanent tensile structures based on polyester or glass fiber fabrics, with polyvinyl chloride (PVC) or polytetrafluoroethylene (PTFE) coating and awnings generally supported by polyester or polyolefin fabrics, with or without coating, especially for gardening. All above topics are covered within this perspective with the experts from the group of smart textiles for building and living within COST Action CA17107 European Network to Connect Research and Innovation Efforts on Advanced Smart Textiles (CONTEXT) [1].
PL
ITB jest członkiem konsorcjum prezentowanego w artykule projektu badawczego pt. Europejskie stanowiska badawcze umożliwiające małym i średnim przedsiębiorstwom sektora budownictwa opracowanie innowacyjnych wyrobów do budowy fasad budynków z wykorzystaniem zharmonizowanych i zmodernizowanych ram technicznych oraz żywych laboratoriów (2021-2026) finansowanego przez Komisję Europejską w programie badawczym Horizon 2020. Projekt ma zapewnić w przyszłości małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) system wsparcia oraz dostęp do ekosystemu innowacji, w tym technicznych platform badawczych, działając jako akcelerator innowacji, który pozwoli MŚP konkurować z dużymi przedsiębiorstwami. Artykuł opisuje uwarunkowania brzegowe realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem szans i barier rozwoju innowacji w Polsce.
EN
ITB is a member of the consortium presented in the article of the research project entitled European test stands enabling small and medium-sized enterprises in the construction sector to develop innovative products for the construction of building facades using harmonized and modernized technical frameworks and living laboratories (2021-2026) financed by the European Commission in the Horizon 2020 research program. Enterprises (SMEs) a support system and access to the innovation ecosystem, including technical research platforms, acting as an innovation accelerator that will allow SMEs to compete with large enterprises. The article describes the boundary conditions of the project implementation with particular emphasis on the opportunities and barriers to the development of innovation in Poland.
EN
Corporate activity diversification is a promising but at the same time risky condition of a company’s adaptation to the business environment. Effectiveness of diversification processes in enterprises may be achieved by research in the following areas: development of methods of internal and external business environment analysis as a basis for diversification decisions; understanding the dependence of the scope and nature of corporate activity diversification on the market situation; providing sciencebased advice for the management of diversified companies, especially large ones; improvement in the methods of diversification measuring so that a complex analysis of the diversification process would become implementable. Based on the study of the Lithuanian construction sector, this paper seeks to provide new insights into the following aspects of corporate activity diversification: preconditions and conditions for deciding on corporate activity diversification; the problem of the scale and nature of diversification; organisational management conditions for the success of diversification projects. Furthermore, an in-depth discussion of the problematic of measuring the achieved level of diversification is offered.
EN
The article aims to show the level of involvement of Polish enterprises from the construction industry in the implementation of CSR programmes, with particular emphasis on environmental protection tasks. The survey, carried out with the use of a questionnaire technique, covered 177 enterprises, including their division into large, medium, and small ones. The survey was carried out using CAVI and PAPI techniques with the use of a proprietary questionnaire form. The results of the research indicate that environmental protection is not a priority CSR area for construction enterprises. The activities undertaken in the field of environmental protection are dominated by those which are directly related to the construction activities conducted. For them, activities going beyond that scope, such as supporting initiatives or promoting pro-ecological behaviour, are much less important. There is a visible difference between large enterprises and entities belonging to the two remaining groups. Large enterprises are more inclined to take universal measures which go beyond their construction site. This indicates their important role as potential creators of good practice, setting behaviour patterns throughout the construction sector.
PL
Celem artykułu jest ukazanie poziomu zaangażowania polskich przedsiębiorstw sektora budowlanego w realizację programów CSR, ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu ochrony środowiska. Badaniem, przeprowadzonym techniką ankietową objęto 177 przedsiębiorstw, z uwzględnieniem ich podziału na jednostki duże, średnie i małe. Badania przeprowadzono technikami CAVI i PAPI z wykorzystaniem autorskiego formularza ankiety. Wyniki badań wskazują, iż ochrona środowiska nie jest dla przedsiębiorstw budowlanych priorytetowym obszarem CSR. Wśród działań podejmowanych z zakresu ochrony środowiska dominują te, które związane są bezpośrednio z prowadzonymi działaniami budowlanymi. Dużo mniejsze znaczenie mają dla nich działania wychodzące poza ten zakres, jak np. wspieranie inicjatyw czy promowanie zachowań proekologicznych. Widoczne jest zróżnicowanie między przedsiębiorstwami dużymi a podmiotami należącymi do dwóch pozostałych grup. Przedsiębiorstwa duże, są bardziej skłonne do podejmowania działań uniwersalnych. Wskazuje to na ich ważną rolę jako potencjalnych kreatorów dobrych praktyk, wyznaczających wzorce zachowań w całym sektorze budowlanym.
EN
The building sector offers the largest potential for a significant reduction of greenhouse gas emissions. Based on own preliminary investigations for the State of Bavaria, a complete renovation of the building envelope of the current residential building stock would result in a reduced demand for final thermal energy for space heating and domestic hot water by about 70 %. The present study analyzes different existing reference buildings and reference methods. Based on a general literature review, specific criteria will be developed for reference models to represent the thermal energy consumption of the residential building stock for the regional domain under investigation. The objective is to represent the building stock with a limited amount of reference buildings. The method for the development of a reference building will be shown exemplarily for one category.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań w zakresie podjętej próby zwartościowania zagrożeń występujących podczas wykonywania robót budowlanych. Próba zwartościowania zagrożeń dokonana została dla dużego przedsięwzięcia budowlanego za pomocą autorskiej metody klasyfikacji, analizy i oceny obserwowanych nieprawidłowości na budowie oraz w ponad 50 firmach podwykonawczych. Firmy te zatrudniały w analizowanym okresie około 600 pracowników. Opisywane badania prowadzono przez dwa miesiące. Zaobserwowano około 400 nieprawidłowości. Każdą z nich subiektywnie oceniono według przyjętej skali trzystopniowej, którą ustalono w zależności od szkodliwości, jakie mogły spowodować wśród pracowników lub otoczenia. Następnie, ze względu na ich charakter, nieprawidłowości podzielono na 16 grup. Opracowano również trzy wskaźniki liczbowe: występowania nieprawidłowości w firmach, ważności nieprawidłowości dla całej budowy, oraz procentowy wskaźnik udziału nieprawidłowości dla całej budowy. Dzięki tak przygotowanym danym wejściowym oraz opracowanym wskaźnikom przedstawiono liczbowo różnice w podejściu poszczególnych firm do problematyki bezpieczeństwa pracy, jak również rozkład istotności poszczególnych nieprawidłowości w zakresie całej budowy. Przyjęte metody opracowane zostały w sposób umożliwiający wykorzystanie ich do badania problemów związanych z bezpieczeństwem na innych budowach realizowanych przy pomocy podwykonawców. Z badań wynika, że stosując odpowiednią politykę zarządzania bezpieczeństwem, można skutecznie poprawić stan bezpieczeństwa na polskich budowach.
EN
The chapter presents the results of the research on the attempt to reduce the risks occurring during the execution of construction works. For example, a large construction project was selected. Attempts to reduce the risk were made by introducing the author's method of elaborating research results. This method was concerned with the classification, analysis and evaluation of observed irregularities on the site and in subcontractors. During the research carried out, the general contractor carried out finishing works with more than 50 subcontractors. These companies employed around 600 employees in the period under review. The study was conducted for two months. About 400 abnormalities were observed. Each of the abnormalities was subjectively assessed. This was done in accordance with the three-step scale accepted by the authors. This scale were established according to the harm that the observed irregularities could cause among employees or the environment. Then, due to their nature, these abnormalities were divided into 16 groups. Three indicators have been developed for the evaluation: the incidence of irregularities, the irregularity index for the whole construction, the percentage of irregularities for the whole construction. With the input data prepared and the indicators developed, numerical differences in the approach of individual companies to the problem of occupational safety, as well as the distribution of the significance of individual irregularities in the whole construction, are presented. The adopted methods have been developed in such a way that they can be used to investigate safety issues on other constructions with the help of subcontractors. Research shows that using appropriate occupational safety management policy, you can effectively improve the safety of Polish construction.
14
PL
Rzeczoznawstwo jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych form działalności w budownictwie. Bezpieczne utrzymanie obiektów istniejących i nowo budowanych, często o bardzo skomplikowanej konstrukcji, a także z zastosowaniem najnowszych technologii stawiają przed rzeczoznawstwem coraz to poważniejsze i bardziej odpowiedzialne zadania. Rzeczoznawcy powoływani są do opiniowania trudnych problemów technicznych w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz z zasady biorą udział w ocenie przyczyn i skutków zagrożeń, katastrof i awarii obiektów budowlanych, w tym spowodowanych „siłami natury”.
EN
Surveying is one of the most responsible forms of activity in the construction industry. Safe maintenance of existing and newly built facilities, which often have very complicated constructions and make use of the latest technologies, pose more and more serious and responsible tasks for the surveyor. Surveyors are appointed to give opinions on difficult technical problems in the design, construction and use of building facilities and they tend to be involved in assessment of causes and effects of hazards, disasters and breakdowns of construction works, including those caused by the „forces of nature”.
EN
The article deals with issues connected with the construction activity in Poland and the EU. The socio-economic development of countries depends on investment activities. Because of this, the construction sector which can attract investments, is widely regarded as one of the fundamental pillars of the economy. The growing demands for high quality construction products – with particular emphasis on their aesthetic and quality, as well as the dynamic technological progress – contribute to the increase in the complexity of the construction activities. This is visible among others in the area of organization and technology. The companies that are worried about the quality of their products and wishing to get a suitable place on the market are trying to get the appropriate marks and certificates confirming it.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka technologii obróbki materiałów budowlanych CNC i porównanie jej z technologią obróbki konwencjonalnej. W artykule omówiono ogólny zarys technologii CNC ze szczególnym wyróżnieniem jej podstawowych zalet i wad oraz przedstawiono wyniki krótkiej analizy porównawczej dotyczącej norm czasu pracy na wykonanie montażu drewnianych elementów konstrukcji dachów budynków lub konstrukcji zwykłych z drewna klejonego warstwowo (GL ), obrabianego w technologii CNC oraz litego drewna tartacznego, przy założeniu ręcznej obróbki drewna sposobem tradycyjnym (konwencjonalnym).
EN
The aim of this article is a description of CNC construction materials processing technology and compare it with conventional processing technology. This article discusses an overview of the CNC technology with a special distinction of its main advantages and disadvantages, and presents the results of a brief comparative analysis of working time norms for the assembly of structural elements of roofs of glued laminated timber (GL ) of buildings or normal construction, which were processed in the CNC technology and full edged sawn timber, assuming manual wood processing in conventional method.
PL
Budownictwo jest najbardziej wypadkowym sektorem gospodarki. W związku z tym niezwykle ważne jest przestrzeganie uregulowań z zakresu BHP. W pracy zbadano, jaka jest świadomość ich znaczenia wśród pracowników budowlanych. Przeprowadzono badania ankietowe wśród 200 zatrudnionych. Uzyskane wyniki pokazują, że pracownicy doceniają znaczenie przepisów BHP, jednakże nie zawsze, w sposób świadomy się do nich stosują.
EN
Construction is the most-accident sector of the economy. Therefore, it is extremely important to comply with health and safety regulations. In this paper we examined the awareness of their importance among construction workers. Questionnaire surveys were carried out among 200 employees. The obtained results show that employees appreciate the importance of health and safety regulations, however, they do not always consciously apply them.
18
Content available remote Coraz większy deficyt pracowników w zawodach budowlanych
PL
W artykule omówione zostały główne czynniki wpływające na kształtowanie marketingowej kategorii produktów w sektorze budowlanym, wynikające z podstawowych obszarów, odnoszących się do warunków marketingowych i logistycznych. Badania te są podstawą do dalszego formułowania warunków tworzenia kategorii produktów, a następnie do budowania logistyczno - marketingowej strategii zarządzania kategoriami.
EN
The article discuss the main factors affecting the evolution of marketing product categories in the construction sector, arising from the core areas, relating to the conditions of marketing and logistics. These studies are the basis for the further conditions creating product categories, and then to build a logistics and marketing aspects of category management strategy.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.