Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  work time
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Ile zarabiał inżynier w 2019 roku?
PL
Jawność wynagrodzeń przynosi szereg korzyści zarówno dla kadry inżynierskiej, jak również pracodawców i branży budowlanej jako systemu. Ważne jest, aby aktualne pobory inżynierów nie były analizowane jedynie na podstawie ofert pracy, ale również przy wykorzystaniu faktycznych danych otrzymanych od pracowników. W niniejszym artykule przeanalizowano informacje otrzymane od blisko 2500 inżynierów budownictwa. Dzięki tak szerokiemu podejściu do zagadnienia możliwe było przeanalizowanie zarobków w zależności od stanowiska, specjalności, doświadczenia w branży, liczby godzin przepracowanych w tygodniu oraz lokalizacji pracy.
EN
Open salary gives a number of benefits, both for engineering staff as well as employers and the construction industry as a system. It is important that the current salary of engineers is not only analyzed on the basis of job offers, but also using actual data received from employees. In this paper, information received from nearly 2,500 civil engineers was analyzed. Thanks to such a broad approach to the issue, it was possible to analyze earnings depending on the position, specialty, industry experience, weekly hours worked and location of work.
PL
W artykule dokonano analizy wybranych wskaźników służących do oceny efektywności pracy wielkiego pieca. Wybrano takie wskaźniki, które pozwoliły ocenić efektywność wykorzystania czasu urządzenia oraz ilości otrzymywanego produktu gotowego. Analiza została przeprowadzona dla jednego z wielkich pieców działających w Polsce, a swym zakresem objęła jeden rok kalendarzowy. Dokonano również analizy czynników wpływających na obniżenie efektywności urządzenia.
EN
The analysis of selected indicators of blast furnace operation efficiency was presented in the paper. Indicators, that were selected, allowed to access the efficiency of operating time of blast furnace and the quantity of production. The analysis was carried out for one of blast furnaces operating in Poland and covered one calendar year. Then, the analysis of factors influencing the reduction of efficiency of blast furnace was made.
PL
W pracy zostały poruszone podstawowe zagadnienia związane z tematyką zarządzania czasem pracy. Celem pracy było ustalenie zmian w procesie gospodarowania czasem pracy w ujęciu sektorowym. Na podstawie danych statystycznych wykonano analizę wykorzystania czasu pracy w krajowym sektorze hutniczym. Zakresem analizy objęto gospodarowanie czasem pracy i ustalenie przyczyn czasu nieprzepracowanego. Okres analizy to przed i po restrukturyzacji przemysłu.
EN
The article presents some problems of time management in the company.The analysis of time management has been cerried out for steel industry in Poland. In the article information about working time and wasted time is presented. The analysis has been carried out on the basis of the data from before and after the restructuring process.
PL
Artykuł prezentuje wyniki symulacji komputerowych zużycia energii ciągnika PCA-1 i dla dwóch wariantów pracy lokomotywy górniczej typu Lda-12K-EMA: transport urobku oraz transport materiałów. Zużycie energii wyznaczono uwzględniając sprawność układu napędowego. Uzyskane wyniki umożliwiają oszacowanie czasu pracy tych maszyn górniczych w odniesieniu do stanu naładowania baterii akumulatorów.
EN
Computer simulations of energy consumption of suspended drivetrain PCA-1 and for two variants of operation of Lda-12K-EMA locomotive i.e. transportation of run-of-mine and transportation of people are presented. Energy consumption was calculated taking into account efficiency of the driving system. The results enable assessment of operational time of the mining machines from the state of full charged batteries to their discharge.
PL
Artykuł jest analizą gospodarowania czasem pracy w przemyśle hutniczym. Publikacja powstała na podstawie danych statystycznych za lata 2000−2015, udostępnionych przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. Zakresem analizy objęto nominalny i rzeczywisty czas pracy w badanym przemyśle. W publikacji zaprezentowano zmiany w gospodarowaniu czasem pracy na podstawie wybranych wskaźników produktywności pracy.
EN
The article presents the analysis of work time management in steel industry. The analysis was realized on the statistic data from 2000 to 2015 (information from Polish Steel Association). In the analysis changes in potential and reality worked time in steel industry were presented. The key element of the analysis were productivity indexes.
7
Content available Odpoczynek w pracy kierowcy zawodowego
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące kierowców zawodowych odnoszące się do sposobu pracy, systemów bezpieczeństwa, czasu prowadzenia i czasu odpoczynku kierowcy. Badania ankietowe przeprowadzono na grupie kierowców samochodów ciężarowych będących w innym wieku, mających zróżnicowany staż pracy w zawodzie kierowcy oraz wykonujących przewozy krajowe i międzynarodowe. Badania zostały przeprowadzone wśród kierowców aktywnych zawodowo, dotyczyły one głównie respektowania norm czasu pracy kierowcy i wykorzystania przerw w pracy w codziennej praktyce. Uzyskane wyniki obrazują w jakim stopniu nieprzestrzegane są przepisy odnoszące się do norm czasu pracy kierowców.
EN
This paper presents the study of occupational drivers in terms of their working style, safety systems, driving and rest periods. A questionnaire survey on a group of truck drivers in different age, with varied work experience in the profession of driver, performing domestic and international transport was carried out. The research was conducted among working professional drivers. They mainly concerned the driver's working time and the use of breaks at work in everyday practice. The results show degree of non-compliance of regulations relating to the drivers' working time.
8
Content available Determinanty ergonomicznej pracy kobiet
PL
Celem pracy jest przeanalizowane wybranych determinant ergonomicznej pracy kobiet, w porównaniu do odpowiednio zatrudnianych mężczyzn oraz wskazanie kierunków usprawnień. Należy zauważyć, że zakres pracy wykonywanej przez kobiety w większości przypadków różni się od pracy zlecanej mężczyznom. Wśród kobiet charakteryzujących się wyższym wykształceniem, wskaźnik zatrudnienia jest znacznie mniejszy niż mężczyzn. Kobiety podejmują pracę przede wszystkim lekką, średnio ciężką, natomiast ciężką i średnio ciężką wykonują mężczyźni. W analizie zatrudnienia, zwrócono również uwagę na dyskryminację kobiet. Obecnie dostrzega się za to wzrost wskaźnika aktywności zawodowej zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Czas pracy oraz zakres i sposób zlecanych czynności pracującym zawodowo kobietom, a zwłaszcza samotnie wychowującym dzieci powinien być ściśle dostosowywany do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych, co powinno być zgodne z zasadami ergonomii.
EN
The paper analyzed the selected determinantas of ergonomics work related to employ the women, compared to men employed respectively. It should be noted that the scope of work performed by women in most cases is different from the work for men. Among women with higher education, the employment rate is much lower than for men. Women take mainly light and medium duty, while men do the hard and medium-hard work. Analysis of employment also focuses attention on discrimination against women. Currently, there is an increase in professional activity among both women and men. Working time, the scope and manner of tasks entrusted to working women, especially single parents, should be closely tailored to their needs and psycho-physical capabilities which should be consistent with the principles of ergonomics.
10
EN
The article presents the results of research into the time of work of maintenance department employees in a selected production plant. The measurements have been taken for three selected employees during 9 working days. Major activities performed by the employees have been identified and classified in three basic groups: the effective time devoted to daily duties connected with technical means maintenance, the auxiliary time which involves preparatory and administrative works as well as the ineffective time during which the employees undertook activities not related to the performed work. Among the ineffective and auxiliary activities the longest lasting ones have been specified. By means of the 5Why Method the causes responsible for the occurrence of major ineffective and auxiliary activities have been identified. As a result of the conducted analysis, corrective measures aimed at shortening the time of these activities have been identified, which should contribute to the improvement of maintenance department employees’ work effectiveness.
PL
W oparciu o skrócone próby pełzania wyznaczono charakterystyki wytrzymałości na pełzanie materiału obwodowych złącz spawanych wykonanych z wysokochromowej stali X20CrMoV121. Na ich podstawie z wykorzystaniem zależności parametrycznej Larson-Millera wyznaczono charakterystyki wytrzymałości na pełzanie. Charakterystyki te umożliwiają dobre oszacowanie trwałości resztkowej i resztkowej trwałości rozporządzalnej dla różnych poziomów naprężeń roboczych ?r w zakresie roboczych temperatur pracy Tr. Uzyskane wyniki badań są weryfikowane wynikami długotrwałych prób pełzania, które winne być prowadzone przez minimum kilka lat.
EN
Based on the abridged creep tests, the creep strength characteristics of the material of circumferential welded joints made from X20CrMoV121 high-chromium steel were determined. On their basis the creep strength characteristics were determined using the Larson-Miller parametric relationship. These characteristics allow good evaluation of residual life and disposable residual life for various levels of working stresses ?r within the range of working temperatures Tr. The obtained results are verified by the results of long-term creep tests, which should be conducted for at least a few days.
12
EN
The initial analysis of the work of the automated guided vehicle (AGV) in the assembly line was conducted. The method of defining a number of cells operated by one AGV was described. The method of the calculation of the optimal movement route and the stop spot in the initial setting was indicated. The formulas enabling to calculate the indicators of ways of the line functioning for various numbers of tasks were presented.
PL
W artykule przeprowadzono wstępną analizę pracy wózka sterowanego automatycznie. Opisano metodę określenia liczby komórek obsługiwanych przez jeden wózek. Wskazano sposób obliczenia optymalnej trasy ruchu i miejsca postoju w położeniu wyjściowym. Zamieszczono wzory do obliczenia współczynników funkcjonowania linii przy różnych ilościach zadań.
PL
Od 1990 r. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie (EUROFUND) bada warunki pracy w krajach Unii Europejskiej. Badania prowadzone są na podstawie subiektywnej oceny narażenia zawodowego, a dzięki jednolitemu metodologicznie podejściu możliwe jest porównywanie jego wyników w poszczególnych krajach unijnych. Europejskie Badanie Warunków Pracy jest powtarzane cyklicznie co 5 lat, a jego ostatnia edycja odbyła się w roku 2010. W artykule omówiono wybrane wyniki tego badania.
EN
Since 1990 the European Foundation for the lmprovement of Living and Working Conditions (EUROFUND) has been carrying out research on working conditions in the European Union. Thanks to a unified methodological approach the results of the survey, based on self-reported occupational exposure, are comparable among European Union countries. The European Working Conditions Survey is repeated every 5 years; its latest edition took place in 2010. The following article aims to present selected aspects of the Survey.
PL
W artykule przedstawiono niektóre aspekty organizacji pracy tymczasowej, koncentrując się przede wszystkim na tych, które wymagają zmian w przepisach lub podjęcia dyskusji na temat ewentualnych zmian (łac. de lege ferenda – dosł. "o ustawie, która ma być uchwalona"). Przedstawione wnioski w zakresie zmian w regulacjach dotyczących pracy tymczasowej jedynie w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalają zwrócić uwagę na fakt, że również w innych obszarach będą dokonywane zmiany zmierzające do udoskonalania tej formy zatrudnienia w kierunku zapewnienia lepszej ochrony pracownikom tymczasowym.
EN
This article describes some aspects of temporary work organization, covering first and foremost the ones requiring changes in the rules of law or a discussion of such changes (Latin de lege ferenda- "on the bill of law that is about to be passed"). The condusions on changes in acts of law related to temporary occupation, in connection with occupational safety and health only, prove that some changes will be made in other areas of law to improve such employment to provide better security to workers.
15
Content available remote Badanie pracochłonności montażu kokpitu do samochodu wielozadaniowego
EN
The work contains an overview of five major methods used in research on work time: chronometrie studies, photography of work day, Methods Time Measurement (MTM), Maynard Operation Sequence Technique (MOST) and Work-Factor. The results of time measurement conducted with use of the aforementioned methods were compared on the basis of literature and self-done examination. The summary includes application values of each of these methods for the industrial practice.
PL
Zobowiązania przyjęte przez Polskę wobec Unii Europejskiej w zakresie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w łącznym bilansie energii, szczególnie zaś udział celowych upraw roślin energetycznych w ilości spalanej biomasy, oznacza włączenie do upraw rolnych znacznych areałów szybko rotujących roślin energetycznych, w tym wierzby krzewiastej (Salix viminalis). Efektywne pozyskanie powstałej biomasy oznacza konieczność wprowadzenia mechanizacji na wszystkich etapach uprawy roślin. W cyklu produkcyjnym wierzby największa pracochłonność wiąże się z jej zbiorem i rozdrobnieniem. W Polsce i innych krajach europejskich pracuje kilka rodzajów maszyn (kombajnów) do jednofazowego zbioru roślin z jednoczesnym ich rozdrobnieniem. W celu oceny efektywności ich pracy poddano obserwacji maszyny pracujące w okresach zbioru w ostatnich trzech latach. W wyniku przeprowadzonych badań określono, że stopień efektywnego wykorzystania czasu pracy kombajnów (tg/tpr) wynosił 73%, a rzeczywista wydajność robocza wynosiła 0,4*ha*h-1. Na czas nieefektywny składały się głównie przerwy wynikające z przyczyn logistycznych i wynosiły 6% czasu pracy (too/tp) oraz prowadzonych napraw bieżących, odpowiednio 8% (tot/tpr). Łączne jednostkowe koszty pracy kombajny przekraczały kwotę 900 zł*ha-1.
EN
Poland's obligations to the EU, concerning the share of energy from renewable sources in the overall energy balance, in particular the share of proper energy crops in the amount of burned biomass, mean the including to agricultural cropping quite large areas of fast rotating energy plants, the basket willow (Salix viminalis) including. Effective gaining of growing biomass creates the need to substitute manpower with mechanized work at all stages of plant cultivation. Under Polish conditions the basket willow plays the main role among the plants grown for energy biomass. In its production cycle harvesting and chipping are the most time-consuming processes. There are a few types of available machines for single-phase harvesting and chipping of energy crops. In order to evaluate their efficiency the machines were observed during last three seasons. As a final research result the degree of effective use of harvesters was defined, as well as their real working efficiency and rate of down-times. Reasons of the down-times and inefficient use of work time were identified as well.
PL
W artykule zaprezentowano dane wskazujące na to, że długi czas pracy stanowi zagrożenie dla wydajności i zdrowia psychicznego pracowników, a także istotnie pogarsza jakość ich życia. Zmęczenie wywołane zbyt długim czasem pracy zwiększa ryzyko wypadków przez upośledzenie takich sprawności psychofizycznych, jak umiejętność koncentracji i podzielność uwagi, przetwarzanie informacji, w tym podejmowanie szybkich decyzji. Osoby pracujące więcej niż 8 godzin dziennie w dłuższym okresie skarżą się na stres, depresję i lęk. Mają ponadto trudności w pogodzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi, zachowaniem dobrych relacji społecznych, często nadużywają alkoholu, substancji pobudzających, mają skłonności do przybierania na wadze, unikają aktywności fizycznej. Zwiększenie zakresu kontroli pracowników nad czasem swojej pracy byłoby być może szansą ograniczenia tych negatywnych skutków bez konieczności istotnego skracania czasu pracy.
EN
The paper presents data on how long working hours are a risk factor for workers' efficiency and psychological health as well as for their quality of life. Fatigue caused by excessive working hours increases accident risk through deteriorating such psychophysical capacities as concentration, attention and cognitive processing including quick decision making. Workers who work over 8 hours a day for a long period of time complain of stress, depression and anxiety. Moreover, the have difficulties in balancing their work and family life, and in maintaining good social relations. They often overuse alcohol and other stimulating substances, and are prone to gaining weight and avoiding physical activity. Increasing workers' control over their working time might limit the those negative consequences without the necessity to significantly reduce their working hours
18
Content available Długi czas pracy a zdrowie fizyczne pracowników
PL
Czas pracy w Polsce należy do najdłuższych w Europie. Jakie mogą być tego skutki dla zdrowia pracowników. Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano dokonując przeglądu istniejących w literaturze badań na ten temat. Wskazują one jednoznacznie na to, że długi czas pracy jest związany z istotnym pogorszeniem się wskaźników układów krążenia, mięśniowo-szkieletowego oraz odpornościowego.
EN
Working time in Poland is one of the longest in Europe. What can be its effects on workers' health? An attempt has been made to answer this question by reviewing existing research on that problem. The relationship between long working hours and a significant deterioration in cardiovascular, immunological and musculoskeletal indices has thus been confirmed.
PL
W artykule przedstawiono metodę ustalenia czasu pracy kierowcy taxi w wybranej korporacji. Określono czas jego pracy i odpoczynku w okresie wybranych trzech miesięcy. Dokonano analizy wpływu czasu pracy kierowcy taxi na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
EN
This article presents the method of determining the work time of taxi driver in a chosen corporation. There is defined his work time and rest time in a chosen period of three months. There is conducted an analysis of the influence of driver's work time on a safety condition in road traffic.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.