Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  azotyny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Fosfor jest podstawowym składnikiem białek i szkieletów kręgowców, uczestniczy w przemianach cukrów oraz tłuszczy. Organizm człowieka zawiera 1 kg fosforu, z czego 75% jego ilości znajduje się w kościach i zębach. Uczestniczy w procesach regulacji reakcji biochemicznych zachodzących w komórce (fosforylacji), pełni funkcję bufora utrzymującego stałe pH we krwi i w moczu. Fosfor jest związkiem biogennym, którego obecność w środowisku wodnym powoduje proces eutrofizacji przez wzrost fitoplanktonu, odtlenienie wody, wzrost mętności i zawartości siarkowodoru, prowadząc w konsekwencji do śmierci większych organizmów wodnych, na przykład ryb.
PL
Zaprezentowano możliwość wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zawartości azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych w funkcji jego różnych postaci występujących w odpływie z oczyszczalni ścieków. W badaniach zastosowano dane z lat 2010–2016, zawierające pomiary zawartości związków azotu w ściekach odpływających z oczyszczalni obsługującej aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 100000. Zbiór danych wejściowych został wstępnie poddany analizie skupień i następnie wykorzystany do trenowania sieci neuronowej w postaci perceptronu wielowarstwowego. Na podstawie uzyskanych symulacji stwierdzono, że najmniejsze wartości błędów prognozy ilosci azotu ogólnego (2÷3%) uzyskano w wariancie, gdy jego wartość była funkcją wszystkich postaci azotu występujących w oczyszczonych ściekach. W przypadku modelu wykorzystującego jedynie dane o zawartości azotu nieorganicznego oraz azotanów otrzymane wyniki symulacji niewiele różniły się od wartości rzeczywistych, na co wskazuje bardzo duża wartość współczynnika korelacji (>97%). Wartość średniego błędu bezwzględnego w tym przypadku zwiększyła się tylko o około 4 punkty procentowe do wartości 6,2% (proces uczenia) oraz 6,9% (proces testowania/walidacji) w stosunku do symulacji wykorzystującej wszystkie postacie azotu w ściekach.
EN
Potential application of artifi cial neural networks (ANN) to forecast total nitrogen content (TNC) in treated wastewater was presented as a function of selected nitrogen forms present in the secondary effl uent. The analyzed data from the period of 2010–2016 covered measurements of the nitrogen content in the effl uent from the treatment plant servicing agglomeration with a population equivalent of more than 100,000. The input data set was initially subjected to cluster analysis and then, used to train a neural network in the form of a multilayer perceptron (MLP). The simulations demonstrated that the smallest error values for the forecast of TNC (2–3%) were obtained for the variant, the value of which was a function of all the forms of nitrogen present in the secondary effl uent. For the total nitrogen model based on inorganic nitrogen and nitrates data only, the simulation results did not differ signifi cantly from the actual values, as indicated by a very high correlation coeffi cient (over 97%). In this case, the value of the mean absolute error increased only by nearly 4% to 6.2% (learning process) or 6.9% (testing/validation process), compared to the simulation based on all the nitrogen forms in the sewage.
3
Content available remote Distribution of nitrogen compounds in important sections of sugar beets
EN
In literature the beet is often described as consisting of the following technologically important sections: crown, root and tail. The aim of the study was to determine the distribution of nitrogen compounds in the technologically important beet sections of untopped sugar beets with particular emphasis on the content of nitrate and nitrite. The Finezja sugar beet variety had been collected from the clamps in one of the Polish sugar factories in October during 2013/2014 campaign. The untopped sugar beets were divided into three sections: crown, root and tail. The content of total amount of nitrogen, proteinaceous nitrogen, α-amino nitrogen, the sum of the amide and ammonia nitrogen, nitrates and nitrite in these sections were determined. Although the crown of the sugar beet represented only 14.7% of it mass, this section contained on average 30% of the total quantity of α-amino acids as well as amide and ammonia nitrogen.This section contained approximately 77% of the total quantity of nitrate and 88% of nitrite. Untopped sugar beets would introduce much higher amounts of nitrogen compounds in comparison to topped raw material.
PL
Analizie statystycznej poddano zawartość azotu amonowego, azotynów, azotanów, ortofosforanów i fosforu ogólnego w wodzie Jeziora Goczałkowickiego w latach 1994-2009. Wyodrębniono grupę punktów pomiarowych usytuowanych przy powierzchni lustra wody oraz grupę punktów pomiarowych usytuowanych na głębokościach 2 m i 6 m. Za pomocą testu równości średnich sprawdzono, że wartości wskaźników jakości wody na różnej głębokości podczas zakwitu okrzemek, sinic lub zielenic różniły się od wartości tych wskaźników w czasie braku zakwitu. W przypadku wody pobranej z powierzchni istotne różnice wartości podczas zakwitu i jego braku wykazały azot amonowy, azotyny i azotany. Stwierdzono, że większość wskaźników jakości wody miała istotne sezonowe zróżnicowanie, a jedynie azot amonowy i azotyny nie wykazywały istotnych zmian ze względu na porę roku. Wykazano również, że zakwit fitoplanktonu wpływał na związki korelacyjne pomiędzy badanymi wskaźnikami jakości wody. W wielu przypadkach nieistotne wartości współczynnika korelacji Spearmena przy braku zakwitu były istotne podczas zakwitu.
EN
Statistical relations between the water quality parameters were determined based on the analysis of ammonia nitrogen, nitrite, nitrate, orthophosphate and total phosphorus concentrations observed in Lake Goczalkowickie (impounding reservoir) over the period of 1994-2009. Measuring stations were divided into two groups: those located on the surface of the lake water and those situated at the depth of 2 m and 6 m. The mean value equality test verified that at either of the two depths the values of the water quality parameters measured during blooms of diatoms, cyanobacteria and green algae were different from the values of these parameters measured over the period with-out blooms. When water samples were taken from the surface of the lake, significant differences in the values measured during blooms and the lack thereof were observed with ammonia nitrogen, nitrites and nitrates. The water quality parameters examined exhibited significant differences in their seasonal patterns, except ammonia nitrogen and nitrites, which did not show any significant seasonal variations. The study revealed that phytoplankton bloom affected the correlation between the water quality parameters tested. In many instances, Spearman correlation coefficient values that were insignificant in the absence of blooms became significant when blooms were present.
PL
W artykule przedstawiono problem związany z występowaniem azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Polski. Ich zmienność i różnorodność zależy od wielu czynników m.in. warunków geologicznych na danym terenie, gospodarki komunalnej i odpadami, sposobu i zasięgu stosowania nawozów rolniczych, emisji związków azotowych przez zakłady przemysłowe i rozwoju transportu. Przemiany zawartych w wodzie przeznaczonej do spożycia związków azotowych, zachodzące w trakcie jej dystrybucji w sieci przesyłowej mogą niekorzystnie wpływać na finalną jakość wody, zarówno bezpośrednio poprzez wzrost stężenia azotanów i azotynów, jak i pośrednio w wyniku będących następstwem tego procesu zmian w jakości wody. Podstawą przeprowadzonej w artykule oceny zawartości azotanów i azotynów w pobranych próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Polsce były wyniki analiz gromadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) w latach 2008 i 2009 w ramach sprawowanego przez nią nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia. Wyniki badań pozyskano z krajowej bazy danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Analiza danych wykazała, że w ponad 97% badanych próbek wody na zawartość azotanów i azotynów w ocenianym okresie, woda przeznaczona do spożycia spełniała wymagania prawnie określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Najwięcej przekroczeń związanych z występowaniem azotanów i azotynów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi odnotowano na obszarze województwa zachodniopomorskiego (4,9%), wielkopolskiego (3,6%), lubuskiego (3,4%), opolskiego (3,3%) oraz łódzkiego (3,1%). Najmniej problemów z występowaniem ponadnormatywnych wartości jonów azotanowych i azotynowych miały województwa podlaskie (1,3%), małopolskie i świętokrzyskie (po 1,6%).
EN
The article presents main problems with nitrate and nitrite occurrence in water intended for human consumption in Poland. Variability and diversity of their occurrence depends on many conditions like geological conditions of the area, public utilities, way and range of fertilizers application, nitric compounds emission from industrial production and transport development. Transformation of nitric compounds in water intended for human consumption during its distribution can have negative impact on water quality directly through increase of nitrate and nitrite concentrations, as well as indirectly due to changes in water quality as a result of that process. Evaluation of nitrate and nitrite concentrations in water samples in Poland was done on the basis of data from state water quality monitoring held by State Sanitary Inspection. Analyzed data covered results from two years period (2008 and 2009). Data analysis shows that 97% of water samples from 2008 and 2009 met the requirements of the ordinance of the Ministry of Health on the quality of water intended for human consumption, referring to nitrate and nitrite concentrations. Exceeded nitrate and nitrite concentrations in drinking water were observed in most cases in zachodniopomorskie (4,9%), wielkopolskie (3,6%), lubuskie (3,4%), opolskie (3,3%) and łódzkie (3,1%) voivodships. In the voivodships podlaskie (1,3%), małopolskie and świętokrzyskie (1,6%) nitrate and nitrite concentrations were rarely exceeded.
PL
W pracy określono wpływ długości okresu przechowywania na kształtowanie się zawartości azotanów, azotynów i metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć) w bulwach ziemniaka. Przyjęto sześciomiesięczny okres przechowywania oraz następujące odmiany ziemniaków: Vineta, Velox, Rosara, Satina, Felka Bona, Irga i Ibis. Stwierdzono istotny wpływ odmiany na poziom azotanów, azotynów i suchej masy w bulwach ziemniaka. Natomiast wpływ długości okresu przechowywania okazał się statystycznie nieistotny w odniesieniu do wszystkich przebadanych czynników. Zawartość w bulwach badanych składników nie przekracza poziomu dopuszczonego normami a zatem spełniają one wymagania jakie musi spełnić pod tym względem ziemniak konsumpcyjny. Długotrwałe przechowywanie nie ma wpływu na zmianę poziomu ich zawartości.
EN
The paper determines the effect of storage period duration on content of nitrates, nitrites and heavy metals (lead, cadmium, mercury) in potato tubers. Six-month storage period was used and the following potato varieties were taken: Vineta, Velox, Rosara, Satina, Felka Bona, Irga and Ibis. Potato variety proved to have considerable effect on the level of nitrates, nitrites and dry matter in potato tubers. On the other hand, the research proved that the impact of storage period duration was statistically negligible as regards all studied factors. Content of analysed components in potato tubers does not exceed level permitted in applicable standards, and thus requirements specified in this regard for consumable potatoes are fulfilled.
7
EN
In some areas of the United States (US), asthma prevalence has reached historically unprecedented highs. Three peer-reviewed studies in New York City found prevalence rates among children from 25% to 39%. That is not true in all places. For example, prevalence in Miami, Florida , was estimated to be only 6-10%. A recent study in major cities in Georgia found only 8.5%. One study in California found asthma prevalence was unrelated to local concentrations of criterion pollutants. In the US, all criterion pollutants, including PM2.5, show a downward trend over the last two decades. These facts argue against any significant influence of criterion pollutants in this crisis.These facts suggest that an unrecognized ambient pollutant may be the cause. One important study in southern California in mid-summer measured pulmonary function in children as it was related to outdoor ozone pollution. They found a negative association: higher levels of ozone were associated with improved respiratory function. We call this a "Paradoxical Ozone Association" (POA). Further evidence for a POA appears in seven other studies in Los Angeles, London, Scotland, and southeastern Canada.One plausible explanation for these observations would be the production of methyl nitrite (MN) as an exhaust product of MTBE in gasoline. Unlike ozone, MN is rapidly destroyed by sunlight. All of the POA studies were done in regions with significant methyl ether in gasoline. This explanation is strengthened by the observation that a POA has not been seen in regions without ether in gasoline.A previous AWMA paper proposed a plausible chemical model predicting that MTBE in gasoline will create MN in the exhaust. MN is highly toxic and closely related alkyl nitrites are known to induce respiratory sensitivity in humans. Funding to measure MN has not been available.
8
Content available remote Ocena dziennego pobrania azotanów z wyrobami mięsnymi i wodą pitną
PL
Przetwory mięsne i woda należą, oprócz owoców i warzyw, do głównych źródeł azotanów(V) i azotanów(HI) [azotynów] w codziennej diecie. Obecność tych związków w żywności jest niebezpieczna dla zdrowia, szczególnie niemowląt, dlatego ich dzienne pobranie jest limitowane. Określono poziom azotanów(V) w popularnych wędlinach obecnych na rynku lokalnym oraz wodach pitnych - wodociągowych i studziennych. W badanych wędlinach stwierdzono występowanie azotanów (V) na poziomie 18÷64 mg/100 g. Zawartość azotanów(III) wynosiła 0÷2,5 mg/100 g. Wody pitne zawierały 1,3÷44 mg/dm3 azotanów(V) i śladowe ilości azotanów(III). W przypadku przeciętnego dziennego spożycia wędlin i wody pitnej, przy maksymalnym skażeniu tych produktów azotanami, do organizmu jest dostarczane odpowiednio 27,6 i 25% dopuszczalnego dziennego pobrania. Analogicznie maksymalne pobranie azotanów(III) wynosi 26,7 i 1% odpowiednio z wędlinami i wodą. Analizowane produkty, będące źródłem azotanów(V) i azotanów(III) w diecie, nie stanowią zdrowotnego zagrożenia w przypadku przeciętnego skażenia tymi substancjami.
EN
Meat products and water together with fruits and vegetables belong to main sources of nitratcs(V) and nitrated(III) in everyday diet. The presence of these contaminations in food is dangerous for health, especially for infants, therefore their daily intake is limned. The level of nitrates(V) was determined in popular cold meats present at the local market and in drinking water - from water mains and wells. It was found that nitrates(V) level in tested cold meats was from 18 to 64 mg/100g. Nitrates(III) concentration was from 0 to 2.5 mg/l00g. Drinking waters contained from IJ to 44 mg /dm3 of nitrates(V) and traces of nitrates(III). In the case of daily average consumption of meat products and drinking water and the maximum contamination of these products by nitrates(V). it may be estimated that human organism receives 28 and 25% of acceptable daily intake, respectively. Similarly. nitrates(III) intake with those products would be 27 and 1% with cold meats and water, respectively. Analysed products, which are the source of nitrates(V) in diet, pose no health threat as far as average concentration of discussed compound is concerned.
EN
A comparative study on analytical performance of a basic multi-commutated solenoid pump flow system (MPFS) and multi-commutated FIA system (MCFS) has been performed. Both flow systems utilised three-port solenoid valves acting as fluidic switches. The MCFS system was obtained by replacing a solenoid pump with a peristaltic pump, synchronized with valves, as a propelling unit. These two continuous flow strategies were applied to spectro-photometric determination of ammonium, nitrite, and phosphate in wastewater samples from urban wastewater treatment plant. Optimised peristaltic and solenoid pumped flow systems yielded similar results with respect to sensitivity', linear range . MPFS was. however, superior to MCFS in terms of day-to-day reproducibility (RSDs calculated for the slopes of 20 calibration curves obtained in different days were: , sample consumption (reduced twice for determination of ammonium and nitrite), and sample throughput . MPFS was advantageous with respect to versatility, possibility of miniaturisation, and increased simplicity due to reconfiguration of single-commutated elements without the need of physical reconfiguration of the flow manifold.
PL
Wykonano badania porównawcze sprawności analitycznej wielodrożnego przepływowego układu pompy solenoidowej (MPFS) i wielodrożnego układu wstrzykowej analizy przepływowej (MCFS). W obu układach zastosowano trójdrożne zawory solenoidowe działające jako przełączniki strumieniowe. Układ MCFS otrzymano przez zastąpienie pompy solenoidowej pompą perystaityczną, zsynchronizowaną/ zaworami, jako jednostką napędową. Te dwie strategie ciągłego przepływu zastosowano do spektrofotometrycznego oznaczania lonów amonowych, azotynów i fosforanów w próbkach ścieków z oczyszczalni miejskiej. Zoptymalizowane układy pompowe przepływu - perystaltyczny i solenoidowy dały podobne wyniki w odniesieniu do czułości, zakresu liniowości . MPFS był jednak lepszy niż MCFS w przypadku odtwarzalności z dnia na dzień (względne odchylenie standardowe obliczone dla 20 wykresów kalibracyjnych wyznaczonych w różnych dniach wynosiło: zużycia próbki (mniejszego dwukrotnie przy oznaczaniu NH4: i NO2 oraz liczby analiz (86 h-1 MPFS był również lepszy ze względu na wszechstronność, możliwość miniaturyzacji i większą prostotę - możliwość zamiany jcdnodrożnych elementów bez konieczności fizycznej rekonstrukcji przewodów.
PL
W artykule omówiono nowe elementy, jakie wprowadza nowelizacja dyrektywy Parlamentu i Rady Unii Europejskiej 2006/52/WE z 5 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 95/2/WE o dodatkach do żywności innych aniżeli barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę 94/35/WE o substancjach słodzących używanych w żywności.
EN
In this paper the principal constituents of the new Directive 2006/52/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 amending Directive 95/2/EC on food additives other than colors and sweeteners, and Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs are presented and discussed.
EN
Spectrophotometric method commonly used for the determination of nitrates in water was modified to reduce its susceptibility to the interferences occurring in contaminated ground water samples. The method was compared with the conventional phenoldisulfonic acid one. Determination of nitrates is based on their reduction to nitrites in the presence of hydrazinc. The produced nitrites are subsequently diazotiscd with sulfanilic acid and then coupled with N-(l-naphtyl)-ethyIenedianiine to form an azo colour complex, which absor-bance is spectrophotometrically measured at the wavelength of 550 nm. Calibration plot was linear within the nitrogen concentration range: 1-10 &mi; mL-1 with R2 = 0.99. It was observed that the presence of microbial biomass in analysed waters could significantlyaffect the reduction of nitrates, which results in the lowered amount of generated nitrites.In order to eliminate this undesirable activity of microorganisms, the heating of samplesup to their boiling point is recommended.
PL
Spektrofotometryczną metodę oznaczania azotanów w wodach zmodyfikowano w celu przystosowania jej do oznaczania azotanów w zanieczyszczonych wodach gruntowych i wyeliminowania czynników przeszkadzających. Wyniki oznaczenia azotanów porównano z wartościami uzyskanymi metodą konwencjonalną z kwasem fenolodisulfenowym. W metodzie oznacza się azotyny powstające w wyniku redukcji azotanów hydrazyną. Azotyny są poddane diazowaniu kwasem sulfanilowym, a następnie sprzężone z N-1 -nafty lo--ety lenodiaminą w celu wytworzenia barwnika azowego. Absorbancja otrzymanego barwnika jest mierzona spektrofotometrycznie przy długości fali 550 nm. Liniową zależność kali-bracyjną (r2 = 0.99) uzyskano w zakresie stężeń azotu: 1-10 &mi; mL-1 Stwierdzono, że obecne w wodach gruntowych mikroorganizmy blokują redukcję azotanów. W celu wyeliminowania niepożądanego wpływu czynników biologicznych na przebieg analizy, konieczna jest dezaktywacja drobnoustrojów przez ogrzanie próbek do wrzenia.
PL
Celem badań była ocena wpływu ekspozycji w komorze hiperbarycznej na wybrane parametry stresu oksydacyjnego we krwi nurków. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 10 zdrowych mężczyzn (niepalących, z doświadczeniem w nurkowaniu na duże głębokości) w wieku od 18 do 40 lat (średnia wieku 27 lat), którzy zostali poddani ekspozycji hiperbarycznej symulującej warunki ciśnieniowe panujące podczas nurkowania na głębokość 30 m. Grupę kontrolną stanowiło 16 zdrowych mężczyzn, którzy nigdy nie nurkowali. Osoby te nie były wcześniej poddawane ekspozycji hiperbarycznej. Krew do badań pobierano na czczo, z żyły odłokciowej. Oznaczano aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) i stężenie dialdehydu malonowego (MDA) w krwinkach czerwonych, stężenie grup karbonylowych w białku oraz stężenia azotanów/azotynów w osoczu. Wyniki: Stwierdzono, że w grupie osób nurkujących stężenie MDA w erytrocytach różniło się istotnie statystycznie w porównaniu z grupą kontrolną. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w stężeniu grup karbonylowych między grupą kontrolną a grupą nurków. W osoczu nurków stwierdzono znamiennie niższe stężenie azotanów/azotynów, a w krwinkach czerwonych istotnie niższą aktywność SOD-1 w odniesieniu do grupy kontrolnej. Po ekspozycji hiperbarycznej grupy nurków stwierdzono w erytrocytach znamienny wzrost stężenia MDA i istotny wzrost aktywności SOD-1, a w osoczu istotny wzrost stężenia azotanów/azotynów oraz znamiennie podwyższone stężenie grup karbonylowych w białku. Wnioski: W krwinkach czerwonych osób narażonych na działanie hiperbarii stwierdzono osłabioną enzymatyczną obronę antyoksydacyjną, w porównaniu z osobami przebywającymi w normobarii. We krwi nurków warunkach ekspozycji hiperbarycznej dochodzi do nasilenia stresu oksydacyjnego.
EN
The purpose of the study was to evaluate influence of hyperbaric expositions in chambers on chosen parameters of oxidative stress in divers' blood. Materials and methods: 10 healthy men (non-smoking, with experience in diving on large depths) in age from 18 till 40 years (mean age 27 years) took part in the investigations. Subjects were submitted on hyperbaric conditions. Expositions simulated conditions dominant at 30 m depth. Control group consisted of 16 healthy men, which have never dived nor have been exposed on hyperbaric conditions. Blood was taken after overnight fasting from cubital vein. Superoxide dismutase (SOD-1) activity and concentration of malondialdehyde (MDA) were marked in red blood cells, concentration of carbonyl groups in serum proteins, and concentration of nitrate/nitrite were estimated in plasma. Results: In group of divers MDA concentration in erythrocytes differed statistically in comparison with control group. Not statistically significant differences were estimated in carbonyl groups concentrations between divers group and control group. Concentration of nitrite/nitrate in plasma, as well as activity of SOD-1 in red blood cells decreased significantly, in comparison with control group. After hyperbaric expositions in test group MDA concentration in erythrocytes considerably increased, and also significant increase in SOD-1 activity was observed. In plasma significant increase in concentration of nitrite/nitrate was estimated, as well as increase in carbonyl groups in serum proteins.
PL
Ziemniaki dwóch odmian poddano różnym metodom obróbki kulinarnej (gotowaniu, pieczeniu i smażeniu). Jakość sensoryczną ziemniaków po obróbkach różniła się w przypadku zapachu, smaku i jakości ogólnej. Gotowanie powodowało znaczne straty witaminy C i usuwało największe ilości azotanów i azotynów. Z kolei pieczenie i smażenie powodowało dobre zachowanie witaminy C i przyczyniało się do wzrostu zanieczyszczeń.
EN
Two cultivars of potatoes were investigated after different cooking processing (boiling, baking and frying). The smell, taste and general sensory quality were changed significantly after processing. Boiling resulted in significant loss of vitamin C but reduced considerably the level of nitrates and nitrites, while baking and frying resulted in better retention of vitamin C but increased contaminants.
PL
Głównymi nieorganicznymi anionami obecnymi w próbkach wody deszczowej, jak również innych opadów atmosferycznych są: F, Cl', NO_3 i SO_4(2) Inne aniony tworzące się z tlenków azotu i siarki, takie jak NO_2' i SO_3(2)" są niestabilne i szybko utleniają się odpowiednio do jonów NO_3' i SO_4(2)'. Niniejszy artykuł opisuje jednoczesne oznaczanie 7 anionów (w tym azotynów i siarczynów) w próbkach wody deszczowej pobieranych na terenie Zabrza w maju 2002. Analizy wykonano w układzie izokratycznym za pomocą chromatografu jonowego firmy Dionex, model DX 120 wyposażonego w standardową kolumnę anionowymienną AS 4A SC oraz detektor konduktometryczny. Biorąc pod uwagę trudności w jednoczesny m rozdzielaniu jonów chlorkowych i azotynowych oraz siarczynowych i siarczanowych, przeprowadzono optymalizację procesu. Opisana metodyka pozwala na oznaczanie 7 anionów w wodzie deszczowej na poziomie stężeń kilkudziesięciu ug/dm3 w czasie 20 minut.
EN
The main inorganic anions present in rain water as well as in other atmospheric precipitation are: F, Cl, NO_3 and SO_4(2)'. Other anions formed from nitrogen and sulfur oxides such as NO_3 and SO_4(2)~ are unstable and rapidly oxidise to NO_3' and SO_4(2)', respectively. This article describes simultaneous determination of 7 anions (including nitrite and sulfite) in rain water collected in May 2002 at Zabrze. Analyses were carried out in iso-cratic mode using Dionex ion chromatograph DX 120 equipped with standard anion-exchange column AS 4A SC and conductivity detector. Owing to difficulty in simultaneous separation of chloride and nitrite anions, as well as sulfite and sulphate ions optimization of this procedure was performed. The described method allows determining of 7 anions in rain water on a few dozen ug/dm3 levels in 20 minutes.
15
Content available remote Związki azotu w płytkich wodach podziemnych w rejonie Lublińca
PL
Celem prowadzonych badań było rozpoznanie stopnia skażenia azotanami płytkich wód podziemnych użytkowanych studniami gospodarskimi oraz płytkimi ujęciami wiejskimi. Były to najczęściej studnie ujmujące wody czwartorzędowe oraz płytkie wody podziemne triasu górnego. Badania jakości wód podziemnych prowadzono w obrębie powiatu lublinieckiego, którego znaczna część powierzchni ma charakter rolniczy. Do badań wytypowano130 użytkowanych studzien gospodarskich. W trakcie badań polowych prowadzonych jesienią 2000 r., oznaczono zawartości azotanów oraz azotynów w wodzie. Równolegle wykonano pomiary odczynu pH, temperatury, przewodnictwa elektrolitycznego właściwego wody oraz zestaw standardowych pomiarów hydrogeologicznych. Badania wykazały znaczne skażenie tych wód azotanami. Obydwa badane poziomy wodonośne reagują bardzo szybko i w analogiczny sposób na dopływ zanieczyszczeń z powierzchni ziemi. Około 40% studzien posiada wody skażone azotanami w stopni przekraczającym normy dla wód pitnych tj. 50 mg NO3-/l. Strefy zanieczyszczenia występują w rejonach zabudowy wiejskiej, gdzie od lat są gromadzone zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego w postaci: gnojowisk, składowisk śmieci, składów nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin. Duży udział w zanieczyszczeniu wód mają nieszczelne szamba oraz brak kanalizacji na wsiach.
EN
The study was performed to assess nitrates contaminations of shallow aquifers, yielding water for farm wells and shallow country water intakes. The waters in agricultural regions (as studied e.g., during charting for the hydrogeological map of Poland in 1 : 50 000 scale) are of low quality due to considerable excess of nitrogen compounds in shallow aquifers. The problem is especially pronounced in typically farmland communes, where the elevated nitrate concentrations are often related to uncontrolled agricultural practices. The most hazardous is the nitrate ion, being highly reactive and of limited sorption capabilities, thus easily migrating in underground waters. The problem of aquifer contamination with nitrogen compamds as a result of agricultural practices, has been recognised in countries with agriculture utilising a lot of chemical agents since more than a decade. As a result, the Directive no. 91/676/EEC was issued, pertaining to the reduction of nitrate pollution in agricultural area, imposing a duty of European Union members to monitor both surface waters and groundwaters. The planned access of Poland to the EUwill invoke the obligation to perform such studies also in this country. Nitrate and nitrote contents were determined during the field study in the late 2000. At the same time, pH, temperature, and electrohstic conductivity were measured. The initial investigation comprised testing samples from 130 utilised farm wells.
16
Content available remote Denitrification rate in bottom sediments of Sulejów reservoir
EN
The aim of investigation was to compare the denitrification rate in Sulejow reservoir using two methods: 1. The in situ chamber method - denitrification rate was calculated from the total N2 flux out of the sediment, being measured directly by means of gas chromatography. 2. Estimation of the size of denitrifying bacteria population by means of the most probable number method and plate counting method. Positive correlations between the content of organic matter in sediments and the number of denitrifying bacteria (r = 0.86) and between the denitrification rate ranging from 0 to 677 žmol N2/m2/h and the content of organic matter (r = 0.84) were found. Number of denitrifying bacteria in the sediment estimated by means of the MPN method and the plate counting method ranged from 0.05% to 15.8% and from 4.6% to 26% of total microflora, respectively. About 50% of bacterial strains being isolated accumulate nitrite during nitrate denitrification.
PL
Celem badań było określenie znaczenia procesu denitryfikacji w zbiorniku Sulejowskim przez porównanie tempa procesu denitryfikacji mierzonego metodą in situ I liczebnością populacji bakterii denitryfikacyjnych. Oszacowano, że bakterie denitryfikacyjne stanowią od 0,05 do 15,8% wszystkich bakterii heterotroficznych oznaczonych metodą NPL oraz od 0,04 do 26% bakterii oznaczonych metodą płytkową. Wykazano dodatnią korelację między zawartością węgla organicznego a liczbą bakterii denitryfikacyjnych (r=0,86) oraz tempem denitryfikacji z zasobnością pokarmową (r=0,84). Prawie 50% izolatów bakterii denitryfikacyjnych w procesie oddychania azotanowego kumuluje przejściowo lub następczo azotyny.
EN
Nitrates and nitrites in natural samples are determined by ion chromatography and spec-trophotometric methods. The spectrophotometric method most often used for the determination of nitrites is the Griess-IIosvay one, based on the reaction of diazotization of the primary aromatic amines followed by coupling of diazonium salts yielding azo dye. The same method can be used for the determination of nitrates, after their reduction to nitrites. In this study the Griess-Ilosvay method was applied with different diazotizing and coupling reagents. The diazotizing reagents were the sulfonamides: sulfamethazine, sulfacetamide, sulfamethizole, sulfadimethoxine and sulfisomidine. The coupling reactions were carried out using either 1 -naftol-4-sulfonic acid (NSA) or 8-amino-2-naphtha-lenesulfonic acid (CA). Basic studies were performed in order to establish the conditions of diazotization and coupling. The limits of determination, the range of linearity, accuracy and precision of the method and molar absorption coefficients were determined. The system sulfamethazine-CA was used for the determination of nitrates and nitrites in hard cheese. In 8 selected kinds of hard cheese the concentration of nitrite nitrogen varied in the range from 0.052 to 0.356 ug g(-1) and that of nitrate nitrogen - from 0.212 to 8.559 ugg(-1). • The method applied was shown to be characterised by good accuracy and precision.
PL
Azotany i azotyny w próbkach naturalnych oznacza się metodą chromatografii jonów i metodami spektrofotometrycznymi. Z metod spektrofotometrycznych oznaczania azotynów najczęściej jest stosowana metoda Griessa-Ilosvaya, oparta na reakcji diazowania pierwszorzędowych amin aromatycznych i następnie sprzęganiu soli diazoniowych, w celu otrzymania barwnika azowego. Obok azotynów metodą tą oznaczyć można także azotany, po uprzedniej redukcji do azotynów. W pracy badano reakcję Griessa-Ilosvaya z zastosowaniem różnych odczynników diazujących i sprzęgających. Jako odczynniki diazujące stosowano sulfonamidy: sulfametazynę, sulfacetamid, sulfametizol, sulfa-dimetoksynę i sulfisomidynę. Reakcje sprzęgania przeprowadzono z kwasem 1-naftolo-4-sulfonowym (NSA) lub 8-amino-2-naftalenosulfonowym (CA). Wykonano badania podstawowe. Ustalono warunki diazowania i sprzęgania oraz wyznaczono granice oznaczalności, zakres prostoliniowości wskazań, dokładność i precyzję metody, a także molowe współczynniki absorpcji. Układ sulfametazyna-CA zastosowano do oznaczania azotynów i azotanów w serach twardych. W 8 wybranych serach oznaczono zawartość azotu azotynowego w zakresie od 0.052 do 0.356 ugg(-1) i azotu azotanowego od 0.212 do 8.559 ugg(-1). Metoda charakteryzuje się dobrą dokładnością i precyzją.
18
Content available remote Spectrophotometric determination of nitrite using phenosafranine
EN
A simple and sensitive spectrophotometric method for the determination of nitrite is described. Diazotisation of the primary amino group in the dye phenosafranine resulted in a decrease in absorbance at 520 nm. This decrease in absorbance is directly proportional to nitrite concentration obeying Beer's law in the range 0-12 ug of nitrite in a final aqueous volume of 25 ml with a relative standard deviation of 2.9% at 8ug of nitrite (n = 10). Sensitivity of the method is enhanced by extracting the dye into 3-methyl-1 -butanol under alkaline condition, followed by the addition of methanolic sulfuric acid. Beer's law is obeyed over the range 0-1ug of nitrite at 530 nm, after extraction with a relative standard deviation of 1.9% at 0.6ug of nitrite (n = 10). The developed method has been applied for the determination of residual NO(2) in the laboratory fume cupboard after fixing it as nitrite in suitable absorber solution. Nitrate and nitrite contents in analytical grade chemicals, medicated tooth paste, soil and water samples were determined. The effects of interfering gases and other ions on the determination of nitrite are described. Reliability of the method was established by parallel determination using a diazocoupling reaction and by studying recovery of added nitrite and nitrate.
PL
Opisano prostą i czułą spektrofotometryczną metodą oznaczania azotynów. Diazowanie pierwszorzędowej grupy aminowej barwnika fenosafraniny powoduje zmniejszenie wartości absorbancji przy 520 nm. Zmniejszenie to jast proporcjonalne do stężenia azotynów i wykazuje zgodność z prawem Beera w zakresie 0-12 ug azotynów w końcowej objętości 25 ml (RSD = 2.9% dla 8ug azotynów, n = 10). Czułość metody zwiększa się po ekstrakcji barwnika 3-mety lo-1 -butanolem ze środowiska alkalicznego i dodaniu metanolowego roztworu kwasu siarkowego. Po ekstrakcji, zgodność z prawem Beera stwierdzono w zakresie 0-1 ug azotynów przy 530 nm (RSD = l .9% dla 0.6 mg azotynów, n = 10). Opracowaną metodę zastosowano do oznaczania NO(2) w dymie z wyciągu laboratoryjnego po absorpcji gazu w odpowiednim roztworze. Zawartość azotanów i azotynów oznaczano także w odczynnikach chemicznych, próbkach wody i gleby oraz w leczniczej paście do zębów. Opisano wpływ różnych jonów i gazów na wyniki oznaczania azotynów. Wiarygodność wyników opracowanej metody sprawdzono metodą diazowania i sprzęgania oraz metodą dodawania wzorca (azotyny i azotany) określono dokładność metody.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.