Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  iniekcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Osuszanie oraz izolacje wtórne i techniki wodochronne stosowane w budynkach
PL
O bezawaryjnej pracy obiektów budowlanych decyduje wiele czynników, a wśród nich ważną rolę odgrywają warunki cieplno-wilgotnościowe, w jakich pracują. W przypadku obiektów starych, projekt uwzględniał ten problem tylko fragmentarycznie, a przecież zmieniająca się z upływem czasu eksploatacja lub powstające kataklizmy często powodowały tworzenie się ognisk wilgoci, a w konsekwencji pojawianie się procesów korozyjnych, w tym mikrobiologicznych wywoływanych przez grzyby domowe, pleśniowe, glony i porosty oraz wirusy i bakterie. Problemy sanitarne stają się wówczas istotne, a uzupełniają je korozja chemiczna i elektrochemiczna. Konieczne jest wówczas osuszanie obiektów i wykonanie izolacji wtórnych.
EN
About the work of objects without damage decides many agents, first of all thermal-moisture conditions in buildings. In the old building the reason of this problem was the fragmentary design and after all in time and exploitation of objects. It caused occasion to produce some moisture places and in consequence – corrosion and first of all biological corrosion. The microbiological processes are produced by house fungi and moulds, algae, lichens and bacteria. Moisture and biological agents imply the sanitary problems. The chemical and electrochemical corrosion of materials at past was implicated and at present is also implicated. In this instance, it is necessary to execute the drying of walls and repeated isolations.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia kopalni Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w wykorzystaniu kotew samowiercących do zabezpieczenia skrzyżowań wyrobisk górniczych, wzmocnienia obudowy wyrobisk korytarzowych w strefach zwiększonego ciśnienia górotworu oraz wzmocnienia obudowy murowej komór funkcyjnych o dużych gabarytach. Szczegółowo omówiono technologię wykonania poszczególnych robót oraz uzyskane efekty.
EN
The article presents the experience of the Piast-Ziemowit Mine Ziemowit Mine in the use of self-drilling anchors to secure crossings of mining excavations, reinforce the corridor workings in zones of increased rock mass pressure and reinforce the wall housing of functional chambers with large dimensions. The technology for the implementation of individual works and obtained effects are discussed in detail.
3
Content available remote Skuteczność iniektów i prac iniekcyjnych
PL
W artykule opisano stan awaryjny żelbetowej płyty stropowej w dwukondygnacyjnym budynku biurowym. Po rozdeskowaniu stropu na całej jego powierzchni zaobserwowano siatkę nieregularnych zarysowań, przez które w trakcie opadów atmosferycznych przesączała się woda. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że obserwowane spękania stropu powstały wyłącznie w efekcie kumulacji wpływów skurczu oraz odkształceń termicznych betonu. Jako zalecenie naprawcze zaproponowano zmonolityzowanie odseparowanych fragmentów stropu metodą iniekcji, z wykorzystaniem bezskurczowych żywic epoksydowych o możliwie niskiej lepkości, gwarantującej dobrą penetrację pęknięć.
EN
The paper presents failure condition of the reinforced concrete floor slab in two-storeyed office building. After the floor shuttering removal a mesh of irregular cracks, with water leaking through during rainfall, has been noticed all over the floor surface. Based on the analyses carried out, it has been noted that observed floor cracks resulted exclusively from the accumulation of shrinkage impacts as well as floor thermal deformations. Remedial recommendation proposed was gluing separates parts of the floor by means of injection with non-shrinkage epoxy resins of possibly low viscosity that guarantee appropriate cracks penetration.
5
Content available remote Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji
PL
Tematem artykułu jest wykonywanie w budynkach wtórnych hydroizolacji poziomych w technologii iniekcji. Autor opisuje działanie iniekcyjnych środków chemicznych, po czym podaje charakterystykę preparatów chemicznych wykorzystywanych do iniekcji poziomych, takich jak krzemiany alkaliczne, metylokrzemiany alkaliczne, kombinacja krzemianów i metylokrzemianów alkalicznych, żywice metasilikonowe, emulsje bitumiczne, żywice epoksydowe, żywice poliuretanowe, polimetakrylan metylu, parafiny, suspensje cementowe, silany, koncentraty emulsji silikonowych i kremy iniekcyjne. Następnie podaje charakterystykę i ograniczenia środków iniekcyjnych, omawia różne rodzaje iniekcji oraz wymienia działania towarzyszące pracom iniekcyjnym.
EN
The topie of the article is the execution in buildings of secondary horizontal insulation using injection technology. The author describes the mode of injection of chemical products, to move on to a characteristic of chemical materials used for horizontal injections, such as alkali silicates, alkaline metylosilicates, combinations of silicates and alkaline metylosilicates, metasilicon resins, bitumen emulsions, epoxy resins, polyurethane resins, poly(methyl methacrylate), paraffins, cement suspensions, silanes, silicone emulsion concentrates and injection creams. Then the author provides a characteristic and relevant limitations inherent to injection materials, discusses diverse kinds of injections and lists the activities that accompany injection work.
PL
W artykule przedstawiono procedurę obliczania fundamentu podpory mostowej posadowionej na palach wierconych wielkośrednicowych z iniekcją pod podstawami. Zastosowano autorską metodę prognozowania krzywej osiadania pala z iniekcją oraz nowe podejście do obliczania statycznego fundamentów palowych.
EN
The article presents a procedure of calculating a bridge support foundation based on large-diameter bored piles with pressure grouting under the bases. An original method of predicting the pile load-settlement curve and a novel approach to the static calculation of pile foundations have been applied.
EN
This paper presents information on the methods of construction and selection of materials, for the manufacturing of a medical device – a syringe filter. The main scope of the research was numerical simulation made in order to optimize the injection process. This simulation comprised of two parts: the first in which the chosen optimal number and position of injection points on the surface, and a second with the chosen optimum wall thickness, using a pre-selected injection points.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wymagań i parametrów dwukomponentowych klejów poliuretanowych stosowanych w górnictwie węgla kamiennego w Polsce, Niemczech i w Czechach. Porównano doświadczalnie typowe kleje używane w profilaktyce górniczej. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa stosowania w zmieniających się warunkach wydobycia oraz zapewnienie wysokiej skuteczności klejenia zostały zaproponowane parametry, które należałoby rozważyć jako nowe wymagania certyfikacyjne.
EN
The article presents comparison of properiets and required parameters of twocomponent polyurethane adhesives used in hard coal mining in Poland, Germany and Czech Republic. Typical adhesives used in preventive works in mining have been experimentally compared. With regard to application safety under altering exploitation conditions and high binding efficiency, new parameters have been proposed, which are suggested to be considered as new certification requirements.
10
Content available remote Naprawa i wzmacnianie nadproży murowanych
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne oraz sposoby naprawy i wzmocnienia dwóch rodzajów nadproży murowanych, płaskich i sklepionych. Przed wzmocnieniem nadproży rysy i spękania poddaje się iniekcji ciśnieniowej. Tradycyjne działania naprawcze polegają na wzmocnieniu, odciążeniu lub/i przemurowaniu nadproży z zastosowaniem kształtowników stalowych lub belek żelbetowych. Nowoczesne strategie naprawcze polegają na zszywaniu pęknięć za pomocą spiralnych prętów i kotew ze stali austenitycznej oraz wypełnieniu rys i pęknięć w nadprożu za pomocą wysokowartościowej tiksotropowej zaprawy cementowej.
EN
The article presents certain structural solutions and repair/reinforcement methods for two types of masonry lintels, i.e. flat and vaulted lintels. Before reinforcement work, pressure injection is applied on cracks and fractures. Traditional repair operations consist in reinforcement, relief or/and reconstruction of lintels, using steel profiles or reinforced concrete beams. Modern repair strategies consist in sewing cracks up with spiral bars and austenitic steel anchors, followed by filling cracks and fractures in the lintel with high quality thixotropic cement mortar.
PL
Stopień porowatości i nasycenia muru wodą wyznacza metodę walki z wilgocią w ścianie budynku. W praktyce często wybieraną metodą wpuszczania materiału mającego odtworzyć poziomą, wodoszczelną przeponę w porowatym ośrodku jest iniekcja ciśnieniowa. Właściwości fizyczne użytego materiału powinny charakteryzować się odpowiednio wysokim stopniem hydrofobowości, co oznacza, iż jego molekuły nieposiadaną momentu dipolowego i mają tendencję do łączenia się z innymi apolarnymi cząstkami, bardziej niż z wodą, ktorej cząsteczki są polarne.
EN
The degree of porosity and water saturation of the wall designates the method to combat moisture from building’s masonry to choose. In practice it is very often to introduce material, which takes part in horizontal waterproof diaphragm regeneration, in porous environment by injection (by pressure). This material should be characterized by such physical properties as the high level of hydrophobicity, which means that its molecules tend to be nonpolar and prefer neutral or other nonpolar or neutral particles (since water has polar molecules).
PL
W artykule zamieszczono opis stosowanych na terenie Rzeszowa w obrębie Pradoliny Podkarpackiej metod fundamentowania. Sposoby posadowienia obiektów stosowane w przeszłości porównano z rozwiązaniami dominującymi obecnie. Wskazano na zalety i niedoskonałości różnych rozwiązań fundamentowych. W kontekście specyfiki warunków gruntowo-wodnych występujących w Rzeszowie zwrócono uwagę na alternatywny sposób posadowienia pośredniego za pomocą pali rzeszowskich – koncepcji opracowanej przez prof. Jana Jaremskiego. Wspomniane rozwiązanie zostało z powodzeniem zastosowane w praktyce i wiele wskazuje na to iż, obecna metodyka określania nośności fundamentów pośrednich znacząco niedoszacowuje możliwości przenoszenia obciążeń przez takie fundamenty.
EN
The paper presents a description of the foundations used in Rzeszów on Podkarpacie icemarginal valley area. The methods of building foundation used in the past were compared to those dominant currently. The advantages and limitations of the various foundation solutions were indicated. In the context of the specific soil and water conditions occuring in Rzeszów, attention was directed to the alternative method of indirect foundation. New approach is Rzeszow piles - a concept developed by prof. Jan Jaremski. This solution was been successfully applied in practice. A many point to the fact that the current methodology for determining the bearing capacity of indirect foundations was underestimated for possibility of the load transferability by such foundations.
13
Content available remote Technologia uszczelniania szybów górniczych
PL
Technologia uszczelniania szybów górniczych została opracowana przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. w ramach realizacji projektu „Opracowanie technologii uszczelniania szybów górniczych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” dofinansowanego ze środków UE w ramach programu POIG 1.4. i we współpracy z Wydziałem Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Technologia wykorzystuje najnowocześniejsze metody wiertnicze oraz opatentowane zaczyny uszczelniające, które charakteryzują się większą odpornością na agresywne środowisko, niż standardowe materiały wiążące. Technologia wykorzystuje również mobilny system monitoringu wizyjnego oraz system monitoringu przemieszczeń obudowy szybowej. Całość monitoringu wspomagana jest przez oprogramowanie komputerowe, które pozwala na sprawne i łatwe śledzenie procesu uszczelniania.
EN
The Mine Shafts Sealing Technology was developed by the Wieliczka Salt Mine as part of the project: “Development of the mine shafts sealing technology by the Wieliczka Salt Mine subsidised by EU funds under the Operational Programme Innovative Economy 1.4. and in cooperation with the Faculty of Drilling, Oil and Gas of the AGH University of Science and Technology. This technology takes advantage of the latest drilling methods and patented sealing pastes with increased resistance to aggressive environments compared to standard binding agents. The technology also uses a mobile visual monitoring system and a system for monitoring the displacement of the shaft lining. The entire monitoring installation is supported by computer software, enabling quick and easy tracking of the sealing process.
14
Content available remote Sterowanie multiskalarne pięciofazową maszyną indukcyjną
PL
Zastosowanie przekształcenia układu współrzędnych fazowych na układ ortogonalny dla pięciofazowego silnika indukcyjnego o uzwojeniach skupionych prowadzi do wystąpienia w modelu matematycznym dwóch par składowych alfa-beta wektorów wirujących w dwóch nieruchomych układach współrzędnych. Pierwszy układ współrzędnych odpowiada zmiennym pierwszej harmonicznej, drugi – zmiennym trzeciej harmonicznej. Dla każdego układu występuje oddzielny zbiór parametrów maszyny a składowe wektora wirującego w jednym układzie współrzędnych nie oddziałują na pochodne składowych w drugim układzie. Zastosowanie nieliniowej transformacji pozwala uzyskać dwa modele multiskalarne, oddzielnie dla każdego z układów współrzędnych. W referacie zaproponowano sterowanie multiskalarne pozwalające na wymuszanie zadanej amplitudy i fazy trzeciej harmonicznej strumienia wirnika zwiększając tym samym wykorzystanie materiału konstrukcyjnego maszyny.
EN
The application of the transformation of phase coordinate system into orthogonal coordinate system to the five phase induction motor with concentrated windings results in mathematical model of the two pairs of alpha-beta components of two vectors rotating in a stationary frame. The first coordinate system corresponds to the third harmonic variables while the second coordinate system corresponds to the third harmonic variables. For each coordinate system there exist a separate set of machine parameters. The components of the vector rotating in one coordinate system do not affect the component derivatives of the vector rotating in the second coordinate system. The application of the nonlinear transformation allows for obtaining two multiscalar models, separately for each of the coordinate systems. The paper proposes novel multiscalar control that allow forcing the command magnitude and phase of third harmonic rotor flux thereby increasing the utilization of the construction material of the five phase machine.
15
Content available remote Nośność i naprawa niejednorodnych ścian murowych budynków zabytkowych
PL
W artykule zamieszczono możliwości oceny nośności oraz naprawy niejednorodnych ścian murowych budynków zabytkowych. Przeanalizowano problemy związane z oceną nośności różnymi metodami badawczymi wraz z oceną współpracy warstwy wewnętrznej i licowej muru. Następnie zaproponowano metody naprawy konstrukcji niejednorodnych z zastosowaniem różnego rodzaju iniektów.
EN
The article presents the possibility of assessing the capacity and the ability to repair heterogeneous wall masonry of historic buildings. Assessment of the capacity of the various research methods was analyzed, including an assessment of the cooperation of the inner layer and the grain of the wall. It has been shown proposed repair methods heterogeneous structure through the use of various types of grouting.
EN
Experiments were conducted to investigate injection effects on sediment transport in closed-conduit flows. The results show that the sediment transport rate essentially remains unchanged when the ratio of the injection velocity and that at boiling, Vi/Vcr < 10. However, significant sediment transport rate is observed when Vi/Vcr increases beyond this limit. In the literature, three semi-empirical models have been developed to relate seepage effects on the sediment transport rate. The experimentally measured data in the pre- and post-boiling condition (Liu and Chiew 2014, and the present study, respectively) are compared with these models. The results show that the models of Francalanci et al. (2008) and Nielsen et al. (2001) perform poorly in predicting injection effects on the sediment transport. Although Yang’s (2013) model could reasonably predict the influence of injection on the sediment transport rate in the post-boiling condition, it similarly fails when applied to the pre-boiling condition.
PL
Polska jest dużym emitorem rtęci. Roczna wielkość antropogenicznej emisji rtęci do atmosfery wynosi powyżej 10 Mg. Ponad 60% udziału w tej emisji ma spalanie węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach. W publikacji przedstawiono instalację demonstracyjną do monitorowania i obniżania emisji rtęci ze spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowych. Instalacja ta, będąca przykładem wykorzystania technologii chemicznych w energetyce, znajduje się na terenie należącej do grupy Tauron Wytwarzanie SA Elektrowni „Łaziska” i jest usytuowana przy bloku energetycznym o mocy 225 MWe spalającym węgiel kamienny w kotle pyłowym. Kocioł ten, oprócz „standardowych” urządzeń oczyszczania spalin, jest wyposażony w układ do katalitycznej selektywnej redukcji tlenków azotu. Instalacja składa się z elektrofiltra, układu dozowania sorbentów pylistych umożliwiających ich wprowadzenie do spalin przed i za elektrofiltrem, filtra tkaninowego oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do monitorowania m.in.zawartości rtęci i jej specjacji w gazach spalinowych. Wyniki badań przeprowadzonych w tej instalacji, zasilanej surowymi gazami spalinowymi z kotła przemysłowego w ilości ok. 5 tys. m3/h, pozwolą na opracowanie optymalnego układu usuwania rtęci z gazów spalinowych w aspekcie spełnienia wymagań tzw. Konwencji rtęciowej i/lub innych prawnych regulacji Unii Europejskiej, które mogą zostać wdrożone.
EN
A comprehensive review, with 56 refs., of passive and active methods for removal of Hg from flue gases from coal-fired industrial boilers. Construction, operational parameters and research program of a new demonstration plant for Hg removal were presented.
PL
Popełnione błędy wykonawcze lub szkodliwe oddziaływanie środowiska mogą skutkować powstaniem porowatej struktury betonu. W takiej sytuacji wzmocnienie betonu można uzyskać metodą iniekcji. W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych na bloczkach badawczych z porowatego betonu, iniektowanego przy użyciu zaczynu cementowego. Pokazany został wpływ parametrów reologicznych zaczynów na wytrzymałość i porowatość betonu po iniekcji.
EN
Poor construction practices or negative effects of environment may result in porous structure of concrete. In this case, the concrete strenghtening can be achieved by injection. This paper presents the results of investigations carried out on porous concrete specimens, grouted with use of cement mixes. The influence of rheological parameters of grout for strength and porosity of concrete after injection procees was shown.
PL
W czasach, gdy producenci i dostawcy systemowych rozwiązań mikropali prześcigają się w pomysłach marketingowych, aby to właśnie ich produkt został zauważony, powinniśmy zwrócić baczniejszą uwagę na dokumenty wydawane przez jednostki certyfikujące i naukowo-badawcze, a nie na broszury reklamowe czy katalogi. Oczywiście, podstawą, od której powinniśmy wychodzić, aby zweryfikować dany produkt, jest norma – w naszym przypadku PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – mikropale.
EN
Alan Rajchel, Grzegorz Badawika In the times when manufacturers and suppliers of root pile system solutions outdo each other in marketing ideas to get their product noticed, we should pay more attention to the documents issued by certifying and scientific research bodies rather than to brochures or catalogues.
20
PL
Opracowano nową formułę preparatu do wykonywania strukturalnych izolacji poziomych, która eliminuje dotychczas występujące wady. Nowy skład preparatu oraz wstępne uszczelnianie muru granulatem silikatowym umożliwiają wykonanie skutecznej i trwałej izolacji poziomej.
EN
A new formula of the specimen for the reconstruction of the horizontal structural damp-proof courses, which eliminates hitherto existing defects, wasworked out. The composition of the new specimen and initial wall sealing of the light siliceous granulated product are sufficient to provide effective and sustainable horizontal wall insulation.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.