Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Nowoczesne urządzenia wizualne, takie jak wideoskopy, umożliwiają przeprowadzenie oględzin konstrukcji oraz warstw wykończeniowych przegród budowlanych w sposób nieinwazyjny lub mało inwazyjny. Stanowią istotne uzupełnienie tradycyjnych odkrywek konstrukcji. Opisana w artykule diagnostyka stropów przeprowadzona w nieprzerwanie funkcjonującym szpitalu pokazuje, że prace eksperckie nie muszą wiązać się z wyłączaniem obiektu.
EN
Modern visual devices, such as videoscopes, allow visual inspection of the construction and layers of building partitions in a non-invasive or minimally invasive way. They are an important suplement to the traditional excavation of the structure. The diagnostic work on the floors described in the article carried out in the continuous functioning hospital shows that expert work does not have to involve the breake in the functioning of the building.
PL
Artykuł stanowi „case study”. Podczas remontu dwóch cylindrycznych zbiorników na wodę przekrytych płytami prefabrykowanymi na dźwigarach strunobetonowych nie dochowano należytej staranności w zakresie zarówno kolejności robót, oceny stanu technicznego dźwigarów jak i jakości wykonania nowych prefabrykowanych płyt przekrycia. W wykonanych po remoncie ekspertyzach stwierdzono, że uchybienia wykonawcze skutkować mogą zmniejszeniem założonej trwałości przekrycia zbiorników i zalecono „naprawy napraw”. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność szczególnej staranności wykonawczej w przypadku remontów obiektów narażonych na korozyjne oddziaływanie środowiska.
EN
This article is a ‘case study’ of two cylindrical water tanks covered by pre-cast concrete slabs supported by pre-stressed beams. During the repair works, sufficient care was not extended – this refers to the sequence of works, assessment of structure conditio as well as quality of the new cover slabs. In the expert opinions prepared after the repair, it was stated that these faults may result in reduced durability, and ’repair of the repairs’ was recommended. The aim of this article is to show that the repairs of structures subjected to corrosive agents require extension of utmost care.
PL
W artykule przedstawiono istotę i podstawy metod projektowania konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe. Wskazano na wpływ temperatur pożarowych na powstanie dodatkowych oddziaływań oraz na zmiany parametrów materiałowych przekroju. Zwrócono uwagę na specyfikę zachowania się konstrukcji żelbetowych, murowych, stalowych i drewnianych w warunkach pożaru.
EN
In the paper the ideas and basics of methods for designing of building structures under the fire conditions are presented. The influence of fire temperatures on the occurrence of additional actions on the one hand and the changes in material parameters on the other hand is mentioned. The attention is paid to specific behaviour of concrete, masonry, timber and steel structures in fire.
PL
„Case study” przedstawia przypadek garażu wielokondygnacyjnego, w którym wkrótce po wykonaniu stwierdzono uszkodzenia płyt stropowych i zastoiska wody. Przyczyną obok niedostatecznej jakości betonu było błędne rozwiązanie spadków płyty stropowej oraz złe rozmieszczenie wpustów odprowadzających wodę.
EN
In the paper a 'case study' of a six-storey garage is described. Soon after the beginning of use the cracking and other damages of reinforced concrete floor slabs as well as stagnant pools of water on them were observed. The poor concrete, improper design solution regarding the slabs inclinations and distribution of pipes removing the rain water were recognized as causes of these damages.
PL
Popełnione błędy wykonawcze lub szkodliwe oddziaływanie środowiska mogą skutkować powstaniem porowatej struktury betonu. W takiej sytuacji wzmocnienie betonu można uzyskać metodą iniekcji. W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych na bloczkach badawczych z porowatego betonu, iniektowanego przy użyciu zaczynu cementowego. Pokazany został wpływ parametrów reologicznych zaczynów na wytrzymałość i porowatość betonu po iniekcji.
EN
Poor construction practices or negative effects of environment may result in porous structure of concrete. In this case, the concrete strenghtening can be achieved by injection. This paper presents the results of investigations carried out on porous concrete specimens, grouted with use of cement mixes. The influence of rheological parameters of grout for strength and porosity of concrete after injection procees was shown.
PL
Zgodnie z wymaganiami normowymi, obiekty budowlane powinny być projektowane z uwzględnieniem ich zabezpieczenia przed skutkami obciążeń wyjątkowych, takich jak np. wybuch gazu czy uderzenie samochodem. Istniejące przepisy są w dużej mierze niejednoznaczne i dość enigmatyczne, brak jest również opracowań literaturowych szerzej opisujących to zagadnienie. W artykule przedstawiono podstawowe zasady projektowania budynków żelbetowych z uwzględnieniem zapisów normy PN-EN 1991-1-7:2008. Zaprezentowano wyniki obliczeń i ich analizę dla przykładowego stropu płaskiego, którego konstrukcja spełnia wymogi zabezpieczenia przed wystąpieniem zjawiska katastrofy postępującej.
EN
In accordance with the requirements of construction standards, building structures should be designed taking into account their protection against accidental actions, such as gas explosions or car accidents. The current standards are largely inconclusive and quite enigmatic, there is also a deficiency in literature studies describing the issue. The article presents the basic procedures of design of the reinforced concrete buildings, including the requirements of the PN-EN 1991-1-7:2008 and the results of the calculations and analysis for a sample flat slab, whose structure meets the requirements of protection against the phenomenon of progressive collapse.
PL
W związku z ujednolicaniem polskich przepisów normowych z europejskimi, które ma miejsce od wejścia naszego kraju w struktury Unii Europejskiej, przyszedł czas na zamianę Polskich Norm Budowlanych na ich europejskie odpowiedniki. Zmiany te są powodem niepokoju w środowisku projektantów, wywołanego zmianami w procedurach projektowych, obszernością norm europejskich oraz obawą, że projektowanie według nowych norm daje bardziej niekorzystne ekonomicznie wyniki. W artykule przedstawiono zmiany normowe istotne w zakresie projektowania żelbetowych stropów płaskich oraz wyniki obliczeń przykładowej płyty wraz z ich analizą.
EN
In connection with the unification of Polish Construction Standards with their European counterparts, which takes place after the entry of our country in the European Union structure, it’s time to replace the Polish Building Standards with Eurocode counterparts. These changes are the cause of anxiety in the designer circle, caused by changes in the procedures of design, the volume of European standards and the fear that the new standards of design produce a more economically unfavorable results. The article presents the changes by standards relevant to the design of reinforced concrete flat slab and plate sample calculation results and their analysis.
PL
Konsekwencją wejścia w skład państw członkowskich Unii Europejskiej jest ujednolicenie prawa, w tym także przystosowanie Polskich Norm budowlanych do europejskich odpowiedników. W obecnym okresie przejściowym projektant ma możliwość wyboru norm projektowych, co może skutkować różnym życiem materiałów konstrukcyjnych, a zatem i kosztem. W artykule przybliżono specyfikę norm eurokodowych w zakresie projektowania elementów drewnianych, w szczególności dźwigarów dachowych z drewna klejonego. Zamieszczono wyniki obliczeń przykładowego dwutrapezowego dźwigara dachowego przeprowadzone według obu norm wraz z ich analizą.
EN
The consequence of the membership of Poland in the European Union is the unification of the law, including the adaptation of Polish Building Standards to the European equivalents. Actually the designer is allowed to choose the Standards. It follows the differences in material use and its cost. The paper describes the details of the calculation timber elements, specially glued timber in Eurocodes. The calculations results of double tapered beams made of glued laminated timber obtained by using both standards, analyzes and conclusions are presented in the paper
PL
Przedstawiono wyniki badań próbek betonowych o laboratoryjnie przygotowanej porowatej strukturze, w których nieciągłości betonu wypełniono za pomocą iniekcji cementowej. Stwierdzono, że skuteczne przeprowadzenie procesu iniekcji wymaga optymalnego doboru parametrów reologicznych i wytrzymałościowych materiału iniekcyjnego.
EN
Filling voids in concrete by the cementitious injection enables improvement of the tightness, strength and durability of the concrete. The effective realization of the injection process requires optimal designing of the rheological and strength parameters of the grout. This paper describes the testing results carried out on concrete specimens with specially made porous structure.
PL
W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie zagadnienia przepływu cementowych mieszanek iniekcyjnych, ujmujące ich dyspersyjny charakter oraz zwięźle opisano sposób uzyskania równań i występujące w nich parametry. Zaprezentowano wyniki analizy obliczeniowej, potwierdzające ogólną poprawność uzyskanych równań. W zasadniczej części artykułu zrelacjonowano przebieg badań doświadczalnych, mających na celu weryfikację przewidywań teoretycznych na podstawie nowego równania przepływu. Badania prowadzono dwuetapowo: pierwszy etap dotyczył określenia parametrów przepływu w prostoliniowych przewodach tłocznych, co odpowiadało ściśle przyjętemu modelowi teoretycznemu. W drugim etapie testowano poprawność wyników obliczeń w bardziej złożonym układzie nieciągłości stosu kruszywowego, charakterystycznego dla wielu przypadków praktycznych aplikacji przepływów iniekcyjnych. Wyniki badań doświadczalnych i obliczeniowych wykazują dobrą zgodność świadczącą o poprawności nowych równań przepływu.
EN
The new flow equation of cement dispersion included factor of the friction between cement grains is presented in the paper. The analysis of the calculation's results confirms the property of new equation. In the main part of the paper the results of experimental research were presented. The first part of research applies to cement flow through annular pipe, which exactly matches the theoretical model assumptions. The second part of flow tests was carried out in aggregate pile, which is typical to many practical applications of cement injection. Calculation and experimental test's results are compatible and proof the correctness of new flow equations.
PL
Wypełnianie pustek w betonie za pomocą iniekcji cementowej umożliwia poprawę szczelności, nośności oraz trwałości elementu konstrukcyjnego. Skuteczne przeprowadzenie tego procesu wymaga optymalnego doboru parametrów teologicznych i wytrzymałościowych materiału iniekcyjnego. W referacie przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na betonowych próbkach badawczych o specjalnie przygotowanym układzie "defektów", wypełnianych mieszankami cementowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ich parametrów materiałowych na wzrost wytrzymałości betonu.
EN
Filling voids in concrete through cementitious injection, enables improvement of the tightness, strength and durability of the construction element. The effective realization of the injection process requires optima] designing of the rheological and strength parameters of the grout. This paper describes the testing results carried out on concrete specimens with specially made "defects", injected by cementitious grouts, focusing mainly on influence of their parameters on increase of the concrete strength.
PL
Dyspersyjny charakter cementowych mieszanek iniekcyjnych sprawia wiele trudności w praktycznych realizacjach procesu iniekcji ciśnieniowej, jak również w próbach teoretycznego ujęcia tego zagadnienia. Istniejące modele reologiczne zaczynów cementowych traktują je jako układy ciągłe. W artykule podjęto próbę wprowadzenia do modelu reologicznego ciała Binghama członu reprezentującego opory natury tarciowej, powstające na stykach ziaren cementu. Ujęta w ten sposób ziarnistość mieszanki cementowej pozwala w konsekwencji na analityczne wyprowadzenie nowych równań przepływu zaprezentowanych w pracy. Podano sposób wyprowadzenia równań przepływu oraz możliwości analitycznego szacowania wielkości związanych z oporami tarciowymi. Analiza wyników obliczeń wskazuje na pojawiające się znaczne rozbieżności w porównaniu z już istniejącymi rozwiązaniami. Nowe równania lepiej przewidują efekty uzyskiwane w praktycznych realizacjach procesu iniekcji.
EN
Dispersial nature of cement grout makes many difficulties in practical applications of the injection process. It is also difficult to describe by theoretical equations. The rheological models treat cement paste as continuous material. In this paper the new flow equation was derived, which contains the factor of the friction between cement grains introduced to the Bingham model. The possibilities of the calculation of this new factor was presented. The analysis of the calculation's results of the classical and new equations shows significant differences. The new equation allows to better predict the effects of the real injection applications.
PL
Na proces iniekcji mają wpływ zależności między cechami: reologicznymi zaczynu iniekcyjnego, geometrycznymi defektów betonu oraz technologicznymi samego procesu. Przyjęty w artykule model ruchu zaczynu uwzględnia zależności między ciśnieniem a oporami przemieszczanego zaczynu.
EN
Grouting problem of concrete structures with the use of cement based materials was udertaken in the paper. Concrete defects were described. The grouting process is influenced by rheological features of grout geometric defects of concrete and technique of the grouting process. Model of grout propagation assumed in the paper takes advantage of dependance between pressure applied and propagation resistance of the grout.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.