Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computer graphics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Self-excited vibration is a significant constraint on productivity and production quality, which makes various forms of virtual machining widely used to find stable conditions before starting the actual machining operation. Numerical simulation of self-excited vibration, although much slower than analytical solutions, makes it possible to consider the nonlinearity of the process and its continuous variation. In 5-axis milling, predicting the instantaneous cross-sections of the uncut chip is very difficult, so geometric simulation is readily used to check the correctness of the NC program and the obtained shape of the workpiece. However, the known solutions take into consideration only programmed movements of the tool relative to the workpiece without considering vibrations, and those in which attempts have been made to consider vibrations have significant limitations. This paper uses a Geometric Simulator that determines the nominal positions of the tool relative to the workpiece, to which the displacements due to vibration, determined by the Dynamic Simulator, are added, making it possible to effectively determine the dynamic thickness of the cut layer and the trace on the workpiece material left by the vibrating tool. The use of geometric simulation, in which the material is represented by discrete voxels, introduces signal quantization, that is, the limited resolution of undeformed chip thickness and trace left on the machined surface. The paper presents the effect of voxel dimension on the accuracy of the simulation of self-excited vibrations.
EN
Finite topological spaces and their dimensions have many applications in computer science, e.g., in digital topology, computer graphics and the analysis and synthesis of digital images. Georgiou et. al. [11] provided a polynomial algorithm for computing the covering dimension dim (X, 𝒯 ) of a finite topological space (X, 𝒯 ). In addition, they asked whether algorithms of the same complexity for computing the small inductive dimension ind (X, 𝒯 ) and the large inductive dimension Ind (X, 𝒯 ) can be developed. The first problem was solved in a previous paper [4]. Using results of the that paper, we also solve the second problem in this paper. We present a polynomial algorithm for Ind (X, 𝒯 ), so that there are now efficient algorithms for the three most important notions of a dimension in topology. Our solution reduces the computation of Ind (X, 𝒯 ), where the specialisation pre-order of (X, 𝒯 ) is taken as input, to the computation of the maximal height of a specific class of directed binary trees within the partially ordered set. For the latter an efficient algorithm is presented that is based on order- and graph-theoretic ideas. Also refinements and variants of the algorithm are discussed.
EN
During archaeological excavations in Nowy Łowicz, Pomerania (Poland), in 1991, burial mound 55 with a woman’s grave was examined, in which numerous fragments of textiles, costume accessories and jewellery had been preserved. The work presents the results of structural and technological analysis of fragments preserved. Based on these, as well as on preserved iconography and analogous archaeological finds, an attempt was made to reconstruct the woman’s clothing from the period to which the grave is dated, i.e. phase B2/C1 of the Roman period. The reconstruction was made by means of computer graphics and includes three elements of clothing: a shirt, dress and short coat, made by identified techniques and partly taking into account the original colours. The work done is particularly important due to the fact that this is the first attempt to reconstruct a woman’s complete clothing worn on the territory of what is now Poland in the above-mentioned period.
PL
Podczas wykopalisk archeologicznych w Nowym Łowiczu na Pomorzu w 1991 roku zbadano kurhan 55 z grobem kobiecym, w którym zachowały się liczne fragmenty tkanin, ozdób i biżuterii. W pracy przedstawiono wyniki analizy strukturalnej i technologicznej zachowanych fragmentów tkanin. Na ich podstawie, a także na podstawie ikonografii i analogicznych znalezisk archeologicznych podjęto próbę zrekonstruowania ubioru kobiecego z okresu, w którym datowany jest grób, tj. fazy B2/C1 okresu rzymskiego. Rekonstrukcja została wykonana za pomocą grafiki komputerowej i obejmuje trzy elementy ubioru: koszulę, suknię i krótki płaszcz, wykonane w zidentyfikowanych technikach i częściowo z uwzględnieniem oryginalnych kolorów. Wykonana praca jest szczególnie ważna, ponieważ była to pierwsza próba rekonstrukcji kompletnego ubioru kobiecego noszonego w okresie rzymskim na terytorium dzisiejszej Polski.
PL
W świecie szybko rozwijających się technologii, które wkraczają w nasze życie we wszystkich płaszczyznach, obecność komputerowych technik w projektowaniu przestrzeni nikogo nie zadziwia.
5
Content available remote Modelowanie numeryczne geometrii wzorców wad powierzchniowych szyn kolejowych
PL
W pracy przedstawiono wybrane modele geometryczne wzorców wad powierzchniowych szyn kolejowych. Wykorzystano do tego celu aplikację grafiki komputerowej opartą o krzywe Béziera, zaimplementowaną w programie symulacyjnym UM Loco. Pozwoliło to na zamodelowanie profili szyn z wzorcowymi wadami. Tak utworzone wady, posłużyły do badań symulacyjnych dynamiki układu tor - pojazd, przy przejeździe wagonu towarowego z różnymi prędkościami. Przeanalizowano wpływ wymiarów wybranych wzorców wad, na wartość sił kontaktowych, pod kątem zagrożeń eksploatacyjnych.
EN
The paper presents selected models of geometric patterns of surface flaws in railway rails. The simulation based on Bezier's splines has been carried out using UM Loco simulation software. It allows for the simulation of the rail profile with pattern flaws. These flaws have been used to simulate dynamic interaction between the vehicle and the track for the freight carriage moving with different speeds. The impact of the flaw dimensions on the contact forces have been analyzed.
PL
Wstęp i cel: Fotografia krajobrazu w postaci kwiatów w dydaktyce jest ważnym źródłem poznawania rzeczywistości. W procesie komunikacji społecznej jest ona nośnikiem informacji o rzeczywistości. W artykule przedstawiono album fotograficzny. Zdjęcia wykonano w Międzyzdrojach na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Zaprezentowano naturalną architekturę klifu Morza Bałtyckiego. Celem było przygotowanie materiału dydaktycznego na potrzeby edukacji medialnej i zdalnej. Materiał i metody: Psychologiczna i graficzna analiza struktury obrazu cyfrowej fotografii krajobrazu krzewów i kwiatów. Obróbka fotografii cyfrowych za pomocą edytora graficznego. Wykonanie albumu w edytorze MS-Word. Krytyczna dyskusja problemu ze studentami. Refleksja końcowa. Wyniki: Prezentacja dzieła artystycznego w postaci albumu fotograficznego. Wniosek: W procesie komunikowania się społecznego, wykorzystując technologie multimedialne, cyfrowa fotografia kwiatów stanowi dla człowieka podstawowe źródło informacji o rzeczywistości zewnętrznej. Obraz steruje procesem myślowym człowieka oraz wpływa na podejmowanie przez niego decyzji. Obraz też wywołuje emocje, które mogą zakłócać ten proces decyzyjny.
EN
Introduction and aim: Landscape photography of flowers in didactics is important sources realty. In the process of social communication it is the carrier of information about reality. The article presents a photo album. Photographs were in Międzyzdroje in the Wolin National Park. The natural architecture of the Baltic Sea cliff was presented. The aim was to prepare the didactic material for the needs of media education. Material and methods: Psychological and graphical analysis of image structure digital landscape photographs of flowers. Digital photo processing using a graphical editor. Making of photo album in the MS-Word editor. Critical discussion of the problem with students. Final reflection. Results: The presentation of artistic work in the form of photo album. Conclusion: In the process of social communication, using multimedia technologies, digital landscape photography is for humans the basic source of information about the external environment. The picture controls the human thought process and influences the decision making. The image evokes emotions that may interfere with the decision-making process.
7
Content available remote Książka elektroniczna jako przestrzeń projektowa w grafice komputerowej
PL
Książki elektroniczne stanowią obecnie integralny i w coraz większym stopniu autonomiczny segment rynku wydawniczego, charakteryzujący się dużą różnorodnością form, technik i funkcji – co znajduje odzwierciedlenie także na płaszczyźnie ich estetyki. W praktyce najczęściej spotyka się trzy uogólnione modele e-booków: książkę zdigitalizowaną, e-book będący wersją wariantową (towarzyszącą edycji drukowanej) oraz publikacje typu born-digital. Każda z tych form wiąże się z nieco innym podejściem w zakresie projektowania graficznego. Niezależnie od sposobu zapisu – tradycyjnego czy cyfrowego – książka dobrze zaprojektowana to taka, w której treść, tekst i forma graficzna stanowią spójną, harmonijnie skomponowaną całość, dostosowaną do uwarunkowań technologicznych oraz wspierającą percepcję i recepcję treści. Kwestie związane z estetyką książki mają charakter w dużej mierze uniwersalny – wiele zasad wypracowanych na potrzeby edytorstwa tradycyjnego zachowuje aktualność również w odniesieniu do książki elektronicznej. W przypadku e-booków szczególnie ważne są fizjologiczne uwarunkowania procesów lektury. Wykorzystanie technik i narzędzi grafiki komputerowej niewątpliwie usprawnia procesy związane z projektowaniem książek – w tym publikacji elektronicznych.
EN
E-books are now an integral and increasingly autonomous segment of the publishing market, characterized by a wide variety of forms, techniques and functions – which is also reflected in their aesthetics. In practice, three general models of e-books are most common: a digitized book, an ebook as a variant version (to a printed edition) and the born-digital publications. Each of these forms is associated with a slightly different approach to graphic design. Regardless of the method of recording – traditional or digital – a well-designed book is one in which the content, the text and the graphic form constitute a coherent, harmoniously composed entirety, adapted to technological conditions and aimed at supporting the perception and reception of the content. Issues related to book aesthetics are essentially universal – many principles developed for the needs of traditional editing remain valid also in relation to electronic books. In the case of e-books, physiological determinants of reading processes are particularly important. The use of techniques and tools of computer graphics undoubtedly improves the processes related to the design of books – including electronic ones.
PL
Wstęp i cel: Fotografia krajobrazu w postaci krzewów w dydaktyce jest ważnym źródłem poznawania rzeczywistości. W procesie komunikacji społecznej jest ona nośnikiem informacji o rzeczywistości. W artykule przedstawiono album fotograficzny. Zdjęcia wykonano w Międzyzdrojach na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Zaprezentowano naturalną architekturę klifu Morza Bałtyckiego. Celem było przygotowanie materiału dydaktycznego na potrzeby edukacji medialnej i zdalnej. Materiał i metody: Psychologiczna i graficzna analiza struktury obrazu cyfrowej fotografii krajobrazu krzewów. Obróbka fotografii cyfrowych za pomocą edytora graficznego. Wykonanie albumu w edytorze MS-Word. Krytyczna dyskusja problemu ze studentami. Refleksja końcowa. Wyniki: Prezentacja dzieła artystycznego w postaci albumu fotograficznego. Wniosek: W procesie komunikowania się społecznego, wykorzystując technologie multimedialne, cyfrowa fotografia krzewów stanowi dla człowieka podstawowe źródło informacji o rzeczywistości zewnętrznej. Obraz steruje procesem myślowym człowieka oraz wpływa na podejmowanie przez niego decyzji. Obraz też wywołuje emocje, które mogą zakłócać ten proces decyzyjny.
EN
Introduction and aim: Landscape photography of shrubs in didactics is important sources realty. In the process of social communication it is the carrier of information about reality. The article presents a photo album. Photographs were in Międzyzdroje in the Woliński (Wolin) National Park. The natural architecture of the Baltic Sea cliff was presented. The aim was to prepare the didactic material for the needs of media education. Material and methods: Psychological and graphical analysis of image structure digital landscape photographs of shrubs. Digital photo processing using a graphical editor. Making of photo album in the MS-Word editor. Critical discussion of the problem with students. Final reflection. Results: The presentation of artistic work in the form of photo album. Conclusion: In the process of social communication, using multimedia technologies, digital landscape photography is for humans the basic source of information about the external environment. The picture controls the human thought process and influences the decision making. The image evokes emotions that may interfere with the decision-making process.
PL
Wstęp i cel: Fotografia krajobrazu w dydaktyce jest ważnym źródłem poznawania rzeczywistości. W procesie komunikacji społecznej jest ona nośnikiem informacji o rzeczywistości. W artykule przedstawiono krajobraz Wolińskiego Parku Narodowego w okresie zimy. Zaprezentowano naturalną architekturę klifu Morza Bałtyckiego. Celem było przygotowanie materiału dydaktycznego na potrzeby edukacji medialnej i zdalnej. Materiał i metody: Psychologiczna i graficzna analiza struktury obrazu cyfrowej fotografii krajobrazu. Obróbka fotografii cyfrowych za pomocą edytora graficznego. Wykonanie albumu w edytorze Word. Krytyczna dyskusja problemu i refleksja końcowa. Wyniki: Prezentacja drzewostanu Wolińskiego Parku Narodowego w okresie zimy Wniosek: W procesie komunikowania się społecznego, wykorzystując technologie multimedialne, cyfrowa fotografia krajobrazu stanowi dla człowieka podstawowe źródło informacji o rzeczywistości zewnętrznej. Obraz steruje procesem myślowym człowieka oraz wpływa na podejmowanie przez niego decyzji. Obraz też wywołuje emocje, które mogą zakłócać ten proces decyzyjny.
EN
Introduction and aim: Landscape photography in didactics is important sources realty. In the process of social communication it is the carrier of information about reality. The article has been presented the presents a landscape in The Wolin National Park during the winter. The natural architecture of the Baltic Sea cliff was presented. The aim was to prepare the didactic material for the needs of media education. Material and methods: Psychological and graphical analysis of image structure digital landscape photographs. Digital photo processing using a graphical editor. Making of photo album in the Word editor. Critical discussion of the problem and final reflection. Results: The forest stand presentation of The Wolin National Park during the winter. Conclusion: In the process of social communication, using multimedia technologies, digital landscape photography is for humans the basic source of information about the external environment. The picture controls the human thought process and influences the decision making. The image evokes emotions that may interfere with the decision-making process.
10
Content available remote Heterogeneous fog generated with the effect of light scattering and blur
EN
The development of computer graphics forces new requirements on the developers, which will make the virtual world more similar to the real world. One of these elements is the simulation of fog. Common fog algorithms mix the color of the scene with the color of the fog over a certain distance. However, one feature of the naturally foggy scenery is ignored. With the distance and density of the fog, the observed scenery or individual objects become more blurred. In this paper we will present our implementation of the distance fog in the Unreal Engine 4, including the effect of blurring the foggy areas, simulating of light scattering and variations in fog density using noise.
PL
W artykule przedstawiono metodę wizualizacji kształtu membrany wiotkiej pneumatycznej, pozaustrojowej pompy wspomagania pracy mięśnia sercowego. Celem badań było opracowanie techniki wyznaczania, w czasie rzeczywistym, nieregularnego widoku membrany. Widok tworzono na podstawie jednego obrazu membrany wykonanego nieruchomą kamerą wyposażoną w obiektyw o stałej ogniskowej ze stałą nastawą ostrości. Badania ukierunkowano na użycie technik rzeczywistości wirtualnej. Przyjęto, że metody wykorzystywane do tworzenia realistycznej, trójwymiarowej grafiki komputerowej, łącznie z autorską metodą wyznaczania odległości typu Depth from Defocus pozwolą osiągnąć założony cel. W artykule zawarto również wyniki uzyskane metodą wizualizacji kształtu membrany dla modelowych (znanych) kształtów membran.
EN
The paper presents a visualization method of the shape of the flaccid membrane of the extracorporeal pneumatic heart assist pump. The aim of the study was to develop a technique for determining, in real time, an irregular view of the membrane. The view was created based on a single diaphragm image made by a fixed camera equipped with a fixed-focus lens with constant focus. The research was focused on the use of virtual reality techniques. It has been assumed that methods used to create realistic 3D computer graphics jointly with Depth from Defocus method developed by the authors, will achieve the goal. The article also includes results obtained by the presented method for the known models of membrane shapes.
PL
Wstęp i cel: Fotografia krajobrazu w dydaktyce jest ważnym źródłem poznawania rzeczywistości. W procesie komunikacji społecznej jest ona nośnikiem informacji o rzeczywistości. W artykule przedstawiono album fotograficzny. Zdjęcia wykonano w Międzyzdrojach na terenie Wolińskiego Parku Narodowego w okresie lata. Zaprezentowano naturalną architekturę klifu Morza Bałtyckiego. Celem było przygotowanie materiału dydaktycznego na potrzeby edukacji medialnej i zdalnej. Materiał i metody: Psychologiczna i graficzna analiza struktury obrazu cyfrowej fotografii krajobrazu. Obróbka fotografii cyfrowych za pomocą edytora graficznego. Wykonanie albumu w edytorze Word. Krytyczna dyskusja problemu ze studentami. Refleksja końcowa. Wyniki: Prezentacja dzieła artystycznego dotyczącego drzewostanu w postaci albumu fotograficznego. Wniosek: W procesie komunikowania się społecznego, wykorzystując technologie multimedialne, cyfrowa fotografia krajobrazu stanowi dla człowieka podstawowe źródło informacji o rzeczywistości zewnętrznej. Obraz steruje procesem myślowym człowieka oraz wpływa na podejmowanie przez niego decyzji. Obraz też wywołuje emocje, które mogą zakłócać ten proces decyzyjny.
EN
Introduction and aim: Landscape photography in didactics is important sources realty. In the process of social communication it is the carrier of information about reality. The article presents a photo album. Photographs were made in Międzyzdroje in The Wolin National Park during the summer. The natural architecture of the Baltic Sea cliff was presented. The aim was to prepare the didactic material for the needs of media education. Material and methods: Psychological and graphical analysis of image structure digital landscape photographs. Digital photo processing using a graphical editor. Making of photo album in the Word editor. Critical discussion of the problem with students. Final reflection. Results: The fortest stand presentation of artistic work in the form of photo album. Conclusion: In the process of social communication, using multimedia technologies, digital landscape photography is for humans the basic source of information about the external environment. The picture controls the human thought process and influences the decision making. The image evokes emotions that may interfere with the decision-making process.
13
Content available Cyfrowa fotografia artystyczna w dydaktyce
PL
Wstęp i cel: Grafika komputerowa w komunikowaniu się multimedialnym wpływa na szybkie spostrzeganie i analizowanie informacji. Obiekty graficzne obrazu przyciągają uwagę odbiorcy. Dodają one komunikatowi wiarygodności. Uczestniczą one w procesie interpretowania informacji. Zgodnie z zasadą podwójnego kodowania informacji obrazy i słowa tworzą skojarzenia. Tego typu związki znaczeniowe kodują się w pamięci trwałej. Grafika komputerowa wzmacnia lub osłabia moc znaczeniową komunikatu multimedialnego. W artykule omawia się proces modyfikowania obrazu zawartego na fotografii cyfrowej. Przekształcanie obrazu za pomocą edytora graficznego rozwija kreatywność artystyczną studentów. Projektowanie nowego obrazu za pomocą filtrów artystycznych edytora kształci umiejętności w zakresie kompozycji graficznej obrazu. Materiał i metody: Psychologiczna i graficzna analiza struktury obrazu fotografii cyfrowej. Obróbka fotografii cyfrowych za pomocą edytora graficznego. Krytyczna dyskusja problemu ze studentami na koniec każdych zajęć dydaktycznych. Wyniki: Prezentacja wykonanych cyfrowych fotografii artystycznych. Wniosek: Praca studenta z edytorem graficznym ćwiczy jego koncentrację uwagi. Podczas modyfikowania obrazu fotografii cyfrowej rozwija się jego myślenie twórcze oraz syntetyczne i analityczne. Stosowanie filtrów artystycznych w przetwarzaniu obrazu rozwija kreatywność artystyczną studenta. Doskonali się jego umiejętność krytykowania takich informacji graficznych.
EN
Introduction and aim: Computer graphics in multimedia communication affect the quick perception and analyze of information. Graphics image to attract attention. They add the communication reliability. They participate in the process of interpreting the information. In accordance with the principle of dual encoding information images and words create the association. This type of compounds of meaning encode in persistent storage. Computer graphic strengthens or weakens the power of semantic multimedia message. The article discusser process of modifying the image on digital photography. Convert on image using the image editor expands the artistic creativity of students. Design a new image using art filters of editor educates skills in combined graphics compose of image. Material and methods: Psychological and graphical analysis of image structure digital photographs. Presentation digital photographs using a graphics editor. Critical discussion of the problem with students on the end of teaching assignments. Results: The presentation made digital art photographs. Conclusion: The student’s work with the graphics editor exercises his divisibility of attention. When you modify the image digital photography develops his creative, synthetic and analytical thinking. Application of art filters in image processing develops the student’s artistic creativity. Perfect his ability to criticize such information.
EN
The article deals with the main aspects and contemporary methods in 3D modelling of historical memorial structures in order to preserve objects of cultural heritage. Results of experiments using various combinations of software and technology have been presented: geographic information systems, ground laser scanning and computer graphics programs for rendering. On the basis of comparison between these methods and technologies, conclusions have been drawn, and recommendations for their application in the field of heritage preservation have been given.
EN
The paper presents a simulation and rendering model of three dimensional covective cloud evolution. The model is physically based, however its purpose is graphical. The main stress is put on balancing two parts of a model: the atmsphere simulation with convective motion of air and water vapor combined with rendering of semi-transparent and light-scattering clouds, in order to achieve realistic animation in real-time. We examine and compare two algorithmic approaches based on CPU and GPU computations.
16
Content available Strategie morfingu obiektów w grafice komputerowej
PL
W artykule omówiono strategie morfingu obiektów dwuwymiarowych w celu uzyskania efektu płynnego przejścia pomiędzy zadanymi kształtami. Pośrednie figury przejściowe generowane są na podstawie aproksymacji krzywej łamanej opisującej dany obiekt. Strategie oparto na metodach całkowicie automatycznych oraz wymagających nadzoru człowieka – metodach półautomatycznych.
EN
The paper describes the strategies of generation of twodimensional objects in order achieve smooth transition animation between two given shapes. The generated figures are calculated based on polygonal chain aproximation that describes input figures. Described strategies involve automatic and semiautomatic algorithms. The article suggest the new method enhance ment for existing 2D object morphing.
17
Content available The sea bottom surface described by Coons pieces
EN
In this paper, a method of mathematical description of a surface, which can be used for modeling the sea bottom and detecting underwater objects using sonar (a side scan sonar or a front one) or a multibeam echosounder, is presented. The method is based on Coons plates and is described in four steps, which can be used for determination of the sea bottom for spatial presentation and volume calculation. A new sounding vessel and its equipment were used for the collection of geospatial data, and the results of a geospatial model of the sea bottom on the basis of the collected data are shown. The sea bottom is presented using Coons surfaces and a triangulated irregular network.
PL
W artykule przedstawiono jeden ze sposób obliczania lokalizacji czworokątów w przestrzeni trójwymiarowej na podstawie punktów dwuwymiarowych leżących na jednej płaszczyźnie. W podsumowaniu odniesiono się do uzyskanych efektów i możliwości wykorzystania algorytmu.
EN
The paper presents one of the methods of calculating the pose 1 of tetragons in the three-dimensional space on the basis of coplanar two-dimensional points. In conclusion, reference is made to the effects obtained and the possibilities of practical application of the algorithm.
19
Content available remote Implementing the night vision effect with the use of a depth map
EN
The article presents a method of implementing the night vision effect applied in the Jaskier image generator of the JASKIER simulator. The operating principle of a night vision device is discussed along with image processing procedures with the use of modern computer graphics techniques. The effects obtained are summarised in conclusions.
20
Content available remote Implementacja efektu noktowizji z wykorzystaniem mapy głębokości
PL
W artykule przedstawiono metodę implementacji efektu noktowizji, jaki został użyty w generatorze obrazu Jaskier IG symulatora JASKIER. Omówiono zasadę działania noktowizora oraz procesy przetwarzania obrazu z wykorzystaniem nowoczesnych technik grafiki komputerowej. W podsumowaniu odniesiono się do uzyskanych efektów.
EN
The article presents a method of implementing the night vision effect applied in the Jaskier image generator of the JASKIER simulator. The operating principle of a night vision device is discussed along with image processing procedures with the use of modern computer graphics techniques. The effects obtained are summarised in conclusions.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.