Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibroactivity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wibroaktywność pojawiająca się w trakcie pracy przekładni zębatych ma wiele źródeł pochodzenia. Kształtowanie warunków akustycznych jest możliwe jeszcze na etapie projektowania i konstruowania. Dodatkowo wysokie wymagania ekonomiczne i eksploatacyjne zmuszają do poszukiwania innowacyjnych metod badawczych w zakresie technik symulacyjnych. Przyczyny parametrycznych drgań przekładni zębatych mają podłoże wewnętrzne i zewnętrzne, które są najczęściej wymuszane przez oddziaływania innych zespołów roboczych maszyn i trudne do wyeliminowania. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na poziom hałasu podczas pracy kół zębatych są: rodzaj przekładni, profil zęba, podziałka – moduł, kąt przyłożenia, faza wzębiania i wyzębiania wynikająca z położenia średnic tocznych na odcinku czynnym przyporu, zmiany profilu zęba, stopień pokrycia kół zębatych, luz międzyzębowy, obciążenie zęba, poziom jakości, wykończenie powierzchni (chropowatość), bicie i niewyważenie, przełożenie, rezonans, lepkość smaru oraz korpus przekładni.
EN
This study was designed to determine the vibroactivity parameters of a hermetic harmonic drive. A specially-prepared test bench was used to measure the normal velocity of vibrations and acoustic pressure generated by the unit. Piezoelectric sensors were applied to measure the characteristic values on the body of the prototype. In selected sections of drive, we determined the effective values of acceleration ae and frequency f. For the same points, the effective values of vibration velocity Vc were determined for the corresponding frequencies. The findings presented in this paper enable the assessment of a toothed gear in terms of the quality of its workmanship and wear-related deterioration, which are very important due to the characteristic work of this special drive.
EN
Vibroacoustic phenomena occurring in power transmission systems affect the durability and quality of the driven devices, and also allow for evaluation their technical condition. The article presents the results of laboratory tests aimed at comparing the vibroactivity of the toothed gear, in which the pairs of wheels differ in geometric parameters. The results of research carried on test stand are supplement with results of computer simulations. The proposed test method can be used to determine general vibration and noise reduction guidelines for power transmission systems with toothed gear. The results of the numerical and laboratory tests carried out at the transmission system with circulating power system show that the uncomplicated transformation of the gear geometry used in the toothed gear from the manufacturing point of view allows to reduce the level of vibroacoustic phenomena accompanying their work.
EN
The article presents selected results of experimental studies on the influence of chosen factors on the dynamic effects and vibroactivity of toothed gears in power transmission systems. The studies were performed on test stand with the gears operating in the circulating power system. On initial phase of the research, four pairs of helical gear wheels with the same value of gear ratios were designed and manufactured. The wheels differed by values of transverse contact ratio εα, face contact ratio εβ and total contact ration εC. In the research, the transverse vibration velocities of the shafts and housing of the tested toothed gear on FZG test stand was assumed to be the vibroactivity criterion. The measurements of the vibrations were carried out on the shafts and at seven points of the top plate of the housing. The vibrations were measured using a laser vibrometer and acceleration sensors. In addition, selected experimental results of measurements were compared with results of numerical simulations. To the simulations was used extended, identified dynamic model of the FZG test stand. The parameters of the wheels and the measured deviations were introduced into model. Obtained results confirm that by increasing the value of the contact ratio of the helical gear is possible reduction of dynamic phenomena occurring in the toothed gear.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
801--808, CD1
PL
Zjawiska wibroakustyczne zachodzące w układach napędowych mają wiele źródeł pochodzenia. Wpływają one na jakość pracy urządzenia oraz jego trwałość, a także pozwalają na ocenę jego stanu technicznego. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, mających na celu porównanie wibroaktywności przekładni zębatej, w której zamiennie montowano pary kół różniące się parametrami geometrycznymi. Rezultaty badań stanowiskowych uzupełniają wyniki symulacji komputerowych. Zaprezentowane badania umożliwiły określenie ogólnych wytycznych redukcji drgań i hałasu w układach napędowych z przekładnią zębatą.
EN
Vibroacoustic phenomena occurring in driving systems have many sources. They have influence on the quality of the device work and its durability, as well as allow for an assessment of its condition. The article presents the results of laboratory tests aimed at comparing vibroactivity of gear, in which a pair of wheels with different geometrical parameters was mounted interchangeably. Results of laboratory tests are completed with the results of simulation studies. The presented study allowed defining the general guidelines of vibration and noise reduction in the driving system with gear.
EN
This paper investigates the mechanism of origin of structural, structural and technological defects of rollers. The technique for integrated indicator of vibration working surfaces of the rings to determine the level of life of the finished part to the operation as part of the bearing and predict the vibroacoustic characteristics of rolling bearings. It was established that technological defects cause low-frequency and high-frequency vibrations. The question about the extent to which it is necessary to strengthen the tolerances on the parameters of bearings on which vibration level is determined not errors bearing parts and their structural properties. Calculated values of the amplitudes vibroacceleration due to the rigidity of the bearing vibrations are so small that in some cases adopted precision calculations turned enough to detect such vibrations. Thus, when tested on the vibro-acoustic installations structural vibration does not play an important role.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki obliczeń, których celem było określenie wpływu kilkunastu czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na zjawiska dynamiczne zachodzące w przekładniach zębatych. Wpływ tych czynników na wibroaktywność został wyznaczony na podstawie badań symulacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem modelu stanowiska FZG dla przekładni badanej z uwzględnieniem różnych warunków eksploatacyjnych.
DE
Der Artikel präsentiert Ergebnisse der Berechnungen, deren Ziel war die Bezeichnung des Einflusses der Konstruktions– und Betriebsfaktoren auf dynamische Phänomene gelangend in Zahnradgetrieben. Der Einfluss der Faktoren war mit Ausnutzung des Modells der FZG Prüfstand mit Berücksichtigung verschiedener Exploitationsbedingungen bestimmt.
EN
The paper presents the results of numerical and experimental studies on the influence of selected factors on the dynamic effects and vibroactivity of the gearing. The studies were performed using a custom developed dynamic model of a test stand with the gears operating in the circulating power system.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych oraz laboratoryjnych mających na celu określenie wpływu wybranych czynników konstrukcyjnych na zjawiska dynamiczne i wibroaktywność przekładni zębatej. Badania numeryczne przeprowadzono z użyciem opracowanego modelu dynamicznego stanowiska z przekładniami pracującymi w układzie mocy krążącej.
PL
Artykuł przedstawia wyniki prac, mających na celu określenie wpływu konstrukcji, typu i uszkodzeń łożysk tocznych na poziom wibroaktywności przekładni zębatej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, których celem jest obniżenie emisji hałasu przekładni zębatej podczas eksploatacji, poprzez odpowiedni dobór użebrowania jej korpusu. Analizowano wpływ położenia oraz kształtu dodatkowego użebrowania na zmiany postaci drgań górnej płyty korpusu oraz na jej wibroaktywność. Na podstawie prowadzonych symulacji z wykorzystaniem MES, wyznaczono taki kształt dodatkowego użebrowania, którego wymiary zapewniają obniżenie wibroaktywności korpusu, a tym samym uciążliwości dla środowiska, przy niewielkim wzroście masy przekładni.
EN
The article presents the results of simulation tests, the aim of which is to reduce the noise emission of the gearbox during operation by appropriate selection of the housing ribbing. The effect was analyzed of the position and shape of additional ribs on changes of the forms of vibration of the upper housing plate and on its vibroactivity. On the basis of the conducted simulations using FEM, such a shape of the additional ribbing has been determined whose dimensions ensure a reduction of the vibroactivity of the housing and, at the same time, a reduction of nuisance to the environment, with a minor increase in the gearbox weight.
PL
Artykuł przedstawia analizę wpływu dodatkowego użebrowania na wibroaktywność korpusu przekładni zębatej. Badania podjęto, przyjmując założenie, że drgania są wymuszane przez siły działające w łożyskowaniu wałów, wyznaczone numerycznie z wykorzystaniem modelu dynamicznego przekładni zębatej w układzie napędowym. Na podstawie obliczeń z wykorzystaniem modeli MES korpusów przekładni, określono wpływ usytuowania dodatkowego użebrowania na poziom i rozkład drgań górnej płyty korpusu. Przyjęta miara wibroaktywności korpusu umożliwiła ilościowe porównanie różnych rozwiązań użebrowania i wybór rozwiązania charakteryzującego się najmniejszym poziomem drgań w określonych zakresach prędkości obrotowej przekładni.
EN
The article presents an analysis of additional ribbing influence on gearbox housing vibroactivity. The research was made with the assumption that vibrations are made by forces in the roller bearing and assigned numerically by the use of a dynamic gearbox model in a power transmission system. The influence of additional ribbing location on vibration level and distribution of the housing upper shield vibrations was appointed on the basis of calculations made with the use of FEM models of housing. The accepted measure of housing vibroactivity enabled the quantitative comparison of different ribbing solutions and the choice of ribbing ensuring the lowest level of vibrations in certain velocity rotation ranges. On the basis of the conducted testing, the method was proved to be the right to choose the location of additional ribbing in order to lower the housing vibroactivity.
EN
The paper presents the results of model studies aimed at reducing the vibroactivity of the toothed gear housing. The effect was analyzed of the shape of additional ribs on changes of the forms of vibration of the upper housing plate and on its vibroactivity. Simulations were conducted using the Finite Element Method (FEM). Based on the studies performed, the shape of ribs with dimensions ensuring a reduction of vibroactivity by several dB was determined, with a minor increase of the housing weight.
PL
Praca przedstawia wyniki badan modelowych nad obniżaniem wibroaktywności korpusu przekładni zębatej. Analizowano wpływ kształtu dodatkowego użebrowania na zmiany postaci drgań górnej płyty korpusu oraz na jej wibroaktywność. Symulacje prowadzono z wykorzystaniem MES. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono kształt żeber o wymiarach zapewniających obniżenie wibroaktywności o kilka dB, przy niewielkim wzroście masy korpusu.
PL
W ramach badań wyznaczono wibroaktywność przekładni na podstawie pomiarów normalnych prędkości drgań wybranych punktów korpusu przekładni zębatej wykonanych wibrometrem laserowym. Przedstawione w opracowaniu wyniki potwierdzają istotny wpływ dodatkowego użebrowania korpusów przekładni oraz liczby przyporu zazębienia na generowane przez nią drgania. Wykonanie użebrowania górnej części korpusu spowodowało zmniejszenie wibroaktywności przekładni. W badaniach stwierdzono również, że wibroaktywność przekładni obniża się wraz ze wzrostem liczby przyporu zazębienia.
EN
The paper presents the results of stand and numerical tests of gearbox housings, which are part of research aimed at finding a model that would enable minimising the noise and vibration generated by the toothed gear. As part of the stand tests, there was determined the vibroactivity of the toothed gear on a basis of measurements of normal vibration velocities of selected gearbox housing points taken with a laser vibrometer. The results presented in Section 3 confirm the significant influence of additional ribbing of the gearbox housing on the vibration it generates. Ribbing in the gearbox housing upper part resulted in a reduced vibroactivity of the toothed gear (Fig. 4). A significant decrease in the amplitude values of vibration speeds within the range of up to 3.5 kHz was obtained through simultaneous application of additional stiffening ribs, two parallel and one perpendicular to the axis of the shafts (gearbox housing C). It was also found that the toothed gear vibroactivity decreases with increase in the tooth contact ratio (Section 4). The measurement results presented in Fig. 7 show that increase in the pitch contact ratio results in decrease in the gearbox housing vibroactivity. This is caused, first of all, by lower values of the dynamic forces generated in the gear meshing as ?ß increases. While analysing the effect of load on the vibroactivity of the gearbox housing (Fig. 7a and 7b) it can be noted that it grows along with an increasing load.
EN
Research of vibroactivity of the means of transport, in particular of the gearbox, has become of significant importance in the recent years. Reducing of their environmental nuisance consists primarily of reducing the noise and vibration levels. Research of this type is currently conducted using simulation models, which is economically justified. The results of these studies may be a basis for the design of a gearbox with lowered vibroactivity. The paper presents a proposal of the design method of a gearbox with lowered vibroactivity. The basis for the method consists of dynamic models of the gearbox in the transmission system and FEM models of different design solutions of ribbed housing, which are the main source of vibration and noise emitted by the gearbox. It follows from previous research that the housing is excited to vibrate in bearing nodes by the dynamic load and vibration generated in meshing, that are transmitted through shafts to the bearings. Taking into account the mechanizm described, it is assumed in the proposed method that a design of a gearbox with lowered vibroactivity is possible through a proper selection of the gears geometry, so as to assure a reduction of dynamic load of the gears, and of the location and dimensions of additional ribbing of the housing, with maintaining the lowest possible weigh of the housing. In the paper, the housing vibroactivity measure has been assumed and characterized, which is used in the evaluation of several engineering solutions of the gearbox housing.
PL
Przedstawiono wyniki badań stanowiskowych i numerycznych korpusów przekładni zębatej, będących częścią badań wykonanych w celu poszukiwania modelu umożliwiającego minimalizację hałasu i drgań generowanych przez przekładnię zębatą. Na podstawie otrzymanych wyników eksperymentalnej analizy modalnej dostrojono modele MES korpusów, uzyskując zgodność otrzymanych wyników z badaniami eksperymentalnymi. Uzyskana zgodność wyników eksperymentów czynnych i numerycznych analizowanych trzech rozwiązań korpusów przekładni zębatych pozwoliła stwierdzić poprawność opracowanych modeli MES. Przedstawione w opracowaniu wyniki potwierdzają istotny wpływ dodatkowego użebrowania korpusów przekładni na generowane przez nią drgania.
EN
Results of stand tests and numerical analyses of wheelcase were presented as a part of investigations conducted in order to find model allows minimization of noise and vibrations generated by toothed gear. Based on obtained results from experimental modal analysis, MES models of wheelcases were fitted. Obtained results were consistent with experimental ones. This consistence allowed maintaining that assumed models were correct. Results presented in the paper con-firmed substantial impact of additional ribbing of wheelcase on generated vibrations.
PL
W pracy przedstawiono propozycję metody oceny wibroaktywności korpusu przekładni zębatej. Oceniano możliwości obniżenia wibroaktywności korpusu przez zastosowanie dodatkowego użebrowania. Przeprowadzano analizę modalną i wyznaczano łączną miarę wibroaktywności górnej płyty korpusu przekładni na podstawie zmian amplitud normalnych prędkości drgań węzłów obliczeniowych modelu MES, przy wymuszeniu impulsowym w węźle łożyskowym. Analizując otrzymane wyniki obliczeń, zaproponowano rozwiązanie konstrukcyjne użebrowania, które umożliwia znaczące obniżenie wibroaktywności górnej płyty korpusu, a tym samym całej przekładni, przy nieznacznym wzroście masy korpusu.
EN
The paper presents a method for assessing the vibroactivity of the transmission housing. It has been assessed that, by using an additional rib, it would be possible to reduce the vibroactivity of the housing. A modal analysis has been conducted, and the combined measure of vibroactivity of the upper part of the transmission housing has been set, on the basis of the amplitude change of the normal vibration velocity of the computational model FEM assembly, by the impulse activity in the bearing assembly. Analysing the results, a rib construction has been proposed. Such a construction makes it possible to reduce vibroactivity of the upper part of the housing, as well as the whole transmission with a minimum weight increase of the housing.
17
Content available remote Wpływ użebrowania korpusu przekładni zębatej na jej wibroaktywność
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych modeli korpusów przekładni zębatej. Na podstawie otrzymanych wyników eksperymentalnej analizy modalnej dostrojono opracowane modele MES przekładni. Ponadto w pracy wykonano numeryczne badania wpływu przyjętych rozwiązań użebrowania górnej części korpusu na wibroaktywność przekładni zębatej z wykorzystaniem opracowanych modeli MES.
EN
The paper presents the simulation research results of the numerical models of gear housing. The numerical simulations have been confirmed by comparison with results by experimental modal analysis. The method of structural modification of the design based on FEM models allows evaluating the effect of different design changes upon the vibroactivity of the gear housings.
PL
W pracy przedstawiono wpływ zmiennej podatności łożysk tocznych oraz lokalnego uszkodzenia bieżni zewnętrznej na wibroaktywność przekładni zębatych. Badania symulacyjne zrealizowane zostały z użyciem modelu dynamicznego a następnie zweryfikowane na podstawie badań doświadczalnych.
EN
The paper presents the influence of changing stiffness rolling bearings and bearing race local damage on the vibroactivity gear transmission. Investigations were realized with the use of dynamic model and verified on test rig.
EN
This paper presents problems of technological equipment vibromonitoring. Mechatronic systems designed for monitoring and control of complex rotary machines can be implemented effectively only when alert or critical levels of the monitored parameters are well known and sources of parameter deviations can be determined. Vibrodiagnostics is a powerful tool, which can be used for diagnosing of machine defects. However, in the case of complex rotary machines, it is very complicated to trace all sources of vibrations (e.g. internal defects). Therefore, attempts of vibration modeling are made aimed at evaluating the influence of various parameters on vibroactivity of a certain machine.
PL
W pracy przedstawiono problemy związane z wibromechaniką (monitorowaniem wibracji, wibrotechniką) w urządzeniach technologicznych. Systemy mechatroniczne, projektowane do monitorowania i kontroli złożonych maszyn rotacyjnych, mogą być skutecznie implementowane jedynie wtedy, gdy poziomy zagrożenia lub krytyczne monitorowanych parametrów są dobrze znane, a źródła odchyleń parametrów mogą być wyznaczone. Wibrodiagnostyka jest potężnym narzędziem, które może być użyte do diagnozowania uszkodzeń maszyn. Niemniej, w przypadku złożonych maszyn rotacyjnych jest bardzo trudno śledzić wszystkie źródła wibracji (np. wady wewnętrzne). Podejmuje się więc próby modelowania wibracji, co może służyć do oceny wpływu różnych parametrów na aktywność wibracyjną określonej maszyny.
20
Content available remote Minimalizacja wibroaktywności układów napędowych
PL
W artykule przedstawiono systemowe podejście do minimalizacji wibroaktywności układu napędowego z przekładnią zębatą. Podstawowym źródłem wymuszeń drgań w przekładni jest zazębienie. Drgania ze strefy zazębienia transmitowane są do obudowy przekładni przez wały i łożyska wywołując efekty wibroakustyczne. Celem pracy było przedstawienie sposobu minimalizacji zjawisk wibroakustycznych w przekładniach zębatych dla określonego poziomu drgań generowanych przez zazębienie. W zaproponowanej metodyce wykorzystuje się obliczenia MES, analizę modalną oraz procedury optymalizacji parametrycznej.
EN
In this paper, a systematic approach to the reduction of gear vibration has been presented. Most vibration energy of a gear system is generated at the gear mesh. The vibration energy is then transmitted to the gearbox housing through the shafts and bearing where the energy causes housing vibration and so - called structure - borne noise. The focus of this work was to design the gearbox housing for minimum vibration for a given level of excitation of gear mesh. A method was developed to reduce the housing vibration via FEM coupled with modal analysis and optimisation techniques.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.