Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy alarmowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Rezystancja i impedancja falowa
PL
Pomimo zabudowanego systemu alarmowego, w zależności od właściciela, sieci preizolowane funkcjonują albo bez faktycznego nadzoru, albo nadzór opiera się na urządzeniach z pomiarem rezystancji izolacji. Sporadycznie, z reguły jedynie w firmach zorientowanych wykonywane są pomiary impedancji falowej, czyli reflektometryczne. A czasami są one pomocne w ocenie stanu izolacji. Rozważania w niniejszym artykule dotyczą zasadniczo systemu impulsowego bez wkładek filcowych, chociaż mogą mieć też zastosowanie w systemie rezystancyjnym.
EN
Despite the built-in alarm system, depending on the owner, the pre-insulated networks either function or without actual supervision, or supervision is based on devices with insulation resistance measurement. Occasionally, As a rule, wave impedance measurements, i.e. reflectometric measurements, are performed only in oriented companies. And sometimes they are helpful in assessing the state of isolation. The considerations in this article are essentially about the impulse system without felt pads, although they can also be used in a resistance system.
EN
The paper is aimed at presenting a study of the main limitations and problems influencing the robustness of diagnostic algorithms used in diagnostics of complex chemical processes and to present the selected exemplary solutions of how to increase it. The five major problems were identified in the study. They are associated with: uncertainties of fault detection and reasoning, changes of the diagnosed process structure, delays of fault symptoms formation and multiple faults. A brief description and exemplary solutions allowing increase of the robustness of diagnostic algorithms were given. Proposed methods were selected keeping in mind applicability for the on-line monitoring and diagnostics of complex chemical processes.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
610--619, CD 1
PL
Funkcjonowanie systemów zabezpieczeń instalowanych w obiektach budowlanych skupia się na szybkiej identyfikacji zagrożeń oraz przekazywaniu informacji o zaistnieniu zagrożenia do użytkownika systemu. Wczesne wykrycie zagrożenia umożliwia użytkownikowi podjęcie prawidłowej decyzji umożliwiającej neutralizację zagrożenia i minimalizację potencjalnych strat. Dlatego ważne jest wyposażanie systemów zabezpieczeń w środki umożliwiające skuteczną i szybką identyfikację zagrożenia. Zastosowane środki zabezpieczeń powinny charakteryzować się dużą odpornością na zakłócenia zewnętrzne i próby sabotażu. W artykule przedstawiona zostanie koncepcja nowego rozwiązania technicznego w postaci modelu czujki światłowodowej służącej do zabezpieczania okien i drzwi w obiektach budowlanych. Zaprezentowany układ uzupełnia dostępną obecnie na rynku gamę środków detekcyjnych (czujki stykowe i magnetyczne) wykorzystywanych powszechnie w ochronie obwodowej obiektów budowlanych. Na podstawie analizy ciągłości sygnału świetlnego w światłowodzie układ detekcyjny czujki umożliwia wykrycie prób wtargnięcia intruza na teren chronionego obiektu przez otwarcie zabezpieczonych czujką światłowodową okien lub drzwi. W porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami czujka światłowodowa charakteryzuje się większą niezawodnością i odpornością układu detekcyjnego na zaburzenia i próby sabotażu. W prezentowanym w pracy modelu układ decyzyjny i układ sterujący pracą czujki stanowią karta pomiarowa i aplikacja zarządzająca stworzona w środowisku LabView. Na etapie prób związanych z funkcjonowaniem układu takie rozwiązanie daje większe możliwości badawcze.
EN
The functioning of security systems installed in buildings focuses on rapid identification of threats and providing information about the existence of the hazard to the system user. Early detection of hazard allows the user to take a correct decision and enabling eliminating the threat or minimize potential losses. Therefore it is important to equip security systems in equipment enabling to effective and rapid identification of the hazard. Applied of security measures should have a high resistance to external disruption and sabotage. This article shows a new technical solution in the form of fiber optic detector used to protect of area windows and doors in buildings. Presented system complements of available on the market equipment used in the peripheral protection of the buildings (magnetic detectors and contact elements). Fiber optic detector analyzes the continuity of the light signal in the fiber optic and the control equipment in detector allows to detect and alarming about attempts entrance an intruder into the protected object by opening windows or doors. Compared to existing solutions, the fiber optic detector has a higher reliability and a higher resistance to external disruption and sabotage. The decision-making system and control system in the model presented in the article is a measuring card and application developed in LabView environment. At the attempts stage related to the functioning of the system this solution gives you more possibilities to research.
PL
Systemy nadzoru nad stanem zabezpieczanego obiektu to systemy umożliwiające sprawowanie kontroli nad dozorowanym obiektem przez użytkowników systemu. Powinny one zapewnić użytkownikowi zarówno realizację funkcji monitoringu aktualnego stanu obiektu (funkcje informacyjne) jak i umożliwić ingerencję w aktualne tryby pracy poszczególnych elementów systemu oraz algorytmy realizowanych przez system działań (funkcje sterowania). W artykule zostaną przedstawione techniczne możliwości integracji wielu autonomicznych systemów alarmowych z istniejącą w obiekcie infrastrukturą systemu BMS zbudowanego w oparciu o standard EIB. Założony zakres testów i wykonanych zadań ma na celu określenie możliwości zarządzania autonomicznymi systemami alarmowymi z poziomu systemu EIB. Realizacja tych zadań zostanie określona na zbudowanym modelu zintegrowanego systemu sterowania i nadzoru stworzonym z dwóch systemów alarmowych klasy INTEGRA powiązanych z systemem BMS zbudowanym na bazie urządzeń standardu KNX.
EN
Supervision systems and protected systems in building this systems enable control over the guarded object by the users of the system. They should provide the user with both the implementation of the monitoring function of the current state of the object (information functions) and enable to intervention in the current procedure of system components and allow to management the algorithms implemented by the system (control functions) in on-line mode. The paper will be presented to the technical possibilities of integration of multiple autonomous alarm systems in the building with the existing infrastructure of the system BMS built based on the EIB standard. Founded range of tests and performed research tasks have on target determine the possibility of management of autonomous alarm systems from level of the EIB system. Implementation of the assumed tasks will be performed on the model an integrated control and supervision system. The system was created with two alarm system controllers classes INTEGRA associated with the BMS system in building and equipment of KNX class.
EN
A deadly factory fire in Karachi, Pakistan caused the death of 289 workers on September 11, 2012. The havoc played by fire could have been avoided if the concerned authorities had better fire safety measures and strategy. This article presents an exploratory study designed to obtain first-hand information about this issue in which data were collected from 135 organizations within various industries of Pakistan. The results of this study are alarming because most of the organizations are not even equipped with basic fire safety equipment and are devoid of fire exit paths. Incompetence and negligence on the part of government agencies and many stakeholders frequently allows fire to play havoc with the lives of workers in Pakistani organizations, confirming the famous saying ‘Parva saepe scintilla contempta magnum excitavit incendium’ (A spark neglected has often raised a conflagration).
6
Content available remote Systemy alarmowe - nadzór a lokalizacja
PL
W artykule przeanalizowano funkcjonalność 28 stanowisk laboratoryjnych do zastosowań dydaktycznych i badawczych, które utworzono w unikalnym Zespole Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na Wydziale Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa.
EN
The article is devoted to the analysis of 28 laboratory stands in the unique Alarm System Laboratories built and operated in the Department of Applied Computer Science of the Warsaw Management Academy.
PL
W artykule przedstawiono niektóre problemy występujące podczas badań magnetycznych czujek stykowych, według stosowanych obecnie metod. Na początku omówiono rodzaje czujek magnetycznych, ich budowę, właściwości i zastosowanie. Następnie podano informacje o stosowanych obecnie metodach badań tych obiektów, przedstawiono listę badanych parametrów oraz opisano stanowiska badawcze. Dalej przedstawiono problemy jakie występują przy wykonywaniu badań odporności tych czujek na zakłócenia polem magnetycznym oraz przy badaniach środowiskowych. W podsumowaniu podano wnioski wynikające z dotychczasowych doświadczeń autora zdobytych podczas badań tych obiektów.
EN
This article presents some of the problems occurring during testing of magnetic contact detectors, according to currently used methods. In the introduction the types of magnetic detectors, their construction, properties and applications were discussed. Then, the information about currently used test methods of these objects, a list of the measured parameters and the descriptions testing stands were given. Next presents problems that occur during carry out testing of these detectors on the magnetic field interference and in environmental tests. In the summary the conclusions from the experiences collected by the author during the test of these objects were given.
PL
Rynek systemów bezpieczeństwa oferuje wiele różnorodnych systemów alarmowych i ich podzespołów. Poprawność projektowania i instalowania systemów alarmowych jest codziennie weryfikowana przez włamywaczy. Celem artykułu jest przedstawienie zabezpieczeń wybranych elementów systemu bezpieczeństwa. Przeprowadzono analizę podstawowych uwarunkowań typów instalacji czujek, mających wpływ na bezpieczeństwo systemu alarmowego. Ostatnią część artykułu poświęcono testom zabezpieczeń czujek PIR i przedstawieniu metod antymaskingu tych czujek.
EN
The market of securities is offering many alarm systems and their components. Validity of designing and installation of alarm systems is examine by buglers, every day. The aim of this article is showing protection systems of chosen compound security systems. The paper presents analysis of influence of kind of installation sensors on validity of alarm system. The last part of article contain some test of protection on PIR sensor and describe on antymasking system of PIR sensor.
10
Content available remote Praktyczne aspekty nauczania Inżynierii Systemów Alarmowych
PL
Głównym celem stawianym systemom alarmowym jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia. Systemy te zwiększają poczucie bezpieczeństwa, umożliwiają nadzór nad chronionymi obiektami oraz sygnalizują obecność zagrożenia - stąd też wynika ich coraz większa popularność zarówno wśród klientów biznesowych jak i indywidualnych. Rosnące zainteresowanie tematyką systemów alarmowych spowodowało konieczność wprowadzenia do procesu dydaktycznego przedmiotu Inżynieria Systemów Alarmowych. W ramach tego przedmiotu studenci zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z budową, zasadą działania i przeznaczeniem systemów sygnalizacji zagrożeń. W artykule przedstawione zostaną praktyczne aspekty nauczania tej tematyki, wynikające z doświadczenia dydaktycznego autora publikacji.
EN
The main aim of the alarm systems is to protect life, health and property. These systems increase the sense of security, enable surveillance of protected objects and signal the presence of danger - hence the result of their increasing popularity among both business customers and consumers. The growing interest in the subject of alarm systems has necessitated the introduction of the teaching process of the Alarm Systems Engineering Course. In this course students will learn the theoretical and practical issues related to the design, operation and purpose of signaling systems, lull of threats. This paper will present the practical aspects of teaching this subject, under the author's experience gained during teaching Alarm Systems Engineering Course.
PL
Prawidłowe działanie systemu sygnalizacji włamania i napadu (I&HAS) wiąże się z szybkim przekazaniem informacji do użytkownika o stanie chronionego obiektu. W artykule przedstawiono koncepcję zastąpienia urządzenia sterującego i obrazującego (centrali alarmowej) przez komputer klasy PC wyposażony w odpowiednie oprogramowanie umożliwiający realizację funkcji sterowania, zarządzania systemem I&HAS. Do budowy takiego systemu został wykorzystany komputer PC oraz środowisko LabView. Akwizycja parametrów odbywała się na podstawie informacji i sygnałów z czujników współpracujących z kartami pomiarowymi. Zbudowany interfejs umożliwia wyświetlanie na ekranie komputera aktualnych, a także archiwalnych parametrów występujących w poszczególnych pomieszczeniach. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma możliwość wglądu i nadzór nad systemami alarmowym działającym w obiekcie.
EN
The correct functioning of the intrusion and hold-up alarm system (I&HAS) is connected with a quick transmitting the information about state of protect object to the user. This paper presented the concept of replaced classic hardware control and indicating equipment by computer PS with individual special software make enable realized the remote control, virtual control and indicating equipment for alarm system I&HAS.A computer PC and LabView environment have been used for the building of such system. The acquisition of parameters was carried out basing upon the information and signals received from the sensors supporting the measuring cards. The actual as well as archived parameters occurring in alarm system can be displayed on the computer screen via built-in interface. Thanks to this solution, the system user has the opportunity to review of and to supervise over the autonomous alarm systems operating in object.
PL
W publikacji omówiono proces certyfikacji i pewne problemy wynikające z doświadczeń Ośrodka Certyfikacji Wyrobów, specjalizującego się w certyfikacji elementów i systemów alarmowych. Certyfikacja wyrobu, a w szczególności wystawienie certyfikatu, wymaga jednoznacznego zdefiniowania przedmiotu certyfikacji. Zdefiniowanie elementu czy systemu alarmowego jako towaru oferowanego na rynku okazało się istotnym problemem. Problem ten wynika z faktu, że producent (importer) systemu na ogół buduje go na konkretne zamówienie klienta (według jego wymagań i potrzeb). Trudność ta polega na ustaleniu jego parametrów technicznych, a w szczególności stopnia zabezpieczenia i klasy środowiskowej. W artykule przedstawiono schemat funkcjonalny systemu alarmowego i jego funkcje wynikające z wymaganego zabezpieczenia. Omówiono ważniejsze kryteria umożliwiające określenie stopnia zabezpieczenia wybranych elementów i systemu alarmowego jako całości, które powinny wspomóc producenta w określeniu certyfikowanego wyrobu i ustaleniu stopnia zabezpieczenia dla tego wyrobu.
EN
The paper discusses the certification process and some problems arising from the experience of the Centre for Products Certification, which specializes in certification of alarm components and alarm systems. The product certification, in particular the issue of a certificate, reguires a clear definition of the certification subject. The definition of a component or an alarm system as a product offered on the market proved to be a major concern. This problem comes from the fact that the manufacturer (or importer) of the alarm system generally builds it up on specific customer order (according to his needs and requirements). The difficulty is to determine its the technical parameters, in particular, the security grade and environmental class. The paper presents the functional diagram of an alarm system and the functions resulting from the reguested protection. Discusses the important criteria for determining the security grade of the selected components and alarm system as a whole, which should help the manufacturer's in the identifying certified product and determining the security grade for this product.
PL
W artykule przedstawiono niskokosztowy system budynku inteligentnego przeznaczony dla małych obiektów logistycznych. W obiektach logistycznych funkcjonują różne systemy sterujące: ogrzewaniem, oświetleniem, systemem przeciwpożarowym czy alarmowym. W małych obiektach logistycznych można zrealizować jeden system sterujący jednocześnie systemem ogrzewania, oświetlenia i ochrony.
EN
The aim of this paper is to present low cost system of intelligent building dedicated for small logistic building. Logistic objects contain different control systems: heating, lighting, fire safety and security. In small logistic building to minimize costs one system can function as security and control heating and lighting.
PL
Integracja systemów sterowania i nadzoru w obiektach mieszkalnych ma na celu realizację następujących zadań: ograniczenie kosztów instalacji i użytkowania systemu, podniesienie komfortu użytkowania oraz zwiększenie możliwości technicznych, a także realizację nowych funkcji i zadań niedostępnych w klasycznych autonomicznych układach sterowania. Obecnie można wyróżnić trzy główne sposoby integracji systemów sterowania: poprzez wymianę informacji, poprzez współdzielenie elementów infrastruktury systemów oraz poprzez wykorzystanie wspólnego układu sterującego zarządzającego pracą całego systemu. W artykule opisano funkcje układów realizujących zadania stawiane systemom alarmowych oraz ich wpływ na konfigurację, wyposażenie dodatkowe i pracę systemu zintegrowanego w różnych jego konfiguracjach i sposobach integracji.
EN
The aim of the integration of control and supervision systems in buildings is to realize next tasks: to reduce cost of installation and cost of use, raising of use comfort and increase technical possibility, and also to realize a new function and tasks which are inaccessible in classical autonomous control systems. Now we can identify the three main methods of integration of control systems: by exchange of information, by sharing of elements of system’s infrastructure and use a common control system which manages of work system. In this article is presented a function of systems realized the tasks of alarm system and their influence on configuration, peripherals and work of integrated system in different configuration and integration methods.
15
Content available remote ioLogik W5340. System kontrolno-pomiarowy z łącznością GSM
PL
Systemy alarmowe stosowane są wielokrotnie do nadzoru struktur przemysłowych. Przykładami tego typu aplikacji są stacje transformatorowe na terenie całego kraju, stacje meteorologiczne, jak również zdalne monitorowanie różnego rodzaju zbiorników. Pożądane jest, aby wszystkie zgromadzone dane zostały przesłane do jednego miejsca, gdzie prowadzony jest nadzór.
PL
W artykule przedstawiono model dwukierunkowego systemu przekazywania informacji między użytkownikiem a pojazdem. Do nawiązywania połączenia i do przekazywania informacji wykorzystany został moduł telefonii komórkowej GSM. LuxGSM. Zbudowany model systemu umożliwia realizację następujących funkcji: funkcji informacyjnej (poziom paliwa, lokalizacja), funkcji nadzoru (informacja o otwarciu drzwi w pojeździe), funkcji sterowania (unieruchomienie zdalne pojazdu).
EN
In this paper the model of bidirectional transmitting information system between driver and a car is presented. The module of mobile telephony GSM LuxGSM was used to make a connection and to relay transmitter information. The built model of the system enables to achieve the following functions: informative functions (petrol level, localization), control functions (information about opening any door in a car), remote control functions (immobilization a car).
PL
Szybkie i skuteczne wykrycie próby włamania lub napadu stanowi istotę działania systemów alarmowych. Konieczne staje się zabezpieczanie nie tylko powierzchni wewnątrz budynku, ale także miejsc umożliwiających dostęp do obiektu. Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych budynku za pomocą czujek kontaktronowych lub stykowych często stanowi jedyny sposób ochrony peryferyjnej obiektu. W artykule zostanie przedstawiona koncepcja wykorzystania w oknach typu skrzynkowego Dopplerowskich czujek ultradźwiękowych, jako podstawowego elementu detekcyjnego w obwodzie ochrony peryferyjnej obiektu. Do badań został wykorzystany czujnik ultradźwiękowy URZ0530.
EN
The essence of the functioning of the alarm systems is a quick and affective detection of attempt on the intruder and hold-up attack. It's necessary not only to secure the area inside buildings, but secure the places which enables access to object as well. The protection of window and door hole in the building by contactron or touch detectors often is only method of peripheral protection systems in objects. This article presents the conception of using ultrasonic detectors in box windows as the basic detectors element in peripheral protection system of object. It used ultrasonic detector URZ0530 to make tests.
PL
Przedmiotem badań prowadzonych przez autora są bezkontaktowe metody detekcji zbicia szyby bazujące na analizie sygnałów akustycznych towarzyszących tem procesowi. Zagadnienie to ma zasadnicze znaczenie dla nowoczesnych systemów alarmowych, szczególnie w przypadkach dużych obiektów, gdzie indywidualne nadzorowanie każdej szyby byłoby nieekonomiczne. W toku badań opracowano metodę, bazującą na trnsformacji falkowej i identyfikacji wybranych cech sygnału, dającą efektywność detekcji >90%, a odporność na sygnały fałszywe >80%. W artykule przedstawiono metodę w wersji umożliwiającej jej implementacje w systemie przetwarzającym dane on-line, koncentrująć się na modyfikacji poprawiającej dydtynktywność cech fazowych sygnałów. W części końcowej zaprezentowano uzyskane wyniki i porównano je do reulttów przedstawinych w pracach [1] i [2].
EN
The subject of research being made by author is a non-contact method of glass break detection, based on analysis of acoustic signals of the phenomena. Presented problem is very important for modem alarm systems, especially mounted in buildings with big amount of panes, where assembling of individual sensor for each pane is very expensive. In the progress of research author has developed the method of breaks detection based on Wavelet Transformation and identification of amplitude and phase features of the acoustic signal. Developed method achieves over 90% of detectability, and >80% of resistance for false signals. In the paper method adapted for embedded system with on-line processing is presented. Author focused on modificationss which improves the identyfication of phase features of the signals. The las parto of the article presents achieved results (detectability ad resistance to false signals) in comparision to result of the method presented in [1] and [2].
PL
Jakość systemu alarmowego jest wyrażana przez klasę zabezpieczenia, która zależy od właściwości użytego sprzętu (klasa 1. jest podstawową, przeznaczoną dla zastosowań o małym ryzyku, a klasa 4. najwyższą, przeznaczoną do obiektów wysokiego ryzyka włamania). Zastosowanie techniki połączeń radiowych spowodowało dodanie nowych kryteriów oceny jakości dla każdej klasy zabezpieczenia, w celu zapewnienia właściwej odporności systemów bezprzewodowych na zakłócenia mogące pogorszyć transmisję i przetwarzanie danych. Przedstawiono kryteria odporności na tłumienie sygnałów, kolizje pomiędzy sygnałami alarmowymi i monitorującymi, interferencje, podmiany elementów lub wiadomości. Przedstawiono wymagania dotyczące monitorowania połączeń i detekcji sygnałów interferujących. Opisano zasady oceny zgodności tych systemów z dyrektywami UE.
EN
Quality of the alarm systems is determined by security grading which depends on performances of the equipment used (grade 1 is the basic dedicated for small risk and grade 4 is the highest dedicated for big risk of intrusion). Application of the radio frequency techniques in alarm systems caused the addition of the new quality criteria in each security grade to provide correct immunity of wireless systems on disturbance able to impair transmission and processing of data. The paper presents criteria for immunity to: attenuation of signals, collisions between alarm and monitoring messages, interference, component and message substitution. Requirements for links monitoring and detection of interference are presented. The rules of the UE directive conformity assessment of those systems are described, too.
PL
Omówiono definicję klasy zabezpieczenia systemu alarmowego oraz wymagania funkcjonalne decydujące o stopniu zabezpieczenia. Dokonano przeglądu tych cech funkcjonalnych dla różnych elementów system alarmowego włamaniowego, systemu kontroli dostępu, systemu dozorowego telewizji (CCTV). Na podstawie wyników badań elementów systemów alarmowych, prowadzonych od kilku lat w Laboratorium PIE, określono najczęściej spotykane wady badanych obiektów w zakresie zabezpieczenia.
EN
Definition of alarm systems security grades and functional requirements for each grad were discussed. Functional features of different elements of intrusion alarm systems, access control systems and CCTV systems were reviewed. The most frequent defects in the range of security of alarm systems, tested during several years in PIE laboratory, were pointed out.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.