Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EU directive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Cynkowanie elektrolityczne : kierunki rozwoju
PL
Przedstawiono główne założenia technologii otrzymywania powłok cynkowych metodą elektrolityczną. Opisano proces chromianowania pokryć cynkowych. Wskazano główne czynniki wpływające na rozwój technologii cynkowania i chromianowania. Pokazano wyzwania wynikające z wprowadzenia nowej dyrektywy unijnej dotyczącej wody pitnej. Podano przykłady zmian procesowych będących odpowiedzią na zaostrzane regulacje środowiskowe.
EN
Principles of Zn electroplating technol. were presented. Process of obtaining conversion layers on Zn coating was also described. The challenges of plating industry to meet new restrictions imposed by EU directive and key drivers of changes in Zn plating industry were presented.
PL
13 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa dyrektywa w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zatwierdzona przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 16 grudnia 2020 r. Dyrektywa ta nakłada liczne, nowe obowiązki na wszystkich interesariuszy dostaw wody do konsumenta. W niniejszym artykule przedstawiono nowe zasady eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę wynikające z nowej dyrektywy wody do picia.
EN
On January 13, 2021, a new directive on the quality of water intended for human consumption entered into force, approved by the European Parliament and the Council on December 16, 2020. This directive imposes numerous new obligations on all stakeholders in the supply of water to the consumer. This paper presents new rules for the operation of water supply systems resulting from the new Drinking Water Directive.
PL
Celem opracowania jest analiza znamion przedmiotowych typu czynu zabronionego opisanego w art. 180a k.k. wobec treści przepisów unijnej dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, a także ukazanie, że prawidłową wykładnią znamion rozpatrywanego typu jest wykładnia prowspólnotowa. Zasadniczo chodzi o wpływ posiadania zagranicznego prawa jazdy w chwili popełnienia czynu zabronionego z art. 180a k.k., który związany jest z problematyką wzajemnego uznawania praw jazdy. W artykule zestawiono krajowe regulacje zawarte w Kodeksie karnym i ustawie o kierujących pojazdami z właściwym ustawodawstwem unijnym, bazując na analizie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego interpretacji przepisów dyrektywy 2006/126/WE. Z tak dokonanej analizy jurydycznej wyłania się szereg przesłanek, wynikających z prawa i orzecznictwa unijnego, od których zależna będzie odpowiedzialność kama za występek z art. 180a k.k. w sytuacji, gdy kierujący legitymuje się w chwili popełnienia czynu zagranicznym prawem jazdy. Artykuł ma stanowić podstawę do prawidłowego określenia kręgu regulacji prawnych wyznaczających karnoprawną ocenę zachowań osób oskarżonych o popełnienie czynu zabronionego z art. 180a k.k. oraz do dokonania właściwego wyboru wykładni znamion rozpatrywanego typu przez praktyków.
EN
The aim of the study is to analyze the objective features of art. 180a of the Penal Code in relation to the provisions of the EU Directive 2006/126/EC and the jurisprudence of the Court of Justice, as well as to show that the correct interpretation of the features of the type in question is a pro-community interpretation. The study focuses mainly on the impact of having a foreign driving license at the time of the act on the issue of criminal liability under art. 180a of the Penal Code, which in the described circumstances is related to the issue of mutual recognition of driving licenses. The article compares the national regulations with the relevant EU legislation, based on the analysis of the jurisprudence of the Court of Justice on the interpretation of the provisions of the EU Directive 2006/126/EC. The juridical analysis contained in the article shows a number of premises (resulting from EU law and jurisprudence) from which the criminal liability under art. 180a arises. The article is to constitute the basis for the correct determination of the circle of legal regulations that define the criminal law assessment of the behaviour of persons accused of committing a prohibited act under art. 180a and to make the right choice of interpretation of the features of the type under consideration by lawyers.
PL
W Polsce trwają właśnie konsultacje publiczne projektu ustawy wdrażającej założenia unijnej dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. Single-Use Plastics Directive). Co zaskakujące, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt nie odzwierciedla w pełni unijnych wytycznych, pomijając całkowicie postanowienia dyrektywy dotyczące butelek plastikowych na napoje, w tym przede wszystkim kwestię rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) za opakowania oraz systemu kaucyjnego. To istotny brak, który może spowodować, że unijnych wytycznych nie uda się wdrożyć w pełni i w wyznaczonym na to terminie.
EN
Purpose: In this paper the author presents an overview of CSR reporting practices in general and then within the mining context. Design/methodology/approach: analyzing the literature on the subject. Literature studies include Polish and foreign publications. Findings: The EU Directive 2014/95/EU is the first step but there is a need for further steps directed towards unifying the principles and content of non-financial statements and getting the CSR reporting practices closer to financial ones to guarantee the reliability of the data disclosed in these areas. Originality/value: There are presented some voluntary sectoral initiatives focused on sustainability issues in mining industry as well as sustainability reporting guidelines of Global Reporting Initiative with its mining and metals sector supplement. The second part of the paper discusses the activities of mandating the CSR reporting at European Union level through EU Directive 2014/95/EU which obliges certain large undertakings to prepare a non-financial statement containing information relating to corporate social responsibility aspects.
PL
Omówiono problem odpadów budowlanych w ujęciu obowiązujących przepisów, w tym Dyrektywy 2008/98/WE. Przedstawiono klasyfikację odpadów, obowiązki wykonawcy dotyczące odpadów budowlanych oraz strategię zarządzania budową z ograniczeniem ilości odpadów budowlanych.
EN
The problem of construction waste in terms of existing legislation, including Directive 2008/98/EC are presented. The issues such as: the classification of waste, the obligations of the contractor on construction waste and construction management strategy for limiting the amount of construction waste are presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa w prawodawstwie UE. Działania w tym zakresie są niezbędne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektów antropogenicznych, które umożliwiają realizację różnych potrzeb człowieka, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.
EN
The article presents the issues of safety engineering in EU legislation. Activities in this field are necessary for the design, construction and operation of anthropogenic objects that enable the implementation of various human needs in accordance with the safety requirements.
EN
The relations to calculate the maximum value of relative strains, which occur in a process of bending of tubes on benders, in stretched layers of tubes, are presented in this work on the basis of the EU Directive concerning production of pressure equipment. It has been shown that for large deformations that occur during bending of the pipes on knees, logarithmic strain measures (real) and relative strain measures give different values of strain and equal wall thicknesses in the bending zone. Reverse expressions were also derived to calculate the required initial wall thickness of the tube to be bent, in order to obtain the desired wall thickness of a knee after bending.
PL
W pracy przedstawiono strukturę przepisów ochrony środowiska przed emisją cząstek stałych w aspekcie ruchu samochodowego w Unii Europejskiej i w Polsce. Przepisy UE w zakresie ochrony powietrza są obecnie zintegrowane w dyrektywie 2008/50/WE (Clean Air For Europe - CAFE). W Polsce obowiązuje ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz akty wykonawcze do tej ustawy w postaci rozporządzeń Ministra Środowiska.
EN
The paper presents the structure of environmental legislation against particulate matter emissions in terms of traffic in the European Union and Poland. EU legislation in the range of air protection are now integrated in Directive 2008/50/EC (Clean Air for Europe - CAFE). In Poland, spaces the Act "Environmental Protection Law" dated 27 April 2001 and executive acts to this Act in the form of regulations of the Minister of the Environment.
PL
Zgodnie z unijną dyrektywą z 4 lipca 2012 r., każdy przedsiębiorca, wprowadzający sprzęt AGD przeznaczony dla gospodarstw domowych, będzie miał obowiązek osiągać minimalny poziom zbierania zużytego sprzętu w wysokości stanowiącej co najmniej 35% masy wprowadzonego na rynek sprzętu w poprzednim roku kalendarzowym. Jak to jednak wygląda w praktyce?
PL
Oto odwieczny dylemat każdej władzy, może z wyjątkiem tej w Unii Europejskiej, gdzie zawsze dąży się do regulowania wszystkiego, co tylko możliwe. Przykładów nie brakuje, a to kąt zakrzywienia banana, a rak stał się rybą. Aż dziw bierze, że w sferze recyklingu jest tak mało przepisów unijnych!
PL
Jak mawiał klasyk polskiego kina „Nadejszła wiekopomna chwiła” – mamy propozycję nowej dyrektywy w postaci nowelizacji aż sześciu dyrektyw odpadowych. Mowa o dyrektywie opublikowanej w lipcu br. pod numerami COM(2014) 397 final, 2014/0201 (COD), zmieniającej: dyrektywy o odpadach 2008/98/EC, opakowaniową 94/62/EC, wysypiskową 1999/31/EC, samochodową 2000/53/EC, bateryjną 2006/66/EC oraz o zużytym sprzęcie eklektycznym i elektronicznym 2012/19/EU. Można by wprost powiedzieć, że to nowe podejście czysto holistyczne. Problem polega jednak na tym, że jest to próba całościowego spojrzenia, ale mocno spóźniona. Na nową dyrektywę opakowaniową czekamy już od 2011 r. (teoretycznie w 2012 r. osiągnięto cele dla członków „starej” Unii, a nowi członkowie zobligowani są do zrealizowania założeń do końca tego roku). Biorąc pod uwagę czas niezbędny do konsultacji i sam proces legislacyjny, nowa dyrektywa zmieniająca wymienione dyrektywy ujrzy światło dzienne nie wcześniej niż w 2016 r. A potem oczywiście rozpocznie się proces adaptacji prawa państw członkowskich UE, co może potrwać kolejny rok, może dwa.
PL
Obok kluczowego dla całej sfery odpadowej planu gospodarki odpadami, powstaje właśnie drugi fundamentalny dokument strategiczny w tej dziedzinie – „Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów”. Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt tego aktu prawnego w lutym br., po czym przeprowadzono procedurę konsultacji społecznych. Dokument wzbudził spore zainteresowanie – zgłoszono 92 uwagi, z czego 41 przyjęto, 45 odrzucono, a siedem uwzględniono w części.
PL
Komisja Europejska 2 lipca br. opublikowała dokument COM(2014) 398 „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program zero odpadów dla Europy” (Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe).
19
Content available remote Wpływ dyrektyw UE w sprawie ektywności energetycznej na budownictwo w Polsce
EN
This article presents the effects of the implementation of Directive 2012/27/EU on energy efficiency on the construction industry in Poland. We came to the conclusion, that we will soon have to deal with an increased number of thermomodernisation processes to the level of low energy buildings and construction of new nearly zeroenergy buildings. As a result, it will be increased thickness of conventional insulation materials at the external partitions and the development of new technologies for thermal insulation of buildings as transparent insulation, vacuum insulation, windows with electrochromic glass, etc.
PL
Artykuł prezentuje wymogi zawarte w Dyrektywie Unijnej 2009/28/WE jakie powinny spełniać systemy pomp ciepła, aby efekt ich działania mógł być zaliczony do zagospodarowania energii odnawialnej. Dyrektywa wprowadza również prawny wymóg, aby instalacje z zastosowaniem pomp ciepła były energetycznie efektywne. Jedynie pompy spełniające ww. warunki zostaną uznane jako zagospodarowujące energię z zasobów odnawialnych, której wartość będzie uwzględniana przy obliczaniu udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii brutto. W tym kontekście omówiono niektóre zagadnienia dotyczące emisyjności oraz ekonomiki eksploatacji pomp ciepła. Generalnym wnioskiem wynikającym z przedstawionych rozważań jest to, że zarówno stopień odnawialności, emisyjności jak i ekonomiki stosowania pomp ciepła jest ściśle związany z odpowiednio wysoką wartością współczynnika efektywności energetycznej COP, zależnego od warunków klimatycznych i zastosowanego źródła dolnego, jak również od współczynnika sprawności konwersji energii pierwotnej na energię elektryczną.
EN
The article presents the requirements contained in the European Union Directive 2009/28/WE for the systems such as heat pumps to be able to classify their effect as the management of renewable energy. The Directive also introduces a legal requirement that the installations with heat pumps are energy efficient. Only pumps fulfilling the mentioned above conditions shall be regarded as using energy from renewable resources the value of which will be considered at calculating the contribution of renewable energy in the total gross energy production. In this context also the speculations concerning the issues of renewability, emission and economics during the exploitation of heat pumps were presented. The general conclusion form the presented speculations is that both the level of renewability, emission and economics of the application of heat pumps are strictly connected with the high value of the coefficient of performance (COP), depending on climatic conditions and the applied low temperature source and with the value of the efficiency of the conversion of primary energy into electric energy.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.