Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 675

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawo ochrony środowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
PL
Tekst poniższy jest kontynuacją rozważań z poprzednich numerów „Przeglądu Komunalnego”, dotyczących postępowania z różnego rodzaju odpadami, które stosunkowo często są porzucane i stwarzają problemy związane z wyegzekwowaniem obowiązku ich usunięcia z miejsca porzucenia. Takim rodzajem odpadów dość często porzucanych i stąd podlegających obowiązkowi usunięcia są odpady budowlane.
PL
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest instytucją prawną w systemie przepisów o odpadach komunalnych dość już zadomowioną. Jednak jego status, organizacja i funkcjonowanie wciąż wywołują wątpliwości i pytania, zwłaszcza w związku z ewoluującymi przepisami, w szczególności Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
PL
W połowie stycznia br. udostępniona została interpretacja Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska – dokument nr 1452859.4626260.3656901 z 14 stycznia 20201 r. – z założenia wyjaśniająca wątpliwości pojawiające się na gruncie rozumienia przepisów określających zasady stosowania karty przekazania odpadów komunalnych.
PL
W poprzednich numerach „Przeglądu Komunalnego” przeanalizowano przepisy Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, związane najpierw z kwalifikowaniem do kategorii odpadów gleby i ziemi, a następnie z gospodarowaniem tego rodzaju odpadami, czyli ich wykorzystywaniem. Tę ostatnią kwestię warto kontynuować.
PL
Czy artykuł 171 ustawy o odpadach można stosować do egzekwowania odpowiedzialności karnej za spowodowanie uciążliwości odorowych?
PL
Czy art. 171 ustawy o odpadach może być podstawą odpowiedzialności za powodowanie uciążliwości odorowych w związku z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarowania odpadami? Sprawdźmy.
PL
Organy odpowiedzialne za stosowanie nadzwyczajnego trybu usuwania odpadów mogą próbować przenieść odpowiedzialność za ich usunięcie na regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Jednak przesłanki ku temu w większości sytuacji będą nieoczywiste.
PL
Kolejne wyłączenia stosowania nadzwyczajnego trybu usuwania odpadów, wskazane w art. 26a ust. 12 ustawy o odpadach z grudnia 2012 r. (u.o. 2012), a omówione w niniejszym artykule, stanowią kontynuację rozważań z poprzednich wydań „Przeglądu Komunalnego”. Szczególną uwagę zwrócę tu na pkt 2 powyższego przepisu.
PL
W poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” rozpoczęta została analiza przepisów, które wprowadziły nadzwyczajny tryb usuwania odpadów z miejsc ich gromadzenia. Są one zawarte w nowym art. 26a Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2019 r. poz. 701, ze zm., dalej jako u.o.), wprowadzonym ustawą nowelizującą z 19 lipca 2019 r. Poniżej nastąpi dalsza ich analiza.
PL
W poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” przeanalizowano Ustawę z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: DzU z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) oraz Ustawę z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: DzU z 2020 r. poz. 1219) w zakresie przepisów związanych z kwalifikowaniem do kategorii odpadów gleby i ziemi. Obecnie należy wrócić do postawionych już pytań na temat uznania, czy wydobyta gleba lub ziemia pochodzą z terenów zanieczyszczonych. Z dokonanych poprzednio ustaleń wynika, że ma to być gleba lub ziemia wydobyta.
PL
W katalogu odpadów w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU z 2020 r. poz. 10) gleba i ziemia pojawiają się jako pewne rodzaje odpadów w grupie 17 – „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”.
PL
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 19 lipca 2019 r. wprowadza wiele różnego rodzaju zmian do szeroko rozumianego prawa odpadowego, spośród których część dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
PL
Zmiany w przepisach Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2019 r. poz. 701, ze zm., dalej jako u.o.), wprowadzone Ustawą z 19 lipca 2019 r. nowelizującą ustawę o odpadach (DzU z 2019 r. poz. 1579, ze zm.), dotyczą m.in. tzw. usuwania odpadów (rozdz. 8 w dziale II u.o.). Zmiany te poddane zostały analizie w poprzednich numerach „Przeglądu Komunalnego”, poniżej temat jest kontynuowany.
PL
Sejm uchwalił 20 lipca br. kilka ustaw wprowadzających zmiany do ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (DzU 2018.992 ze zm.).W poprzednich miesiącach omówiono zmiany dotyczące przepisów o zezwoleniach na gospodarowanie odpadami. Poniżej dalszy ciąg analizy, odnoszący się do nowych wymagań, jakie powinna spełniać treść wydanego zezwolenia i zasad ich wprowadzania do obowiązujących decyzji.
PL
Sejm uchwalił 20 lipca ub.r. kilka ustaw wprowadzających zmiany do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2018 r. poz. 992, ze zm.). W poprzednich miesiącach zostały omówione zmiany dotyczące przepisów o produktach ubocznych, transporcie i magazynowaniu odpadów, a w grudniu pierwsza część uwag odnoszących się do przepisów o zezwoleniach na gospodarowanie odpadami.
PL
W czerwcu ubiegłego roku na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano „Koncepcję nowego Prawa zamówień publicznych”, opracowaną przez UZP przy współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Dokument ten przedstawia założenia i postulaty, które mają znaleźć odzwierciedlenie w projekcie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
PL
Znowelizowane przepisy ustawy o odpadach stanowią istotną przebudowę konstrukcji prawnej. Posiadacz odpadów jest obowiązany do ich nadzorowania.
PL
W trakcie wykonywania oceny oddziaływania na środowisko należy przeanalizować różne typy oddziaływań. Podstawowym aktem prawnym regulującym te kwestie jest Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
PL
Wbrew powszechnemu przekonaniu, koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym nie ogranicza się wyłącznie do gospodarki odpadami. Niewątpliwie, działania w tym obszarze stanowią kluczowy jej element, ale podejmowane są kroki w celu wdrożenia idei circular economy także w innych obszarach, np. ponownego wykorzystania wody.
PL
Analizując kwestię odpowiedzialności za działania niezgodne z obowiązującymi przepisami środowiskowymi, nie sposób nie zauważyć, że charakteryzują się one stosunkowo dużym zróżnicowaniem. Uwagę zwracają nie tylko bogaty katalog możliwych działań, jakie może podjąć organ administracji w reakcji na stwierdzone uchybienia obowiązkom prawnym, ale również odmienne reżimy samej odpowiedzialności.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.