Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 252

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
W artykule autorzy przedstawili propozycję zastosowania przekładu komputerowego wspomaganego przez człowieka jako narzędzia informatycznego przeznaczonego do ratowania języków zagrożonych wymarciem. W szczególności autorzy pracują nad systemem informatycznym mającym na celu wspomaganie procesu rekonstrukcji i przywrócenia do życia wymarłego skandynawskiego języka norn.
EN
In the paper we propose Human-Aide Machine Mranslation (HAMT) approach as a computer tools that can be used to rescue the endangered languages. Especially, the authors are working on developing the computer system that could be used for the purpose of reconstruction and reviving of the extinct Scandinavian norn language.
PL
Manuskrypt Wojnicza jest jednym z najbardziej zagadkowych rękopisów pochodzących z epoki średniowiecza. Pomimo prowadzonych dotychczas badań jego autor, system pisma, język oraz treść pozostają okryte mrokiem tajemnicy. W artykule autorzy poddają w wątpliwość hipotezę, według której rękopisu Wojnicza miałby rzekomo zostać zapisany w pewnym „egzotycznym” języku naturalnym przy użyciu wymyślonego alfabetu.
EN
The Voynich manuscript is one of the most mysterious medieval handwritten books. Despite of much scientific effort its author, system of writing, language, and content still remain unknown. In the paper the authors doubt whether the Voynich manuscript is really written in some “exotic” natural language with the use of invented alphabet.
PL
Manuskrypt Wojnicza jest jednym z najbardziej zagadkowych rękopisów pochodzących z epoki średniowiecza. Pomimo prowadzonych dotychczas badań jego autor, system pisma, język oraz treść pozostają nadal nieustalone. W artykule autorzy prezentują najbardziej prawdopodobne ich zdaniem hipotezy odnośnie charakteru rękopisu Wojnicza.
EN
The Voynich manuscript is one of the most mysterious medieval handwritten books. Despite of much scientific effort its author, system of writing, language, and content still remain unknown. In the paper the authors present the most probable in their opinion hypotheses concerning character of the Voynich manuscript.
PL
Artykuł poświęcony został rozważaniom dotyczącym prób rozszyfrowania jednych z największych zagadek lingwistycznych świata, do których autorzy zaliczają: dysk z Fajstos, manuskrypt Wojnicza oraz Kodeks z Rohońca. Autorzy podejmują próbę udzielenia odpowiedzi, czy istotnie mamy w rozważanych przypadkach do czynienia z tekstami zapisanymi w językach naturalnych.
EN
The paper concerns the issues related to the trials of decipherment of some greatest linguistic mysteries of the world that are: the Phaistos Disc, the Voynich Manuscript, and the Rohonc Codex. The authors try to answer the question if in the above cases we do really have some natural language texts.
PL
Artykuł poświęcony został rozważaniom dotyczącym statystycznej analizy inskrypcji odciśniętej na dysku z Fajstos. Uzyskane wyniki poddają w wątpliwość, czy dysk z Fajstos zawiera w ogóle jakikolwiek tekst zapisany w języku naturalnym.
EN
The paper concerns the issues related to statistical analysis of inscription imprinted on the Phaistos disc. The obtained results make it doubtable if the Phaistos disc really contain any natural language text.
PL
Artykuł poświęcony został rozważaniom dotyczącym analizy statystycznej inskrypcji odciśniętej na dysku z Fajstos. Badaniom poddano częstość występowania znaków różnego typu na obu stronach dysku. Uzyskane wyniki pozwalają wątpić, czy istotnie dysk z Fajstos zawiera w ogóle jakikolwiek tekst zapisany w języku naturalnym.
EN
The paper concerns the issues related to statistical analysis of inscription imprinted on the Phaistos disc. The authors examine the frequencies of occurrence of different types of signs. The obtained results make it doubtable if the Phaistos disc really contain any natural language text.
PL
Artykuł poświęcony został rozważaniom dotyczącym analizy statystycznej inskrypcji odciśniętej na dysku z Fajstos. Analizie poddano prawdopodobieństwo występowania uwidocznionych na jego stronie A wzorów geometrycznych. Uzyskane wyniki pozwalają wątpić, czy istotnie dysk z Fajstos zawiera w ogóle jakikolwiek tekst zapisany w języku naturalnym.
EN
The paper concerns the issues related to statistical analysis of inscription imprinted on the Phaistos disc. The authors examine the probability of spontaneous occurrence of geometrical patterns on the side A of the Phaistos disc. The obtained results make it doubtable if the Phaistos disc really contain any natural language text.
EN
The application of methods drawing upon multi-parameter visualization of data by transformation of multidimensional space into two-dimensional one allow to show multi-parameter data on computer screen. Thanks to that, it is possible to conduct a qualitative analysis of this data in the most natural way for human being, i.e. by the sense of sight. An example of such method of multi-parameter visualization is multidimensional scaling. This method was used in this paper to present and analyze a set of seven-dimensional data obtained from Janina Mining Plant and Wieczorek Coal Mine. It was decided to examine whether the method of multi-parameter data visualization allows to divide the samples space into areas of various applicability to fluidal gasification process. The “Technological applicability card for coals” was used for this purpose [Sobolewski et al., 2012; 2013], in which the key parameters, important and additional ones affecting the gasification process were described.
PL
Metody służące do wizualizacji złożonych, wielowymiarowych danych poprzez transformację przestrzeni wielowymiarowej do dwuwymiarowej umożliwiają prezentację tych danych na ekranie komputera. Tym samym są przystępnym instrumentem analizy zbiorów danych, pozwalającym wykorzystać połączenie naszego wzroku z mocą naszej osobistej sieci neuronowej (mózgu) do wyodrębnienia z danych cech, których zauważenie przy pomocy innych metod może być bardzo trudne. W artykule zastosowano jedną z takich metod – skalowanie wielowymiarowe – w celu sprawdzenia, skuteczności tej metody do analizy próbek węgla ze względu na jego przydatność do procesu zgazowania w kotle fluidalnym. W tym celu pobrano próbki dwóch węgli, z KWK „Wieczorek” (węgiel typu 32) oraz ZG „Janina” (węgiel typu 31.2), które następnie miały być poddane testom pod względem ich przydatności do zgazowania. Każda z próbek została zbadana ze względu na cechy, których określone poziomy są kluczowe oraz wskazane w kontekście procesu zgazowania według „Karty przydatności węgli do zgazowania” (Sobolewski et al., 2012; 2013). Każdy z węgli został rozdzielony na osadzarce pierścieniowej (10 pierścieni, uziarnienie węgla 0-18 mm) w wyniku czego powstało pięć warstw (po 2 pierścienie każda). Następnie każda z warstw została rozsiana na 10 klas ziarnowych. Tak otrzymane produkty zostały poddane technicznej oraz chemicznej analizie (ogółem 50 próbek z ZG „Janina” oraz 49 próbek z KWK „Wieczorek” – klasa ziarnowa 16-18 mm w tej drugiej kopalni nie została uzyskana i pomiar był niemożliwy do zrealizowania. Tym samym otrzymano takie parametry do analizy jak: zawartość siarki, zawartość wodoru, zawartość azotu, zawartość chloru, zawartość węgla organicznego, ciepło spalania oraz zawartość popiołu. W wyniku przeprowadzonych badań oraz porównania ich z wymogami prezentowanymi w „Karcie przydatności węgli do zgazowania” okazało się, że tylko 18 próbek spełnia wszystkie wymogi, z czego aż 17 pochodziło z KWK „Wieczorek”. Postanowiono poddać ocenie wszystkie próbki bardziej złożonej obserwacji – wielowymiarowej analizie danych za pomocą skalowania wielowymiarowego. W rozdziale 3 przedstawiono szczegółowo zastosowaną metodologię analizy wraz z opisem algorytmu. Następnie, w rozdziale 4 przedstawiono wyniki obserwacji przeprowadzonych za pomocą opracowanego w tym celu programu komputerowego, napisanego w języku C++. Rysunki 1-3 przedstawiają sytuację, gdzie dane reprezentujące próbki węgla mniej lub bardziej przydatne do zgazowania zaczynają tworzyć podgrupy. Proces grupowania został przedstawiony etapowo, tzn. rys. 1 prezentuje sytuację wyjściową, Rys. 2 sytuację przy bardzo małej wartości parametru ITER = 5, zaś Rys. 3 najlepszy możliwy widok, otrzymany przy wartości parametru ITER = 340. Widać na tym rysunku, że obrazy punktów reprezentujących próbki węgla bardziej oraz mniej podatnego na zgazowanie zajmują osobne podobszary. Widać, że na całym obszarze rysunku, podobszary te można łatwo od siebie odseparować. Przez to możemy na podstawie tego rysunku stwierdzić, że skalowanie wielowymiarowe pozwala podzielić przestrzeń próbek na obszary o różnej przydatności do procesu zgazowania fluidalnego. Dzięki temu analizując następne, nieznane próbki możemy poprzez ich wizualizację zakwalifikować je do grupy bardziej podatnych na zgazowanie lub mniej podatnych na zgazowanie. Ważne jest to szczególnie dlatego, ponieważ w analizowanej sytuacji próbki węgla bardziej podatnego na zgazowanie zajmują wnętrze siedmiowymiarowego prostopadłościanu – co jest znacznym uproszczeniem. Wynika to bezpośrednio z faktu, iż przyjęte warunki określające przynależność do tej grupy („Karta przydatności Technologicznej węgla”) to proste nierówności przy pomocy których łatwo można sprawdzić taką przynależność. W rzeczywistości, może się jednak okazać, że obszar przynależności może mieć znacznie bardziej skomplikowany kształt. Wtedy na podstawie większej ilości próbek, których przynależność do klasy węgla bardziej podatnego na zgazowanie zostanie stwierdzona empirycznie, można będzie próbować przy pomocy skalowania wielowymiarowego uzyskać podział przestrzeni na obszary reprezentujące próbki węgla bardziej oraz mniej podatnego na zgazowanie. Rys. 4 przedstawia podobny podział, ale bez wzięcia pod uwagę parametru „zawartość chloru”. Również i w tym przypadku próbki węgla mniej lub bardziej podatnego na zgazowanie tworzą wyraźne podgrupy. Przy pominięciu parametru „zawartość chloru” już 78 próbek (37 z ZG „Janina” oraz 41 z KWK „Wieczorek”) z analizowanych 99-ciu spełniałoby wymogi zawarte w „Karcie przydatności węgla do zgazowania”. Rys. 5 przedstawia inne podejście do analizowanych próbek węgla. Tym razem za kryterium podziału przyjęto pochodzenie węgla z KWK „Wieczorek” lub ZG „Janina”, bez rozpatrywania ich w kontekście przydatności do zgazowania. Również i tym razem okazało się, że zastosowana metodologia pozwala stwierdzić możliwość efektywnego rozdzielenia, a tym samym prawidłowego rozpoznania analizowanych próbek węgla. Tym samym dowiedziono, że metoda skalowania wielowymiarowego może być bardzo przydatnym narzędziem podczas wieloparametrycznej analizy próbek różnego typu węgli.
PL
W artykule rozważano kwestie skomplikowanych relacji zachodzących pomiędzy teorią biologicznej ewolucji Darwina a wzorowanymi na niej sztucznymi algorytmami genetycznymi. W szczególności przeanalizowano analogie zachodzące pomiędzy programami komputerowymi a sposobem zachowania się organizmów żywych.
EN
In the paper we discuss the maters of complex relations between Darwinian theory of biological evolution and artificial genetic algorithms which are based upon this theory. In particular we analyze the analogies between computer programs and the way of behavior of living organisms.
PL
W artykule rozważano kwestie skomplikowanych relacji zachodzących pomiędzy teorią biologicznej ewolucji Darwina a wzorowanymi na niej sztucznymi algorytmami genetycznymi. W szczególności analizie poddano proces mutacji kodu genetycznego, który rozpatrzono w ramach obowiązującej w teorii ewolucji koncepcji punktualizmu.
EN
In the paper we discuss the issues of complex relations between Darwinian theory of biological evolution and artificial genetic algorithms which are based upon this theory. In particular, we analyze the process of genetic code mutations in the context of concept of punctualism known in the theory of biological evolution.
PL
Artykuł poświęcony został rozważaniom dotyczącym statystycznej analizy inskrypcji odciśniętej na dysku z Fajstos. W szczególności autorzy przeprowadzili symulacje komputerowe, których celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy częstość występowania na dysku wyrazów z podwojonymi znakami jest przypadkowa. Uzyskane wyniki poddają w wątpliwość, czy dysk z Fajstos w ogóle zawiera jakikolwiek tekst w języku naturalnym.
EN
The paper is devoted to the issues of statistical analysis of inscription on the Phaistos disc. In particular we conducted computer simulation the purpose of which was to answer the question whether the frequency of words with doubled signs is random. The obtained results allow us to doubt if the Phaistos disc really contains any natural language text.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych ze statystyczną analizą wzorów geometrycznych występujących na dysku z Fajstos. Przeprowadzone przez autorów obliczenia wskazują na intencjonalne wykonanie rozważanych artefaktów.
EN
The paper concerns the issues related to statistical analysis of geometrical patterns on the Phaistos disc. The calculations which have been done by the authors prove that such artifacts were made intentionally.
PL
Artykuł poświęcony został rozważaniom dotyczącym statystycznej analizy inskrypcji odciśniętej na dysku z Fajstos. W szczególności autorzy dokonali statystycznego porównania dysku z Fajstos z brązową tabliczką z Idalionu. Uzyskane wyniki dowodzą, że dysk z Fajstos z pewnością nie został zapisany w języku greckim.
EN
The paper concerns the issues related to statistical analysis of inscription imprinted on the Phaistos disc. In particular we compare the Phaistos disc with the Idalion bronze tablet. The obtained results prove that the Phaistos disc was certainly not written in the Greek language.
PL
Artykuł poświęcony został rozważaniom dotyczącym statystycznej analizy inskrypcji odciśniętej na dysku z Fajstos. Z przeprowadzonych przez autorów badań wynika, że przeprowadzając statystyczne porównania dysku z Fajstos z innymi starożytnymi systemami pisma należy jego obie strony traktować oddzielnie, ponieważ zachodzi podejrzenie, iż mogą zawierać pewien tekst bilingwiczny.
EN
The paper concerns the issues related to statistical analysis of inscription imprinted on the Phaistos disc. The results obtained by the authors prove that the both sides of the disc must be regarded separately, when compared with the other systems of ancient scripts, because it is possible that they contain some bilingual text.
EN
The article discusses possibilities of implementing a neural network in a parallel way. The issues of implementation are illustrated with the example of the non-linear neural network. Parallel implementation of earlier mentioned neural network is written with the use of OpenCL library, which is a representative of software supporting general-purpose computing on graphics processor units (GPGPU). The obtained results demonstrate that some group of algorithms can be computed faster if they are implemented in a parallel way and run on a multi-core processor (CPU) or a graphics processing unit (GPU). In case of the GPU, the implemented algorithm should be divided into many threads in order to perform computations faster than on a multi-core CPU. In general, computations on a GPU should be performed when there is a need to process a large amount of data with the use of algorithm which is very well suited to parallel implementation.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie algorytmów ewolucyjnych w celu przeprowadzania analizy oczkowych sieci hydraulicznych. Zadaniem algorytmu ewolucyjnego jest wyznaczenie wartości przepływów w poszczególnych gałęziach arbitralnie zadanej sieci hydraulicznej. W artykule zaproponowano sposób kodowania rozwiązań na materiale genetycznym ewoluujących osobników oraz zdefiniowano postać funkcji dopasowania pozwalającej na ocenę rozwiązań odnajdowanych w toku procesów ewolucyjnych.
EN
In the paper we propose to use evolutionary algorithms for the purpose of analysis of hydraulic networks. The aim of evolutionary algorithm is to determine the values of flow in the branches of arbitrarily given hydraulic network. In the paper we propose the way of coding of solutions on genetic material of evolving individuals and we define the fitness function to evaluate solutions found during the process of evolution.
PL
Tematyka artykułu dotyczy wykorzystania techniki obliczeniowej bazującej na zastosowaniu algorytmów ewolucyjnych w celu rozwiązania zagadnienia ekonomicznego rozdziału obciążeń w systemie elektroenergetycznym. W artykule określono sposób kodowania rozwiązań na materiale genetycznym ewoluujących osobników oraz zdefiniowano postać funkcji dopasowania. Zaproponowano także sposób realizacji selekcji osobników w warunkach optymalizacji wielokryterialnej.
EN
The topic of the paper is about implementation of computational technique based on evolutionary algorithms for economic dispatch problem in energetic system. In the paper we defined the mode of coding of solutions on the genetic material of evolving individuals and proposed the formula for fitness function calculation. Moreover, we proposed the way of selection of individuals under the conditions of multi-objective optimization.
PL
Niniejszy artykuł jest już piątym z dłuższej serii artykułów poświeconej zagadnieniom opracowywania generatorów struktur gramatycznych dla wybranych języków naturalnych. W artykule opisano koncepcję budowy wielojęzycznego generatora zdań typu SVO. Ponadto przedstawiono ideę wykorzystania języka pośredniczącego przekładu, którego rolę pełni w rozwijanym przez autorów systemie sztuczny język esperanto.
EN
The paper is the fifth of a broader series of articles devoted to the issues of the development of syntactic structures generators for selected natural languages. The paper describes the principles of construction of multilingual SVO sentences generator. Moreover, we present the concepts of using intermediate language in machine translation system for which we propose the artificial Esperanto language.
PL
Niniejszy artykuł jest czwartym z większej serii artykułów poświeconej zagadnieniom opracowywania generatorów struktur gramatycznych dla wybranych języków naturalnych. W artykule opisano koncepcję budowy tzw. języków kontrolowanych, które stanowią ograniczony pod względem leksyki i składni podzbiór języków naturalnych, na których są wzorowane.
EN
The paper is the third of a broader series of articles devoted to the issues of the development of syntactic structures generators for selected natural languages. The paper describes the principles of so called controlled languages that constitute a subset of lexical units and syntactic structures of natural languages upon which they are based.
PL
Niniejszy artykuł jest pierwszym z większej serii artykułów poświęconej zagadnieniom opracowywania generatorów struktur gramatycznych dla wybranych języków naturalnych. W artykule opisano zasady funkcjonowania generatora typu AN (Adjective – Noun), który obecnie opracowywany jest przez autorów dla języka szwedzkiego.
EN
The paper is the first of a broader series of articles devoted to the issues of the development of syntactic structures generators for selected natural languages. The paper describes the principles of functioning of an AN (Adjective - Noun) generator, which is currently being developed by the authors.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.