Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 226

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magazynowanie energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available Praktyczne aspekty magazynowania energii
PL
Jednym z kluczowych problemów i wyzwań współczesnej cywilizacji jest efekt cieplarniany i bezpieczeństwo energetyczne (strategia Unii Europejskiej), konkurencyjność polskiej i europejskiej gospodarki oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach. Rozwój nowoczesnych baterii litowo-jonowych i poprawa zdolności magazynowania energii w bateriach ma strategiczne znaczenie dla Europy. Wojna na Ukrainie rozpoczęta w lutym 2022 r. zwróciła uwagę Europy na kwestię dywersyfikacji źródeł energii oraz konieczność inwestowania w odnawialne źródła energii. Rozpoczęto intensywne prace nad systemem energetyki rozproszonej, która nie może istnieć bez rozproszonego magazynowania energii. Kluczem do rozwoju rynku magazynów energii jest opracowanie rozwiązań w zakresie nowoczesnych elektrochemicznych metod magazynowania energii, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych parametrów: wydajność, przyjazność dla środowiska, koszty, bezpieczeństwo. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie strategii projektowania nowego magazynu energii połączonego z instalacją fotowoltaiczną na wybranym modelowym domu, opartego na bateriach jonowo-litowych na podstawie zidentyfikowanych wyzwań technologicznych. Magazyny energii produkowane w oparciu o europejskie łańcuchy dostaw oraz o lokalną myśl techniczną przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju rozproszonej energetyki oraz uniezależnienia od komponentów dostarczanych z Azji. W rozdziale poruszono kwestie technologiczne związane z budową ogniw jonowo-litowych oraz poszczególnych elementów ogniw takich jak katoda, anoda oraz elektrolit. Ponadto zaprezentowane są również dane dotyczące rozwoju rynku baterii na rynku światowym oraz trendy na rynkach europejskich. Na podstawie wyróżnionych wyzwań technologicznych projektowania nowego magazynu energii zaprojektowano strategie zmierzające to pokonania trudności, a co za tym idzie, zbudowania nowego magazynu charakteryzującego się: obniżonymi kosztami produkcji, zwiększoną pojemnością, zwiększoną mocą, zwiększoną żywotnością oraz wzrostem bezpieczeństwa.
EN
One of the key problems and challenges of modern civilization is the greenhouse effect and energy security (European Union strategy), the competitiveness of the Polish and European economies and the reduction of urban air pollution. The development of modern lithium-ion batteries and the improvement of battery energy storage capacity is of strategic importance for Europe. The war in Ukraine, which began in February 2022, has drawn Europe’s attention to the issue of diversification of energy sources and the need to invest in renewable energy sources. Intensive work has begun on a distributed energy system, which cannot exist without distributed energy storage. The key to the development of the energy storage market is the development of solutions for modern electrochemical methods of energy storage, with particular attention to the following parameters: efficiency, environmental friendliness, cost, safety. The purpose of this article is to present a strategy for the design of a new energy storage combined with a photovoltaic installation on a selected model house, based on lithium ion batteries on the basis of the identified technological challenges. Energy storages produced on the basis of the European supply chain and local technical thought will contribute to increased energy security, the development of distributed energy and independence from components supplied from Asia. The article addresses technological issues related to the construction of lithium ion cells and individual cell components such as cathode, anode and electrolyte. In addition, data on the development of the battery market in the global market and trends in European markets are also presented. On the basis of the highlighted technological challenges of designing a new energy storage, strategies are designed to overcome the difficulties and thus build a new storage characterized by: reduced production costs, increased capacity, increased power, increased life and increased safety.
PL
W artykule omówiono rosnącą rolę magazynów energii w kontekście rozwoju energetyki odnawialnej i ich współpracy z szeroko rozumianym systemem elektroenergetycznym (krajowym, lokalnym, przemysłowym, wyspowym). Przedstawiono różne technologie systemów magazynowania energii: mechaniczne, elektryczne elektrochemiczne i chemiczne.
EN
The article discusses the growing role of energy storage in the context of the development of renewable energy sources and their cooperation with the broadly understood electrical power system (national, local, industrial, island). Various technologies of energy storage systems are presented: mechanical, electrical, electrochemical and chemical.
PL
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi jeden z najszerszych i najskuteczniejszych w UE programów dla małych ciepłowni i elektrociepłowni. Program ten angażuje potencjał naukowy, badawczy, analityczny, projektowy i wykonawczy polskich firm. Zadaniem przedsięwzięcia „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym" jest przekształcenie krajowych systemów ciepłowniczych bazujących na paliwach kopalnych w uniwersalny system wytwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych w połączeniu z kogeneracją opartą na OZE. Ma ono wręcz uratować tzw. ciepłownictwo powiatowe dzięki jego dekarbonizacji.
PL
Artykuł jest uzupełnieniem poprzednich publikacji w zakresie niezbędnych mocy farm lądowych oraz pojemności magazynów energii. Tym razem uwzględniono występujące w Polsce okresy wiatrów bardzo silnych i celowość ich całkowitego wykorzystania bez konieczności czasowego wyłączania części farm wiatrowych.
EN
This work demonstrates the study of the numerical modelling and a design of a compact energy generator based on green hydrogen. This generator aims allowing the energy storage, electricity, cold and heat productions as well as a supply the energy for the production of the sanitary hot water. The generator is considered to be powered by 30 solar cells panels and will mainly consist of a Proton Exchange Membrane (PEM) electrolyzer compiled with a Metal Hydride (MH) tank, a PEM fuel cell, and a system of heat exchangers sized to recover the heat from the electrolyzer, PEM fuel cell and MH tank. Furthermore, the generator will contain an adsorber to manage air conditioning (cooling and heating) and a production of the sanitary hot water. A converter block is included in the generator, in particular, a Buck-booster to raise the voltage of the solar panels and the DC-AC converter for the electricity consumption in the household. The desorption of the hydrogen contained in the tank MH will take place using the heating resistance. In overall, the designed generator is foreseen to have a dimension of 1800 × 1000 × 500 mm and its role is to allow integration of the hydrogen energy for the tertiary and residential sectors. As such it is a suitable choice of components for the cost reduction and high yield hydrogen production, storage, and consumption.
EN
Recycling of lithium-ion batteries is a response to the exploitation of natural resources of elements necessary for the production of energy storage devices and the desire to close the cycle of elements by reducing their loss. The replacement of fossil fuels by renewable energy sources will require batteries capable of storing significant amounts of energy. The effects of scientific projects on this subject are not limited to the research sphere, but have real economic, political and social consequences: independence from the supply of raw materials from distant areas or reduction of human rights violations in the case of conflict elements. Ethical and ecological supply of elements is regulated by the EU and the US, among others. Based on these premises, the article collects information on the recycling process and production of lithium-ion cells in order to illustrate the current market situation and highlight places where there are opportunities to introduce new solutions or improve processes with emphasis on the model of a circular economy.
EN
Lithium-sulfur (Li-S) cells are now attracting a lot of attention among battery scientists and engineers due to their potential for replace current Li-ion technologies as ta main energy storage chemistry. It is well known that Li-S cells operate according to a significantly different mechanisms as compared to Li-ion chemistries. In particular, upon discharge the sulfur species undergo a set of complex electrochemical transitions starting from elemental sulfur down to Li2S. In order to design a viable Li-S battery, it is of decisive importance to fully understand this complex electrochemistry that needs aprotic solvents to function. This article is concise a review of mechanisms and materials involved in state-of-the-art Li-S cells. Electrochemical processes have been described according to the latest state of research, as well as main types of cathode, anode and electrolyte materials and chemicals. Also, main scientific and technological challenges and obstacle in designing commercially viable Li-S batteries have been pointed out.
PL
Ogrzewanie elektryczne oparte wyłącznie na prądzie sieciowym pochodzącym z elektrociepłowni węglowych przez lata uważane było za mało efektywne, drogie w eksploatacji i nieprzyjazne dla środowiska. Jednak wobec postępującej dekarbonizacji ogrzewania oraz wykorzystania OZE w produkcji prądu sieciowego i mikroinstalacjach ogrzewanie elektryczne zaczyna być postrzegane zarówno jako przyszłościowe rozwiązanie problemu z cenami i dostępnością paliw, jak i odpowiedź na potrzebę dywersyfikacji dostaw energii - także na poziomie budynku czy lokalu.
PL
Osiągnięcie zerowej emisji CO2 przez kraje UE w 2050 r. byłoby możliwe pod warunkiem przestawienia się na wytwarzanie energii elektrycznej tylko przez źródła odnawialne. W artykule wykazano, że w Polsce jest to niewykonalne. Nadwyżki energii, produkowanej bardzo nierównomiernie przez OZE, trzeba będzie magazynować poprzez wytwarzanie wodoru w procesie elektrolizy wody a następnie wykorzystanie go w energetyce (wodorowe elektrownie gazowo-parowe) i transporcie (silniki wodorowe i/lub ogniwa paliwowe). Przewidywana, dość niska sprawność tego procesu oraz potrzeba pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną także w okresach słabych wiatrów spowodowałyby konieczność budowy farm wiatrowych o wielkiej łącznej mocy, ogromnych kosztach i nierealnie dużej powierzchni. Z tego powodu oraz ze względu na bezpieczeństwo energetyczne w podstawie systemu elektroenergetycznego muszą pozostać źródła stabilne, sterowalne, niezależne od pory dnia, roku i od pogody. Ponieważ z założenia nie mogą to być elektrownie węglowe ani spalające gaz ziemny, konieczne będzie zbudowanie w Polsce kilku dużych elektrowni jądrowych o łącznej mocy co najmniej 10 lub 15 GW.
EN
The requirement of zero CO2 emissions by EU countries in 2050 will make it necessary to generate electricity only from renewable sources (RES). The article shows that this is completely unrealistic in Poland. Surplus electricity produced very unevenly by RES will have to be stored through the production of hydrogen in the process of water electrolysis and its use in power engineering (hydrogen gas and steam power plants) and transport (hydrogen engines and / or fuel cells). The expected, relatively low efficiency of this process and the need to cover the demand for electricity also in periods of weak winds, they will make it necessary to build wind farms with great total power, unrealistically large area and huge costs. For this reason and for the sake of energy security, stable and controllable sources must remain in the base of the power system, independent of the time of day, year and weather. Since, by definition, they cannot be coal-fired or natural gas-fired power plants, it is necessary to build several large nuclear power plants in Poland with a total capacity of at least 10 or 15 GW.
EN
The paper presents the original design of the Off-Grid PV mini-system for powering separate circuits of the residential building. The PV system was used interchangeably for comparative purposes batteries AGM and Li-Ion for energy storage. The PV system provides autonomy to separate building circuits only in the summer months, for Li-Ion energy storage, at the installation location in central Poland. An automatic power switch was used, which turned on the mains supply in the event the battery was discharged. The controller is configured in two ways for priority for solar systems set in summer or priority for the power grid in winter. The next stage of work compares the discharge times of two types of batteries, assuming constant load on the AC side of the inverter. Based on these measurements, the relative autonomy times of the PV system were estimated for the assumed load with different types of batteries in summer and winter. The time of supplying selected circuits of a residential building in the tests conducted for the Li-Ion battery to the AGM battery increased by approx. 50% and increased with increasing load.
PL
W artykule przedstawiono autorski projekt minisystemu fotowoltaicznego Off-Grid do zasilania wydzielonych obwodów budynku mieszkalnego. W systemie PV zastosowano zamiennie w celach porównawczych akumulatory AGM i Li-Ion do magazynowania energii. System PV zapewnia autonomię wydzielonych obwodów budynku tylko w miesiącach letnich, tylko dla zasobnika energii Li-Ion, w miejscu instalacji w centralnej Polsce. Zastosowano automatyczny wyłącznik zasilania, który włącza zasilanie sieciowe w przypadku rozładowania akumulatora. Sterownik jest skonfigurowany na dwa sposoby priorytet dla instalacji solarnych ustawiony w lecie lub priorytet dla sieci energetycznej w zimie. W kolejnym etapie prac przedstawiono porównanie czasów rozładowania dwóch typów akumulatorów, przy założeniu stałego obciążenia po stronie AC falownika. Na podstawie tych pomiarów oszacowano względne czasy autonomii systemu PV dla założonego obciążenia z różnymi typami akumulatorów w okresie letnim i zimowym. Czas zasilania wybranych obwodów budynku mieszkalnego w przeprowadzonych testach dla akumulatora Li-Ion w stosunku do akumulatora AGM wzrósł o ok. 50% i zwiększał się wraz ze wzrostem obciążenia.
PL
W artykule rozpatrzono możliwości zastosowania zasobników energii z płynną solą w systemach energetycznych, które przechodzą przemiany w kierunku ograniczenia liczby wytwórczych jednostek węglowych. Na przestrzeni ostatnich lat wspomniane zasobniki stały się popularne w krajach o wysokim nasłonecznieniu. Niniejszy artykuł przedstawia analizę wykorzystania magazynów energii dla innych szerokości geograficznych. Rozpatruje się przy tym dodatkowe rozwiązania, odpowiednie dla systemów energetycznych, które przechodzą transformację ukierunkowaną na zmniejszenie spalania paliw kopalnych.
EN
The paper presents an analysis on the possible applications of molten salt energy storages to power systems that undergo transformations, which aim to reduce the number of fossil fueled power generating units. In the recent years the salt storages have become popular in the countries of high solar irradiance. This paper focuses on the applications of these storages in the areas of other latitudes. Additional designs are under the investigation that are suitable for the power systems where the usage of the fossil fuels is continuously being decreased.
PL
Nadwyżki energii elektrycznej wytworzonej przez OZE w okresach silnych wiatrów i/lub dużego nasłonecznienia powinny być magazynowane w postaci wodoru wyprodukowanego w procesie elektrolizy wody, w celu ich wykorzystania do produkcji energii elektrycznej w okresach słabych i bardzo słabych wiatrów przy równocześnie możliwym dużym zachmurzeniu. Oszacowano ilości energii elektrycznej, jakie magazyny powinny dostarczyć do sieci elektroenergetycznej, dla modeli energetyki w 2050 r. różniących się mocami morskich farm wiatrowych oraz elektrowni jądrowych pracujących w podstawie systemu elektroenergetycznego. Oceniono niezbędne pojemności magazynów wodoru i pokazano, że jedyny racjonalny sposób jego magazynowania to podziemne kawerny solne, które można wykonać w istniejących w Polsce wysadach solnych i pokładach soli kamiennej. Potwierdzono konieczność zbudowania, oprócz OZE, także elektrowni jądrowych o mocy co najmniej 15 GW oraz nie powiększania zapotrzebowania na energię elektryczną ponad 225 TWh/a.
EN
Surplus of electricity generated by RES in periods of strong winds and / or high sun exposure should be store in the form of hydrogen produced in the electrolysis of water, in order to use them for the production of electricity during periods of weak and very weak winds with possible high cloudiness. The amounts of electricity, that the energy storage facilities should deliver to the grid (in the output), were estimated for the power engineering models in 2050 with different capacities of offshore wind farms and nuclear power plants working on the basis of the power system. The necessary capacity of hydrogen storage facilities was assessed and it was shown that the only rational method of its storage are underground salt caverns to be constructed in the salt dome and rock salt deposits existing in Poland. The need to build, in addition to RES, also nuclear power plants with a capacity of at least 15 GW and not to increase the demand for electricity over 225 TWh was confirmed.
PL
Postępujący w ostatnich latach proces dekarbonizacji i zwiększania udziału, często niestabilnych źródeł OZE w rynku energii jest przyczyną nieustannych poszukiwań coraz sprawniejszych, tańszych, pojemniejszych i trwalszych magazynów energii powstającej w okresie jej nadpodaży. W artykule zaprezentowano dotychczasowe rezultaty prac nad koncepcją systemu izobarycznych zbiorników na dwutlenek węgla. System ten jest przedmiotem zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P.437305 i ma stać się komponentem systemów magazynowania energii o średniej skali, gdzie jako nośnik energii stosowany będzie dwutlenek węgla. Idea takich magazynów oparta jest o przemianę energii elektrycznej w energię potencjalną sprężonego gazu, a następnie odzyskanie tak zgromadzonej energii poprzez odwrócenie kierunku procesu, to jest rozprężenie zmagazynowanego dwutlenku węgla w ekspanderze, dzięki czemu zmagazynowana energia oddawana jest ponownie do sieci w czasie niedoboru energii elektrycznej. W artykule przedstawiono zasadę działania systemu izobarycznych zbiorników, jego budowę i komponenty oraz założenia przyjęte w koncepcji. Zaprezentowano także wyniki pracy nad algorytmem pozwalającym dobrać cechy geometryczne poszczególnych komponentów układu izobarycznego.
EN
The progressive decarbonization process and increasing share of unstable renewable energy sources in the energy market in recent years is the reason for continuous search for more efficient, cheaper, more capacious and more durable energy storage facilities. The paper presents the results of work on the concept of a system of isobaric carbon dioxide tanks. This system is subject to patent application in the Patent Office of the Republic of Poland under number P.437305 and is to become a component of energy storage systems, where carbon dioxide will be used as an energy carrier. The idea of such storages is based on the transformation of electric energy into the potential energy of compressed gas and then recovering the stored energy by reversing the direction of the process, i.e. expanding the stored carbon dioxide in the expander, thanks to which the stored energy is given back to the grid during a shortage of electric energy. This paper presents the principle of the isobaric storage system, its structure and components, and the assumptions made in the concept. The results of work on the algorithm allowing the selection of geometric features of individual components of the isobaric system are also presented.
PL
W artykule przedstawiono ocenę celowości zastosowania magazynu energii w instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp, która pracuje w ramach programu Prosument, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2022 roku. Analiza została wykonana w oparciu o dane rzeczywiste uzyskane w czasie trzyletniej eksploatacji systemu fotowoltaicznego. Na podstawie zebranych danych określono ilość energii wyprodukowanej przez system fotowoltaiczny, wielkość nadwyżki, którą przesłano do sieci oraz ilość energii pobranej. Dane te pozwoliły na optymalny dobór pojemności zestawu akumulatorów, oszacowanie ilości energii, która może zostać zmagazynowana, kosztów inwestycyjnych oraz wartości rocznych korzyści związanych z zastosowaniem systemu. Następnie dokonano oceny efektywności ekonomicznej dla zaproponowanego układu magazynowania energii.
EN
his paper presents an assessment of the advisability of using energy storage in a 5 kWp photovoltaic system that operates under the Prosument program, according to the regulations in force since 2022. The analysis was performed based on actual data obtained during the threeyear operation of the photovoltaic system. Based on the collected data, the amount of energy produced by the photovoltaic system, the amount of surplus that was sent to the grid and the amount of energy consumed were determined. These data allowed for optimal selection of the capacity of the battery set, estimation of the amount of energy that can be stored, investment costs and the value of annual benefits associated with the use of the system. The economic efficiency for the proposed energy storage system was then evaluated.
EN
The inconsistency of solar irradiance and temperature have led to unpredictable output power fluctuation of photovoltaic (PV) system. This paper proposes a simple control scheme for hybrid energy storage (HES) system to mitigate the long-term and short-term output power fluctuations of the PV system. The proposed control scheme employed the fuzzy logic controller in order to manage the power compensation of the HES system and to maintain the state-of-charge (SOC) level of the HES system within safe operating limits during the mitigation process. In the control scheme, the long-term output power fluctuation is eliminated by using battery energy storage, while short-term output fluctuation is compensated using the ultracapacitor. Apart from that, an hourly PV power dispatch was applied in the control scheme since the grid-connected PV system was considered in this study. The simulation evaluations of PV/HES with the proposed control scheme was conducted in the MATLAB/Simulink environment. The effectiveness of the proposed control scheme was verified through several case studies. Initially, the control scheme was evaluated with different initial SOC levels of HES. Then, the control scheme was evaluated using five days of actual PV system output in order to verify the robustness of the proposed control scheme in actual circumstances. Overall, the simulation evaluation was verified that the proposed control scheme of the PV/HES system effectively mitigates the output power fluctuations of the PV system and output power is dispatched out to the utility grid on an hourly basis. Also, it was able to regulate the SOC of HES at the operational limit throughout the process. The simulation result showed the control scheme successfully reduced the unacceptable output power fluctuation from 20% to less than 1%. The results also showed the SOC of HES was regulated within the range of 38%-75% and 42%-60% of its capacity along the process, respectively.
PL
Niespójność natężenia promieniowania słonecznego i temperatury doprowadziła do nieprzewidywalnych wahań mocy wyjściowej systemu fotowoltaicznego (PV). W niniejszym artykule zaproponowano prosty schemat sterowania hybrydowym systemem magazynowania energii (HES) w celu złagodzenia długo- i krótkoterminowych wahań mocy wyjściowej systemu fotowoltaicznego. Zaproponowany schemat sterowania wykorzystywał sterownik logiki rozmytej w celu zarządzania kompensacją mocy systemu HES i utrzymania poziomu stanu naładowania (SOC) systemu HES w bezpiecznych granicach operacyjnych podczas procesu mitygacji. W schemacie sterowania długoterminowe wahania mocy wyjściowej są eliminowane przez zastosowanie magazynowania energii akumulatora, podczas gdy krótkotrwałe wahania mocy wyjściowej są kompensowane za pomocą ultrakondensatora. Poza tym w schemacie sterowania zastosowano godzinową dyspozytornię mocy fotowoltaicznej, ponieważ w niniejszym opracowaniu uwzględniono system fotowoltaiczny podłączony do sieci. Oceny symulacyjne PV/HES z proponowanym schematem sterowania przeprowadzono w środowisku MATLAB/Simulink. Skuteczność proponowanego schematu kontroli zweryfikowano za pomocą kilku studiów przypadku. Początkowo schemat kontroli oceniano przy różnych początkowych poziomach SOC HES. Następnie schemat sterowania został oceniony przy użyciu pięciu dni rzeczywistej mocy wyjściowej systemu fotowoltaicznego w celu zweryfikowania niezawodności proponowanego schematu sterowania w rzeczywistych warunkach. Ogólnie rzecz biorąc, ocena symulacji została zweryfikowana, że proponowany schemat sterowania systemem PV/HES skutecznie łagodzi wahania mocy wyjściowej systemu fotowoltaicznego, a moc wyjściowa jest wysyłana do sieci energetycznej co godzinę. Ponadto był w stanie regulować SOC HES na limicie operacyjnym podczas całego procesu. Wyniki symulacji wykazały, że schemat sterowania skutecznie zmniejszył niedopuszczalne wahania mocy wyjściowej z 20% do mniej niż 1%. Wyniki pokazały również, że SOC HES był regulowany w zakresie odpowiednio 38%-75% i 42%-60% jego pojemności w trakcie procesu.
PL
W pracy tej przedstawiono przykłady rozwiązań zasilania napędów elektrycznych z magazynów energii elektrycznej i układów fotowoltaicznych i podano ich zalety oraz wady. Podano rodzaje magazynów energii wykorzystywanych w układach fotowoltaicznych. Dokonano przeglądu niektórych typów akumulatorów energii elektrycznej oraz przedstawiono ich uwagi, co do eksploatacji. Omówiono ich przydatność do zastosowań w układach fotowoltaicznych zasilających napędy elektryczne. W skład najczęściej spotykanych napędów wchodzą silniki elektryczne klatkowe jedno i trójfazowe oraz silniki bocznikowe prądu stałego z magnesami trwałymi w obwodzie wzbudzenia. Silniki elektryczne są podłączane do układów fotowoltaicznych poprzez interfejsy zawierające układy sterowania tych silników. Przedstawiono własne rozwiązanie konstrukcyjne układu zasilania układu napędowego, w omawianym temacie, oraz podano przykładowy wynik badań symulacyjnych z silnikiem prądu stałego z wykorzystaniem programu symulacyjnego PSpice. Otrzymano przebieg prędkości obrotowej wirnika w odpowiedzi na skok napięcia zasilania twornika maszyny prądu stałego z magnesami trwałymi w obwodzie wzbudzenia maszyny. Pracę zakończono wnioskami oraz sugestiami, co do przyszłego ulepszania podanej konstrukcji.
EN
This paper presents examples of solutions for powering electric drives from electricity storage and photovoltaic systems, and their advantages and disadvantages are given. The various types of energy storage used in photovoltaic systems are given. Some types of electric energy batteries were reviewed and their comments on operation were presented. Their suitability for applications in photovoltaic systems supplying electric drives is discussed. The most common drives include single- and three-phase squirrel-cage electric motors and shunt DC motors with permanent magnets in the excitation circuit. Electric motors are connected to the photovoltaic systems through interfaces containing the control systems of these motors. One presented the design solution of the power supply system of the drive system in the discussed topic, as well as an exemplary result of simulation tests with a DC motor using the PSpice simulation program. The rotational speed of the rotor was obtained in response to the voltage jump of the armature supply voltage of the DC machine with permanent magnets in the excitation circuit of the machine. The work was completed with conclusions and suggestions for the future improvement of the given structure.
PL
W dobie wzrastających cen i rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną inteligentne zarządzanie energią stało się dla przedsiębiorstw kwestią kluczową. Transformacja energetyczna, która dokonuje się na terenie Polski, nie może zostać przeprowadzona bez udziału magazynów energii. Zarządzanie energią przynosi korzyści finansowe, ale również przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego przedsiębiorstw. Świadoma tego jest Grupa Technologiczna Automatic System Engineering, która do swojej struktury zużycia energii elektrycznej wprowadziła energię z odnawialnych źródeł i z magazynu. Oczekiwanym efektem tego rozwiązania jest zmniejszenie zużycia paliw kopalnych oraz emisji CO2 do atmosfery, optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej, a także poprawa jakości zasilania. Magazyn zlokalizowany na kampusie Grupy Technologicznej ASE jest połączony z instalacją fotowoltaiczną, a w przyszłości planowane jest dodanie turbiny wiatrowej. Magazyn energii spełnia pokładane w nim oczekiwania, a w przyszłości może stać się elementem infrastruktury krytycznej polskich przedsiębiorstw.
EN
In the era of rising prices and growing demand for electricity, intelligent management of it has become a key issue for enterprises. The energy transformation taking place in Poland cannot be carried out without the participation of energy storages. Energy management brings financial benefits, but also reduces the carbon footprint of companies. The Automatic System Engineering Technology Group will follow this path. The Technology Group implements renewable energy sources and storages into its energy profile. The expected effects of the operation of the warehouse are the reduction of CO2 emissions to the atmosphere, optimization of electricity purchase costs and creation of a development base for renewable energy sources. The warehouse on the ASE Technology Group campus is connected to a photovoltaic installation. In addition, a wind turbine is planned to be added in the future. The energy storage confirms predicted effects. What is more, in the future it may become an element of the critical infrastructure of Polish enterprises.
PL
Mogłoby się wydawać, że nieśmiertelna maksyma Martina Heideggera "Historia narodów uczy, że narody nie uczą się niczego ze swojej historii" ma odniesienie do odległych w czasie wydarzeń. A tymczasem…
PL
Elektryfikacja ogrzewnictwa, jak i innych gałęzi gospodarki, głównie transportu, pociągnie za sobą znacznie wyższe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jeżeli chcemy zwiększać udział OZE w bilansie energetycznym, należy to połączyć z rozwiązaniem problemu magazynowania energii pozyskanej w okresie większej podaży OZE i zagwarantowania stabilnego źródła energii, jakim może być wodór.
PL
W artykule omówiono podstawowe informacje dotyczące układów magazynowania energii i zwiększania niezawodności zasilaczy UPS.
EN
The article discusses the basic information about energy storage systems and increasing the reliability of UPS.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.