Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja zwierzęca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Purpose: The main purpose of the study was to investigate the relationship between the direction of production of farms in the European Union and the level of their liabilities. Design/methodology/approach: The study period includes the years 2005-2019. Data relating to eight types of farming identified in the FADN database were used to illustrate the directions of production. The conducted research focuses on the following types of liabilities: total, incurred for a period longer than one year and incurred for a period of less than one year with outstanding cash payments. One-way ANOVA variance was used to achieve the research objective. Findings: The conducted research showed that the most common differences in the level of liabilities are between the type of granivores and the types of farms focused on plant production and other permanent crops with farms focused on field crops, horticulture and livestock production. Relatively few differences can be observed in the case of farms targeting the same source of food origin (except for other permanent crops). Originality/value: The obtained results indicate a significant differentiation in the level of liabilities in farms focused on plant and livestock production, which results from the different specificity of their production.
PL
Oceniono wpływ naturalnych sorbentów w diecie świń na emisję zanieczyszczeń gazowych, takich jak NH3, CH4 i CO2, oraz zawartość biogenów w oborniku, monitorując parametry mikroklimatu w chlewni. Przeprowadzone analizy potwierdziły, że sorbenty obniżyły poziom uwalnianych zanieczyszczeń. Najniższe stężenie NH3 uzyskano w grupie A, a CH4 w grupie B. Analiza biogenów w kale wykazała niewielkie różnice wartości. Agregacja naturalnych sorbentów oraz dodatek gliceryny znacznie zmniejszył ich zapylenie. Wyniki badań wskazują, że stosowanie naturalnych sorbentów w diecie świń może skutecznie zmniejszyć presję gospodarstw na środowisko.
EN
Three groups of pigs (2 exptl. and 1 control) were fed with fodder supplemented with 1.5% mixt. of bentonite and montmorillonite or zeolite and clinoptilolite. The redn. of NH3, CH4 and CO2 emission, total and respirable dust concn. in the piggery, K, P, N content in animal faeces, as well as sorption capacity of sorbent mixts. in relation to NH3 were detd. The results were compared with the anal. performed for pigs fed without additives. A significant redn. in CH4 (20.44 and 29.37%) and NH3 (8.82 and 11.91%) emissions was found. The research suggests that natural sorbents based on bentonite and zeolite may be safe additives that can significantly reduce the negative impact of intensive pig farming on the environment.
EN
The increasing number of the population and the related intensification of animal-origin food production are indicated as the source of climatic changes. The present paper contains the information concerning the impact of animal production on anthropogenic emission of greenhouse gases (GHG). A special attention was paid to the problems connected with milk production. The selected methods for mitigation of GHG emission, derived from dairy farms, were presented. The recent part of the paper was dedicated to the comparison of energy consumption in automatic (AFS) and conventional (CFS) feeding systems and the potential profits, resulting from the application of automatic feeding systems.
PL
Rosnąca liczba ludności i związana z tym intensyfikacja produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego wskazywane są jako źródło zmian klimatycznych. W niniejsze pracy zawarto informacje dotyczące wpływu produkcji zwierzęcej na antropogeniczną emisję gazów cieplarnianych (GHG). Szczególną uwagę poświecono kwestiom związanym z produkcją mleka. Przedstawiono także wybrane metody łagodzenia emisji GHG pochodzącej z gospodarstw mlecznych. Ostatnią część pracy poświęcono porównaniu energochłonności automatycznych (AFS) i konwencjonalnych (CFS) systemów żywienia oraz potencjalnym korzyściom wynikającym z użytkowania automatycznych systemów żywienia.
4
Content available remote Estimation of the level of greenhouse gas emissions in animal production
EN
The aim of the present paper is to show the level of greenhouse gases’ emission coming from animal production in Poland. The animal production in 2015 was a source of 39.8 % of GHG emissions of which 30.7 % came from intestinal fermentation and 9.1% derived from animal manure. The animal production has also its share in the emissions resulting from the energy consumption in agriculture; therefore, its participation in the total GHG emission is equal to ca. 50%. Factors affecting the level of greenhouse gases’ emissions include: the species, animal breed, performance stage, housing and feeding system and also, the way of natural manure management. The foreign literature review shows the chosen methods of GHG emission measurements. The direct methods such as respiration chambers are expensive and labour-consuming; therefore, the indirect methods have been also presented, e.g. the estimation of methane emissions, produced by the dairy cattle, based upon the fatty acid profile in milk.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie wielkości emisji gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej w Polsce. Produkcja zwierzęca w 2015 r. była źródłem 39,8 % emisji gazów cieplarnianych z polskiego rolnictwa, przy czym 30,7% to fermentacja jelitowa, 9,1% pochodziło z nawozów naturalnych. Produkcja zwierzęca, w ramach zużycia energii w rolnictwie ma także swój udział w emisjach, dlatego łącznie jej udział w całkowitej emisji GHG wynosi około 50%. Do czynników mających wpływ na wielkość emisji gazów cieplarnianych zaliczamy: gatunek, rasę zwierząt, fazę użytkowania, system utrzymania i żywienia a także sposób zagospodarowania nawozów naturalnych. W wyniku przeglądu literatury zagranicznej przedstawiono wybrane metody pomiaru emisji GHG. Metody bezpośrednie, takie jak komory respiracyjne, są drogie i pracochłonne, dlatego przedstawiono także metody pośrednie, np. szacowanie emisji metanu przez krowy mleczne na podstawie profilu kwasów tłuszczowych.
5
PL
Przeprowadzono ciągły pomiar stężenia metanu i dziennej wymiany powietrza w chlewni. Obliczona dzienna emisja CH₄ wyniosła 3,89 kg, a dzienny współczynnik emisji wyniósł 162,08 g w przeliczeniu na dużą jednostkę produkcyjną. Najwyższe stężenie CH₄ odnotowano o 8 rano, a najniższe po południu i w nocy.
EN
Continuous measurements of MeH concn. and the daily air exchange in the piggery were carried out. The calcd. daily MeH emission was 3.89 kg and the daily emission factor was 162.08 g per large prodn. unit. The highest concn. of MeH was recorded at 8 in the morning and the lowest in the afternoon and at night.
EN
Agriculture is a significant source of gaseous pollutants such as ammonia, methane, nitrous oxide and volatile organic compounds. Ammonia is particularly important due to the high emission and local, as well as global impact on the environment. The release of NH3 is one of the main ways of nitrogen emission to the atmosphere and it contributes to its subsequent deposition. The aim of the study was to analyze ammonia emissions from animal production in Poland in 2005–2017, its regional diversity and possibilities of its reduction in agriculture. The ammonia emission was calculated for the animal production groups according to the NFR classification. The values of ammonia emission were calculated based on ammonia emission factors used by KOBIZE, in accordance with the EMEP/EEA methods. In 2017, the NH3 emission from Polish agriculture amounted 288 Gg and it accounted for 96% of the emission in 2005. Ammonia emission from livestock production, in 2005–2017, on average accounted for 79.8% of agricultural emissions. The largest share had the cattle (51%) and swine (30%) production. The NH3 emissions differed strongly between provinces. The emission density (kg NH3·km-2·year-1) in provinces with intensive livestock production was about 5.5 times higher than in regions, where livestock production was the lowest. The mitigation strategies should be implemented primarily in provinces where reduction potential is the largest. The assessment of the reduction potential should take into account the NH3 emission per 1 km2 and the low NH3 emission technologies, which are already applied in the regions.
PL
Rolnictwo jest znaczącym źródłem zanieczyszczeń gazowych między innymi: amoniaku, metanu, podtlenku azotu i lotnych związków organicznych. Amoniak jest szczególnie istotny ze względu na znaczną emisję i lokalne oraz globalne oddziaływanie na środowisko. Uwalnianie NH3 jest jednym z głównych źródeł emisji azotu do atmosfery i przyczynia się do jego późniejszej depozycji. Celem pracy była analiza emisji amoniaku z produkcji zwierzęcej w Polsce w latach 2005-2017, jej regionalnego zróżnicowania oraz możliwości jej ograniczania z rolnictwa. Emisję amoniaku obliczono dla grup zwierząt zgodnych z klasyfikacją NFR. Do tego celu wykorzystano wartości współczynników emisji amoniaku stosowanych przez KOBIZE, zgodnie z metodami EMEP/EEA. W 2017 r. emisja NH3 z polskiego rolnictwa wyniosła 288 Gg i stanowiła 96% tej emisji z 2005 r. Emisja amoniaku z produkcji zwierzęcej, w latach 2005-2017, stanowiła średnio 79,8% emisji z rolnictwa. Największy udział w tej emisji miała produkcja bydła (51%) i trzody chlewnej (30%). Emisje NH3 różniły się znacznie między województwami. Gęstość emisji (kgNH3km-2rok-1) w województwach o intensywnej produkcji zwierzęcej była około 5,5 razy większa niż w województwach, w których produkcja zwierzęca była najmniejsza. Osiągnięcie unijnych poziomów redukcji emisji NH3 wyznaczonych dla Polski, będzie wymagało zmian w produkcji zwierzęcej i roślinnej. Strategie ograniczania powinny być wprowadzane w pierwszej kolejności w regionach, w których występuje duży potencjał redukcji, czyli w województwach o wysokiej gęstości emisji NH3.
PL
Prognozowanie emisji amoniaku dla wybranej fermy drobiu wykonano z wykorzystaniem programu komputerowego uwzględniając warunki utrzymania drobiu. Prowadzona analiza danych dla przyjętych parametrów fermy wskazuje, że wielkość uwalnianego amoniaku nie jest zgodna z kryteriami określonymi w przepisach krajowych.
EN
NH3 emission from a poultry farm were predicted from anal. data by using a computer program, taking into account the condition of poultry keeping. The predicted NH3 release was higher than allowed by actual regulations.
9
Content available remote Produkcja i konsumpcja mięsa w aspekcie zrównoważonego rozwoju
PL
Wśród produktów pochodzenia zwierzęcego najwięcej kontrowersji co do roli w diecie człowieka budzi obecnie spożywanie mięsa. Traktowane jest ono zwykle jako pokarm prestiżowy, świadczący o dobrobycie i zamożności społeczeństwa, ze względu na zawartość pełnowartościowego białka o korzystnych dla organizmu człowieka proporcjach aminokwasów, pełni obok mleka i jaj istotną rolę w gospodarce żywnościowej. Globalny rozwój gospodarczy prowadzi do wzrostu popytu na żywność oraz zmian we wzorcach konsumpcji mięsa i jego przetworów. Pokrycie zapotrzebowania na mięso jest motorem intensyfikacji produkcji zwierzęcej, co pociąga za sobą wzrost pogłowia zwierząt i zwiększenie ich presji na środowisko. Nadmierna i niezrównoważona konsumpcja mięsa to jednak nie tylko zagrożenie dla funkcjonowania zrównoważonego rozwoju, ale także dla dobrostanu człowieka. Spożywanie nadmiaru mięsa to jedna z potencjalnych przyczyn chorób cywilizacyjnych.
EN
Out of all animal products, the most controversial is consumption of meat and its role in human diet. This is in spite of the fact that from times immemorial meat is treated as prestigious food reflecting the condition of the society. Due to the contents of valuable proteins, with proportions of amine acids beneficial for the human organism, meat, just like milk and eggs, plays an important role in food economy. The global economic development leads to increased affluence, higher demand for food and changes in models of food consumption, with growing intake of meat and its products. The necessity to satisfy the demand for meat in the dynamically growing human population is a driving factor for intensifying livestock production, which consequently leads to increasing livestock populations and related environmental pressure. Excessive and unsustainable consumption of meat does not only pose hazard for effective sustainable development, but also carries risks to people’s well-being, as one of the potential causes for diseases of affluence.
EN
Analysis of patent solutions and research of scientific-research literature in the field of grain processing with technical devices, e.g. kneaders in relation to the quality and digestibility in feed doses of the obtained syrup for the development of beef and dairy cattle was performed. Assumptions of the development trend of feed production, new technologies based on grain, which allow improvement of the quality of feed and reliability of technological lines of animal nutrition, reduce energy consumption, reduce losses were presented. In this regard, reduction of the cost of producing feed compared for example to the production of fodder beet or sugar beet from 1.5 to 2 times is possible.
PL
W artykule dokonano analizy rozwiązań patentowych i badań literatury naukowo-badawczej, w zakresie przygotowania pasz treściwych. Przedstawiono metody obróbki ziarna urządzeniami technicznymi (np. gniotownikami) w odniesieniu do jakości i strawności dawek pokarmowych dla bydła opasowego i mlecznego. Określono odpowiednie dawki pokarmowe otrzymanego syropu. Przedstawiono założenia dotyczące tendencji rozwoju produkcji pasz oraz nowych technologii bazujących na ziarnie zbożowym, pozwalające poprawić jakość karmy i niezawodności pracy linii technologicznych żywienia zwierząt, zmniejszyć energochłonność i obniżyć straty. W związku z tym, możliwie jest obniżenie kosztów produkcji karmy w porównaniu np. z produkcją buraków pastewnych lub cukrowych (od 1,5 do 2 raza).
EN
The aim of this paper was to evaluate production technologies in organic farms in terms of the achievement of general and specific objectives of organic farming. The research was conducted in 210 organic farms (which had undergone the conversion period) located in Warminsko-Mazurskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Zachodniopomorskie provinces. For the achievement of the objective pursued, crop rotation was evaluated in terms of maintaining good agricultural condition, and also an analysis of the level of fertilization was done and the amount of fertilizer components introduced into the soil was estimated. The amount of nutrients uptake with the yield was evaluated. The crop structure is dominated by crops that reduce erosion and supply nitrogen to the ecosystem, in other words permanent grassland and grasses with small-seed leguminous companion crops. Results of the conducted research indicate that approximately 25% of the studied organic farms carry out livestock production in the conventional system. None of the farms carries out organic livestock production. On arable lands, crop rotation was generally incorrect due to excessive amounts of cereals. Manure fertilization was not applied in the farms with crop and livestock production; the only source of biogens are animal droppings on pastures. In the studied group of organic farms, there is a real risk of permanent decrease in the amount of nutrients in soils.
PL
Celem pracy była ocena technologii produkcji w gospodarstwach ekologicznych w kontekście realizacji ogólnych i szczegółowych celów rolnictwa ekologicznego. Badania przeprowadzono w 210 gospodarstwach ekologicznych, zlokalizowanych w województwach: warmińsko-mazurskim, lubuskim, dolnośląskim zachodniopomorskim, które przeszły okres konwersji. W ramach realizacji założonego celu oceniono płodozmian w kontekście zachowania dobrej kultury rolnej oraz dokonano analizy poziomu nawożenia i oszacowano ilość składników nawozowych wprowadzanych do gleby. Oceniono ilość składników pokarmowych wyprowadzonych z plonem. W strukturze upraw dominują uprawy, ograniczające erozję oraz dostarczające azot do ekosystemu, czyli trwałe użytki zielone oraz trawy z wsiewkami bobowatych drobnonasiennych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że koło 25% badanych gospodarstw ekologicznych prowadzi produkcję zwierzęcą w systemie konwencjonalnym. Żadne z gospodarstw nie prowadzi ekologicznej produkcji zwierzęcej, Na ornych płodozmian był generalnie nieprawidłowy ze względu na zbyt dużą ilość zbóż. W gospodarstwach prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą nie stosowano nawożenia naturalnego, a jedynym źródłem biogenów są odchody zwierząt na terenach wypasanych. W badanej grupie gospodarstw ekologicznych istnieje realne zagrożenie permanentnego zmniejszania ilości i składników pokarmowych w glebach.
PL
Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa zależy między innymi od sprawnie działającej infrastruktury komunalnej, obejmującej urządzenia (m.in. sieci wodociągowe i kanalizacyjne, drogi, a także urządzenia z zakresu gospodarki odpadami) oraz instytucje usługowe (przedsiębiorstwa komunalne). Rozwój produkcji zwierzęcej jest zależny od dostępności wody o jakości wymaganej przepisami, odbioru ścieków z gospodarstwa oraz możliwości łatwego i szybkiego dojazdu. Projektując inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji, jak i eksploatując już zrealizowane, należy zwrócić uwagę na jakość dostarczanej wody i awaryjność wykonanych systemów. Odnośnie do dróg rolniczych, w wielu przypadkach konieczne jest dokonanie scaleń i opracowanie nowego układu pól i dróg. W obu przypadkach istnieje ścisły związek między kosztami inwestycji i eksploatacji a opłacalnością produkcji zwierzęcej. Analizując dotychczasowy rozwój infrastruktury komunalnej na wsiach i rozwój produkcji zwierzęcej, można dostrzec znaczne dysproporcje w dynamice rozwoju tych dwóch kierunków. Jednocześnie rozwój ten odbywa się z różną intensywnością, w zależności od regionu Polski. Tylko równomierny wzrost intensywności omawianych kierunków rozwoju gospodarczego będzie rękojmią zapewnienia wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynkach europejskim i światowym.
EN
At the municipal infrastructure consists of basic equipment, buildings and service institutions neces-sary for the proper functioning of the economy and society. Included in the total technical infrastructure consists of, among other things, water supply and sanitation and waste management while transport infrastructure – roads, including agricultural and municipal roads. Development of livestock production is dependent on the availability of water required quality regulations, sewage from the farm and the possibility of easy and quick access. Designing investment in water supply and sanitation as well as exploiting already completed should pay attention to the quality of the water supply and failure made systems. Regarding agricultural roads in many cases it is necessary to merge and develop a new system of fields and roads. In both cases there is a close relationship between investment and running costs and profitability of livestock production. Analyzing the current development of municipal infra-structure in rural areas and the development of livestock production can be seen considerable dispari-ties in the dynamics of the development of these two directions. At the same time this development takes place with varying intensity depending on the region Polish, which confirms percent used EU funds. Only the steady increase in the intensity of these lines of action, economic development will pledge to ensure the growth of competitiveness of Polish agriculture in the World and European markets.
PL
Jednym z najważniejszych działów rolnictwa jest produkcja zwierzęca. Jej znaczenie wynika z możliwości uzyskania od zwierząt różnorodnych surowców, wśród których dominuje mięso. Integralnym elementem chowu zwierząt jest powstawanie odchodów na terenie gospodarstwa. Z tego względu należy prowadzić działania mające na celu nie tylko ograniczenie możliwości ich negatywnego wpływu na środowisko, ale także zadbać o wykorzystanie ich potencjału nawozowego.
EN
Animal production is considered to be one of the most important sectors in agriculture. This is due to the fact that there is a number of animal products that can be obtained from animal feedstock. Animal husbandry - as an integral element of animal production - generates significant quantities of livestock manure that can have negative impacts on the environment. Therefore, there is a need to undertake actions that would allow reduction of negative impacts and use of livestock manure as a fertilizer.
PL
Na podstawie wyników badań, przeprowadzonych w 2012 r. przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim metodą wywiadu kierowanego, określono stan wyposażenia gospodarstw rolnych w środki mechanizacji produkcji zwierzęcej oraz wiek tych środków. W porównaniu ze średnimi wartościami krajowymi badane gospodarstwa rolne posiadały na ogół więcej środków mechanizacji związanych z produkcją zwierzęcą w przeliczeniu na 100 gospodarstw rolnych, a mniej w przeliczeniu na 100 krów oraz na 100 ha UR. Wiek środków mechanizacji związanych z produkcją zwierzęcą wynosił od 3 lat w przypadku przyczepy do bel do średnio 22 lat w przypadku przenośnika pasz i jednoosiowych rozrzutników obornika.
EN
Based on the results of research carried out in 2012 by the State Higher Vocational School named professor Edward F. Szczepanik in Suwalki in Podlaskie and Warmińsko-mazurskie region, using the method of directed interview, it was defined the state and age of equipment for mechanization of livestock production in livestock farms. In comparison with the national averages the studied farms generally have more means of mechanization associated with livestock production based on 100 farms, and less based on 100 cows and 100 ha of AL. Age of equipment for livestock production was 3 years in the case of bale trailers to an average of 22 years in the case of one-axle feed conveyors and manure spreaders.
PL
Praca w sektorze produkcji zwierzęcej związana jest z codziennym narażeniem na różnorodne szkodliwe czynniki biologiczne, w tym bakterie, grzyby, ich fragmenty i metabolity, a także alergeny i toksyny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego Czynniki te mogą powodować u osób eksponowanych zoonozy (np. ptasia grypa, borelioza) oraz choroby o podłożu alergizującym i immunotoksycznym (np. alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i zespół toksyczny wywołany pyłem organicznym). W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych niekorzystnych efektów zdrowotnych, niezbędne jest podjęcie przez pracodawców odpowiednich działań prewencyjnych i profilaktycznych.
EN
Working in the animal production sector is associated with daily exposure to a variety of harmful biological agents including bacteria, fungi, their fragments and metabolites, viruses, allergens and toxins of plant and animal origin. All these agents may cause zoonoses (e. g. avian influenca, borreliosis) as well as allergic and immunotoxic diseases (e.g. allergic alveolitis, organic dust toxic syndrome) in exposed individuals. To decrease a risk of such adverse health outcomes, both a proper prevention and control measures should be introduced by employers m each occupational environment.
PL
Celem pracy było określenie sposobu gospodarowania składnikami pokarmowymi roślin w gospodarstwach ekologicznych. Całościowe podejście do rolnictwa ekologicznego wymaga prowadzenia produkcji zwierzęcej związanej z gruntami rolnymi, czyli takiej, w której do nawożenia roślin używa się nawozu wytworzonego w gospodarstwie. Badaniami objęto 265 gospodarstw ekologicznych, zarówno w okresie przestawiania, jak, już ze statusem ekologicznym. Gospodarstwa spełniały wymagania rozporządzenia (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Badania przeprowadzono na terenie całej Polski, głównie w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim i dolnośląskim. W województwie dolnośląskim ze względu na duże powierzchnie gospodarstw obsada wynosiła zaledwie 0,07 DJP · ha–1. Natomiast w województwach małopolskim i warmińsko-mazurskim wartość ta kształtowała się w przedziale od 0,90 do 0,96 DJP·ha–1. Średnia ilość azotu wprowadzonego wraz z nawożeniem organicznym w województwach dolnośląskim, małopolskim i warmińsko-mazurskim wynosiła odpowiednio 6,11, 81,26 i 76,23 kg · ha–1. Dla fosforu wartości te wynoszą 2,51, 17,04 i 16,34 kg · ha–1, a dla potasu 11,13, 75,68 i 72,57 kg · ha–1. Istnieje realne zagrożenie permanentnego zmniejszania ilości materii organicznej i składników pokarmowych w glebach użytkowanych ekologicznie, dlatego dla realizacji filozofii rolnictwa ekologicznego należy wspierać rozwój gospodarstw prowadzących produkcję roślinną w połączeniu ze zwierzęcą.
EN
The aim of this study was to analyze of management of plant nutrient in organic farms. The holistic approach of organic farming requires a livestock production related to the land, that is, where the manure is used to fertilization of plants. The study included 265 organic farms, both in conversion as well as certificated farms. The study was conducted throughout the Polish, mainly in the Malopolska Province, Warmia and Mazury, Mazovia and Silesia. In Lower Silesia due to the large areas of farm value was only about 0.07 LU · ha–1. However, in the Małopolskie and Warmia-Mazury value ranged from 0.90 to 0.96 LU · ha–1. Average amount of nitrogen introduced with an organic fertilizer in Lower Silesia, Malopolska and Warmia-Mazury was respectively 6.11, 81.26 and 76.23 kg · ha–1. For phosphorus, these values are 2.51, 17.04 and 16.34 kg · ha–1 and 11.13 for potassium, 75.68 and 72.57 kg · ha–1. There is a real risk of permanently reducing the amount of organic matter and nutrients in soils organically, so to implement the philosophy of organic farming, to support the development of crop production farms combined with animal production.
PL
Celem pracy było określenie wpływu sposobu utrzymania bydła na nakłady i koszty eksploatacyjne usuwania i magazynowania nawozu naturalnego, celami szczegółowymi zaś: wyznaczenie poziomu mechanizacji badanych obiektów w zakresie zabiegu III, określenie jednostkowych kosztów eksploatacyjnych oraz wybór najkorzystniejszego rozwiązania. Zakres pracy obejmował analizę techniczną i ekonomiczną obór wolnostanowiskowych ściółkowych i bezściółkowych w gospodarstwach rodzinnych i farmerskich. Zastosowany model oceny i wyboru rozwiązania najkorzystniejszego w zakresie zabiegu usuwania i magazynowania nawozu naturalnego umożliwił wybór obory boksowej, bezściółkowej, z kanałami gnojowicowymi przykrytymi podłogą szczelinową, gdzie gnojowica była przepompowywana z kanału znajdującego się w budynku do zbiornika zewnętrznego. Parametry techniczne i ekonomiczne były następujące: koszt inwestycyjny maszyn i urządzeń przeznaczonych do realizacji ww. zabiegu wynosił 5815,17 zł*DJP-1, dzienne nakłady robocizny – 0,34 rbmin*DJP-1, jednostkowe koszty eksploatacji – 78,90 zł*DJP-1*rok-1.
EN
The studies focus on definition of the impact of the method of cattle keeping on the exploitation inputs and costs related to disposal and storage of manure. The specific objectives include designation of the level of mechanization of the farms under study as regards breeding procedure III and definition of both the unit exploitation cost and selection of the most favorable solution. The scope of work included technical and economical analysis of free-stall litter and litter-less cowsheds in family farms and big farms, as well. The applied model of evaluation and selection of the most effective solution for disposal and storage of manure allowed selection of a box litter-less cowsheds with channels for liquid manure covered by a slatted-floor. Liquid manure was pumped into the external reservoir from the channel installed in the building. Technical and economical parameters were as follows: capital cost of machinery and equipment for implementation of the above operation amounted to 5815.17 PLN*LSU-1 and daily labor expenditure amounted to 0.34 man-min*LSU-1, unit exploitation cost was 78.90 PLN*LSU-1*year-1.
PL
Celem badań było określenie związku między nakładami pracy ponoszonymi na obsługę zwierząt a wielkością produkcji zwierzęcej. Analizą objęto 40 ekologicznych gospodarstw rolnych położonych na terenie Polski Południowej, w których utrzymywano zwierzęta inwentarskie. Dane dotyczyły roku 2011. W celu analizy porównawczej badane obiekty podzielono na grupy 4 grupy obszarowe. Obliczono wielkość i strukturę nakładów pracy, wielkość i strukturę wytworzonej produkcji oraz wykorzystując analizę statystyczną, określono zależność występującą między tymi dwoma zmiennymi.
EN
The objective of this paper was to determine relations between the work inputs incurred on the handling of animals and the size of animal production. The analysis covered 40 ecological agricultural farms located on the territory of the South Poland, where livestock animals were held. Data concerned 2011. The investigated facilities were divided into 4 area groups for the purpose of the comparative analysis. The size and structure of work inputs, the size and structure of production were calculated and the relation occurring between those two variables was determined with the use of the statistical analysis.
EN
The animal production is responsible for almost 1/5 world greenhouse gases emissions (without taking into account the vapor of water emission). The aim of this paper was to analyze the literature data in the field of studies on methane emissions from animal husbandry (including manure management), to estimate the total scale of the emission in case of Poland and the size for different kinds of typical farms as well as the approximate cost analysis of this emission in case of "methane" tax implementation. It was found that depending on the price scenario (4.07-30 euro Mg-1 CO2eq) costs of methane emission from animal production are widely different and can reach even over 190 million euro in scale of whole Poland. Comparing the methane emission from pigs production (0.35 million tonnes / year) with the one from cows breeding (6.348 million tones / year) a huge disproportion between those values is clearly visible. Methane emission from pigs production is in fact more than 18 times lower.
PL
Hodowla zwierzęca jest odpowiedzialna za blisko 1/5 światowej emisji gazów cieplarnianych (bez uwzględnienia emisji pary wodnej). Celem niniejszej pracy była analiza danych literaturowych w zakresie badań emisji metanu z hodowli zwierzęcej (z uwzględnieniem zagospodarowania nawozów naturalnych), oszacowanie jej ogólnej skali dla Polski oraz wielkości dla różnych wielkości typowych farm jak również przybliżona analiza kosztów tej emisji w przypadku wprowadzenia podatku „metanowego”. Stwierdzono, że w zależności od scenariusza cenowego (4,07-30 euro Mg-1 CO2eq) koszty emisji metanu z produkcji zwierzęcej bardzo różnią się od siebie i mogą osiągnąć nawet ponad 190 mln euro rocznie w skali Polski. Porównując wielkość emisji metanu z produkcji tuczników (0,35 mln Mg/rok) z emisją z hodowli krów (6,348 mln Mg/rok) widać ogromną dysproporcję tych wartości. Emisja metanu z produkcji tuczników jest bowiem ponad 18 razy niższa.
PL
Dobrostan zwierząt jest obecnie jedną z oznak humanitaryzmu w postępie cywilizacyjnym ludzkości. Rozpatrywany w kategoriach etyczno-filozoficznych silnie odwołuje się do empatii dla losu zwierząt użytkowanych przez człowieka. Celem pracy jest umiejscowienie dobrostanu w obszarze działań związanych z retardacją przekształcania zasobów. Dobrostan określa się jako stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w optymalnych warunkach środowiska hodowlanego. Taki system chowu zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim w zakresie żywienia, dostępu do wody, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt i przestrzeni życiowej oraz leczenia. Dobrostan wpisuje się w koncepcję retardacji przekształcania zasobów przyrodniczych. Najbardziej istotnym czynnikiem w jego kształtowaniu jest człowiek, bezpośrednio związany z obsługą zwierząt, którego obowiązkiem wynikającym z norm etycznych jest ochrona i opieka nad zwierzętami.
EN
Animals well-being today is a sign of the progressing civilization of humanity. This ethical and philosophical concept is strongly linked with and makes reference to empathy for animals used by human beings. Situating the welfare in the area of connected action is a purpose of the work from retardation. The welfare is determined as the medical condition of the physical and psychological animal achieved in optimal conditions of the farm environment. This system meets the basic needs of breeding animals, especially in the field: nutrition, access to water, ensuring the company of other animals and living space, and treatment. Animal welfare is a significant part of the process of retardation the transformation of resources natural and the most significant element contributing to its growth is the individual person directly involved in taking care of animals. Their duty resulting from ethical standards is to provide protection for animals.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.