Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic calming zone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
30-lecie wprowadzenia na obszarze krakowskiego śródmieścia pierwszej w Polsce strefy uspokojenia ruchu wraz obowiązkiem wnoszenia opłat za parkowanie wydaje się być dobrą okazją do uporządkowania informacji dotyczących terytorialnego rozwoju strefy płatnego parkowania w latach 1988 – 2018. W artykule przytoczono historyczny kontekst wdrożenia systemu płatnego parkowania wraz ze strefą uspokojenia ruchu, chronologicznie uporządkowano kolejne rozszerzenia zasięgu strefy płatnego parkowania. Terytorium strefy w kolejnych etapach czasowych zaprezentowano na rysunkach z mapą śródmieścia Krakowa. Uzupełnieniem są ważniejsze informacje dotyczące zasad funkcjonowania strefy, jak np. bieżące wysokości stawek opłat za parkowanie, godziny obowiązywania strefy, czy też sposób wnoszenia obowiązującej opłaty.
EN
The 30th anniversary of implementation traffic calming zone in the area of Krakow's downtown, seems to be a good opportunity to structure information on the territorial development of the paid parking zone in the years 1988 - 2018. This article shows historical context of the implementation of the paid and traffic calming system. The subsequent extension of the paid parking zone has been chronologically arranged. The territory of the zone in subsequent time stages is presented in the drawings with the map of the city center of Krakow. This is complemented by selected important information about rules of the zone's operation, such as the current rates of parking fees, duration of the zone, or method of payment.
PL
Celem artykułu jest przypomnienie – z perspektywy ponad ćwierćwiecza – pionierskich w skali Polski działań podejmowanych w Krakowie, wpisujących się w powszechnie obowiązujący obecnie postulat zrównoważonego rozwoju systemu transportowego miasta. Zarysowano genezę idei modelu sektorowego uspokojenia ruchu dla śródmieścia Krakowa, inspirowanego rozwiązaniem z Göteborga. Podano charakterystykę modelu stworzonego w połowie latach 80-tych XX wieku: zasady podziału śródmieścia Krakowa na sektory, opisano model funkcjonowania sektora oraz porównano model do obecnie funkcjonującego rozwiązania. Obszernie przedstawiono proces dochodzenia do decyzji dotyczącej obszarowego uspokajanie ruchu i płatnego parkowania w śródmieściu Krakowa, wdrożonego w 1988 roku. Zarysowano działania poprzedzające istotę projektu, charakteryzującą się podziałem Śródmieścia na 3 strefy: pieszo-rowerową, ograniczonego ruchu samochodowego, ograniczonego i płatnego postoju. Syntetycznie opisano pierwsze efekty wprowadzonych rozwiązań, oceniane z aspektach komunikacyjnych oraz środowiskowych, a także wyniki badań akceptacji społecznych. Zasygnalizowano dokonujące się na przełomie lat zmiany podejścia do roli wskaźnika motoryzacji w kształtowaniu rozwoju systemu transportowego. Opisano pierwsze w Polsce tego rodzaju regulacje wskaźników parkingowych zawarte w planie ogólnym Krakowa z 1994 roku. Artykuł kończy informacja o początkach systemu Park and Ride w Krakowie.
EN
The aim of the article is to remind - from the perspective of over a quarter-century - pioneer in the scale of Poland actions undertaken in Cracow, in line with the current general demand for sustainable development of the city's transport system. The genesis of the idea of a sectoral model of traffic calming for the city center of Cracow inspired by the Gothenburg solution was outlined. Characteristics of the model created in the mid-1980s were given: the principles of dividing the city center into sectors, describing the model of the sector functioning, and compared the reference model to the currently functioning solution. The process of reaching a decision regarding the area calming of traffic and paid parking in the city center of Krakow, implemented in 1988, has been extensively presented. Activities preceding the essence of the project have been outlined, characterized by the division of Śródmieście into three zones: pedestrian and bicycle, limited car traffic, limited and paid parking. The first effects of the solutions introduced, evaluated from the communication and environmental aspects, as well as the results of social acceptance tests are synthetically described. The change in approach to the role of the automotive indicator in shaping the development of the transport system – that was evaluating for years - has been presented. Regulations of parking indicators - the first in Poland included in the general plan of Cracow of 1994 are described. The article ends with the information about the beginnings of the Park and Ride system in Cracow.
3
Content available remote Nawierzchnie drogowe w strefach ruchu uspokojonego
PL
Nawierzchnie drogowe są bardzo ważnym elementem publicznych przestrzeni miejskich i kształtowania stref ruchu uspokojonego. Obok swojej podstawowej funkcji ruchowej, w zależności od klasy ulicy i jej charakteru, mogą znacznie poprawić estetykę przestrzeni. Nawierzchnie w połączeniu z elementami małej architektury mają szczególne znaczenie w przestrzeni miejskiej. W przypadku odpowiedniego zastosowania elementów małej architektury i zieleni ulicznej dla wielu użytkowników nawierzchnia jest najłatwiej dostrzegalnym elementem wdrażanych rozwiązań.
EN
Road pavements are a very important element of public urban spaces and shaping traffic calming zones. In addition to its basic traffic function, depending on the street class and its character, they can significantly improve the aesthetics of space. The role of the pavement in combination with the elements of small architecture has a special meaning as it is “the floor” of street interiors. Appropriate development in the elements of small architecture and street greenery, causes that for many users the surface is the most easily visible element of the implemented solutions and has a synergistic effect on the perception by users.
PL
Nadmierna prędkość pojazdów jest głównym czynnikiem sprawczym wypadków drogowych i w Polsce każdego roku kosztuje życie ponad 1.500 osób. Skutecznym sposobem na zapobiegnie wypadkom i obrażeniom pośród uczestników ruchu drogowego jest kompleksowe wprowadzanie uspokojenia ruchu. W ramach pilotażowego projektu "Miasteczko Holenderskie" w Puławach powstał innowacyjny obszar ruchu uspokojonego, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zademonstrowanie zarządcom dróg bezpiecznych rozwiązań z zakresu inżynierii drogowej w miastach. Na przykładzie projektu "Miasteczko Holenderskie" opisano metodyczne podejście do planowania i wdrażania uspokojenia ruchu oraz przedstawiono najbardziej charakterystyczne rozwiązania inżynieryjne zastosowane w projekcie.
EN
Excessive vehicle speed is a major contributory factor in road crashes and each year claims over 1.500 lives in Poland. Traffic calming when implemented in a comprehensive manner is effective in preventing road traffic injuries in towns and villages. As part of the pilot Dutch Town Project in the city Puławy an innovative traffic calming area was created with the double aim of improving road safety and showcasing safe street engineering to road managers. Using the Dutch Town Project as an example the article describes methodical approach to planning and implementation of a traffic calming and presents the most typical measures applied in the scheme.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.