Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prąd czynny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A new definition formula for apparent power of the three-phase system is justificated. It is the average geometric value of the currents power losses and short circuit power of the voltage source loaded by transmission line resistances. The Buchholz's apparent power formula follows from this definition as a special case if both zero sequence components of currents and voltages are nil. Under unbalanced voltage the meaning of apparent power in accordance with proposed formula may exceed Buchholz's one more than on 10%. The generalized definition formula for introduced by Professor Fryze concept of power system’s active current is grounded. It is part of the short-circuit current that is equal to ratio between load power and short-circuit power of the voltage source. In such way specified active current provides up to 15% power losses gain in the transmission line compared to the original Fryze’s definition in the presence of voltage zero-sequence component.
PL
Opracowano nową formułę określającą pozorną moc układu trójfazowego. Jest to średnia wartość geometryczna strat prądu i mocy zwarciowej źródła napięcia obciążonego rezystancją kabla. Wzór na pozorną moc Buchholza wynika z tej definicji jako szczególnego przypadku, gdy oba składniki zerowej sekwencji prądów i napięć są zerowe. Przy niezrównoważonym napięciu pozorna wartość mocy zgodnie z proponowaną formułą może przekroczyć wartość formuły Buchholza o więcej niż 10%. Przedstawiono uogólnioną formułę determinującą koncepcję prądu czynnego systemu elektroenergetycznego wprowadzoną przez Profesora Fryzego. Jest to część prądu zwarciowego, równa stosunkowi mocy obciążenia i mocy zwarciowej źródła napięcia. W ten sposób określony prąd czynny zapewnia do 15% wzrost strat mocy w linii transmisyjnej w porównaniu z pierwotną definicją Fryze'a w obecności składowej zerowej napięcia.
EN
The paper presents an analysis of the Akagi’s p-q theory and its implementation for active filtering under nonsinusoidal voltage conditions. A modified definition of the active component of the current for such conditions is proposed. Next, our platform for testing control strategies of parallel shunt filters, based on a DSP DS1103 system, is presented. An implementation of the modified p-q theory on the dSpace 1103 DSP system and some experimental results are presented in the second part of the paper.
PL
Artykuł przedstawia analizę teorii mocy p-q Akagi’ego i jej zastosowań do aktywnej filtracji w warunkach niesinusoidalnych. Proponowana jest też, zmodyfikowana dla takich warunków, definicja składowej czynnej prądu. Artykuł omawia następnie zestaw laboratoryjny do testowania strategii sterowania równoległego filtru aktywnego, oparty na systemie DS1103 cyfrowej obróbki sygnałów (DSP). W części drugiej przedstawiono zastosowanie zmodifikowanej teorii p-q do sterowania filtru aktywnego z użyciem systemu DSP dSpace 1103 oraz otrzymane wyniki eksperymentalne.
PL
Autor niniejszego artykułu był studentem Profesora Fryzego a jednocześnie jest kontynuatorem jego prac nad rozwojem teorii mocy obwodów z niesinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia. Artykuł ten łączy osobiste wspomnienia autora z kontaktów z Profesorem Fryzem z oceną Jego miejsca w rozwoju teorii mocy. Wskazuje te idee Prof. Fryzego, które na trwałe pozostały w tej teorii oraz te, które nie mogły w niej pozostać. W zakończeniu Autor tego artykułu wyraża pogląd, że Profesor Fryze był tym naukowcem pracującym jak wielu nad teorią mocy, który odcisnął najmocniejsze piętno na jej rozwoju.
EN
The author of this paper was Professor Fryze's student and, at the same time, he is a continuator of his research on powers in systems with nonsinusoidal voltages and currents. The paper combines personal impressions on contacts with Prof. Fryze as a teacher with reflections on Fryze's place in the research on the power theory development. The paper indicates ideas that have become permanent in the power theory and those, which had to be abandoned. In conclusions the author expresses his opinion, that just Prof. Fryze set the most visible imprint on the power theory development.
PL
Właściwości obwodów z niesinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia, nawet pozornie nierozróżnialnych ze względu na kształt napięcia i prądu na zaciskach odbiornika, mogą zasadniczo się różnić zależnie od tego, czy odkształcenie pochodzi znapięcia zasilania czy z nieliniowości lub niestacjonarności odbiornika. Rozróżnienie tych dwóch sytacji ma zasadnicze znaczenie zarówno dla opisu właściwości energetycznych obwodu jak i dla metod poprawy współczynnika mocy i redukcji odkształceń prądu i napięcia. W praktyce, obie te sytuacje są na siebie nałożone i teoria mocy oraz metody kompensacyjne muszą ten fakt brać pod uwagę. Niniejszy artykuł przedstawia opis takich układów za pomocą teorii mocy Składowych Fizycznych Prądu, (CPC - Currents' Physical Components) oraz podstawy ich kompensacji w odniesieniu do obwodów jednofazowych.
5
PL
W artykule pokazano, że dziedzina czasu dyskretnego ujawnia wszystkie zjawiska energetyczne w obwodach elektrycznych, tj. rozkład prądu obwodu na prąd aktywny, prąd bierny i prąd rozrzutu.
EN
In the article was shown that the discrete-time domain approach makes identification of power phenomena in electrical circuit: the current distribution to physical components: active current, reactive current, scattered current.
PL
W artykule tym pokazano, że zarówno dziedzina częstotliwościowa jak i czasowa ujawnia wszystkie zjawiska energetyczne w obwodach elektrycznych, tj. rozkład prądu obwodu na prąd aktywny, prąd bierny i prąd rozrzutu.
EN
In the article was shown that the frequency domain and the time domain approach too makes identification of power phenomena in electrical circuit: the current distribution to physical components: active current, reactive current, scattered current.
PL
W artykule pokazano, że dziedzina czasu ujawnia wszystkie zjawiska energetyczne także w obwodach trójfazowych, tj. rozkład prądu odbiornika na prąd aktywny, prąd bierny i prąd rozrzutu i prąd niesymetrii.
EN
In the article was shown that the time domain approach makes identification of power phenomena in three phase electrical circuits: the current distribution to physical components: active current, reactive current, scattered current and asymmetrical current.
8
Content available remote Reflections on Power Theories for Poly-Phase Nonsinusoidal Voltages and Currents
EN
This tutorial paper reviews the fundamentals of different methods for current decomposition and non-active power compensation in polyphase power systems. The basic concepts and the properties of the instantaneous active and reactive power theory and of the active/reactive average power theory are discussed and critically compared.
PL
Niniejszy artykuł jest przeglądem różnych metod rozkładu prądów oraz kompensacji mocy nieaktywnych w układach wielofazowych. W artykule omawia się i krytycznie porównuje podstawowe koncepcje oraz właściwości teorii chwilowej mocy czynnej i biernej oraz uśrednionej mocy czynnej i biernej.
EN
There is some level of confusion upon goals of compensation in systems with nonsinusoidal voltages and currents (NV&C), especially considering that compensation with switched compensators is a recursive process. This recursive nature of compensation is often ignored in discussions on compensation. This paper presents results of studies on recursive compensation with a switching compen-sator, aimed at reducing the supply current to its active component, defined according to Fryze, according to CPC power Theory, and to its working component. The paper also shows that the instantaneous reactive power p-q theory-based algorithm for switching compensator control, does not provide, in the presence of the supply voltage harmonics and/or asymmetry, right control of such compensators.
PL
Cele kompensacji w obwodach z niesinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia nie są jednoznacznie zdefinowane i są ciągle przedmiotem dyskusji, szczególnie, że kompensacja jest procesem iteracyjnym. Ten iteracyjny charakter kompensacji jest często w dyskusjach nad kompensacją pomijany. Artykuł przedstawia wyniki badań nad iteracyjnym procesem kopensacji, którego celem jest minimalizacja prądu zasilania do prądu czynnego w sensie Fryzego i w sense Teorii CPC, a także wtedy, gdy tym celem kompensacji jest redukcja prądu zasilania do prądu roboczego. Artykuł pokazuje, że teoria chwilowej mocy biernej, p-q, w warunkach zasilania odbiornika napięciem odkształconym lub asymetrycznym, nie tworzy poprawnych podstaw dla generowania sygnałów sterujących kompensatora.
EN
This paper discusses the fundamentals of different methods for current decomposition and non-active power compensation in polyphase power systems. The basic concepts and the results of the instantaneous active and reactive power theory on the one side, and of the active/reactive average power theory on the other side, are critically compared.
PL
W artykule są omawiane podstawy różnych metod dekompozycji prądu oraz kompensacji mocy typu non-active w wielofazowych systemach elektroenergetycznych. Przedstawiono krytyczne porównanie obejmujące z jednej strony podstawowe koncepcje i rezultaty badań teorii mocy chwilowej, czynnej i biernej oraz teorii średniej mocy czynnej i biernej z drugiej strony.
PL
Przedmiotem artykułu są właściwości energetyczne jednofazowych obwodów liniowych o stałych parametrach z niesinusoidalnym, okresowym napięciem zasilania. Pokazano, że w odróżnieniu od takich obwodów z napięciem sinusoidalnym, w których prąd zasilania ma dwa wzajemne ortogonalne energetyczne składniki: prąd czynny i prąd bierny, niesinusoidalne napięcie zasilania w takim samym obwodzie może powodować pojawienie się trzeciego składnika energetycznego, prądu rozrzutu, ortoganalnego zarówno względem prądu czynnego jak i prądu biernego. Istnieje on w prądzie zasilania odbiorników, których konduktacja zmienia się ze zmianą częstotliwości. Podobnie jak prąd bierny, prąd rozrzutu powiększa wartość skuteczną prądu zasilania, a tym samym moc pozorną źródła, oraz obniża współczynnik mocy. W odróżnieniu od prądu biernego, prąd rozrzutu nie jest jednak kompensowalny reaktacyjnym kompensatorem włączonym na zaciski odbiornika. Istnienie prądu rozrzutu powoduje więc, że poprawa współczynnika mocy źródła do jedności za pomocą takiego kompensatora nie jest możliwa.
EN
Power properties of single-phase, linear and time-invariant circuits with periodic voltage and currents are the subject of this paper. It was shown that unlike circuits with sinusoidal waveforms, where the current contains only two orthogonal components, the active and reactive currents, the waveform distortion may cause a third component, called scattered current, to occur in the supply current. It is orthogonal both to the active and to the reactive current. It occurs in the supply current of such loads that have conductance dependent on harmonic frequency. This current increases the supply current RMS value in a manner similar to the reactive current, but cannot be compensated by a shunt reactive compensator connected at the load terminals. Consequently, is presence causes that power factor cannot be improved to unity value with a shunt reactive compensator.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.