Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper presents the results of experimental-numerical tests of firing at aluminum composite materials. The test materials were manufactured by pressure infiltration of porous ceramic preforms made of α-Al2O3 particles in the amount of 30% and 40% by volume. The EN AW-7075 alloy was chosen as the material matrix, and the steel 7.62×39 mm (M 43) FMJ (Full Metal Jacket) intermediate ammunition was selected for firing. In the result of the experiment, the samples were perforated with a clear difference in the muzzle diameter. The projectile with fragments caused damage to up to three reference plates placed behind the samples (witness plates) in composites with 40% of particles by volume. The mechanics of crack propagation during ballistic impacts of the projectile was characterized based on microstructure studies. Then, using numerical analysis of impact load, the examination of composite materials puncture in the ABAQUS environment was carried out. The Finite Element Method (FEM) was employed for the discretization of geometric models using Hex elements. The Johnson-Cook constitutive model describing the relationship between stress and strain in metal-ceramic composites was applied for the analyses. Numerical models were then subjected to numerical verification using smoothed particle hydrodynamics (SPH). Based on the obtained results, it was found that the hybrid FEM/SPH method correlates significantly with the experimental results.
EN
This paper presents the specific model of the process of piercing the ballistic shields made from fibre material based on aramid fabric. The model of the form of a nonlinear elastic element, in parallel configuration with a Maxwell element, was subjected to an experimental identification in quasi-statistical sample of piercing it at different speeds. The results for impermanent and permanent deformation are presented. Permanent deformation was analyzed using damping and dry friction.
PL
W artykule przedstawiono specyficzny model procesu przebijania osłon balistycznych wykonanych z materiału włóknistego na bazie tkaniny aramidowej. Model postaci nieliniowego elementu sprężystego, w konfiguracji równoległej z elementem Maxwella, poddano eksperymentalnej identyfikacji w quasi-statystycznej próbce przebijania przy różnych prędkościach. Zaprezentowano wyniki dla deformacji nietrwałej jak i trwałej. Deformację trwałą analizowano z wykorzystaniem tłumienia i tarci suchego.
3
Content available remote Metallographic analysis of piercing armor plate by explosively formed projectiles
EN
This work discusses the impact consequences of Explosively Formed Projectiles (EFP) on the process of armor penetration. Based on the example of piercing shields made of armor steel ARMOX 370T with anti-vehicle mine of MPB type to verify the effectiveness of EFP charge. The influence of the projectile on the armor wall was analyzed on the basis of metallographic examination of the material from the armor, its plastic deformation and the change in the structure of the material within the shock influence area. As a result of the slug projectile impact on the armor surface a crater as a hole was formed with a diameter of approx. 105–120 mm, with noticeable traces of dynamic plastic deformation which occur at high speeds and high temperatures. In addition, microstructure analysis of the mines liner was performed, as in before and after piercing based on the analysis of EDS for phase precipitates identification.
PL
W pracy dokonano analizy literaturowej podstawowych kryteriów urazowości od broni palnej. Uwagę skoncentrowano na zjawisku towarzyszącemu w wyniku doznania rany postrzałowej. Zaprezentowano mapę stref zagrażających życiu w wyniku doznanych urazów postrzałowych. Na przykładzie 9 mm pocisku typu Parabellum zaprezentowano wybrane wyniki badań, których efektem było określenie niektórych parametrów w szacowaniu stopnia odniesionych obrażeń.
EN
In the paper the analyze of literature concerning the basic injury criteria of gunshot was conducted. The attention was focused on the physical effects within the human body caused by a gunshot. The map of areas of life-threatening injuries suffered as a result of gunshot was presented. Selected results of estimating the degree of injuries caused by 9 mm Bullet type Parabellum was presented and discussed.
PL
Autorzy proponują ciągły monitoring mocy drgań trzęsień wulkanicznych, morskich i tąpnięć kopalnianych. Oparty jest on na nowym sposobie przetwarzania rejestrowanych sygnałów przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń. Wykorzystano w tym celu specjalistyczne oprogramowanie pozwalające zastosować szybką transformatę Fouriera (FFT), określono liczbę harmonik i ich amplitudy w przyjętym przedziale czasowym, w którym badano zjawisko drgań.
EN
The authors suggested continuous monitoring the power of vibration of volcanic earthquakes, marine and mining tremors. New method of processing recorded signals of displacements, velocities and accelerations was introduced. Special software of use the Fast Fourier Transform (FFT) to set a number of harmonics and their amplitudes in the adopted timeframe was used to analyze the vibration phenomenon.
EN
The paper presents the dynamic model of the reaction of the material (composite ballistic shield) on the pulse load caused by the projectile fired from the small arms. The analysis has been conducted for nonlinear, dynamic and degenerate models. Shock loads have been described by the energy balance equations and the power balance equations, which have been verified by the computer simulation technique.
PL
Identyfikacja własności materiałów w zakresie ich energochłonności związana jest z badaniami deformacji w relacji obciążeń quasi-statycznych lub dynamicznych. W zagadnieniach balistycznego przebijania lekkich materiałów kompozytowych, na przykład osłon kuloodpornych, istotną rolę dogrywa zmiana prędkości propagacji fali uderzeniowej generowanej przez prędkość pocisku w materiale oraz siły oporu wytwarzanego przez materiał.Warunek ten ma decydujące znaczenie na deformację materiału. W literaturze przedmiotu zakłada się, że dla siły stałego oporu materiału energia kinetyczna absorbowana przez układ w trakcie uderzającego pocisku maleje liniowo [1, 2]. Stąd w opisie dyssypacji energii uderzenia przyjmowane są bilinearne lub trilinearne modele opisujące zachowanie się materiału.Wcześniejsze badania wykonane przez autorów niniejszej pracy dowodzą, że do modelowania tego typu problemów należy użyć nieliniowych modeli dynamicznych, a także tzw.modeli zdegenerowanych charakteryzujących się niepełną liczbą stopni swobody [3–6]. Wynika to z tego, że straty energii są istotne z punktu widzenia skuteczności stosowanych osłon, stąd ich dokładny opis matematyczny jest niezbędny. Założono, że straty energii uderzenia w przypadku dużych prędkości są związane z tarciem suchym i wyższymi potęgami tarcia wiskotycznego.
PL
Autorzy opisują zjawisko przenikania wodoru przez powierzchnię metalowej konstrukcji obciążonej cyklicznie w powietrzu przy temperaturze od -40o do +50o. Wodór głownie przenika przez szczeliny zmęczeniowe, gdzie następuje czysta i świeża powierzchnia pękania. Czynnikiem warunkującym istnienie reakcji katalitycznej, w czasie której para wodna ulega dysocjacji na wodór i tlen, jest wodór. Przenika on do wnętrza metalu, a tlen tworzy związki powierzchniowe. Jednym ze sposobów ochrony przed wnikaniem wodoru z pary wodnej jest nanoszenie powłok ochronnych z tworzyw sztucznych. Na podstawie analizy literatury oraz badań własnych opisano i przytoczono zapobieganie wnikaniu wodoru do konstrukcji metalowej.
EN
The authors describe the phenomenon of hydrogen penetration through the surface of the metal structure cyclically loaded in air at a temperature of from -400 to +500. Hydrogen passes through the slit mainly fatigue, where the clean and fresh fracture on the surface appear. The factor that determines the existence of a catalytic reaction at the time the steam is dissociated into hydrogen and oxygen is hydrogen. It penetrates into the interior of the metal and oxygen forms surface compounds. One way to protect against the penetration of hydrogen from water steam is the use of plastic coatings. Based on the analysis of literature and own studies the way to prevent the penetration of hydrogen into the metal structure was described.
PL
Powłoki z tworzyw sztucznych o budowie częściowo krystalicznej, wytwarzające na granicy z metalem elektryczną warstwę podwójną (EWP), podwyższają wytrzymałość zmęczeniową w całym jej zakresie, niezależnie od rodzaju metalu, tworzywa i obciążenia. Istnieje kilka wyjaśnień tego zjawiska wzrostu wytrzymałości zmęczeniowej. W publikacji przedstawiono metodą analityczną wpływ wzrostu wytrzymałości zmęczeniowej w zależności od siły oddziaływania EWP.
EN
Plastic coatings of partially crystalline structure creating electric double layer (EDL) on the border with metal increase fatigue strength throughout its range, regardless of the type of metal, plastic and load. There are several explanations for this phenomenon i.e. the increase fatigue strength. With an analytical method, the paper presents the influence of the growth of fatigue strength depending on the impact of the EDL.
PL
Powłoki z tworzyw sztucznych o budowie częściowo krystalicznej podwyższają wytrzymałość zmęczeniową metali. Wzrost występuje w całym zakresie obciążenia, niezależnie od rodzaju metalu i powłoki. Najistotniejszą przyczyną tego wzrostu wytrzymałości zmęczeniowej jest występowanie na granicy w warstwie przejściowej metalu i powłoki naturalnie wytworzonej Elektrycznej Warstwy Podwójnej (EWP) mającej polaryzację ujemną lub dodatnią według znaku elektryczności w tworzywie sztucznym. Wykorzystując wyniki laboratoryjnych badań zmęczeniowych oraz równanie Schrödingera i zasadę Borna, można przewidzieć znak polaryzacji EWP. Pokazano to na przykładzie powłok z żywicy Epidian 5 i PCW naniesionych na próbki stalowe.
EN
Plastic coatings of partially crystalline structure increase the fatigue strength of the metals. This increase occurs in the entire range of the load, regardless of the type of the metal and the coating. The most important reason for this increase of the strength is the occurrence of the natural Electric Double Layer (EDL) in the border between the metal and the coating. EDL can have either negative or positive polarity according to the sign of polarization in the plastic. Using the results of the laboratory fatigue tests as well as the Schrödinger’s equation and the Born’s rule, the sign of EDL polarization can be predicted. This has been shown on the example of the coating made of Epidian 5 resin and PVC, applied on the steel samples.
PL
Powlekanie metalowych konstrukcji pracujących zmęczeniowo w powietrzu lub wodzie jest zadaniem niezmiernie ważnym. Powłoki mające w większości wieloskładnikową zawartość mają chronić metalowe konstrukcje przed korozją i wnikaniem wodoru będącego przyczyną kruchości. Materiały powłokowe nanosi się na metalowe powierzchnie różnymi metodami. Mają one wspólną cechę – są cieczami. Muszą więc wykazywać się pewnymi cechami takimi, jak: napięcie powierzchniowe, kąt zwilżania powierzchni metalu czy siła adhezji przylegania do niej wynikająca z istnienia tego kąta adhezji i napięcia powierzchniowego. Istnieje wiele metod pomiarów kąta zwilżania i napięcia powierzchniowego. W pracy przedstawiono propozycje pomiaru kąta zwilżania metodą fotograficzną. Pomiary te można przeprowadzać w terenie na poziomych powierzchniach metalowych konstrukcji przed ich pomalowaniem. Do wyznaczania cofającego kąta zwilżenia wybrano metodę leżącej kropli. Napięcie powierzchniowe mierzymy metodą stalagmometryczną spadających kropli. Mając kąt zwilżania i napięcie powierzchniowe, wyliczamy siłę adhezji ciekłej powłoki do metalu konstrukcji. Na podstawie takich pomiarów można wybrać najlepsze ciekłe tworzywo powłokowe pod względem zwilżania metalu i siły adhezji do niego.
EN
Coating the metal constructions which work in air or water is an extremely important issue. These coatings are usually composed of many components to protect metal structures against corrosion and penetration of hydrogen that may cause brittleness. There are many methods to apply the coating materials to the metal surfaces. These materials have one in common: they are liquids. So they must have a certain characteristics, such as: surface tension, contact angle of the surface of the metal or adhesive force resulting from the existence of the angle of adhesion and the surface tension. There are many methods of measuring the contact angle and surface tension. The paper proposes method for measuring the contact angle by photographic method. These measurements can be carried out in the field on the horizontal surfaces of the metal construction prior to its painting. The sessile drop technique has been chosen to determine the receding contact angle. Surface tension is measured by the stalagmometric method of falling drops. When we have the contact angle and the surface tension, we can calculate the adhesion force of the liquid coating to the metal of the construction. Based on these measurements, the best liquid coating material can be chosen in terms of the metal wetting and the adhesion force.
EN
In modern engineering materials used for creating effective ballistic shields, the issues of evaluation of their energy consumption are extremely important. The paper presents a new way of solving this problem using a certain degenerate model with dry friction. This metod involves the use of specially derived identification equations which describe the decrease in potential energy of the system during its vibratory motion induced by a single pulse load. Analytical considerations have been verified using a computer simulation technique for selected examples.
12
Content available remote The identification of degenerated systems in the impact energy dissipation process
EN
Purpose: The article presents an analysis of impact energy dissipation process with selected non-classical dynamic models. Design/methodology/approach: Identification of impact energy dissipation phenomena in mechanical systems with a layered structure (eg. composite ballistic shields) is quite a challenge, because on the one hand it is sought to the model, whose parameters are as much as possible responsible for the energy dissipation, on the other hand, the number of parameters should be optimized. Searched model should be reduced to a simple description of the whole phenomenon and completely imitate entire mechanical system. Description of the impact energy dissipation was modeled with selected degenerated systems in this case. Models were subjected to hammer extortion the specified impulse of force. The mathematical description of pulsed extortion was carried out by using the energy and balance equation of power. Verification of mathematical identification equations for selected model parameters was performed by computer simulation technique. Findings: This is original analytical method, which uses the degenerated systems in various configurations. It involves the use of specially derived identification equations, which are described by the decrease of potential energy of the system during the vibrations induced by a single impulse load. Research limitations/implications: Method of identification requires the use of appropriate input function. Input function could be a periodic type or a type of step function. Practical implications: Estimation of the energy consumption objects in terms of method of identifying the parameters of the model. Originality/value: Presented work includes the identification of piercing the ballistic shield, and it is a part of work on the implementation of the degenerated models to describe these phenomena.
EN
The article discusses the issue of comfort, that should characterize a vehicle which has been designed to work under special conditions. If the criteria of ensuring the proper comfort of the passengers of special purpose vehicles are not met, it might lead to a serious disturbances in perception and in other factors that affect the logical behavior. Performance characteristics generated by the body of the vehicle during tests on the range can be assessed only through research and then related to the characteristics of the human body-vehicle system. The presented results concern the assessment of the ride comfort in the selected vehicles under special conditions and capacity of the crew to effectively perform tasks after long-lasting ride.
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące komfortu, jakim powinien charakteryzować się pojazd do pracy w warunkach szczególnych. Nie spełnienie kryteriów właściwego komfortu u przewożonych osób pojazdami specjalnego przeznaczenia prowadzi do powstawania poważnych zaburzeń na tle percepcji i innych czynników niezbędnych w logicznym postępowaniu. Jedynie na drodze badań możemy ocenić charakterystyki generowane przez nadwozie w testach poligonowych i odnieść to do charakterystyk organizm ludzki-pojazd. Prezentowane wyniki dotyczą oceny charakterystyk komfortu poruszania się wybranymi pojazdami w warunkach szczególnych i możliwości wykonania zadań przez przewożony personel po długotrwałej jeździe.
14
Content available remote Composite materials with the polymeric matrix applied to ballistic shields
EN
Purpose: The purpose of the series of research is drawing up an alternative armour plate with the composite structure, which would be resistant to 7.62 and 5.56 caliber bullets fired from the weapons the Polish army is equipped with. Design/methodology/approach: The research embraced the composite materials with epoxy matrix reinforced with the fiberglass in the shape of mat or fabric, and steel mesh. Three sheets of epoxy-glass composite were made on which ceramic panels were glued. Findings: The result of the presented work is the assessment of the quality of examined samples. As a criterion was adopted the behaviour of the material under the shellfire, its defragmentation, puncture and destruction. Research limitations/implications: The research was limited to composite materials with the epoxy matrix and reinforcement of fiberglass in the form of mat or fabric. In the next stage of the research the application of aramid fibers reinforcement is planned. Practical implications: Practical implications Worked out the construction material systems make the basis for further analysis and optimization of materials applied as the alternative for heavy army vehicles. Such application enables the minimization of the weight of a vehicle. Originality/value: Paper presents innovative composites polymer materials applied for ballistic protection of lightweight armed vehicles.
EN
In the article the quality assessment method of the mechanical design of a Mine Resistant Ambush Protected Vehicle is presented. Based on the research of the High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle already in operation, the new design of a MRAP vehicle is evaluated in the context of the quality assessment of the designing process. The research assumption was the provision of safety, which was taken into consideration as the primary designing requirement. This principal focus includes the experimental research of shooting and explosions of an IED blowing charge. In the paper a new mechanical design method named the Design for Optimal Sigma is presented as an application of the new armour design.
PL
W artykule omówiono metodykę założeń projektowo-konstrukcyjnych pojazdu minoodpornego typu Mine Resistant Ambush Protected Vehicle. Bazując na badaniach już eksploatowanego pojazdu High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle przeprowadzono prace projektowo-konstrukcyjne nowo budowanego pojazdu MRAP. W założeniach główny nacisk położono na bezpieczeństwo pancerza przed ostrzałem amunicji strzeleckiej i wybuchami ładunków typu IED. Na podstawie wypracowanej metody Design for Optimal Sigma starano się przeprowadzić ocenę jakościowo-konstrukcyjną nowo projektowanego opancerzenia tego pojazdu.
EN
In the article the results description of punching into the composite ballistic shield with the use of sub-machine gun and 9mm Parabellum was presented. On the prepared measurement position using high-speed cameras and laser-vibrometer the process parameters of the ballistic shield and bullet deformation were recorded. An analyzed ballistic shield was a layered composite made from plain aramid fabrics connected with oneself with neoprene matrix. Received results from experimental examinations served for building numerical models with the use of Finite Element Methods. Based on the numerical models the FEM analysis was conducted. The main goal of the simulation was FEM implementation as a validation tool for comparison with the experiment.
PL
W artykule omówiono wyniki badań procesu przestrzelenia 9 mm pociskiem typu Parabellum, wystrzeliwanego z pistoletu maszynowego kompozytowej osłony balistycznej. Na przygotowanym stanowisku badawczym rejestrowano z wykorzystaniem kamer szybkich i wibrometru laserowego parametry procesu deformacji pocisku i osłony. Analizowana osłona balistyczna to warstwowy kompozyt wykonany z tkanin aramidowych typu plain połączonych ze sobą matrycą neoprenową. Wyniki otrzymane z badań eksperymentalnych posłużyły do zbudowania modeli numerycznych przy wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych (MES). Na podstawie zbudowanych modeli numerycznych przeprowadzono analizę MES. Celem eksperymentu numerycznego była implementacja MES jako narzędzia pomocniczego w opisie badań eksperymentalnych.
17
Content available remote Ocena przebijania układów kompozytowych w ujęciu modeli zdegenerowanych
PL
W artykule omówiono model przebijania układu kompozytowego osłony balistycznej pociskiem broni strzeleckiej. Na przykładzie wybranych wyników eksperymentalnych przeprowadzono identyfikacje parametrów modelu matematycznego zjawiska przebijania. Podsumowano wnioskami.
EN
This paper describes the model of piercing a ballistic shield’s composite system with small arms’ projectile. Based on selected results of empirical tests, the author verified mathematical model of piercing effect. The identification was summed-up with conclusions.
PL
W pracy wykonano badania porównawcze próbek materiałowych o przeznaczeniu na kompozytowe, osobiste osłony balistyczne. Celem badań było sprawdzenie zachowania się w materiale balistycznym węglika spiekanego podczas prób na przestrzelenie. Metodą formowania w autoklawie wykonano 3 typy próbek. Były to próbki wzmocnione tkaniną aramidową w układzie: tkanina aramidowa z jedną warstwą płytek z węglika spiekanego i tkanina aramidowa z dwiema warstwami płytek z węglika spiekanego. Układy warstwowe tkanin aramidowych i węglików spiekanych nasycano żywicą epoksydową. Dodatkowo badaniu poddano próbkę handlową wykonaną z 5 warstw tkanin aramidowych na matrycy elastomerowej. Wszystkie cztery typy próbek badano pod kątem ich odporności na amunicję pistoletową 9x19 mm Parabellum. Próbki zostały ostrzelane z odległości 10m, oddając co najmniej trzy strzały do każdej. Pozytywne wyniki (brak przestrzelenia) zarejestrowano dla próbek: próbka wzmocniona aramidem bez węglików oraz próbka wzmocniona Aramisem z podwójną warstwą węglików spiekanych. Próbka z pojedynczą warstwą węglików spiekanych została przestrzelona. W kolejnych badaniach postuluje się użycie spoiw elastyczniejszych od zastosowanych np. elastomerowych, złagodzenie ostrych krawędzi płytek węglikowych oraz przełożenie warstwy płytek tkaniną aramidową.
EN
The paper presents a comparative study of samples of materials intended for use as composite personal armor. The aim of the study was to examine the behavior of sintered carbides in ballistic material in ballistic resistance test. 3 types of samples were made by molding in an autoclave. These samples were reinforced with aramid fabric, aramid fabric with one layer of tiles of sintered carbides and aramid fabric with two layers of sintered carbides. Layered systems of aramid fabrics and sintered carbides were impregnated in epoxy resin. Additionaly, a commercial sample of aramid fabrics bonded with elastomer was studied. All four types of samples were tested for their resistance to the ammunition 9x19 mm Parabellum. Each sample was shot from a 10m distance at leat three times. The sample with aramid only and sample reinforced with aramid and double layer of sintered carbides have passed this test. A sample of a single layer of sintered carbides was shoot trough. In further studies saturants more flexible from used for example elastomeric, sharping the edges of sintered carbides and covering the layer of sintered carbides with aramid layer are postulated.
PL
Problematyka oceny komfortu jazdy w odniesieniu do pojazdów wojskowych, które transportują Sołnierzy wraz z wyposaSeniem i ładunkiem jest stosunkowo nowa w dostępnych publikacjach i opracowaniach. Przedstawiony artykuł jest streszczeniem pracy naukowo – badawczej realizowanej przez zespół autorów, która miała ocenić pojazdy naleSące do grupy cięSarowo – osobowych wysokiej mobilności ze względu na oferowany komfort jazdy na podstawie obowiązujących wskaźników
EN
The issues of driving comfort with regard to military vehicles transporting troops with their equipment are relatively new in available articles and published studies. This paper contains some information related to the driving comfort in high-mobility multipurpose military vehicles operated by the Polish Army. The authors used a daily exposure factor A(8) to evaluate the driving comfort.
PL
W artykule omówiono etapy rozwoju założeń projektowo-konstrukcyjnych wybranych zespołów pojazdu M-ATV G-10. Na przykładzie załoSeń podano metodykę wyboru modelu 3D, a następnie zbudowano demonstrator technologii. Przeprowadzono analizę i wybór tworzywa do zabudowy nadwozia demonstratora technologii. Na przykładzie wybranych badań balistycznych sformułowano wnioski.
EN
The article describes the development of design and construction guidelines (assumptions) for selected components of M-ATV G-10 vehicle. Based on these examples, a methodology of 3D model selection was presented and a technology demonstrator was built. An analysis and selection of material for building a technology demonstrator’s body was conducted. The final conclusions were formulated based on selected ballistic tests.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.