Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć sztuczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Projekt stabilizatora impedancji sieci zasilającej
PL
Artykuł omawia urządzenia nazywane stabilizatorem impedancji sieci zasilającej, który jest jednym z przyrządów pomiarowych niezbędnych w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej. Pierwsza część pracy wprowadza w tematykę sztucznych sieci pomiarowych. Przedstawia zasadę działania stabilizatora impedancji sieci zasilającej oraz aktualny stan wiedzy o tych urządzeniach. Druga część pracy zawiera opis projektu prototypu jednoliniowego stabilizatora impedancji sieci zasilającej oraz kolejnych etapów jego fizycznej realizacji. Ostatnia część pracy poświęcona jest rozważaniom dotyczącym metod weryfikacji poprawności działania zbudowanego urządzenia oraz jego zgodności z założeniami projektowymi.
EN
The article discusses devices called power supply impedance stabilizers, which are one of the measuring instruments necessary in electromagnetic compatibility tests. The first part of the work introduces the topic of artificial measurement networks. It presents the principle of operation of the power supply network impedance stabilizer and the current state of knowledge about these devices. The second part of the work contains a description of the prototype design of a single-line impedance stabilizer for the power supply network and the subsequent stages of its physical implementation. The last part of the work is devoted to considerations regarding methods of verifying the correct operation of the constructed device and its compliance with the design assumptions
PL
W artykule przedstawiono metodę pomiaru współczynnika podziału napięcia na zasadzie bezpośredniego pomiaru parametrów rozproszenia czwórnika za pomocą wektorowego analizatora parametrów S danej sieci sztucznej. Procedura pomiarowa VDF jest alternatywnym rozwiązaniem do stosowanego obecnie i prowadzi pośrednio do uzyskania mniejszych niepewności pomiarowych w badaniach EMI dla oceny propagacji zaburzeń przewodzonych.
EN
The paper deals with the measurement of voltage division factor by means of direct measurement of complex scattering parameters of four-terminal network and with use of vector network analyzer of parameters S of the given artificial grid. The VDF measurement procedure is the alternative solution for the one in use and guides indirectly to obtain the less uncertainty in measurement in the EMI investigation for the estimation of propagation of disturbance of conduction.
3
Content available Sieć sztuczna elementem toru pomiarowego
PL
Pomiar energii przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych, generowanych przez badane urządzenie wymaga stosowania sieci sztucznej. Stanowi ona w tym przypadku element toru pomiarowego. Niniejsze opracowanie jest krótką analizą określającą główne aspekty wpływu sieci sztucznej na wynik pomiaru wartości energii (napięcia) zaburzeń przewodzonych. Przytoczony sposób analizy może być zastosowany dla sieci sztucznej o dowolnej strukturze. Precyzyjne pomiary wartości energii zakłóceń, o błędzie pomiaru mniejszym niż 2dBžV, wymagają uwzględnienia poprawek. Wartość tych poprawek, w funkcji częstotliwości, najlepiej określić indywidualnie dla danej sieci sztucznej. Można je wyznaczyć sposobem zastosowanym w niniejszej publikacji.
EN
The measurement of energy of conducted electromagnetic disturbances generated by tested equipment requires application of artificial mains network (AMN) known also as Line Impedance Stabilisation Network (LISN). In this case this network is a part of a measuring chain. This paper contains a short analysis presenting key aspects of LISN influence on the result of energy value measurement of conducted disturbances. The method of analysis might be applicable for the LISN of any structure. Precise value measurements of the energy of conducted EM distortions with a measurement error (or uncertainty) less than 2,0dBžV require taking into account correction factors. Values of these factors as a frequency function shall be specified at best individually for a given LISN. They can also be determined with the use of the method as applied in the paper hereof.
PL
Omówiono specyfikę projektowania mieszanki betonów podwodnych. Przedstawiono model neuronowy i przykład projektowania tej mieszanki.
EN
The designing of underwater concrete mix is discussed. The neurone and an example of designing this kind of are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.