Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 145

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrownie wiatrowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Pomimo prognoz odejścia za parę dekad od wykorzystywania gazu ziemnego do ogrzewania nowych budynków, technologia gazowych kotłów kondensacyjnych jest cały czas rozwijana i przystosowywana do współpracy z urządzeniami korzystającymi z OZE. Co więcej, prognozuje się szersze wykorzystanie metanu z biogazu i odpadowego np. z kopalń oraz z przyszłych nadwyżek energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych jako alternatywę dla akumulatorów czy produkcji wodoru. W kondensacyjnych kotłach gazowych z jednej strony wprowadzane są rozwiązania, które ułatwiają obsługę systemu grzewczego i wpływają na poprawę funkcjonalności urządzeń oraz redukcję czasu montażu, a z drugiej umożliwiają ich współpracę w układach wykorzystujących energię odnawialną.
2
Content available remote Modelling of a household electricity supply system based on a wind power plant
EN
A functional scheme of a household power supply system based on a low-power wind power plant with an electric generator excited by constant neodymium magnets is provided which supplies a given voltage level to the consumer in non-stationary stochastic dynamic modes characterized by random wind speed and loading magnitude. Mathematical modelling of its operating modes is performed and an adequate mathematical model describing stationary and transient processes in the proposed system is obtained.
PL
Przedstawiono schemat funkcjonalny układu zasilania gospodarstw domowych na bazie elektrowni wiatrowej małej mocy z prądnicą wzbudzaną przez stałe magnesy neodymowowe, który dostarcza konsumentom napięcie na danym poziomie w niestacjonarnych stochastycznych trybach dynamicznych, charakteryzujących się losową prędkością wiatru i wielkością ładunku. Podjęto matematyczne modelowanie jej trybów pracy, uzyskując odpowiedni model matematyczny opisujący procesy stacjonarne i przejściowe w proponowanym układzie.
3
Content available remote Nowy charakter pracy bloków – czy więcej mocy to mniej mocy?
EN
The energy transformation resulting from the European Union's policy poses many challenges for Poland. Apart from the obvious one, a need to develop renewable energy sources, it is equally important to provide energy security. This entails having enough power in the power system, which can be provided by controllable power plants only. Due to historical reasons most Polish power plants are coal-fired, which has recently become public enemy number one. However, owing to demanding investments in the energy sector, both in financial and time respect, the situation is not possible to be changed overnight. It is then necessary to maintain at least some of these units to ensure energy security. The problem the oldest units face, however, is scarce revenue. The article discusses the analysis of the interdependencies between the 100/200 MW class units and wind power plants and the 500/1000 MW class units. Also, the article points out other factors triggering the disadvantageous situation of the oldest units.
PL
Trzeci artykuł Autorki poświęcony problematyce energetyki wiatrowej w Polsce oraz konstrukcjom służącym do przetwarzania energii kinetycznej wiatru na energię użytkową. Ze względu na szczególne walory energii wiatru, takie jak: niewyczerpalność, ogólna dostępność czy brak emisji gazów cieplarnianych, następuje dynamiczny rozwój elektrowni wiatrowych. Skutkiem tego na przełomie ostatnich kilku lat pojawiło się na świecie wiele oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych turbin wiatrowych o poziomej i pionowej osi obrotu. Celem publikacji jest przedstawienie toku obliczeniowego dla dokonania wyboru optymalnej konstrukcji takiej turbiny dla warunków Wybrzeża w zależności od przyjętych kryteriów.
EN
This is third paper of this author dealing with wind power in Poland and the design of wind turbines. Infinite wind resources, availability and no greenhouse gases emission drive dynamic development of wind power plants. As the result many original solutions of horizontal and vertical wind turbines have emerged in recent years worldwide. In the paper calculating method for the selection of optimal wind turbine design for Pomerania is presented.
EN
The continuous development of the technologies used in the construction of wind turbines makes them a promising and widely used source of energy. Wind turbines keep getting bigger, resulting in increases in their production capacity. However, both the wind turbines and their support structures are exposed to huge loads that cause the deformation of the rotor blades, vertical deflection, or vibration of the support structure and rotor blades. In this context, the issue of monitoring the technical condition of the structures of such facilities becomes important, particularly in terms of reliability and the service life of the whole system. This document shows a method of measuring a wind power station using the Leica P40 terrestrial laser scanner. The object of the research was a few-years-old wind turbine located in the village of Kluczewsko (near Włoszczowa). The examined wind turbine is 35 m high measured to the turbine base and has rotor blades that are almost 13 m long. The measurements were performed at two stages: during turbine operation and with the wind turbine at rest. This enabled us to determine the changes in the geometry of the object at dynamic loads during the operation of the plant. Each series of measurements was made from three stations evenly arranged around the entire facility, which allowed for a full recording of the wind turbine geometry as well as of its supporting structure. The measurements taken at rest and during operation of the turbine were recorded on the basis of the same points of reference, which allowed us to obtain data on the same coordinate system. The measurements were used to determine the deflection of the turbine support from the vertical axis at rest and the change of deflection under wind pressure during the turbine’s operation. The vibration amplitude of the turbine’s support during operation was also determined. In addition, an attempt was made to determine any changes in the geometry of the rotor blades under wind pressure. The obtained results are presented in a tabular and graphical manner.
PL
Ciągły rozwój technologii stosowanych w budowie turbin wiatrowych sprawia, że jest to coraz bardziej obiecujące i powszechniej występujące źródło energii. Budowane są coraz większe elektrownie wiatrowe umożliwiające zwiększenie zdolności produkcyjnych. Jednakże zarówno turbiny wiatrowe, jak i ich konstrukcje nośne narażone są na wysokie obciążenia powodujące odkształcenia łopatek wirnika, wychylenia od pionu czy też drgania konstrukcji nośnej. Pojawia się więc zagadnienie monitoringu stanu technicznego konstrukcji tego typu obiektów, szczególnie istotne w aspekcie niezawodności i czasu żywotności całego systemu. W niniejszym artykule przedstawiono sposób pomiaru elektrowni wiatrowej przy użyciu naziemnego skanera laserowego Leica P40. Obiektem badawczym była kilkuletnia elektrownia wiatrowa, znajdująca się w miejscowości Kluczewsko niedaleko Włoszczowy. Badana elektrownia wiatrowa jest obiektem o wysokości 35 m mierzonej od podstawy turbiny i długości łopat wirnika wynoszącej prawie 13 m. Pomiary wykonano przy dwóch stanach elektrowni: w trakcie pracy turbiny i w stanie spoczynku, co umożliwiło określenie zmian geometrii obiektu przy obciążeniu dynamicznym w trakcie pracy elektrowni. Każda z serii pomiarowych została wykonana z trzech stanowisk rozmieszczonych równomiernie wokół całego obiektu, co pozwoliło na pełną rejestrację geometrii turbiny wiatrowej, jak również konstrukcji jej podpory. Pomiary turbiny w stanie spoczynku i w trakcie jej pracy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem tych samych punktów nawiązania, co pozwoliło uzyskać dane w jednolitym układzie współrzędnych. Na podstawie wykonanych pomiarów określono wychylenie od pionu podpory turbiny w stanie spoczynku oraz zmianę tego wychylenia pod naporem wiatru podczas pracujący turbiny. Wyznaczono również amplitudę drgań podpory w czasie pracy turbiny oraz przeprowadzono próbę określenia zmian geometrii łopat turbiny pod naporem wiatru. Uzyskane wyniki zostały przedstawione w sposób tabelaryczny i graficzny.
PL
PPA – Power Purchasing Agreement – długoterminowa umowa zakupu energii zawarta bezpośrednio pomiędzy jej wytwórcą, w szczególności z OZE , a jej odbiorcą, zainteresowanym w szczególności ceną lub „kolorem”. Zazwyczaj inicjatorem jej zawarcia jest inwestor w OZEE , zainteresowany zapewnieniem długofalowego finansowania inwestycji, warunkującego np. uzyskanie kredytu. Korzyść takiej struktury dostrzegła Komisja Europejska, w dyrektywie Red II wprost promując wdrażnie PPA .
PL
W artykule dokonano przeglądu obecnie dostępnych technologii budowy systemów magazynowania energii elektrycznej, wytworzonej w odnawialnych źródłach energii takich jak elektrownie fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe. Omówiono najważniejsze parametry urządzeń magazynujących, oraz przeanalizowano ich charakterystykę pracy. Przedstawiono podstawowe zasady doboru urządzeń magazynujących dla odnawialnych źródeł energii.
EN
The article reviews the currently available technologies for the construction of electricity storage systems, produced in renewable energy sources such as photovoltaic power plants and wind farms. The most important parameters of storage devices were discussed, and their work characteristics were analyzed. Basic principles for the selection of storage devices for renewable energy sources are presented.
PL
W perspektywie kilku dekad prognozuje się coraz większy udział źródeł odnawialnych, w tym źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych, których wartość generowanej mocy czynnej w sposób naturalny nie reaguje na zmiany częstotliwości w systemie. Rozważany w artykule scenariusz zakłada krytyczne warunki pracy KSE, tj. pracę asynchroniczną KSE względem systemów sąsiednich w warunkach minimalnego obciążenia i maksymalnej generacji wiatrowej. Dla rozważanego scenariusza pracy KSE opracowano model dynamiczny KSE w zakresie zjawisk elektromechanicznych. Wyniki symulacji uzyskane z opracowanego modelu KSE umożliwiły dokonanie oceny odpowiedzi częstotliwościowej KSE na zadany ubytek mocy, uwzględniając wyposażenie elektrowni wiatrowych w układy sztucznej inercji, zmiany parametrów tego układu oraz rozłożenie przestrzenne na terenie kraju.
EN
It is expected that in the next few decades there will be observed a growing share of renewable sources, including wind and photovoltaic ones, which value of the generated active power in a natural way does not react to frequency changes in a system. The considered here scenario implies critical working conditions of a domestic power system (DPS) i.e. asynchronous work of a DPS in relation to neigbouring systems in conditions of minimum load and maximum wind generation. For this scenario a dynamic model of a DPS had been elaborated in the range of electromechanic phenomena. Simulation results, obtained from the elaborated DPS model, enabled the assessment of a DPS frequency response to the given power loss taking into account fitting power stations with synthetic inertia systems, changes in parameters of a DPS system and its spatial configuration on the territory of a country.
PL
Przedstawiono warianty lokalizacji elektrowni wiatrowej na podstawie pomiarów prędkości powietrza w różnych częściach zabudowy miejskiej. Elektrownie wiatrowe najczęściej związane są z obszarem niezurbanizowanym ze względu na niewielką szorstkość terenu. W przypadku obszarów zurbanizowanych możliwość zastosowania elektrowni wiatrowych jest bardzo ograniczona z powodu znacznej szorstkości terenu. W przypadku terenu zabudowanego istnieje możliwość zastosowania tzw. małych miejskich elektrowni wiatrowych o osi pionowej, które mogą pracować przy stosunkowo małej prędkości powietrza. Lokalizacja elektrowni wiatrowych w obrębie budynków powinna być poprzedzona pomiarami prędkości wiatru. W pracy wykonano pomiary prędkości wiatru w różnych lokalizacjach na terenie Politechniki Białostockiej: na dachu budynku, przy ścianie budynku oraz między budynkami. Pomiary prędkości powietrza wykonano za pomocą zainstalowanych na stałe anemometrów.
EN
This paper presents the variants of wind turbine location based on the measurements of air velocity in different parts of urban development. Wind-power plants are most often associated with non-urbanized areas due to the small rough terrain. In the case of urbanized areas, the possibility of using wind turbines is very limited due to the considerable rough terrain. In the case of built-up areas it is possible to use the so-called urban vertical wind turbines that can operate at relatively low air velocities. The location of the wind power plant within the building should be measured by the wind speed. Wind speed measurements were carried out at various locations in the Białystok Technical University on the roof of the building, on the wall of the building and between buildings. Measurements of air velocity were carried out using permanently installed anemometers.
PL
W artykule przedstawiono streszczenia referatów wygłoszonych na panelu dyskusyjnym „Przyszłość konwencjonalnej energetyki w Polsce" który odbył się 22 marca 2017 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Organizatorami byli Sekcja Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP, Koło SEP nr 1 przy PSE S. A. z Oddziału Zagłębia Węglowego SEP oraz Koło SEP nr 9 przy TAURON Dystrybucja i Koło SEP przy ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA z Oddziału Gliwickiego SEP.
EN
The article presents summaries of papers delivered on the panel discussion "The Future of Conventional Power Engineering in Poland" held on March 22,2017 at the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology. The organizers were Energetics Department : from Gliwice Division of SEP, SEP Circle No. 1 at PSE S.A. from Coal Basin Division of SEP, SEP Circle No. 9 at TAURON Distribution and SEP Circle at ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA from Gliwice Division of SEP.
PL
W 2010 roku północnoamerykański stan Wyoming wprowadził specjalny podatek obciążający produkcję energii elektrycznej z wiatru. Pomimo bardzo dobrych warunków środowiskowych, począwszy od tego właśnie roku, można zaobserwować w Wyoming stagnację rozwoju energetyki wiatrowej. Jako przyczynę braku rozwoju w tej dziedzinie wskazuje się przede wszystkim nieprzychylną politykę fiskalną. Nałożenie dodatkowych ciężarów fiskalnych na sektor odnawialnych źródeł energii skutkuje marginalizacją produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz stanowi czynnik zniechęcający przedsiębiorców do podejmowania inwestycji infrastrukturalnych.
EN
In 2010, the state of Wyoming has introduced a special tax upon production of electricity from wind resources. Despite the good environmental conditions, beginning from 2010 there can be observed lack of development of wind energy. Unfavourable tax policy of the state may be recognized as s a reason for the lack of economic growth. Furthermore, imposing additional burdens on the renewable energy sources results in the exclusion of the production of energy from renewable sources. Also it disincentive the entrepreneurs to make investments.
12
Content available remote Problemy bezpieczeństwa pracy w elektrowniach wiatrowych i słonecznych
PL
Stale wzrasta liczba użytkowników elektrowni wiatrowych i słonecznych w Polsce narażonych na zagrożenia zwłaszcza mechaniczne i elektryczne występujące przy obsłudze tych obiektów. Przeprowadzone analizy wykazały, że podczas użytkowania elektrowni występują nieprawidłowości dotyczące zwłaszcza dojść do stanowisk pracy i dróg ewakuacyjnych, środków ochrony indywidualnej, wydawania pisemnych poleceń, a także opracowania instrukcji i wykonywania prac. Ich skutkiem są różnego typu groźne awarie i wypadki przy pracy. W artykule omówiono wybrane zasady bezpieczeństwa postępowania podczas typowych prac w tych obiektach. Zwrócono uwagę, że do obsługi i użytkowania tych obiektów wymagani są wysoko wykwalifikowani i odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Powinni oni przejść specjalistyczne badania lekarskie i być wyposażeni w specjalistyczny sprzęt oraz wyposażenie ochronne. Autorzy liczą, że przedstawione w artykule wskazania wspomogą dobór środków prewencji w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w elektrowniach wiatrowych i słonecznych.
EN
The number of users of wind and solar power stations in Poland, who are exposed to especially mechanical and electrical hazards at the service of these objects still increases. The performed analysis showed that during the use of these power stations appear faultinesses especially concerning accessions to workplaces and evacuation ways, personal protective equipment, issuing of orders in writing and also elaboration of instructions and job processing. Different type severe damages and employment injuries are present thereby. In the article one talked over chosen safety rules during typical jobs in these objects. Attention has been paid that high qualified and properly trained operators are required to use of these objects. They should pass special medical examinations and be equipped with professional tools and protective equipment. Authors hope that advices presented in the article will help the selection of preventives for the purpose of work safety improvement in wind and solar power stations.
13
PL
W pracy przedstawiono badanie wrażliwości układów, wykorzystując w tym celu zmodyfikowaną zasadę Pareto. Zasada Pareto zazwyczaj stosowana w naukach ekonomicznych została wykorzystana do badania wrażliwości dwóch układów fizycznych: fragmentu sieci średniego napięcia z turbinami wiatrowymi oraz przemieszczeń belki stalowej poddanej równomiernemu obciążeniu. W pierwszym przypadku funkcją celu Fp były straty mocy czynnej w układzie, w drugim przemieszczenie końca belki.
EN
Making use of a modified Pareto principle, the paper presents a study of sensitivity systems. The Pareto principle, which is mostly used in economic sciences, has been applied here for sensitivity analysis of two physical systems, i.e. a part of medium voltage grid with wind turbines and a displacement of a steel beam subjected to uniform load. In the first case, the objective function Fp involved active power losses in the system, whereas in the latter case it was concerned with the displacement of the end of the beam.
PL
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. dotycząca OZE [4] obowiązuje od 1 lipca 2016 r. z wyjątkiem m.in. regulacji w zakresie pomocy publicznej dla wytwórcy energii elektrycznej oraz zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, które wejdą w życie później. Natomiast od połowy lipca br. obowiązuje ustawa dotycząca elektrowni wiatrowych [3], za wyjątkiem zasad pobierania opłat od nieruchomości, które zaczną obowiązywać od początku 2017 r.
PL
Energetyka wiatrowa jest jednym z głównych filarów energetyki odnawialnej. Jej rozwój wspierany i dotowany jest w Polsce ze źródeł unijnych i krajowych w celu systematycznego wzrostu udziału OZE w produkcji energii. Polskie społeczeństwo zasadniczo popiera rozwój energetyki wiatrowej, na co wskazują badania sondażowe. Okazuje się jednak, że na poziomie lokalnym konkretne inwestycje budzą duży sprzeciw społeczny. W artykule pokazano, na podstawie kwerendy prasy regionalnej i lokalnej dla lat 2007–2014 oraz innych źródeł, jak bardzo rozpowszechnione są konflikty społeczne wokół lokalizacji elektrowni wiatrowych w Polsce. Spośród wszystkich konfliktów lokalizacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach w Polsce, które były przedmiotem doniesień medialnych, aż 20% dotyczyło lokalizacji elektrowni wiatrowych. Zarówno badanie mediów regionalnych i lokalnych, jak i analiza zgłoszeń samych protestujących publikowanych w Internecie wskazują, że protesty mieszkańców przeciwko lokalizacji farm wiatrowych występują, w mniejszym lub większym natężeniu, we wszystkich regionach Polski. Na podstawie analizy orzeczeń sądów administracyjnych w sferze zagospodarowania przestrzennego dla lat 2012–2014, dotyczących elektrowni wiatrowych, zidentyfikowano kontrowersyjne praktyki stosowane przy ich planowaniu i lokalizowaniu. Duże zastrzeżenia budzi lokalizowanie farm wiatrowych bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powszechną kontrowersyjną praktyką jest finansowanie zmian dokumentów planistycznych przez inwestora. Powtarzającymi się zarzutami sąsiadów wobec planowanych inwestycji jest lokalizowanie wiatraków zbyt blisko zabudowań i niedostateczne uwzględnianie ich wpływu na zdrowie, a także utrata walorów krajobrazowych. Przedstawiciele społeczności lokalnych skarżą się również na nieuwzględnianie ich opinii w procesie planowania farm wiatrowych. Często dochodzi do prób lokalizowania farm wiatrowych na działkach z gruntami najwyższych klas bonitacyjnych.
EN
Wind energy is one of the main pillars of renewable energy. Its development is supported in Poland by state and European funds in order to increase the share of renewable sources in energy production. Polish society approves of development of wind energy in general (according to the national surveys). But it turns out that on local level the specific wind farm projects meet with opposition of residents in the vicinity. The study presents, on the basis of local and regional press query in the period 2007–2014, that social conflicts regarding wind farms locations are widespread. Around 20% of all locational conflicts in rural areas and small towns were conflicts regarding wind farms. They occured with different intensity in all Polish regions. Interesting is that even in the regions characterized by low level of wind energy development (lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie) the intensity of protests against them was significant. It indicates expansion of investors on these areas. The survey among local authorities of communities in which wind farm conflicts occured show that there were two times more communities in which the wind farm was rejected that the ones in which it was established. The influence of protesters on the result of the location process was considerable. On the basis of administrative courts judgements regarding wind farms location, in the years 2012–2014, controversial practices used in the processes of planning and location of wind farms were identified. Wind farm location without area development plans raises objections. The widespraed and controversial practice is financing of planning documents by investors. The repeating objections of local society are: location of wind farms too close to residential areas and unsufficient consideration of health risk, as well as loss of landscape aesthetic. Residents also complain about ignoring their opinin in the process of wind farms.
EN
The article concerns issues pertaining to of selecting suitable areas for wind farms. The basic assumption of the study was to take into account both criteria related to the profitability of this type of power plant, as well as public interest, which means the harmonious and not burdensome functioning of these installations for local communities. The problem of wind farm localization may be solved by the application of artificial neural networks (ANN), which are a computational intelligence element. In the conducted analysis, the possibility of wind farm localization was considered for the primary grid field with dimensions of 100 by 100 m. To prepare the training set, topographic vector data from the VMap L2 and SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) digital terrain model were used. For each 100-meter x 100-meter grid, the input data was prepared, consisting of the factors which are important from the point of view of wind farm localization (forests, rivers, built-up areas etc.). Studies show that a properly trained neural network (using a representative number of samples and for the appropriate architecture), allows to process automation area classification in terms of placement on the wind turbines.
PL
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi użytkowanie elektrowni wiatrowych podlega odpowiednim uwarunkowaniom. Obostrzenia te dotyczą zarówno parametrów technicznych tych urządzeń, które związane są z bezpieczeństwem ich eksploatacji, jak i uwarunkowaniami przestrzennymi, związanymi z lokalizacją tych elektrowni oraz ich odległości od takich elementów pokrycia terenu, jak zabudowa czy lasy. Problematyka ta jest szczególnie istotna w kontekście częstych protestów mieszkańców, w sąsiedztwie których takie elektrownie mają być budowane. W celu wyznaczenia obszarów optymalnych dla lokalizacji elektrowni wiatrowych wykorzystano jedną z metod uczenia maszynowego, którą są sztuczne sieci neuronowe. Ich istotą, a jednocześnie przewagą nad metodami bazującymi na zadanym algorytmie, jest zdolność do uogólnienia otrzymywanych wyników, gdy algorytm rozwiązania danego problemu nie jest prosty (jak w przypadku wyznaczania obszarów szczególnie predestynowanych do lokalizacji elektrowni wiatrowych). W artykule przedstawiono metodykę zastosowania jednego rodzaju sieci neuronowych, którym jest perceptron wielowarstwowy. W zastosowanej sieci wykorzystano metodę nauczania nadzorowanego z nauczycielem, polegającą na wskazywaniu sieci neuronowej wzorcowego rozwiązania z określonymi danymi wejściowymi, którymi są parametry związane z pokryciem terenu i sąsiedztwem przestrzennym pola podstawowego, tj. kwadratu o wymiarach 100 × 100 m. Jako studium przypadku wybrana została gmina Miedzna, która znajduje się we wschodniej części województwa mazowieckiego i jest gminą wiejską o charakterze rolniczym. Obszar gminy leży na falistej wysoczyźnie morenowej, urozmaiconej morfologicznie. Otwarte pola uprawne oraz lekko pofałdowany teren to dwa główne czynniki sprzyjające możliwości rozmieszczenia farm wiatrowych na danym terenie. W zaprezentowanych w artykule przykładach wykorzystane zostały dane przestrzenne pochodzące z Vector Map Level 2 oraz dane wysokościowe Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). W wyniku przeprowadzonych eksperymentów dowiedziono, że poprawnie nauczona sieć neuronowa (z wykorzystaniem reprezentatywnej liczby próbek i odpowiednią architekturą), umożliwia poprawne wyznaczenie obszarów predestynowanych do lokalizacji elektrowni wiatrowych nie tylko na terenie gminy Miedzna, ale również innych gmin, automatyzując proces wykonywania analiz tego typu.
PL
Odnawialne źródła energii, m.in. elektrownie wiatrowe, odgrywają coraz większą rolę w systemie energetycznym. W Polsce eksploatowanych jest obecnie ponad 1000 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ok 4,6 GW, które rocznie produkują ok 4,5% krajowej energii elektrycznej (tj. niemal 8 TWh w 2015 r.). W artykule scharakteryzowano źródła pola elektromagnetycznego w elektrowniach wiatrowych ( generatory prądowe, przetworniki elektroenergetyczne, okablowanie, transformatory) i parametry wytwarzanego przez nie pola elektromagnetycznego (magnetostatycznego i elektromagnetycznego małej częstotliwości, o dominującej składowej 50 Hz lub 150 Hz. Zaprezentowano wyniki wykonanych w elektrowniach wiatrowych badań pola elektromagnetycznego, obejmujących pomiary rozkładu przestrzennego oraz indywidualny monitoring narażenia pracowników Wykazano, ze narażenie pracowników jest w granicach wymagań prawa pracy (natężenie pola elektrycznego E<500 V/m; należenie pola magnetycznego H<200 A/m, zasięgi stref ochronnych pola elektromagnetycznego nieprzekraczające jednego metra od jego źródeł, a narażenie pracowników podczas dnia pracy jedynie krótkotrwałe). Zidentyfikowano lokalne występowanie zagrożeń elektromagnetycznych istotnych dla pracowników szczególnie chronionych (kobiet w ciąży, pracowników młodocianych i użytkowników implantów medycznych), które powinny być uwzględnione w programie stosowania środków ochronnych.
EN
Renewable sources of energy, i.a. wind power plants, play an increasingly important role in the power system. Over 1000 wind power plants, with a total power of approx 4 6 GW, are in service in Poland. Every year, they produce approx 4.5% of domestic electrical energy( i.e. almost 8 TWh in 2015). This paper characterizes sources of electromagnetic fields in wind power plants. (current generators, power engineering converters, cables, transformers) and the parameters of the electromagnetic field they produce (static magnetic field, time-varying, low frequency electromagnetic field with the fundamental component of 50 Hz or 150 Hz). It presents results of investigations of electromagnetic fields in wind power plants, which covered spatial distribution and individual monitoring of worker exposure. It was found that the exposure of workers may be classified as compliant with provisions of the labour law (electric field strength E< 500V/m, magnetic field strength H<200 V/m, the range of protective zones of electromagnetic fields not exceeding one metre from the above-mentioned sources, temporary exposure of workers during a shift). The only electromagnetic hazards which require the application of protection measures involve localized exposure which exceeds the limits regarding workers at particular risk (pregnant women, young workers and people with medical implants).
18
Content available remote Wpływ elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny
PL
W artykule omówiono problemy związane z rozwojem systemów elektroenergetycznych, w tym związane z rozwojem elektroenergetyki wiatrowej i jej wpływem na system elektroenergetyczny. Omówiono oddziaływanie elektrowni wiatrowych na różne elementy funkcjonowania systemów elektroenergetycznych..
EN
The paper discusses the problems associated with the development of power systems with high penetration of the renewable sources of energy like the wind turbines. There is considered its impact on the power system regarding various effects of the wind farms influence on the grid operation
PL
W ostatnim czasie obserwuje się dynamiczny wzrost mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowych w systemach elektroenergetycznych. Wzrost ten jest podyktowany realizacją polityk energetycznych, nakierowanych między innymi na promocję odnawialnych źródeł energii. Z założenia wzrastająca moc zainstalowana w systemach elektroenergetycznych przyczynia się do zwiększenia pewności pokrycia zapotrzebowania na energię. W przypadku elektrowni wiatrowych i charakteru ich pracy, przyrost ten nie jest jednak adekwatny. Często w pracach studialnych dotyczących integracji energetyki wiatrowej w systemie elektroenergetycznym autorzy próbują szukać odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych przyczynia się do gwarantowania pokrycia maksymalnego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w systemie elektroenergetycznym. W artykule przedstawiono wybrane aspekty zmienności mocy generowanej przez elektrownie wiatrowe, czasu wykorzystania ich mocy zainstalowanej, mocy gwarantowanej elektrowni wiatrowych i metodyki określania tej mocy. Przedstawiono także wyniki obliczeń wskaźników niezawodności wytwarzania oraz mocy gwarantowanej elektrowni wiatrowych dla systemu testowego IEEE RTS, przy różnym udziale elektrowni wiatrowych w mocy zainstalowanej systemu.
EN
Recently is observed dynamic growth in installed capacity of wind power in power systems. This increase is dictated by the implementation of energy policies, aimed, inter alia, for the promotion of renewable energy sources. In principle, increasing installed capacity in power systems helps to increase certainty to cover the demand for energy. In the case of wind power plants and the nature of their work, this increase is not adequate. Often, in the research studies concerning the integration of wind energy in the power system the authors are trying to find answers to the question of the extent to which the installed capacity of wind power plants contributes to cover guarantee the maximal demand for power and electricity in the power system. The paper presents some aspects of the variability of the power generated by wind power plants, time of use of their installed capacity (capacity factor), capacity credit of wind power plants and methodology of its assessment. The paper presents the results of the calculation of the reliability of power generation and capacity credit of wind power plants for IEEE RTS test system, with different proportion (penetration) of wind power capacity installed in the system.
PL
Artykuł prezentuje aktualne rozwiązania logistyczne dotyczące transportu oraz montażu elektrowni wiatrowych. Skupiono uwagę na elektrowniach o mocy od 2 MW do 4,5 MW, które są standardem w obecnej chwili. Przedstawiony sprzęt specjalistyczny podzielono na zastosowanie na lądzie oraz na morzu. Wyszczególniono różne gałęzie transportu. W zwięzły sposób zobrazowano proces montażu elektrowni na lądzie oraz na morzu.
EN
This article presents the current logistics solutions for the transport and installation of wind turbines. The author focuses on plants with a capacity of 2 MW to 4.5 MW, which are standard in the present moment. Presented specialized equipment is divided into application on land and at sea. It lists the various modes of transport. It briefly summarizes the installation process plants on land and act se
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.