Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Intensive use of insecticides has led not only to enhanced environment pollution, but most of all, to an increase in insects’ resistance to the chemicals in use. That is why presently the scientists focus on searching for new, alternative means to aid crop protection. One of the ways to achieve it is finding a compound which, when added to an insecticide, magnifies significantly its toxicity against the pests and in the same time it is safe for people. In the presented study we have attempted to analyse whether the active compound of pepper, capsaicin, increases toxicity of a pyrethroid (Bulldock 025 EC) against American cockroach, a main insect factor causing allergies and asthma in people. The effect of the tested substances was measured by means of changes observed in hemolymph pH and acute toxicity test, performed in various ambient temperatures (15 oC, 25 oC and 35 oC). The results of the experiments suggest that the tested substances affect significantly acid-base homeostasis. Moreover, it was demonstrated that different concentrations of capsaicin have different influence on insecticidal properties of the tested pesticide in higher ambient temperatures. It was established that simultaneous application of capsaicin (in 10–8 M concentration) and pyrethroid (LD50) causes an increase in death rate among the intoxicated insects. These results give hopes as for applicability of capsaicin as a synergist of pyrethroid insecticides against Periplaneta americana, especially in conditions in which the toxicity of the pesticide itself is lower (ie in higher ambient temperatures).
PL
Intensywne stosowanie insektycydów doprowadziło nie tylko do wzrostu zanieczyszczenia środowiska, ale przede wszystkim do wzrostu oporności owadów na stosowane środki. Dlatego też uwaga badaczy koncentruje się obecnie na poszukiwaniu alternatywnych metod walki ze szkodnikami. Jedną z nich może być znalezienie substancji, która dodana do insektycydu, w sposób znaczący podniesie jego toksyczność dla owadów i zarazem będzie bezpieczna dla ludzi. W prezentowanej pracy podjęto próbę oceny czy aktywny składnik papryki – kapsaicyna, zwiększy toksyczność pyretroidu (Bulldock 025EC) w stosunku do karaczana amerykańskiego, będącego głównym czynnikiem wywołującym alergie i astmę u ludzi. Toksyczność badanych substancji określano na podstawie zmian odczynu hemolimfy oraz testów toksyczności ostrej, wykonanych w trzech różnych temperaturach otoczenia (15 oC, 25 oC i 35 oC). Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że badane substancje w sposób znaczny zmieniają równowagę kwasowo-zasadową. Wykazano także, że testowane stężenia kapsaicyny w różny sposób wpływają na aktywność owadobójczą zastosowanego insektycydu w wyższych temperaturach otoczenia. Stwierdzono, że jednoczesna aplikacja kapsaicyny (w stężeniu 10 -8 M) i pyretroidu (LD50) powoduje wzrost śmiertelności intoksykowanych owadów. Na podstawie otrzymanych wyników można przypuszczać, że kapsaicynę będzie można stosować jako synergetyk dla insektycydów z grupy pyretroidów w stosunku do Periplaneta americana, zwłaszcza w tych warunkach środowiska, w których toksyczność pyretroidu jest mniejsza (duże temperatury otoczenia).
EN
In the research presented the effect of Bulldock insecticide and capsaicin on CO2 release in mealworm Tenebrio molitor was assessed. Metabolic rates of insects intoxicated with tested substances were measured using flow-through respirometry. The results obtained showed considerable increase in CO2 release after application both pyrethroid and capsaicin. The highest metabolic rates were observed after simultaneous intoxication with capsaicin and insecticide. These results suggest that capsaicin enhances the toxic effect of Bulldock and may be used as this insecticide’s synergist against mealworms.
PL
W prezentowanych badaniach określano wpływ insektycydu Bulldock i kapsaicyny na tempo uwalniania CO2u larw mącznika młynarka Tenebrio molitor. Tempo metabolizmu owadów intoksykowanych badanymi substancjami mierzono przy użyciu układu respirometrycznego, służącego do pomiarów w układzie przepływowym. Uzyskane wyniki wykazały znaczący wzrost ilooeci uwalnianego CO2 po aplikacji zarówno pyretroidu, jak i kapsaicyny. Najwyższe tempo metabolizmu odnotowano po jednoczesnej intoksykacji kapsaicyną i insektycydem. Przedstawione wyniki sugerują, że kapsaicyna zwiększa toksyczny wpływ pestycydu Bulldock i prawdopodobnie może być używana jako synergetyk dla tego insektycydu przeciwko larwom mącznika młynarka.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.