Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 472

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  landscape
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
PL
W artykule podjęto problem badawczy, uwzględniania potrzeb strategicznych całej gminy i potrzeb lokalnej społeczności, w koncepcjach krajobrazowych, opracowywanych w ramach poszerzonych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Zadano pytanie o łączne uwzględnianie tych różnych perspektyw. Zagadnienie przebadano na przykładzie opracowanej w 2022 r. koncepcji „Centrum plenerowej fotografii ślubnej”, dla zespołu pałacowo - parkowego w Sławikowie. Zastosowano studium przypadku, metodę badania przez projektowanie oraz obserwację uczestniczącą. Koncepcja została oparta na wcześniejszych etapach poszerzonych konsultacji społecznych i sformułowanych oczekiwaniach interesariuszy, co wpłynęło na akceptację proponowanych rozwiązań przez organy gminy i lokalną społeczność (codziennych użytkowników). Wykazano, że równoległe uwzględnienie potrzeb strategicznych całej gminy i lokalnej społeczności w koncepcjach krajobrazowych, daje szanse na rozpoczęcie ciągłego procesu rewitalizacji, jak i wypracowanie odpowiednich zapisów konsultowanego projektu dokumentu planistycznego.
EN
This article addresses the research problem of taking into account the strategic needs of the whole urban or rural commune (gmina) and the needs of the local community in landscape concepts developed as part of extended public consultation on spatial planning documents. A question was asked about the joint consideration of these different perspectives. The issue was examined using the example of the concept of Outdoor Wedding Photography Centre for the palace and park complex in Sławików, developed in 2022. The methods of case study, research by design, and participatory observation were used. The concept was based on earlier stages of extended public consultation and formulated expectations of stakeholders, resulting in the acceptance of the proposed solutions from the perspective of the commune authorities and the local community (everyday users). It has been found that the parallel incorporation of the strategic needs of the commune and the local community into landscape concepts provides an opportunity to initiate a continuous revitalization process and to develop appropriate provisions for the consulted draft spatial planning document.
2
Content available Geometric forms in landscape – lighthouses
PL
Przedmiotem badań jest potencjał latarni morskich, znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego, jako motywu przewodniego dla przebiegu szlaku rowerowego EuroVelo 10. Przebadano, z których miejsc na szlaku widać latarnie, oznaczono miejsca te miejsca, oraz zaproponowano działania, które mogłyby pomóc w polepszeniu ekspozycji latarni z perspektywy szlaku. Stwierdzono, że 6 z siedmiu badanych obiektów jest już, w jakiejkolwiek formie, widocznych ze szlaku. Uznano, że obiekty latarni morskich są już lub mogą się stać cennymi motywami przewodnimi dla trasy EuroVelo 10. Należy jednak zastanowić się w jaki sposób zachować ciągłość wrażeń wizualnych na odcinkach między latarniami.
EN
The subject of this study is the potential of lighthouses located in the West Pomeranian Voivodeship as a leitmotif for the EuroVelo 10 bicycle trail. The study examined from which places on the trail lighthouses can be seen, marked places where panoramic views of the sea open, and suggested activities that could help improve the exposure of lighthouses from the perspective of the trail. It was found that 6 of the 7 surveyed objects are already visible, in some form, from the trail. It was con cluded that lighthouse objects are already or could become valuable landmarks for EuroVelo 10 route, but it should be considered how to maintain continuity of visual experience on the sections between lighthouses.
EN
The article presents issues related to choosing an overhead line route in the aspect of landscape protection. The possibility of using nonstandard supports, which task is to replace traditional electricity pylon and better integration into the surrounding landscape, was pointed out. The paper describes the advantages and disadvantages of such constructions, including compact overhead lines with special insulation cross-arms. Calculations of electric and magnetic field distributions in the vicinity of several selected supports of this kind were carried out and compared with field distributions in the vicinity of a traditional electricity pylon. The areas of the electric and magnetic components of the field for various supports of the line were determined.
PL
W referacie przedstawiono zagadnienia związane z wyborem trasy linii napowietrznych w aspekcie ochrony krajobrazu. Wskazano na możliwość zastosowania niestandardowych konstrukcji wsporczych, których zadaniem jest zastąpienie tradycyjnych słupów kratowych oraz lepsze wkomponowanie w otaczający krajobraz. Opisano wady i zalety takich konstrukcji, w tym kompaktowych linii napowietrznych ze specjalnymi poprzecznikami izolacyjnymi. Przeprowadzono obliczenia rozkładów pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu kilku wybranych tego rodzaju konstrukcji wsporczych oraz porównano je z rozkładami pola w otoczeniu słupów kratowych. Określono obszary odziaływania składowej elektrycznej i magnetycznej pola dla różnych konstrukcji wsporczych linii najwyższych napięć.
EN
Understanding all the possibilities of environmentally oriented landscape planning will contribute to the effective environmental planning of the territory and nature management in general. Accordingly, the purpose of the study was to investigate the experience of the European countries towards the introduction of an effective system of environmentally oriented landscape planning and improvement of territories, as well as their protection. For this purpose, it is necessary to comprehensively study the strengths and weaknesses of existing developments in the field of environmentally oriented landscape planning in Europe. An analysis of the best practices of environmentally oriented landscape planning in such countries as Great Britain, France, Germany, the Netherlands, etc. has been conducted. The findings allowed to state that the effectiveness of development and implementation of substantial planning for landscape design depends not only on the volume and depth of research, but to a very large extent from their reasonable and productive organisation. The paper summarises that in environmentally oriented landscape planning, it is first necessary to determine the reasons for planning. Before choosing the object and territory of planning, it is necessary to find out: who are the potential customers and investors – their goals and motivation; what are the problem situations and conflicts in nature management in the area; what is the practical use of the results of landscape planning; the purpose of the territory, including cartographic; the availability of source information, and more. And then make decisions regarding the stages of landscape planning, taking into account the environmental component and, accordingly, the implementation of the idea of landscape planning.
PL
Zrozumienie wszystkich aspektów architektury krajobrazu zorientowanej na środowisko przyczyni się do efektywnego planowania środowiskowego terytorium i ogólnie do zarządzania przyrodą. W związku z tym celem badania było zbadanie doświadczeń krajów europejskich w zakresie wprowadzenia efektywnego systemu architektury krajobrazu zorientowanej na środowisko i poprawy obszarów, a także ich ochrony. W tym celu konieczne jest kompleksowe zbadanie mocnych i słabych stron istniejących rozwiązań w dziedzinie architektury krajobrazu zorientowanej na środowisko. Przeprowadzono analizę najlepszych praktyk architektury krajobrazu w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Holandia. Wyniki pozwoliły stwierdzić, że skuteczność opracowania i wdrożenia planowania merytorycznego do projektowania krajobrazu zależy nie tylko od zakresu i głębokości badań, ale w bardzo dużym stopniu od ich racjonalnej organizacji. Stwierdzono, że w planowaniu krajobrazu zorientowanego na środowisko najpierw należy określić przyczyny planowania. Przed wyborem przedmiotu i terenu planowania należy dowiedzieć się: kim są potencjalni klienci i inwestorzy – ich cele i motywacja; jakie są sytuacje problemowe i konflikty w zarządzaniu przyrodą na danym terenie; jakie jest praktyczne wykorzystanie wyników planowania krajobrazu; cel terytorium, w tym opis kartograficzny; dostępność informacji źródłowych itp. Następnie należy podjąć decyzje dotyczące etapów planowania krajobrazowego z uwzględnieniem komponentu środowiskowego w celu odpowiedniej realizacji idei architektury krajobrazu.
PL
Od 15 marca 2019 roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych. Audyt krajobrazowy jest nowym instrumentem ochrony w skali województwa, w którym określa się najcenniejsze krajobrazy, ustala zagrożenia dla ich zachowania, a także wskazuje rekomendacje i wnioski do kształtowania oraz ochrony. Jednym z bardziej istotnych elementów oraz etapów sporządzania audytów jest identyfikacja i charakterystyka krajobrazów województwa. W tym świetle zadano pytanie: w jakim stopniu badania kartograficzne historycznych materiałów ikonograficznych służą uzupełnianiu istotnych informacji dotyczących klasyfikacji krajobrazów? Artykuł zawiera wnioski z badań archiwalnych materiałów kartograficznych, w których wykorzystano narzędzia portalu Mapire, w tym zsynchronizowane widoki interaktywnych map, umożliwiające porównanie zapisów map archiwalnych z aktualnym pokryciem terenu. Badania koncentrowały się na określeniu stanu zachowania tradycyjnych form użytkowania dla obszaru dzisiejszego tzw. Żabiego Kraju, w skład którego wchodzą gminy: Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Skoczów, Strumień oraz Zebrzydowice. Wyniki tych badań wskazują, że pomimo zmian w pokryciu terenu w krajobrazie pozostały ślady odtwarzające historyczny układ stawów hodowlanych widocznych na XVIII-wiecznych mapach. Daje to niepodważalną podstawę do zaklasyfikowania takiego krajobrazu do grupy B: krajobrazy przyrodniczo-kulturowe ukształtowane w wyniku wspólnego działania procesów naturalnych oraz świadomych modyfikacji pokrycia terenu i struktury przestrzennej przez człowieka, typu 6: krajobrazy wiejski o podtypie: 6a: sztuczne zbiorniki wodne, charakteryzujące się: tłem krajobrazowym w postaci kompleksów zbiorników, w szczególności stawów hodowlanych, zbiorników przeciwpowodziowych, retencyjnych, rekreacyjnych, z regulowanym przez człowieka poziomem wody, wraz z bezpośrednio z nimi związanymi obwałowaniami (groble) i systemami zasilania lub odwadniania.
EN
From March 15, 2019, the regulation on the preparation of landscape audits has been in force. Landscape audit is a new instrument of protection, which defines the most valuable landscapes in voivodships, identifies threats to their preservation, and indicates recommendations and conclusions for shaping and protection. In this light, the question was asked: to what extent cartographic research of historical iconographic materials serves to supplement relevant information on the classification of landscapes. The article contains conclusions from the research of archival cartographic materials, in which the tools of the Mapire portal were used, including synchronized views of interactive maps, which enable the comparison of archival maps with the current land cover. The research focused on determining the state of preservation of traditional forms of use for the area of today's so-called "Żabiego Kraju", which includes the communes of: Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Skoczów, Strumień and Zebrzydowice. The results of these studies indicate that, despite changes in land cover, traces of the historical layout of the ponds visible on the 18th century maps remain in the landscape. This gives an indisputable basis for classifying such a landscape into group B: natural and cultural landscapes shaped as a result of the joint action of natural processes and conscious modification of land cover and spatial structure by man, type 6: rural landscapes of the sub-type: 6a: artificial water reservoirs, characterized by: landscape background in the form of reservoir complexes, in particular breeding ponds, flood protection reservoirs, retention reservoirs, recreational reservoirs, with a man-made water level, together with dikes directly related to them and supply or drainage systems.
PL
Jednymi z najbardziej charakterystycznych elementów sylwet miast są obiekty będące dominantami przestrzennymi. Wśród nich szczególne miejsce zajmują nieużytkowane już wieże wodne. Stanowią one w swej różnorodności dzieła inżynierii, budownictwa i architektury. W związku z wprowadzaniem nowocześniejszych rozwiązań technicznych oraz nowych urządzeń regulujących przepływ wody w sieciach wodociągowych obiekty te utraciły swoją pierwotną funkcję, stanowiąc dziś jedynie relikty przeszłości. Artykuł podejmuje problematykę waloryzacji wież wodnych w mieście Ruda Śląska oraz identyfikuje możliwości i ograniczenia ich adaptacji, a także rewitalizacji. W badaniach wzięto pod uwagę uwarunkowania architektoniczne, jak forma architektoniczna, detal, walory estetyczne i stan techniczny obiektów, oraz uwarunkowania urbanistyczne, jak lokalizacja i położenie w przestrzeni miasta, dostępność oraz własności działek, na których są położone. Na potrzeby badań przeanalizowano trzy istniejące wieże wodne w przemysłowym mieście Ruda Śląska: wieżę miejską, wieżę kolejową oraz wieżę po lokomotywowni. W przeprowadzonych badaniach obiekty te zostały potraktowane jako element trwającej, etapowej rewitalizacji miasta. Artykuł ma na celu identyfikację tych uwarunkowań.
EN
One of the most characteristic elements of city silhouettes are the buildings which are spatial dominants. A special place among them is occupied by disused water towers. In their diversity they are works of engineering, construction and architecture. In connection with the introduction of more modern technical solutions and new devices regulating the water flow in water supply systems, these objects lost their original function and today are only relics of the past. The article deals with the issue of valorisation of water towers in Ruda Śląska and identifies possibilities and limitations of their adaptation and revitalisation. The study took into account architectural conditions such as architectural form, detail, aesthetic values and technical condition of the buildings as well as urban conditions such as location and location in the city space, accessibility and ownership of plots on which they are located. Three existing water towers in the industrial city of Ruda Śląska were analysed for the purpose of the study: the municipal tower, the railway tower and the tower of the former locomotive depot. In the conducted research these buildings were treated as an element of the ongoing, phased revitalisation of the city. The aim of this article is to identify these conditions.
7
Content available remote Garbary krajobraz nieistniejący
PL
W artykule ukazano fragmentu [!] analizy przestrzennej i przyrodniczej obszarów dzisiejszego centrum Poznania. Miasto przez ostatnie dwieście lat zostało w sposób znaczący przekształcone krajobrazowo. Burzliwe przemiany o podłożu głównie politycznym sprawiły, że trudno jest odnaleźć we współczesnej przestrzeni pejzaż Poznania z okresu przedrozbiorowego. I nie jest to tylko wynik rozwoju cywilizacyjnego. Trudno jest też w jakikolwiek sposób się do tamtego pejzażu odnieść. Jakiekolwiek opinie wypowiadane na ten temat wydają się mieć dość wątpliwą podstawę merytoryczną. W niniejszym artykule na podstawie jednego z elementów konurbacji poznańskiej osady Garbary przedstawiono formę i zakres analiz mających na celu odtworzenie całości krajobrazu Poznania – jego przestrzennego wizerunku z okresu przedrozbiorowego. Komentarz, który w tekście zamieszczono, jest odautorskim uzupełnieniem wyjaśniającym przyczyny wybranego wariantu przekształceń istniejącego już wtedy miasta.
EN
This article is a fragment of research connected with central place of the Poznań town. Poznań landscape of central space in the last two hundred years was transformed in a meaningful way. The changes were so big that it is difficult to find in contemporary space elements of landscape from the past. Based on one of the elements of Poznań conurbation setlement Garbary I want to explain methods of recconstruction of landscape from XVIII centuries.
PL
Treścią artykułu jest interpretacja krajobrazu Wenecji, polegająca na odejściu od oglądania go jako zbioru ceglano-kamiennych wnętrz ulicznych i placowych, wyposażonych w wodne drogi transportowe, czyli kanały. W tym nowym podejściu nic z elementów składających się na historyczno-turystyczny obraz miasta nie ginie, ale ważniejszy staje się holistycznie rozumiany krajobraz błękitno-zielony, jak dziś nazywamy to, co widać tam, gdzie mamy do czynienia z przewagą obszarów wodnych i zielonych nad dodatkiem architektury. Punktem wyjścia do takiego rozumienia krajobrazu Wenecji są refleksje wielu pisujących o niej autorów, a potem pogłębiane analizy, rodzące się wtedy, gdy oglądamy ją nie „od wnętrza”, idąc wzdłuż zatłoczonych szlaków, polecanych jako „turystyczne”, ale „od zewnątrz”, gdzie związki wody i miejskiej zieleni stają się bardziej oczywiste. W takich widokach najwspanialsze nawet budynki łączą się w większe całości z zacierającymi się różnicami, z zanikającym detalem. Stają się pasmami koloru podporządkowanymi grze światła i cienia, i pór roku, tak samo jak woda kanałów i laguny oraz zdumiewająco duże obszary weneckiej zieleni.
EN
The content of the article is an interpretation of the landscape of Venice, proposing departure from seeing it as a collection of brick and stone street and square interiors, equipped with water transport routes, i.e., canals. None of the elements that make up the historical and tourist image of the city are lost in this new approach, but the holistically understood blue green landscape, as we now describe what we see where there is a predominance of water and green areas with the addition of architecture, becomes more important. The starting point for such an understanding of the landscape of Venice are reflections by many authors describing it and then in-depth analyses coming to life when we see Venice not “from the inside,” walking along the crowded routes recommended as “tourist,” but “from the outside,” where the relationship between water and the city the greens become more obvious. In such views, even the most magnificent buildings merge into larger entities, blurring any differences between them and losing their details. They become bands of color, subordinated to the play of light and shadow and the seasons, just like the water of the canals and lagoons, and astonishingly large areas of Venetian greenery.
EN
The presented discussion concerns the cultural park as an autonomous form of monument protection. It is necessary to define the dependencies and differences between other forms of monument protection in Polish legislation in the context of opposing globalism, which forced appropriate comparisons. The evolution of the monument protection system in the sphere of cultural landscape protection has gone from the problem of views (view from and to the monument), to a comprehensive approach to landscape issues in the formula of a cultural park. Individual stages of the evolution of a cultural park as a form of protection are the result of experience and individual attempts to create and run these parks. Nevertheless, first, to present a complete picture of the phenomenon, it is necessary to present the doctrinal and legal conditions that work complementary or parallel to the monument protection system. A cultural park, in its genesis, was not constructed as a conscious counterbalance to globalism, but in practice, the protection of the identity of a clear place in the landscape becomes a natural obstacle to the pressure of globalization.
PL
Przedstawiona w artykule dyskusja dotyczy parku kulturowego jako autonomicznej formy ochrony zabytków. Konieczne jest zdefiniowanie zależności i różnic pomiędzy innymi formami ochrony zabytków w polskim prawodawstwie w kontekście przeciwstawienia się globalizmowi, co wymusiło odpowiednie porównania. Ewolucja systemu ochrony zabytku w sferze ochrony krajobrazu kulturowego przeszła od problemu widoków (widok z zabytku i na zabytek) do wszechstronnego podejścia do kwestii krajobrazowych w formule parku kulturowego. Poszczególne etapy ewolucji parku kulturowego jako formy ochrony są wynikiem doświadczenia oraz prób utworzenia i prowadzenia tych parków. Niemniej najpierw, aby przedstawić kompletny obraz zjawiska, konieczna jest prezentacja doktrynalnych i prawnych warunków, które działają komplementarnie lub równolegle względem systemu ochrony zabytków. W swojej genezie park kulturowy nie został skonstruowany jako świadoma przeciwwaga dla globalizmu, lecz w praktyce ochrona tożsamości czytelnego miejsca w krajobrazie staje się naturalną przeszkodą dla presji globalizacyjnej.
PL
Artykuł prezentuje fenomen miasta pośredniego zdefiniowany przez Thomasa Sievertsa w jego książce pt. Zwischenstadt (tytuł wydania angielskiego: Cities Without Cities). Jest to - według autora - nowa forma osadnicza, która tworzy się pomiędzy obszarami zwartych miast historycznych. Thomas Sieverts, choć nie jest entuzjastą takiego rozwoju, uważa że jest on nieunikniony. Skoro tak, to musimy zmienić dotychczasowy system wartościowania - traktować miasto pośrednie nie tylko jako zagrożenie, ale również jako szansę nowego rozwoju i nowe wyzwanie planistyczne. Miasto pośrednie rozwija się także w naszym regionie - wokół Krakowa. W artykule wskazano niektóre elementy tego rozwoju - także te, które stwarzają szansę na pozytywne przemiany.
EN
The article presents the phenomenon of intermediate city defined by Thomas Sieverts in his book titled Zwischenstadt (the title of the English edition: Cities Without Cities). The intermediate city represents - according to the author - a new urban form emerging between historical compact cities. Thomas Sieverts is not enthusiastic about such development, but he believes it to be inevitable. If that was the case we will have to accept it and revise our values. We need to regard the intermediate city not only as a threat but also as a chance for new development and new challenge for planning and urban design. The intermediate city is emerging also in our region - around Krakow. Some elements of the development are discussed - also the ones offering chances for positive changes.
11
Content available Architektura i krajobraz. W poszukiwaniu relacji
PL
Architektury nie należy abstrahować z jej kontekstu. Dom zawsze jest częścią większej całości. Architekt nigdy nie projektuje samego budynku, ale cały krajobraz. Wznosząc nowy budynek permanentnie przekształca jego otoczenie. Dlatego projektanci powinni świadomie, z wrażliwością i empatią, a czasami z odpowiednią stanowczością i przekonaniem budować relację nowego obiektu z otaczającą go przestrzenią, naturą i architekturą. Istotne jest aby tę zależność w swojej istocie rozumieć jako wzajemną i dwukierunkową - nowy budynek wywiera istotny wpływ na otoczenie, ale i otoczenie znacząco wpływa na sposób ukształtowania tegoż. Artykuł jest próbą opisu takiej relacji w oparciu o analizę doświadczeń projektowych autora: pracy w Atelier Zumthor w Szwajcarii oraz we własnej pracowni projektowej w Polsce. W kontekście teoretycznym odnosi się do takich zagadnień jak Krytyczny Regionalizm, kontekstualizm, pojęcia placelessness i krytyki dominacji indywidualizmu.
EN
Architecture should not be abstracted from its context. A house is always a part of a larger whole. An architect never designs a building alone, but the entire landscape. By constructing a new build-ing he permanently transforms its surroundings. That is why designers should consciously, with sensitivity and empathy, and sometimes with appropriate firmness and conviction, build a relationship of a new object with the surrounding space, nature and architecture. It is important to understand this relationship as reciprocal and bidirectional in its essence - a new building has a significant im-pact on its surroundings, but its surroundings also significantly influence the way it is shaped. The paper is an attempt to describe such a relationship based on the analysis of the author’s design experience: working for Atelier Zumthor in Switzerland and in his own design studio in Poland. In the theoretical context, it refers to such issues as Critical Regionalism, contextualism, the notion of placelessness and the critique of the domination of individualism.
EN
This article raises the issue of setting up and developing urban parks on islands which are situated around New York’s borough of Manhattan. Among the principal consequences are an improved balance of developed green spaces in the city and the emergence of attractive public places with a variety of functions and high-quality design solutions. As for the urban landscape, interesting relations are created with respect to views of the unique silhouette of the city, and in particular of Manhattan.
PL
Artykuł prezentuje zjawisko powstawania i rozwoju nowych parków miejskich zlokalizowanych na wyspach położonych satelitarnie w stosunku do nowojorskiego Manhattanu. Konsekwencje zjawiska w podstawowym wymiarze dotyczą poprawy bilansu terenów urządzonej zieleni w mieście oraz rozwoju atrakcyjnej przestrzeni publicznej o zróżnicowanym programie użytkowym i wysokim poziomie rozwiązań projektowych. W wymiarze krajobrazowym dochodzi natomiast do zbudowania interesujących relacji widokowych w zakresie odbioru unikatowej sylwety miasta, w szczególności panoramy Manhattanu.
PL
Województwa prowadzą obecnie intensywne prace nad sporządzeniem audytów krajobrazowych. Zanim jednak powstaną oficjalne dokumenty, prowadzone są również próby zastosowania metodyki sporządzania audytu na poziomie lokalnym. Celem artykułu jest przedstawienie wyników eksperymentu dydaktyczno-naukowego przeprowadzonego na UMCS w Lublinie. Założeniem eksperymentu było zapoznanie studentów z instrukcją audytu krajobrazowego i wskazanie możliwości jej zastosowania w skali lokalnej. Przeprowadzone badania wykazały jak postrzegana jest przez studentów związanych z gospodarowaniem przestrzenią instrukcja audytu krajobrazowego. Zaproponowane im zadania umożliwiły poznanie instrukcji oraz pomogły w wykształceniu ich kompetencji w zakresie studiów krajobrazowych. Dodatkowo pozwoliły zidentyfikować trudności jakie napotkali studenci stosując elementy instrukcji w skali lokalnej, co może być przydatne w jej doskonaleniu i tworzeniu nowej instrukcji dostosowanej do tej skali.
EN
Currently voivodeships across Poland are intensively preparing landscape audits. However, until official documents are produced, attempts are being made to apply the audit methodology at the local level. The aim of this article is to present the results of a didactic and scientific experiment carried out at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. The aim of the experiment was to familiarise students with the landscape audit manual and its applicability on a local scale. The research showed how the landscape audit instruction is perceived by students involved in spatial management. The proposed tasks gave them an opportunity to learn about the instruction and helped to develop their competencies in landscape studies. Additionally, the given tasks made it possible to identify difficulties encountered by students when applying elements of the instruction at the local scale, which may be useful in improving it and creating a new instruction adapted to that scale.
EN
The ecological state of the Aral Sea remains an important issue affecting the overall state of the ecosystem in the region. Despite the fact that the state of the northern part of the sea or the Small Aral Sea can be described as stable, the southern part of the former sea continues to degrade. The area of degraded ecosystems around the Small Aral Sea is significant, and huge salt reserves remain the cause of further degradation of terrestrial ecosystems in the Aral Sea region. This study includes the results of geobotanical investigations researches of the dried bottom around the Small Aral Sea area. Five types of landscape-geomorphological formations of the dried-up sea were identified during the research. The creation of the formations took place during different periods of drying and depended on the element’s of sea relief. The vegetation of these landscapes is represented exclusively by salt-tolerant species of xerophytic flora. In this case, the number of plant species in the plant communities of these landscapes is directly proportional to the concentration of salt in the soil.
EN
Landscape is an area formed by the interactions between humans and nature, which bring various characteristics to the area. Landscape Character Assessment (LCA) methods enable more accurate description, mapping, and evaluation of features within the landscape. Also, landscape characterization and classification is facilitated by the advances of Geographic Information Systems (GIS), which constitute a very efficient tool for analysis and overlay mapping. This paper explores and tests an application of Landscape Character Assessment (LCA) methodology at a regional scale in Ziban region, Algeria, combining natural and cultural attributes using GIS. The first stage of overlay of attributes is followed by the verification of draft map involving a visual assessment on-site in order to develop the final classification and assessment describing each landscape character area and type. The study results show that Ziban region has a rich structure with diversified landscapes created by unique natural and cultural landscape values composed of 36 different character areas and 19-character types. The main contribution of this research consists in developing a typology for Ziban landscape and providing useful results for decision-making related to the future management of landscape character in the Algerian context, which has undergone strong pressure related to urbanization, industry, transport, desertification, and tourism.
EN
The study examines the possibility of applying the selected components of the theory of six value aggregation paths in designing walking pathways. Based on spatial data collected using a landscape assessment method on the aesthetic values of the landscape of the place under analysis, a model was developed of the network of links of the landscape aesthetic value using a minimum increase in this value. The authors designed scenarios for the optimal routes of walking pathways. The conducted study leads to the conclusion that the minimum value increase path may create a good basis for designing walking pathways. Not only is this manifested in the varied route of the pathway, but also in it being designed in such a way that the landscape’s aesthetic value increases beyond an assumed level of aesthetic value. In addition, the use of hexagonal basic fields enables the design of various route lengths and the optimization of time by adapting the model to a specific group of recipients.
EN
Throughout the recent two decades the issue whether architecture is still at its core a public art and whether construction in the public zone in all forms there of still remains the main purpose of architectural practice has been questioned. Given the crisis that has attended architectural language the last half of the 20th century, we have to acknowledge that one of the most difficult issues facing architects today is the way in which a public building is still able to express certain intrinsic values as these are embodied in (1) volumetric organisation, (2) structural order, and (3) representational form [2]. The subject of this article is the presentation and analysis of author’s concept of the Copernicus Science Centre in Warsaw in terms of both formal and functional solutions - design as a reciprocal act and serving as models for ecological architecture. In course of the conducted studies various features required for proper functioning of a contemporary public building have been identified. These include: relations of the enclosure to internal space, spatial organisation, frontiers be-tween the interior and surroundings, and relations between the building and the landscape.
PL
Przez ostatnie dwie dekady kwestionowano, czy architektura jest nadal w gruncie rzeczy sztuką publiczną i czy budowanie w sferze publicznej, we wszystkich jej różnych postaciach, pozostaje nadal głównym celem praktyki architektonicznej. Biorąc pod uwagę kryzys, w którym uczestniczyła architektura w drugiej połowie XX wieku, trzeba przyznać, że jednym z najtrudniejszych problemów, z jakimi borykają się obecnie architekci, jest to, w jaki sposób budynek publiczny może wyrazić pewne wartości kulturowe czy społeczne, które zawarte są w jego (1) organizacji wolumetrycznej, (2) porządku strukturalnym i (3) formie reprezentacyjnej [2]. Celem tego tekstu jest dokonanie analizy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zarówno pod kątem formalnych, jak i funkcjonalnych rozwiązań. W przeprowadzonych studiach zidentyfikowano różnorodne cechy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania współczesnego obiektu użyteczności publicznej. Obejmują one: relację obudowy do przestrzeni wewnętrznej, organizację przestrzenną, granice między wnętrzem a otoczeniem oraz relacje między budynkiem a krajobrazem.
PL
Artykuł podejmuje tematykę estetyzacji rozumianej jako podwyższanie jakości i atrakcyjności funkcjonalno-przestrzennej terenów zieleni o charakterze publicznym w procesie planowania uspołecznionego. Najważniejszym zagadnieniem jest podkreślenie roli udziału społecznego w procesie przekształcania terenów zieleni, które są zdegradowane lub niedostatecznie zdefiniowane oraz dążenia systemów zielonej infrastruktury zarówno w kontekście zapewniania najbardziej pożądanej oferty przestrzennej, jak i największego zadowolenia społecznego. Istotnym aspektem zaprezentowanych rozważań jest także postrzeganie krajobrazu miejskiego w kategoriach współzależności oraz współistnienia elementów antropogenicznych i przyrodniczych, a także wartości przestrzenno-społecznych i znaczeniowych. W niniejszym artykule zaprezentowano doświadczenia autorki w ramach placemakingu na przykładzie terenu Starego Koryta rzeki Warty w centrum Poznania.
EN
The article deals with the subject of greenery aestheticization understood as upgrading of functional and spatial attractiveness of public green areas within a process of socialized planning. The most important issue is to emphasize the role of social participation in the process of transforming green areas that are degraded or insufficiently defined, striving to create green infrastructure systems both in the context of providing the most desirable spatial offer and the greatest social satisfaction. An important element of the presented considerations is also the perception of the urban landscape in terms of interdependence and coexistence of anthropogenic and natural elements, as well as spatial, social and semantic values. This article presents the author’s experience as part of placemaking activites on the example of the Old Warta River bed in the central part of the city of Poznan.
EN
The article analyses the historical roofs and types of traditional Chinese pavilions. As all ancient Chinese architecture, the small architectural forms are based on traditions, an ancestral connection with previous periods, a distinct hierarchy and a harmonious connection with nature. A pavilion as a small architectural form had high adaptability to various functions and natural and climatic conditions. Some types of pavilions (for instance, military, temple, postal pavilions and pavilions on bridges) appeared earlier, and on their basis, other types were developed with time (a bell and drum, a garden and park pavilion). In the process of development of a pavilion as a type of construction, its layout, volumetric-spatial composition, decoration and designs were expressed in numerous options; moreover, pavilions had their regional peculiarities in different territories of China. In each case, the main point was the harmonious combination of a pavilion and a landscape. Based on the analysis of the drawings of the old pavilions, the principal types of silhouettes and shapes of the roofs, the symbolic meaning of colors and decor were determined.
PL
W artykule przeanalizowano historyczne dachy i rodzaje tradycyjnych chińskich pawilonów. Jak w każdej historycznej architekturze, także w Chinach małe formy architektoniczne opierają się na tradycji, nawiązaniu do poprzednich okresów, wyraźnej hierarchii i harmonijnym połączeniu z naturą. Pawilon jako mała forma architektoniczna cechował się wysoką adaptowalnością do różnych funkcji oraz warunków naturalnych i klimatycznych. Niektóre typy pawilonów (np. wojskowe, sakralne i pocztowe, pawilony na mostach) pojawiły się wcześniej, a następnie wzorując się na nich, z czasem opracowano także inne wzorce (dzwonek i bęben, pawilon ogrodowy i parkowy). W procesie rozwoju pawilonu jako rodzaju konstrukcji jego układ, kompozycja przestrzenna oraz dekoracja przybierały różne formy. Co więcej, pawilony miały swoje regionalne cechy w różnych rejonach Chin. W każdym przypadku najistotniejszym punktem było harmonijne połączenie pawilonu i krajobrazu. Na podstawie analizy rysunków dawnych pawilonów, podstawowych typów konstrukcji i kształtów dachów określono także symboliczne znaczenie ich kolorów i wystroju.
EN
The focus of the article is to determine the impact of the industrial transformation of the city of Wałbrzych, which took place at the turn of the 20th and 21st centuries, on the image of the spa town of Szczawno-Zdrój. The paper discusses the growth of the city of Wałbrzych and its impact on the landscape and spa conditions of Szczawno-Zdrój. The article presents the main activities which change the nature, structure of industry and landscape of Wałbrzych and which affect the neighboring spa town and its cultural landscape. The article looks at how the transformations that took place in Wałbrzych at the turn of the 20th and 21st centuries affected the spa activity of Szczawno-Zdrój.
PL
Tematem artykułu jest określenie wpływu transformacji przemysłowego miasta Wałbrzycha, która ma miejsce na przełomie XX i XXI wieku, na obraz miejscowości uzdrowiskowej Szczawno-Zdrój. W pracy omówiono rozwój terytorialny Wałbrzycha i jego wpływ na krajobraz i warunki uzdrowiskowe Szczawna Zdroju. W artykule przedstawiono główne działania zmieniające charakter, strukturę przemysłu i krajobraz Wałbrzycha, mające wpływ na sąsiadujące uzdrowisko i jego krajobraz kulturowy. W artykule poruszono temat znaczenia przemian zachodzących w Wałbrzychu, na przełomie XX i XXI wieku, dla działalności uzdrowiskowej Szczawna Zdroju.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.