Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono założenia projektowe, wybrane wyniki etapu projektowania i badania prototypu wolnoobrotowego generatora z magnesami trwałymi współpracującego z elektrownią wiatrową z innowacyjną turbiną o pionowej osi obrotu. Projekt został wykonany na zlecenie firmy ALU ECO Sp. z o.o. z Gdańska w ramach projektu badawczorozwojowego Pionowa Turbina Wiatrowa, współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Zaprojektowano, wykonano i zbadano prototyp generatora prądu przemiennego o mocy 15 kVA i napięciu znamionowym 400 V przy prędkości 95 obr/min. Generator może znaleźć zastosowanie w energetyce wiatrowej małej mocy, w tym na jednostkach pływających (statkach, jachtach) oraz w stacjonarnych instalacjach prosumenckich.
EN
The paper presents the design of the low speed permanent magnet generator for the innovative vertical axis wind turbine. The paper shows the design assumption, selected results from the design stage and the prototype testing stage. The project was commissioned by the company ALU ECO Sp. o.o. Gdansk and co-financed by the Polish Agency for Enterprise Development. The power of the prototype generator is 15kVA and the rated voltage is 400V at a speed of 95 rpm. The generator can be used in low-power wind energy, including on vessels (ships, yachts) and in the stationary installations.
PL
W artykule opisano proces dydaktyczny związany z analizą stanów przejściowych na przykładzie załączania nieobciążonego transformatora 1-fazowego. Eksploatacja transformatorów z rdzeniem ferromagnetycznym wiąże się z koniecznością przeciwdziałania skutkom dużych prądów łączeniowych, w tym odpowiedniego doboru zabezpieczeń. Zrozumienie przyczyn powstawania prądu łączeniowego jest kluczowym zagadnieniem przy doborze aparatury w obwodach zasilania transformatora. Autorzy opisują metodę modelowania nieliniowości obwodu magnetycznego transformatora prezentowaną podczas zajęć dydaktycznych z przedmiotu Systemy Elektromechaniczne dla studentów II stopnia studiów na kierunku Elektrotechnika.
EN
The paper describes the teaching process of the transients analysis based on the switch on the unloaded one phase transformer. The use of iron-core transformer is associated with need to counter the effects of high inrush currents during this transient state, including proper selection of protection system and switch gear. Understanding the causes of switching current is a key issue in the selection of equipment in the supply circuits of power transformer. The authors describe a method for modeling non-linearity of the magnetic circuit of the transformer presented during classes on the subject of electromechanical systems for students of second cycle of studies in Electrical Engineering.
PL
W artykule przedstawiono zmodyfikowaną metodę SSFR wyznaczania parametrów modelu generatora synchronicznego z uwzględnieniem nasycenia obwodu magnetycznego. Charakterystyki częstotliwościowe uzyskano na drodze symulacji z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Założono, że stan nasycenia rdzenia generatora może zostać uwzględniony poprzez zmianę wartości względnej przenikalności magnetycznej. W pierwszym etapie symulację wykonano w module magneto statycznym, wyznaczono wartość przenikalności względnej. W drugim etapie do obliczeń wykorzystano moduł AC zadając odpowiednią wartość przenikalności magnetycznej rdzenia. W celu weryfikacji zaproponowanej metody wykonano pomiary SSFR i symulacje MES dla generatora synchronicznego o wydatnych biegunach.
EN
In this paper the StandStill Frequency Response characteristics (SSFR) of saturated synchronous generator (SG) have been calculated using Finite Element Method (FEM) analysis. It was assumed that the saturation level of the generator core can be taken into account by changing the value of the relative magnetic permeability &mur. In the first step, the simulation is performed in the Magneto Static 2D module and the values of &mur &enspwas determined. In the second step the proper value of the &mur&enspis set in the Steady State AC Magnetic module and the frequency characteristics were determine. In order to validate proposed approach FEM simulation from Flux2D software has been compared with the measurements performed on the 10 kVA, 4-poles synchronous machine ELMOR GCe64a of salient rotor construction, equipped with a damper winding.
4
Content available remote Modelowanie nierównomiernego nasycenia nabiegunnika generatora synchronicznego
PL
W artykule przedstawiono koncepcję modelu obwodowego generatora synchronicznego (GS) w układzie współrzędnych naturalnych. W równaniach modelu uwzględniono zarówno niesinusoidalny rozkład uzwojeń, jak i nierównomierne nasycenie nabiegunników. Do wyznaczenia indukcyjności własnych i wzajemnych uzwojeń GS zastosowano zmodyfikowaną metodę funkcji opisujących rozłożenie przestrzenne uzwojeń. Nierównomierne nasycenie nabiegunników GS odwzorowano za pomocą funkcji opisującej geometrię (zastępczą grubość) szczeliny roboczej. Opracowany model obwodowy można zastosować do badań symulacyjnych GS zarówno z biegunami wydatnymi, jak i utajonymi. W celu weryfikacji przyjętych założeń do sformułowania modelu wykonano badania laboratoryjne. Model obwodowy GS można zastosować do analizy autonomicznych systemów elektroenergetycznych, w których parametry pojedynczego generatora mają decydujący wpływ na jakość energii elektrycznej.
EN
This paper presents a concept of synchronous generator (SG) circuit model in terms of machine variables. In the model equations are taken into account both the non-sinusoidal distribution of the stator and rotor windings, and non-uniform saturation of the pole shoes. Winding function approach is used to define the self and mutual inductances which enable to take into account the non-sinusoidal distribution of stator and rotor windings. The non-uniform saturation of the SG pole shoes is modeled by a function describing the airgap geometry (equivalent lengths/thickness). The developed model is suitable for simulation of both salient and no-salient pole generators. Experimental tests were carried out to validate the used modeling method. The developed SG model can be used to analyze autonomous power systems, in which a single generator parameters has a significant impact on the power quality.
EN
In this paper a non-salient field winding for a brushless synchronous generator working with high speed in an autonomous energy generation system (e.g. airplane power grid) has been presented. A conception of a six-pole cylindrical-rotor with distributed field winding has been proposed. Comparison study of salient and prototype non-salient field winding has been carried out. Chosen simulation and measurement results of the generator stator voltage and current waves have been presented.
EN
This paper presents the polyharmonic modelling of synchronous generator (SG) in machine variables. The simple geometry and windings physical layout has been used for inductance calculations of a salient-pole SG. The main advantage of this model is the ease of describing an autonomous power generation system (APGS) in terms of its topology and thus providing effective analysis at the static and dynamic states, both for normal and fault operations. Particularly, the model can be used to obtain SG voltage and currents for their more extensive harmonic analysis. Comparison of the simulation and measurement results has shown their good agreement, i.e., validating the elaborated polyharmonic model of SG.
EN
In this paper a conception, modelling and simulation tool for drive system of the prototype electric vehicle "ELV001" have been presented. The design and building of this vehicle have been carried out in frame of the project: "Building a market of electric vehicle and charging infrastructure - fundamentals of energy safety". The simulation tools are of great assistance to engineers and researchers to reduce product-development cycle time, improve the quality of the design, and simplify the analysis without costly and time-consuming experiments. The presented simulation tool has been developed using the system simulator Synpsys/Saber software. This user-friendly simulation package is able to simulate electric/electronic circuits and mechanical modules; i.e., it has capability for simulating the entire system of an automobile. Chosen simulation results of the electric vehicle "ELV001" has been presented.
EN
In this paper a hybrid excitation system for a brushless synchronous generator working with variable speed in an autonomous energy generation system (e.g. airplane power grid) is presented. A conception of a dual-stator hybrid exciter is proposed. Comparison study of classical and hybrid exciter has been carried out. For the electromagnetic calculation two approaches have been applied: analytical approach (based on the circuit model and sizing equations) and numerical approach (using field simulator FLUX2D). Provisional design calculations have been performed using the analytical approach. Next, to verify the calculation results and to optimise the magnetic and electric circuit of the machine, the field simulator FLUX2D has been used.
PL
W artykule zaprezentowano hybrydowy układ wzbudzenia bezszczotkowego generatora synchronicznego, pracującego ze zmienną prędkością obrotową w autonomicznych systemach generacji energii (np. sieć elektroenergetyczna na pokładzie samolotu). Zaproponowano koncepcję wzbudnicy hybrydowej z podwójnym stojanem. Wykonano analizę porównawczą wzbudnicy klasycznej i hybrydowej. Obliczenia elekromagnetyczne wykonano dwoma sposobami: analitycznie (oparte na modelu obwodowym i zależnościach wymiarowych) i numerycznie (zastosowano symulator polowy FLUX2D). W pierwszym etapie wykonano obliczenia wstępne metodą analityczną, a następnie do weryfikacji wyników obliczeń wstępnych i optymalizacji maszyny zastosowano symulator FLUX2D.
EN
This paper provides a summary of the didactic assumptions, goals and approach concerning the syllabus and description/modelling of electrical machines (EM) for teaching in the field of power electrical engineering at the Gdansk University of Technology. They have been used to write e-text book entitled "Electrical machines around us" that covered the lectures on electrical machines given for the second year undergraduate students. The main idea of the approach to modelling EM is based on an assumption that, in general, in an EM the two fundamental couplings can be distinguished – ideal/pattern transformer coupling and ideal/pattern electromechanical coupling. Using the circuit models (lumped parameter models) of the couplings as building blocs the models of basic EM can be easy developed. To improve the course effectiveness the laboratories are tightly integrated with the lectures to provide hands-on confirmation of the material presented in class.
EN
This paper covers a conception and simulation results for a brushless synchronous generator working with variable speed in an autonomous energy generation system (e.g. airplane power grid, hybrid vehicle, micro-CHP). The papers has two parts: presentation of the generator conception used in modern autonomous energy generation systems, and simulation results using filed model elaborated in Flux2D software. The obtained simulation results have proved that the assumed generator topology and electromagnetic loading are adequate for the required generator performance parameters.
EN
A model for studying synchronous machine (SM) dynamic behaviour in more electric aircraft (MEA) power system is developed and implemented in the Synopys/Saber simulation environment. The modelling language MAST has been used to elaborate the SM model. The elaborated model exhibit a network with the same number of external terminals/ports as the real SM, and represents its behaviour in terms of the electrical (stator and rotor windings) and mechanical (shaft) variables as well. The main advantage of the approach is the ease of describing MEA power system in terms of its topology. Thus, normal and fault operation of any MEA power system can be effectively investigated. The proposed model was applied to study the short-circuit transients of a synchronous generator. The simulation results have proved that the proposed approach can be recommended for analysis of MEA power systems.
PL
W artykule przedstawiono model do badania stanów dynamicznych generatora synchronicznego (GS) w systemie elektroenergetycznym nowoczesnego samolotu (ang. more electric aircraft). Opracowany model GS implementowano do symulatora Synopsys/Saber. Wykorzystano język modelowania MAST tego symulatora do zapisu równań modelu GS. Opracowany model reprezentuje sieć o tej samej liczbie zacisków/bram zewnętrznych co rzeczywisty GS i jednocześnie opisuje zachowanie GS w funkcji wielkości elektrycznych (uzwojeń stajana i wirnika) oraz mechanicznych (wału). Zasadniczą zaletą takiego podejścia jest łatwy sposób opisania systemu elektroenergetycznym nowoczesnego samolotu w oparciu o jego topologię. Stąd badania pracy systemu w stanach normalnych i awaryjnych są bardziej efektywne. Opracowany model zastosowano do badania procesu zwarcia udarowego GS. Przedstawione wyniki symulacji wskazują, że proponowane podejście do modelowania można rekomendować od analizy systemu elektroenergetycznego nowoczesnego samolotu.
EN
A nonlinear model for studying a variable-speed synchronous generator (SG) in more electric aircraft (MEA) power system has been developed. The saturation effects of the SG magnetic circuit have been considered. The model has been implemented in the Synopys/Saber simulation environment. The modelling language MAST has been used to elaborate the SG model. The model exhibit a network with the same number of external terminals/ports as the real SG, and represents its behaviour in terms of the electrical (stator and rotor windings) and mechanical (shaft) variables as well. The main advantage of the approach is the ease of describing MEA power system in terms of its topology. Thus, normal and fault operation of any MEA power system can be effectively investigated. The presented simulation results have proved that the proposed approach can be recommended for analysis of MEA power systems.
13
Content available remote Modeling of generator performance of bldc machine using Mathematica software
EN
In this article three different circuit models of BLDC motor are compared: Lagrange energetic model, arbitrary reference frame model and multiple reference frame model. Simulations of generator performance ware analyzed. All three models were developed in Mathematica 5.2 software.
PL
W artykule porównano trzy modele maszyny bezszczotkowej prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDC) w przypadku pracy prądnicowej. Najprostszy model qd0 sprowadzono do dwóch osi prostopadłych związanych z wirnikiem [3]. Zakłada on sinusoidalny rozkład pola w szczelinie. Model opisany w osiach naturalnych wyprowadzono w oparciu o formalizm Lagrange'a [4] i może uwzględniać dowolny rozkład pola wzbudzonego przez magnesy trwałe. Model pośredni (ang. multiple reference frame model) [1] uwzględnia niesinusoidalny rozkład pola wzbudzenia przy jednoczesnym uproszczeniu modelu. Symulacje stanu pracy prądnicowej wykonano w programie Mathematica. Wyniki symulacji odzwierciedlają różny stopień uproszczenia modeli.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.