Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 306

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koagulacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania technik mikroskopowych do oceny przebiegu procesu koagulacji. Zaproponowano wykorzystanie zautomatyzowanego analizatora wielkości i kształtu ziaren Morphologi 4. Próbki zawiesiny rzecznej zostały poddane analizie, zarówno bez, jak i z dodatkiem koagulantu PAX 16. Przeprowadzono pomiary mikroskopowe za pomocą komórki wet-cell dla obu próbek. Ocena przebiegu procesu koagulacji została przeprowadzona przez porównanie obrazów zawiesiny bez i z dodatkiem koagulantu. Porównanie tych obrazów pozwoliło na ocenę skuteczności procesu koagulacji i zrozumienie wpływu koagulantu na morfologię cząstek. Wyniki tego badania mogą mieć zastosowanie w optymalizacji procesów koagulacji oraz w ocenie jakości wody w różnych zastosowaniach, takich jak uzdatnianie wody pitnej i oczyszczanie ścieków.
EN
Suspended river water samples were coagulated with PAX 16 and then morphol. analyzed using wet-cell microscopic measurements. The effectiveness of the coagulation process was evaluated by comparing images of the suspension without and with the addn. of coagulant. This method can be successfully used to evaluate the optimization of the coagulation process and the selection of coagulant dose.
PL
Przedstawiono zagadnienie związane z oczyszczaniem zawiesiny pochodzącej z zakładu wzbogacania rudy miedzi. W celu efektywnego przetworzenia wydobywanej rudy stosuje się procesy jej wzbogacenia, a rezultatem działania tych procesów jest otrzymywanie koncentratu oraz odpadu poflotacyjnego. Znaczna część odpadów poflotacyjnych zawiera istotną ilość pożytecznego kruszcu, który może być wykorzystany. W prowadzonych badaniach zwrócono szczególną uwagę na proces koagulacji odpadu poflotacyjnego. W tym celu spośród dostępnych na rynku koagulantów wybrano i przetestowano koagulanty glinowe oraz żelazowe. Ustalono dawkę referencyjną koagulantu oraz wykonano ocenę efektywności procesu oczyszczania (klarowania) badanej zawiesiny.
EN
Model mixts. with known concns. of solid particles were prepared from the dewatered and dried post-flotation sludge from the Cu ore enrichment plant, their turbidity was detd. and the coagulation process was carried out using Fe and Al coagulants. The reference dose of the coagulant was detd. and the effectiveness of the purification (clarification) process of the tested suspension was assessed. The use of the Al coagulant required a higher dose compared to the Fe coagulant to achieve a similar level of suspension purification.
PL
Dezynfekcja jest jednym z głównych etapów uzdatniania wody, pozwalającym zachować bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Niesie ona jednak za sobą ryzyko powstawania ubocznych produktów w wodzie, które w dłuższym okresie spożywania może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Istnieje wiele metod umożliwiających zmniejszenie poziomu powstawania ubocznych produktów dezynfekcji (UPD) w zależności od rodzaju i jakości ujmowanej wody, niemniej jednak procesu tego nie da się w pełni wyeliminować w systemach o dużym potencjale ich generowania. Zarówno konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody jak i konieczność ograniczania powstawania ubocznych produktów stawia dezynfekcję jako proces technologiczny o szczególnym znaczeniu w procedurach zarządzania bezpieczeństwem dostaw wody do konsumenta. Na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej w artykule przedstawiono proces identyfikacji zagrożeń wynikających z powstawania UPD oraz działania zmierzające do zminimalizowania lub wyeliminowania tego zagrożenia. W związku z powyższym w Spółce przeprowadzono wstępne badania, które wykazały skuteczność zastosowania koagulacji celem ograniczenia potencjału tworzenia UPD w uzdatnianej wodzie. W działaniach tych wykorzystano systemowe podejście do bezpieczeństwa wody oparte na ocenie i zarządzaniu ryzykiem. Celem przeprowadzonych badań była analiza potencjalnego zagrożenia występowania UPD w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ocena efektywności technologicznej koagulacji jako skutecznej bariery ochronnej w zarządzaniu ryzykiem.
EN
Disinfection is one of the main parts of water treatment processes, allowing to maintain microbiological safety. However, it carries the risk of the formation of by-products in the drinking water, which in the long term, may pose a threat to consumer health. There are many methods to reduce the level of disinfection by-products (DBP) formation, depending on the type and quality of water abstraction. However, this process cannot be fully eliminated in water supply systems with a high potential for their generation. Both the need to ensure the microbiological safety of tap water and the need to reduce the formation of DBP make disinfection a technological process of particular importance in the procedures of managing the safety of water delivered to consumers. On the example of Municipal Heat Energy, Water Supply and Sewage Company Ltd in Środa Wielkopolska city, the article presents the process of identifying threats resulting from the creation of UPD and actions aimed at minimizing or eliminating this threat. In connection with the above, preliminary studies were carried out at the Company, which showed the effectiveness of using coagulation to reduce the potential of UPD formation in the treated water. These activities used a systemic approach to water safety based on risk analysis and management. The aim of the study was to analyze the potential risk of UPD formation in water intended for human consumption and to assess the technological effectiveness of coagulation as an effective protective barrier in risk management.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z oczyszczaniem wód złożowych z substancji ropopochodnych i osadów. W prowadzonych badaniach szczególny nacisk położono na techniki koagulacji i flokulacji oraz stosowanie materiałów obciążeniowych w procesie oczyszczania wód. Materiałem badawczym były cztery rodzaje wód złożowych, które pobrano z separatorów odwiertów eksploatujących złoża gazu ziemnego. Wody te charakteryzowały się dużą rozpiętością zawartości substancji nierozpuszczonych (5–271 mg/dm3 ) i ropopochodnych (65,2–1368,5 mg/dm3 ), a także zróżnicowanym stopniem mineralizacji. Zawartość substancji rozpuszczonych oznaczono w granicach od 247 mg/dm3 do 119 839 mg/dm3 . Podczas laboratoryjnego procesu oczyszczania wód szczególną uwagę zwrócono na koagulację i flokulację zanieczyszczeń w nich zawartych. W tym celu spośród dostępnych na rynku koagulantów wytypowano i przetestowano koagulanty glinowe: Kemira PAX XL 10, Kemira PAX XL 19F oraz Flokor 1 ASW, natomiast flokulantem był Stabpol. Dla każdego koagulantu wykonano serię badań pozwalającą na ustalenie jego optymalnej dawki. Proces oczyszczania wód zawierających substancje ropopochodne i osady prowadzono również z zastosowaniem substancji balastującej, którą był preparat bentonitowy DuoBent 1. Oceny efektywności procesu oczyszczania wód dokonywano na podstawie porównania wyników pomiarów mętności, wskaźnika ChZT(Cr) oraz zawartości żelaza ogólnego w wodach zanieczyszczonych oraz po poszczególnych etapach ich oczyszczania. Przeprowadzone próby oczyszczania wód zawierających różnego rodzaju osady i substancje ropopochodne podsumowano wyborem optymalnych rodzajów i dawek koagulantów lub substancji balastującej. Ponadto w artykule wykazano, że usuwanie zawiesin z wód złożowych można przeprowadzić z zastosowaniem jedynie środka bentonitowego (DuoBent 1), bez wprowadzania dodatkowych chemikaliów. Preparat ten należy do grupy naturalnych minerałów ilastych. Jego wykorzystanie do oczyszczania wody jest obiecujące ze względu na powszechność występowania, niską cenę i możliwość adsorpcji wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich występujących w wodzie. Przedstawione w artykule wyniki prac laboratoryjnych sugerują korzystne efekty technologiczne związane z efektywnym usuwaniem substancji ropopochodnych i osadów z wód w kontekście przygotowania ich do nawadniania złóż (wtórne metody wydobycia ropy naftowej ze złóż węglowodorów) oraz możliwości wykorzystania jako wód użytkowych.
EN
The article presents issues related to the purification of reservoir waters from petroleum substances and sediments. In the study, particular emphasis was placed on application of coagulation and flocculation and use of load materials in the purification of water. The research material consisted of four types of reservoir water, which were collected from the separators wells exploiting natural gas deposits. These waters were characterized by a large range of the content of undissolved substances (5–271 mg/dm3 ), petroleum substances (65.2–1368.5 mg/dm3 ) and a varied degree of mineralization. The content of dissolved substances was determined in the range from 247 to 119 839 mg/dm3 . In the process of water treatment by coagulation and flocculation, carried out in laboratory conditions, Kemira PAX XL 10, Kemira PAX XL 19F and Flokor 1 ASW were used as a coagulant, while Stabpol was used as a flocculant. For each coagulant, a series of tests was performed to determine its optimal dose. The process of water purification from petroleum substances and sediments was also carried out with the use of a ballast substance, which was the DuoBent 1 bentonite preparation. The effectiveness of the water treatment process was assessed by a comparison of the results of turbidity measurements, the COD (Cr) index and the total iron content in polluted water samples and after individual stages of their treatment. The effectiveness of the water treatment process was assessed by comparing the degree of turbidity of the solution above the sediment before and after adding a different amount of coagulant, flocculant and sedimentbalancing material. Research results presented in this paper show that the removal of suspended solids from formation waters can be carried out with the use of a properly prepared bentonite agent (DuoBent 1) with no addition of any other chemicals. This preparation belongs to the group of natural clay minerals, the use of which in water purification applications is promising due to the availability, low price and adsorption capacity of all kinds of organic and inorganic substances contamination, including heavy metals present in water. The results of laboratory work presented in the article suggest favourable technological effects related to the effective removal of petroleum substances and sediments from water in the context of their preparation for irrigation (methods for enhancing recovery of crude oil from hydrocarbon reservoirs) and the possibility of using them as utility waters.
PL
Poniższe opracowanie przedstawia różne możliwości, w jakich może przebiegać redukcja zanieczyszczeń w ściekach kosmetycznych. Nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, którą z tych dróg należy pójść. Do wyboru optymalnej technologii konieczne jest dokładne poznanie specyfiki oczyszczanych ścieków i charakterystyki używanych związków chemicznych w procesie produkcji. Każdy przedsiębiorca, przymierzając się do takiej inwestycji, powinien szczegółowo przeanalizować oczyszczane medium, aby wybrać drogę najbardziej odpowiednią dla swojego przedsiębiorstwa.
EN
This paper presents various possibilities of the reduction of pollutants in cosmetic wastewater. It does not, however, answer the question which of these paths should be followed. In order to choose the optimal technology, it is necessary to know the specificity of the treated wastewater and the characteristics of chemical compounds used in the production process. When planning such an investment, each company owner should analyse in detail the treated medium in order to choose the most appropriate route for their company.
PL
Stale perlityczne zawierające, od około 0,70 do 0,95% C, należą do grupy stali niestopowych, klasy jakościowej przeznaczonej do ciągnienia lub walcowania na zimno. Znalazły one zastosowanie głównie jako druty przeznaczone do produkcji stalowego kordu wzmacniającego opony samochodowe, gąsienice elastomerowe, taśmy przenośnikowe oraz węże ciśnieniowe. Niestety, jednym z poważnych problemów, szeroko opisywanych w literaturze, jest ich pękanie następujące podczas eksploatacji. Głównym celem badań prezentowanych w pracy było opracowanie zasad oraz weryfikacja eksperymentalna metody wytwarzania struktur sferoidalnych w stalach perlitycznych. Ideą wytworzenia tych struktur była możliwość uzyskania unikatowego zespołu wysokich właściwości mechanicznych oraz plastycznych tej grupy materiałów, a tym samym poprawa właściwości użytkowych, w szczególności odporności na pękanie. Te zalety mogą sprawić, że stale perlityczne mogłyby być wykorzystane w przemyśle maszynowym, lotniczym i zbrojeniowym, gdzie jednymi z ważniejszych parametrów są niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji.
EN
The pearlitic steels containing from about 0,70 to 0,95% of C belong to the group of unalloyed steels of the quality class intended for cold drawing or rolling. They have found application mainly as wires for production of steel cord reinforcing car tires, elastomeric tracks, conveyor belts and pressure hoses. Unfortunately, one of the serious problems widely discussed in the subject literature is their cracking during operation. The main purpose of the research presented in the work was development of the principles and the experimental verification of the method of creating spheroid structures in pearlitic steels. The concept of creating the this structure was related to the possibility of obtaining the unique set of high mechanical and plastic properties of that material group, and thus the improvement of their performance, and the crack resistance in particular. These advantages can make the pearlitic steels could be used in the machine, aerospace and armaments industries, where one of the important parameters are the reliability and operation safety.
PL
Wciąż rosnące zainteresowanie mikrozanieczyszczeniami oraz zagrożeniami wynikającymi z ich obecności w ekosystemie wodnym, mogą prowadzić do zaostrzania przepisów związanych z ich monitoringiem. W niniejszej pracy zebrano wstępne wyniki analizy efektywności redukcji mikrozanieczyszczeń oraz ogólnej materii organicznej wykorzystując procesy alternatywne dla klasycznych technologii uzdatniania wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zaproponowane technologie wdrożone zostały do mobilnej, modułowej stacji badawczej również opisanej w tym artykule. Rozpatrywanymi procesami były: koagulacja, filtracja membranowa, sorpcja i wymiana jonowa oraz fotoliza.
EN
Constantly growing interest in micropollutants and with threats resulting from their presence in the aquatic ecosystem may result in stricter regulations related to their monitoring. This paper presents results of the preliminary micropollutants and total organics reduction effectiveness analysis, with processes alternative to classical technologies of water treatment intended for human consumption. The proposed technologies are implemented in a mobile, modular pilot plant also described in this paper. The considered processes were: coagulation, membrane filtration, sorbtion and ion exchange, and photolysis.
EN
The presented study aimed to compare the effectiveness of ultrafiltration and filtration through a sand bed during the water treatment process after the coagulation and sedimentation. The study was conducted in two flow-type water treatment systems: the reference and the test system. Both systems functioned continuously with a throughput of 1 m3/h. The research has shown that both processes ensured a very effective removal of post-coagulation suspensions, however, ultrafiltration was more effective. The filtration process allowed a slightly higher removal of organic substances as compared to ultrafiltration. The effectiveness of the removal of organic substances was determined by the biological activity of sand beds, which is not allowed in the ultrafiltration process. Besides, during the filtration process, aluminum remaining after coagulation was more effectively removed. In turn, the ultrafiltration process ensured an almost 100% effectiveness in reducing the total microorganism cell count, while the effectiveness of the filtration process was approximately half of that. In the end, the possibility of replacing the filtration process with the ultrafiltration process is determined by the costs of both processes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy efektywności ekonomicznej budowy układów wstępnego oczyszczania wody przed procesem sorpcji na złożu GWA. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie opłacalności tego typu inwestycji warunkowanej przez jakość wody surowej oraz czasu pracy złoża sorpcyjnego pomiędzy regeneracjami. Wyniki symulacji pokazały, że praktycznie w każdym przypadku opłacalna jest budowa układu wstępnego oczyszczania.
EN
In the paper the authors present the results of the analysis of an economic effectiveness of preliminary water treatment systems before GAC sorption process. The given analysis enabled to determine the profitability level of such investments determined by raw water quality and operating time of sorption deposits between deposit regenerations. The simulation results showed that practically in every case it is profitable to build a preliminary water treatment system.
PL
Skuteczność usuwania zawiesin z wody w filtrach pośpiesznych może być w niektórych warunkach niezadowalająca. Przyczyną jest zwykle niski poziom mineralizacji wody, w szczególności małe stężenie anionów wielowartościowych. Efekt oczyszczania wody w filtrach można poprawić poprzez stosowanie polielektrolitów anionowych. W pracy przeprowadzono badania nad poprawą skuteczności oczyszczania wody powierzchniowej i wody podziemnej w procesie filtracji. Badania wykonywano w skali pilotowej i technicznej. Dozowanie polielektrolitów odbywało się poprzez okresowe wprowadzanie porcji polielektrolitu do wody kierowanej do filtrów. Wielkość porcji i częstotliwość ich podawania zależała od jakości uzdatnianej wody. Średnia dawka polielektrolitu wynosiła od 0,01 do 0,05 mg/l. Szybkość przyrostu oporów filtracji była nieznacznie wyższa w porównaniu ze stratami ciśnienia w filtrach pracujących bez polielektrolitu. Dzięki zastosowaniu polielektrolitu uzyskano znaczące wydłużenie filtrocykli w przypadku oczyszczania wody powierzchniowej w procesie koagulacji powierzchniowej. Dozowanie polielektrolitu do wody umożliwiło też uzyskanie obniżenia mętności wody i stężenia żelaza w warunkach oczyszczania wody podziemnej. Stężenie monomeru akrylamidu w wodzie uzdatnionej w warunkach stosowania polielektrolitów było bardzo niskie, nie przekraczało 5% wartości dopuszczalnej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
EN
The efficiency of removing suspended solids from water in rapid filters may be unsatisfactory in some conditions. The reason is usually a low level of water mineralization, in particular a low concentration of poly vale anions. The effect of water purification in filters can be improved using anionic polyelectrolytes. The study carried out research on improving the effectiveness of surface water and groundwater purification in filtration process. The dosing of polyelectrolytes was done by periodically introducing a portion of the polyelectrolyte into the water directed to the filters. The portion size and frequency of dosing depended on the quality of t treated water. The average dose of polyelectrolyte was from 0,01 to 0,05 mg/1. Filtration resistance increase rate was slightly higher compared to pressure losses in filters operating without polyelectrolyte. The use polyelectrolyte resulted in a significant prolongation of filter cycles for surface water purification in dirt filtration process. Dosing polyelectrolyte into water also enabled the reduction of water turbidity and iron concentration under groundwater purification conditions. The concentration of acrylamide monomer in treat water under the conditions of use of polyelectrolytes was very low, it did not exceed 5% of the limit value water intended for human consumption.
PL
Wydobywane podczas eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wody złożowe stanowią poważne zagrożenie dla środowiska ze względu na znaczne zawartości rozpuszczonych soli, głównie chlorków, a także obecność składników toksycznych, takich jak substancje ropopochodne wraz z węglowodorami aromatycznymi oraz różnorodne środki chemiczne stosowane podczas wydobycia, np. inhibitory korozji, hydratów i parafinowania, środki powierzchniowo czynne, metanol itp. Z tego powodu wydobyte wody złożowe powinny zostać zagospodarowane w sposób jak najmniej obciążający środowisko. Jedną z metod zagospodarowania spełniającą ten wymóg jest zatłoczenie wód złożowych do horyzontu chłonnego. Aby możliwe było bezawaryjne prowadzenie procesu zatłaczania przy maksymalnym wykorzystaniu możliwości odwiertu chłonnego, konieczne jest właściwe przygotowanie wody poprzez usunięcie składników (cząstek stałych, osadów i zawiesin) powodujących kolmatację odwiertu. Jedną z najbardziej efektywnych metod oczyszczania wody jest koagulacja. Powszechnie stosowany w procesach koagulacji siarczan(VI) glinu(III) wymaga precyzyjnego ustalenia odczynu wody na obojętny, a jego przekroczenie skutkuje szybkim obniżeniem efektywności koagulacji, a nawet wzrostem zawartości zawiesin w oczyszczanej wodzie. Wydobyte wody złożowe drastycznie zmieniają swoje właściwości z silnie redukcyjnych na utleniające ze względu na usunięcie metanu po obniżeniu ciśnienia i natlenienie w kontakcie z powietrzem. Dodatkowo obecność w wodzie jonów żelaza i manganu powoduje, podczas zmiany potencjału elektrochemicznego na dodatni, wytrącanie się tlenków i wodorotlenków w postaci zawiesin oraz obniżenie odczynu w procesie ich hydrolizy. Ze względu na dynamiczny przebieg tych procesów, a także dodatkowe zakwaszenie wody przez dodatek koagulantu siarczanu(VI) glinu(III) ustalenie odczynu na poziomie właściwym dla efektywnej koagulacji stanowi niejednokrotnie poważny problem. Rozwiązaniem może być zastosowanie odpowiednio dobranych nowoczesnych koagulantów, które działają ze znacznie większą efektywnością – co przekłada się na obniżenie dawki środka oraz zmniejszenie ilości i poprawę struktury osadów pokoagulacyjnych – a dodatkowo charakteryzują się wysoką skutecznością w szerokim zakresie odczynów wody. W niniejszym artykule opisano badania laboratoryjne wybranego koagulantu (chlorku poliglinu), umożliwiające ustalenie zakresu odczynu wody złożowej, w którym środek ten może być stosowany. Do badań wytypowano środek Flokor 1ASW, charakteryzujący się mało kwaśnym odczynem (pH ~3,5) w porównaniu z innymi chlorkami poliglinu oraz wysokim stopniem zhydrolizowania, co przekłada się na niskie zużycie zasadowości ogólnej oczyszczanej wody. Uzyskane wyniki świadczą o szerokim zakresie odczynu wody (pH od 8,0 do 4,0), w którym efektywność działania koagulantu zapewnia prawidłowy poziom oczyszczenia. Ponadto zastosowanie środka Flokor 1ASW w układzie z efektywnym flokulantem Stabpol K pozwala na uzyskanie dobrze wykształconych i szybko sedymentujących osadów pokoagulacyjnych o znacznie mniejszej objętości niż przy zastosowaniu siarczanu(VI) glinu(III). Przedstawiono także wyniki przeprowadzonych testów przemysłowych przygotowania wody złożowej do zatłoczenia bez dokonywania korekty odczynu, które potwierdziły wysoką efektywność wytypowanych środków.
EN
Reservoir waters extracted during exploitation of crude oil and natural gas are a serious threat to the environment. The reason is high content of dissolved salts, mainly chlorides, as well as toxic components, such as: petroleum substances with aromatic hydrocarbons, and various chemicals applied during hydrocarbons production, e.g. corrosion, hydrates and paraffin inhibitors, surfactants, methanol etc. For this reason, the extracted reservoir water should be managed in a way that is least harmful to the environment. One of the methods of management that meets this requirement is injection of reservoir water into the absorptive horizon. In order to provide failure-free injection, with maximum use of the capabilities of an absorptive horizon, it is necessary to prepare the water properly by removing the components (solids, deposits and suspensions) that cause damage of the injection well. One of the most effective methods of water treatment is coagulation. Aluminum(III) sulfate(VI), commonly used in coagulation, requires a neutral pH of water. Exceeding this level results in rapid reduction in coagulation efficiency, and even in increase in the content of suspended solids in purified water. Extracted reservoir waters drastically change their properties from strongly reducing to oxidizing, due to methane removal after pressure reduction and oxygenation in contact with air. Moreover, while changing the electrochemical potential to positive, presence of iron and manganese ions in the water causes precipitation of oxides and hydroxides in the form of suspensions and the pH decreases due to their hydrolysis. Due to the dynamic course of these processes, as well as the additional acidification of water by addition of the coagulant (aluminum(III) sulfate(VI)), adjustment of the pH to the level appropriate for effective coagulation is often a serious problem. The solution could be application of properly selected modern coagulants of much greater efficiency, enabling a decrease of the agent dose as well as reduction of volume and improvement of the structure of post-coagulation sediments. Additionally, they are highly efficient in a wide range of water reactions. The article describes laboratory tests on a selected coagulant (polyaluminium chloride), which allow for determination of the range of deposit water reaction in which this agent can be used. For the tests, Flokor 1ASW was selected due to its high degree of hydrolysis and slight acidity (pH ~3.5) compared with other polyaluminium chlorides, which means low consumption of total alkalinity of purified water. The results obtained show a wide range of water reaction (pH from 8.0 to 4.0), in which the effectiveness of coagulant activity ensures the correct level of purification. In addition, the use of Flokor 1ASW with effective Stabpol K flocculant allows for production of big and quickly settled flocs. Post-coagulation sediments have much smaller volume than when using aluminum(III) sulfate(VI). The results of industrial tests, carried out in order to prepare reservoir water for injection, without pH correction, have been presented in the article. They confirmed the high efficiency of the selected chemicals.
PL
Celem badań była ocena efektywności procesu koagulacji z wykorzystaniem wysoko zasadowego chlorku poliglinu PAX-XL19F w obniżeniu poziomu zanieczyszczenia wody substancjami organicznymi. W warunkach laboratoryjnych prowadzenia procesu przy użyciu PAX-XL19F obniżenie utlenialności, zawartości OWO i RWO w zależności od miesiąca pobrania wody wynosiło odpowiednio 46-61%, 24-43% i 17-33%, a wartości absorbancji UV254 od 51 do 68%. Potwierdzono przydatność procesu koagulacji do usuwania materii organicznej będącej prekursorem tworzenia trihalometanów. Potencjał tworzenia THM w wodach oczyszczonych był o 39-65% niższy niż w nieczyszczonych wodach powierzchniowych poddawanych chlorowaniu.
EN
The aim of the research was to evaluate the efficiency of the coagulation process using highly alkaline polyaluminium chloride PAX-XL19F in reducing the level of surface water pollution with organic substances. In the laboratory conditions of the process using PAX-XL19F, reductions in oxygen consumption, TOC and DOC contents depending on the month when water was collected were 46–61%, 24–43% and 17–33%, respectively, whereas reduction in UV254 absorbance ranged from 51 to 68%. The study confirmed the usefulness of the coagulation process in the removal of organic matter, which represents a precursor for formation of trihalomethanes. The potential for THMs formation in treated water was by 39–65% lower than in untreated surface water after chlorination.
EN
Investigated herein was the biodegradation of highly contaminated textile wastewater on a laboratory scale, with biological aerobic filters as a single treatment and in combination with the coagulation/flocculation process. Among the three support materials tested (Intalox saddles, ceramsite and beach shavings), the highest organic carbon compound removals (above 60% measured as COD and TOC) and steady operation were obtained for ceramsite. Effective and stable biological treatment was possible thanks to the development of biofilm of high bacterial and fungal diversity. The biodiversity of microflora was estimated on the basis of metagenomic analysis. The coagulation process with PAX 18 was effective in total phosphorus depletion (94%), while the coagulant Epoly CRD enabled up to 99% colour removal. The best results were obtained after the combined treatment, in which biodegradation was followed by coagulation (PAX 18). Such a combination enabled the removal of 98% of BOD5, 87% of COD, 88% of TOC, 48% of the total nitrogen, 98% of the total phosphorus, 98% of toxicity (towards Vibrio fisheri) and above 81% of colour.
PL
Procesy wykończalnicze stosowane w przemyśle włókienniczym generują olbrzymie ilości ścieków, zaś zamykanie obiegów wody w farbiarniach jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Jedną z możliwości ponownego wykorzystania wody jest podział ścieków na dwa strumienie – mniej i bardziej obciążony zanieczyszczeniami. Strumień mniej obciążony może być, po odpowiednim oczyszczeniu zaawansowanymi metodami, zawrócony jako woda procesowa, natomiast strumień bardziej zanieczyszczony unieszkodliwiony. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki unieszkodliwiania bardziej zanieczyszczonego strumienia za pomocą biodegradacji w złożach zanurzonych – samodzielnie oraz w połączeniu z koagulacją. Efektywność i stabilność procesów biologicznych została osiągnięta dzięki wpracowaniu biofilmu o wysokiej genotypowej bioróżnorodności – zarówno bakterii jak i grzybów. Bioróżnorodność mikroflory została oszacowana na podstawie analizy metagenomicznej. Najlepsze rezultaty zostały osiągnięte w sekwencji biodegradacja przed koagulacją. Taki układ umożliwił usunięcie ponad 98% BZT5, 87% ChZT, 88% OWO, 48% azotu całkowitego, 98% fosforu całkowitego, 98% toksyczności (w stosunku do bakterii Vibrio fisheri) oraz ponad 81% barwy.
PL
Podsumowano niektóre wymagania stawiane doborowi skali w modelowaniu laboratoryjnym. Opisano przygotowanie roztworu koagulantu z uwagi na powtarzalność wyników prac eksperymentalnych. Podkreślono różnice przy wyborze dawki koagulantu, raz dla szybkiej sedymentacji, a drugim razem dla dobrej jakości filtratu. Zwrócono uwagę na zagęszczanie się złoża filtracyjnego w czasie filtrocykli i na wynikający z tego wzrost oporów przepływu, którego nie potrafimy modelować. Określono, w których przypadkach lepiej jest stosować mętnościomierz, a w których licznik cząstek.
EN
Some requirements for predicting the scale of experimental setups have been briefly summarized. Preparation of coagulant solutions has been described and predicting doses of coagulant for efficient flocs settling versus efficient filtration discussed. The impact of filter porous media compaction during a filter run on head loss to flow has been pointed out as being the phenomenon not described by any reliable theoretical model. It has been described in which situations turbimeters and in which particle counters should be used to evaluate solid liquid separation efficiency.
PL
Zakład Uzdatniania Wody „Wisłok” w Iskrzyni składa się z dwóch organicznie związanych z sobą obiektów: ujęcia wody surowej oraz stacji uzdatniania wody. Schematy technologiczne obiektów pokazano na rys. 1 i 2.
17
Content available remote Adsorpcja kwasów fenoksyoctowych na pylistych węglach aktywnych
PL
Zbadano adsorpcję kwasu fenoksyoctowego (PAA) i jego pochodnych: kwasów 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D) i 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowego (MCPA) na dwóch pylistych węglach aktywnych Norit SX2 i Ceca L2S. Kinetyka adsorpcji przebiegała zgodnie z modelem pseudo 2. rzędu. Adsorpcja w warunkach równowagowych była dobrze opisana równaniem izotermy Langmuira i Freundlicha. Zbadano również wpływ pH i siły jonowej roztworu na adsorpcję. Adsorpcja kwasów fenoksyoctowych zmniejszała się wraz ze wzrostem pH roztworu i zwiększała się wraz ze wzrostem siły jonowej roztworu.
EN
PhOCH₂COOH and its derivatives, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid were adsorbed from their aq. solns. (0.2–1.0 mmol/L) on 2 com. powdered activated C at 25°C to study the adsorption kinetics and equils. The kinetics was fitted well to the pseudo-second order model. The adsorption at equil. was well described by the Langmuir-Freundlich equation. The effects of soln. pH and ionic strength were studied. The adsorption decreased as the initial soln. pH increased and increased as the soln. ionic strength increased.
PL
Ścieki z przemysłu kosmetycznego mają różnorodny i zmienny skład. Zanieczyszczenia są w większości bardzo trudno biodegradowalne, co utrudnia ich usuwanie konwencjonalnymi metodami biologicznym. Jak sobie z nimi poradzić?
EN
The main aim of the article is to analyse physical and chemical factors affecting the structure and strength of aggregates generated during coagulation and flocculation of water admixtures in the aspect of computer process simulation. The proposed mathematical relationships were used for computer modelling of the process and visualization of the obtained results. The results of the operation and visualization of the algorithms are presented in graphical form. Laboratory tests were carried out in order to check the correctness of the proposed algorithm.
PL
Głównym celem artykułu jest analiza czynników fizycznych i chemicznych wpływających na strukturę i wytrzymałość agregatów powstających podczas koagulacji i flokulacji domieszek wody w aspekcie komputerowej symulacji procesu. Zaproponowane zależności matematyczne wykorzystano do komputerowego modelowania procesu oraz wizualizacji uzyskanych wyników. Wyniki działania i wizualizacji algorytmów przedstawiono w formie graficznej. W celu sprawdzenia poprawności proponowanego algorytmu przeprowadzono badania laboratoryjne.
EN
The launch of new pressure flotation installations (DAF) and the optimization of existing installations of this type requires a number of laboratory and pilot plant tests. Such studies are expensive and labor-intensive. Using the principles of computer modelling it would be possible to minimize both costs and time of conducting research. This paper presents a proposal to use the developed mathematical model of the DAF process based on the law of conservation of momentum (impulse) and the Navier-Stokes equation. The model allows to describe the kinetic relations between the water stream, air bubbles and aggregates arising as a result of coagulation of surface water pollution. The model takes into account the exchange of impulses between different phases as a result of laminar and turbulent flow. The developed model was used to prepare a simulation computer program. In order to check the applicability of the model, laboratory tests were carried out under static conditions, the results of which demonstrated the suitability of the model for analyzing the effectiveness of solid phase removal from water in the coagulation/dissolved air flotation process used in surface water treatment.
PL
Uruchomienie nowych instalacji flotacji ciśnieniowej (DAF) i optymalizacja już istniejących instalacji tego rodzaju wymaga przeprowadzenia szeregu badań laboratoryjnych i pilotowych. Takie badania są kosztowne i pracochłonne. Wykorzystując zasady modelowania matematycznego, można zminimalizować zarówno koszty, jak i czas prowadzenia badań. W niniejszej pracy przedstawiono propozycję wykorzystania opracowanego modelu matematycznego procesu DAF w oparciu o prawo zachowania pędu (impulsu) i równania Naviera-Stokesa. Model pozwala opisać relacje kinetyczne pomiędzy strumieniem wody, pęcherzykami powietrza i agregatami powstającymi w wyniku koagulacji zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Model uwzględnia wymianę impulsów między różnymi fazami w wyniku przepływu laminarnego i turbulentnego. Opracowany model posłużył do przygotowania symulacyjnego programu komputerowego. W celu sprawdzenia aplikacyjności modelu przeprowadzono testy laboratoryjne w warunkach statycznych, których wyniki wykazały przydatność modelu do analizy skuteczności usuwania fazy stałej z wody w procesie koagulacja//flotacja ciśnieniowa wykorzystywanym w uzdatnianiu wód powierzchniowych.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.