Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 143

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  statek powietrzny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
This paper presents results of numerical analyses of different bird models impacting a rigid plate. The results of the study were compared with findings derived from experimental research. The experimental studies were conducted using a dedicated gas gun kit. A gelatine projectile was used as a bird model, giving it a speed of 116 m/s. For the purpose of the numerical investigations, the authors used the LS-DYNA software package. It is a computational code for the analysis of fast-variable phenomena using different methods, such as Lagrange, Arbitrary Lagrange-Euler (ALE), Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). Three cylindrical bird models with different endings were developed using the SPH method. The shape of the end of the bird model was found to exert a significant effect on theHugoniot pressure values.However, it does not affect the maximum value of the impact force. The differences only occurred at the initial moment of impact, which was related with the area of contact between the model end and the target.
PL
Zaprezentowano wyniki analiz numerycznych zderzenia różnych modeli ptaka ze sztywną płytą. Porównano je z wynikami badań eksperymentalnych, które wykonano za pomocą dedykowanego zestawu działa gazowego. Jako model ptaka wykorzystano żelatynowy pocisk, nadając mu prędkość 116 m/s. W badaniach numerycznych wykorzystano pakiet oprogramowania LS-DYNA. Jest to kod obliczeniowy do analizy zjawisk szybkozmiennych metodami Lagrange, sprzężenia Lagrange-Euler (ALE), Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). Metodą SPH opracowano trzy modele w kształcie walca z różnymi zakończeniami. Kształt zakończenia modelu ma istotny wpływ na wartości ciśnienia Hugoniota, natomiast nie wpływa na wartość maksymalną siły uderzenia. Różnice występowały jedynie w początkowej chwili uderzenia, co miało związek z polem powierzchni styku zakończenia modelu z celem.
2
Content available remote Computer aided design process for hydraulic servo
EN
This study presents a method of computer support for the design of a hydraulic servo dedicated to the aircraft control system. A 3D geometric model of the servo was developed, which enabled the simulation of its kinematics. The paper presents a simulation model of a hydraulic servo that enables simulation of the dynamics of its mechanisms. The servomechanism model takes into account the dynamics of the movement of the distributor slider and the dynamics of the actuator piston rod movement under the influence of forces occurring in the servo. As a result of the simulation, step characteristics and static characteristics of the servo response were obtained. The presented model makes it possible to visualize the dynamics of operation of the prototype servo in various modes of its operation with different parameters of its control. It allows you to quickly and conveniently test the concept of an hydraulic servo and evaluate its functioning.
PL
W niniejszym studium przedstawiono metodę komputerowego wsparcia procesu projektowania serwomechanizmu hydraulicznego dedykowanego do układu sterowania statku powietrznego. Opracowano model geometryczny 3D serwomechanizmu, który umożliwił symulację jego kinematyki, oraz model symulacyjny umożliwiający symulację dynamiki działania jego mechanizmów. W modelu serwomechanizmu uwzględniono dynamikę ruchu suwaka rozdzielacza oraz dynamikę ruchu tłoczyska siłownika pod wpływem sił występujących w serwomechanizmie. W wyniku symulacji uzyskano charakterystyki skokowe oraz charakterystyki statyczne odpowiedzi serwomechanizmu. Zaprezentowany model umożliwia zobrazowanie dynamiki działania projektowanego serwomechanizmu w różnych trybach jego pracy przy różnych parametrach jego sterowania. Pozwala na szybkie i wygodne przetestowanie koncepcji serwomechanizmu hydraulicznego i ocenę jego funkcjonowania.
EN
This paper proposes a two-point approximation approach to determining aircraft aerodynamic force coefficients, and compares it to the traditional methods. A variational concept is used to conduct aircraft flight trials for the maximal duration of quasi-horizontal flights. The advantages of the described optimization theories are demonstrated, in terms of aviation fuel gas savings. The results of a numerical example are presented.
PL
W pracy zaproponowano metodę dwupunktowej aproksymacji do wyznaczania współczynników sił aerodynamicznych samolotu i porównano ją z metodami tradycyjnymi. Koncepcja wariacyjna jest wykorzystywana do prowadzenia prób w locie samolotu dla maksymalnego czasu trwania lotów quasi-horyzontalnych. Przedstawiono zalety opisanych teorii optymalizacyjnych w aspekcie oszczędności paliwa lotniczego. Przedstawiono wyniki przykładu numerycznego.
4
PL
Jednym z wielu zagadnień związanych z eksploatacją statków powietrznych są problemy dotyczące zespołów konstrukcyjnych posiadających płócienne pokrycie. Jako jedno z rozwiązań tych problemów, w artykule zaproponowano zastąpienie dotychczasowego pokrycia płóciennego nowym pokryciem w postaci materiału kompozytowego. Obiektem analizy, jakim dysponowali autorzy był statecznik poziomy śmigłowca Mi-2. W artykule przedstawiono rezultaty badań zmęczeniowych cienkościennej struktury tego statecznika poziomego, przeprowadzone dla dwóch przypadków: (I) z usuniętym pokryciem płóciennym oraz (II) z zamontowanym pokryciem kompozytowym. Podczas badań dokonywano pomiaru wartości odkształceń w wybranych punktach struktury statecznika, z wykorzystaniem tensometrów oporowych typu liniowego oraz w układzie rozety prostokątnej. Wyniki badań potwierdziły możliwość zastąpienia pokrycia płóciennego pokryciem kompozytowym.
EN
One of the many issues associated with aircraft operations is that of structural designs with fabric skin. As one of the solutions addressing these problems, this paper proposes replacing the existing fabric skin with a new covering made of a composite material. The object of analysis available to the authors was a horizontal stabilizer of Mi-2 helicopter. This paper presents the results of fatigue tests applied to the thin-walled structure of the horizontal stabilizer, carried out under two scenarios: (I) with the fabric skin removed and (II) with the composite material skin installed. During the tests, strain values were measured at selected points of the stabilizer structure, using linear type resistance strain gauges and in a rectangular rosette arrangement. The test results confirmed the feasibility of replacing the fabric skin with a composite material skin.
5
Content available remote Legal aspects regarding liability for shooting down an aircraft
EN
The author will raise the issue of responsibility for shooting down a civil aircraft. The powers of the state, as well as the responsibilities and obligations that are imposed on the state in this matter will be presented. The paper will also define the notion of sovereignty. Then, international documents which govern the responsibility of the state will be discussed. The author will also indicate the origin of the introduction of regulations on the shooting down of aircraft. The author will also provide examples of such incidents involving civil aircraft. In addition, the paper will include the position of the Constitutional Tribunal regarding the matter of shooting down an aircraft. The work will conclude with considerations regarding the legitimacy and reasons for shooting down aircraft. Can we sacrifice one "good" in the name of another?
PL
Autorka porusza tematykę odpowiedzialności za zestrzelenie cywilnego statku powietrznego. Zostały wskazane uprawnienia państwa, zakres odpowiedzialności oraz obowiązki nałożone na państwo w tej kwestii. Została również zdefiniowana suwerenność. Następnie, wyodrębniono dokumenty międzynarodowe, które regulują odpowiedzialność państwa. Autorka również wskazuje genezę wprowadzenia regulacji dotyczących zestrzelenia samolotów. Ponadto przedstawiła przykłady takich incydentów z udziałem samolotów cywilnych. Oprócz powyższego, przedstawiono stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zestrzelenia samolotów. Prace wieńczą rozważania dotyczące zasadności i celów zestrzelenia statków powietrznych. Czy możemy poświęcić jedno „dobro” w imię innego?
6
Content available remote Electric aircraft propulsion
EN
This paper presents the state of the art in electric aircraft propulsion systems. The necessary reduction of greenhouse gas emissions on the global scale forces aviation engineers to search for 'green' solutions. Electric aircraft propulsion is a potential and relatively intuitive choice for a reduction of emissions in flight operations. This paper showcases four architectures of aircraft propulsion systems being now considered to utilise the advantages of electric propulsion with commercially profitable operating range and payload capabilities. One of the largest technological obstacles to the widespread use of electric propulsion in aviation is the low energy density of modern electric batteries. This paper presents the types of power supply which may achieve an energy density above the minimum threshold of 500 Wh/kg, and alternative onboard electrical power sources. The paper also shows novel designs of electric motors intended for aerospace applications. The final sections of this paper shows the implemented projects of aircraft with electric propulsion and the electric aircraft propulsion research projects underway around the world.
PL
Artykuł przedstawia stan wiedzy z zakresu elektrycznych systemów napędowych statków powietrznych. Niezbędna redukcja emisji gazów cieplarnianych na globalną skalę wymusza poszukiwanie ekologicznych rozwiązań. Zastosowanie napędu elektrycznego to potencjalna i stosunkowo intuicyjna metoda redukcji emisji. W artykule przedstawiono cztery architektury systemów napędowych, które rozważa się obecnie do wykorzystania o komercyjnie opłacalnym zasięgu roboczym i możliwościach masy użytecznej. Jedną z największych przeszkód technologicznych w powszechnym stosowaniu napędu elektrycznego jest niska gęstość energii nowoczesnych baterii elektrycznych. Zaprezentowano zasilacze, które mogą osiągnąć gęstość energii powyżej minimalnego progu 500 Wh/kg oraz alternatywne pokładowe źródła energii elektrycznej. Przedstawiono również nowatorskie konstrukcje silników elektrycznych przeznaczonych do zastosowań lotniczych. W końcowej części artykułu opisano realizowane projekty statków powietrznych z napędem elektrycznym oraz realizowane na całym świecie projekty badawcze dotyczące elektrycznych napędów lotniczych.
EN
UAV technology is being applied for DSM generation in open-pit mines with a well-established fact that the precision of such DSM is improved by increasing the number of Ground Control Points (GCPs). However, DSMs are updated frequently in an open-pit mine where the surface is excavated continuously. This imposes a challenge to arrange and maintain the GCPs in the field. Therefore, an optimal number of GCPs should be determined to obtain sufficiently accurate DSMs while maintaining safety, time, and cost-effectiveness in the project. This study investigates the influence of the numbers of GCPs and their network configuration in the Long Son quarry, Vietnam. The analysis involved DSMs generated from eight cases with a total of 18 GCPs and each having five network configurations. The inter-case and intra-case accuracy of DSMs is assessed based on RMSEXY, RMSEZ, and RMSEXYZ. The results show that for a small- or medium-sized open-pit mine having an area of approximately 36 hectares, five GCPs are sufficient to achieve an overall accuracy of less than 10 cm. It is further shown that the optimal choice of the number of GCPs for DSM generation in such a mining site is seven due to a significant improvement in accuracy (<3.5 cm) and a decrease in configuration dependency compared to the five GCPs.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań i analizę oddziaływania wojskowych statków powietrznych na lotniskową nawierzchnię wykonaną z płyt wstępnie sprężonych. W eksperymencie wykorzystano trzy typy statków powietrznych tj: samolot TS 11 ISKRA, samolot SU 7 BM oraz samolot SU-22 M4. W badaniach poligonowych wykorzystano geofizyczne metody pomiaru dynamicznych własności konstrukcji nawierzchni lotniskowej. W oparciu o nieliczne, możliwe do wykorzystania metody pomiaru drgań tego rodzaju konstrukcji, dokonano rejestracji poziomu drgań nawierzchni wywołanych przez pracujące na tej nawierzchni statki powietrzne. Badania prowadzono dla różnych poziomów siły ciągu statków powietrznych, dokonano oceny stopnia szkodliwości wpływu generowanych drgań na nawierzchnię przez źródła wymuszeń jakimi były wymienione wyżej statki powietrzne. Z uwagi na to, że przeprowadzone badania były jednymi z pierwszych wykonanymi w kraju, a badania takie należą do rzadkości, nie spotyka się publikacji poświęconych tej problematyce również w literaturze zagranicznej. Dlatego brakuje miarodajnych i wiarygodnych kryteriów oceny wpływu drgań na te konstrukcje. W ocenie zjawisk dynamicznych poprzez analogię wykorzystano metody oceny i kryteria odniesione do obiektów budownictwa ogólnego. Najczęściej wykorzystywane kryteria do oceny oddziaływań dynamicznych mają z podstawę kryterium prędkości drgań. W publikacji dokonano oceny wpływu w oparciu o następujące kryteria: skali wibratorów, skali SWD i skali Zellera.
EN
The publication presents test results and analysis of the impact of military aircraft on an airport pavement made of pre-stressed panels. Three types of aircraft were used in the experiment, i.e. TS 11 ISKRA aircraft, SU 7 BM aircraft and SU-22 M4 aircraft. In the field tests, geophysical methods were used to measure the dynamic properties of the airport pavement structure. Based on the few vibration measurement methods of this type of construction that can be used, the vibration level of the pavement caused by the aircraft operating on that surface was recorded. The tests were carried out for various levels of aircraft thrust, the degree of harmfulness of the impact of generated vibrations on the pavement by sources of excitement, which were the above-mentioned aircraft, was assessed. Due to the fact that the research was one of the first to be carried out in the country, and such research is rare, there are no publications devoted to this issue also in foreign literature. Therefore, there are no reliable and credible criteria for assessing the impact of vibrations on these constructions. In the assessment of dynamic phenomena, by analogy, assessment methods and criteria related to general construction facilities were used. The most frequently used criteria for assessing dynamic interactions are based on the vibration speed criterion. The publication carried out an impact assessment based on the following criteria: vibrator scale, SWD scale and Zeller scale.
PL
Przedstawiono istotę stosowania i funkcjonowania informatycznych systemów wspomagania zarządzania realizacją procesów złożonych na przykładzie SI SAMANTA. Skupiono się na wspomaganych obszarach i funkcjach systemu. Określono jego rolę w procesie eksploatacji sp oraz wpływ na bezpieczeństwo latania. Scharakteryzowano możliwości informatycznego przetwarzania gromadzonych w bazie danych oraz informacji, podano możliwości analitycznego wykorzystania ich przez użytkownika np. do oceny niezawodności statków powietrznych, skuteczności napraw samolotów i śmigłowców. Przedstawiono kierunki, które specjaliści z ITWL zamierzają rozwijać w celu zwiększenia użyteczności prezentowanego systemu.
EN
The article addresses the functioning of IT support systems for the implementation of complex processes based on the SI SAMANTA. The paper focused on the supported areas and functions of the IT system. The role of this system in the a/c operation process and its impact on flying safety were determined. The possibilities of IT processing of data and information were characterized, along with their analytical use, e.g. for the assessment of aircraft reliability and maintenance efficiency of the repairs of airplanes and helicopters. The directions that are intended to be developed to increase the usability of the presented system were also discussed.
10
Content available remote Method for improving the aircraft hydraulic drives ability to work
EN
One of the approaches to ensure friction stability in hydraulic precise pairs can be coating their components with low-friction materials with the friction coating method using a metal, e.g. brass. The article presents the method of applying brass on the steel surface of a hydraulic pair using friction. It discusses the technology of brass plating of hydraulic precise pairs and the results of laboratory tests involving friction-brasses hydraulic precise pairs. The factors impacting the quality of brass-coating process of hydraulic precise pairs and the requirements set for hydraulic precise pairs subject to friction-brassing were also discussed.
PL
Jednym z kierunków zapewnienia stabilności tarcia w hydraulicznych parach precyzyjnych może być pokrywanie ich elementów materiałem o małym współczynniku tarcia metodą tarciowego pokrycia metalem np. mosiądzem. W artykule przedstawiono metodę nanoszenia mosiądzu na stalową powierzchnię pary hydraulicznej za pomocą tarcia. Omówiono technologię wykonania procesu mosiądzowania hydraulicznych par precyzyjnych oraz wyniki badań laboratoryjnych mosiądzowanych tarciowo hydraulicznych par precyzyjnych. Przedstawiono czynniki wpływające na jakość procesu mosiądzowania hydraulicznych par precyzyjnych oraz wymagania stawiane hydraulicznym parom precyzyjnym podlegającym tarciowemu mosiądzowaniu.
11
Content available remote Malfunctions of aviation hydraulic pumps
EN
Hydraulic pumps are among the most complex and responsible units from the point of view of aircraft flight safety. One of the most important scientific and technical problems in improving the reliability of hydraulic pumps is to understand the physical nature of the cause of damage in them and on this basis to develop measures and recommendations to ensure their reliability. The article discusses the characteristics of hydraulic piston pairs of hydraulic pumps according to the kinematics of their movement and load conditions. Selected actual damages of axial piston pumps are discussed. The paper presents a simplified 3D solid model of the cylinder-piston assembly and the mechanism for adjusting the inclination of the piston cylinder block, the axial hydraulic pump, and the model of breaking loads for selected elements of this pump. The digital solid model and element load analysis were developed in SolidWorks Simulation.
PL
Pompy hydrauliczne należą do najbardziej złożonych i odpowiedzialnych zespołów z punktu widzenia bezpieczeństwa lotu statku powietrznego. Jednym z ważniejszych problemów naukowo-technicznych podnoszenia niezawodności pomp hydraulicznych jest poznanie istoty fizycznej przyczyny powstawania w nich uszkodzeń i opracowanie na tej podstawie przedsięwzięć i zaleceń zapewniających ich nieuszkadzalność. W artykule omówiono charakterystykę hydraulicznych par tłoczkowych pomp hydraulicznych wg kryterium kinematyki ich ruchu i warunków obciążenia. Omówiono wybrane rzeczywiste uszkodzenia tłoczkowych, osiowych pomp hydraulicznych. Przedstawiono uproszczony, komputerowy model bryłowy 3D zespołu cylindrowo-tłoczkowego i mechanizmu regulacji nachylenia bloku cylindrów tłokowej, osiowej pompy hydraulicznej oraz przedstawiono model obciążeń niszczących dla wybranych elementów tej pompy. Cyfrowy model bryłowy i analizę obciążeń elementów opracowano w aplikacji SolidWorks Simulation.
EN
The article presents methods to monitor the actual state of aircraft’s airframe, in particular, the onset of corrosion. The greatest emphasis is put on the "Corrosion Prognostic Health Management" CPHM system. Authors discuss corrosion detection using NDT methods as well as the possibilities of forecasting methods for estimating the onset of corrosion basing on the data gathered by means corrosion sensors. Based on the results of the previous research and analyses, authors focus on monitoring the internal microclimateand the factors causing corrosion in the aspect of damage tolerance operation of the aircraft. The results of the preliminary studies giving credibility to the concepts of predicting corrosion onset in the aircraft structure are presented. Preliminary results of tests carried out in supervised flights are also presented. The final part of the article presents the concept of modernizing the corrosion field site in order to use it in hermeticand non-hermetic tests of aircraft spaces.
PL
W artykule przedstawiono sposoby wykrywania korozji metodami NDT(głównie system Corrosion Prognostic Health Management – CPHM) oraz możliwości metod prognozowania wystąpienia korozji z wykorzystaniem czujników do badań korozyjnych. Autorzy skupili się na monitorowaniu wewnętrznego mikroklimatu oraz czynników wywołujących korozję w aspekcie eksploatacji według stanu statków powietrznych. Przedstawiono wyniki wstępnych badań uwiarygodniających koncepcje prognozowania możliwości wystąpienia korozji w strukturze. Zaprezentowano również wstępne wyniki badań przeprowadzone w lotach nadzorowanych. Przedstawiono koncepcję modernizacji stałych stacji korozyjnych w celu ich wykorzystania w badaniach hermetyczych oraz niehermetycznych przestrzeni statku powietrznego.
EN
The operation of propeller propulsion systems is conditioned by the fulfillment of increasingly stringent admissible standards related to noise emission. Good drive parameters indicate the purposefulness of their use. On the other hand, the constraints in the form of noise reduction contribute to the search for ways to develop the geometry of the so-called "Silent propellers”. This geometry depends on the aerodynamic parameters of the propeller profile, its rotational speed, the number of blades, pitch, etc. Determining the relationship between these parameters is crucial to the development of a new construction. Therefore, the stationary tests of available construction of propellers in terms of their acoustic impact on the surroundings were carried out. On the basis of the research, the structure analysis wasperformed on the acoustic parameters of the drive.
PL
Eksploatacja śmigłowych układów napędowych jest uwarunkowana spełnieniem coraz bardziej rygorystycznych dopuszczalnych norm związanych z emisją hałasu. Dobre parametry napędowe wskazują na celowość ich stosowania. Natomiast stawiane uwarunkowania w postaci ograniczenia hałasu przyczyniają się do poszukiwania sposobów na opracowanie geometrii tzw. „cichych śmigieł”. Geometria ta zależy od parametrów aerodynamicznych profilu śmigła, jego prędkości obrotowej, liczby łopat, skoku itp. Wyznaczenie zależności między tymi parametrami jest kluczowe do opracowania nowej konstrukcji. W związku z tym przeprowadzono badania stanowiskowe dostępnych konstrukcji śmigieł pod względem ich oddziaływania akustycznego na otoczenie. Na podstawie badań przeprowadzono analizę wpływu konstrukcji na parametry akustyczne napędu.
14
Content available remote The positioning of the aircraft using GPS/GLONASS data
EN
The article presents the results of aircraft positioning using GPS/GLONASS data in air navigation. In the work, the flight trajectory of the Cessna 172 aircraft was determined on the basis of GPS, GLONASS and GPS/GLONASS data. The coordinates of the Cessna 172 were determined using the least squares method in a stochastic processing compliant with the ICAO recommendations. In the air test, the Cessna 172 made a test flight over EPDE military airfield in Dęblin. The GPS, GLONASS and GPS/GLONASS measurement data from the Topcon HiperPro on-board aircraft installed on the Cessna 172 aircraft were used in the research experiment. The coordinates of the Cessna 172 in the geocentric XYZ and ellipsoidal BLh were compared with the precise flight reference trajectory determined from the differential technique RTK-OTF.
PL
W artykule dokonano przedstawienia rezultatów pozycjonowania statku powietrznego z użyciem danych GPS/GLONASS w nawigacji lotniczej. W pracy dokonano wyznaczenia trajektorii lotu statku powietrznego Cessna 172 na podstawie danych GPS, GLONASS oraz GPS/GLONASS. Współrzędne statku powietrznego Cessna 172 zostały określone z użyciem metody najmniejszych kwadratów w procesie stochastycznym zgodnym z zaleceniami ICAO. W teście lotniczym statek powietrzny Cessna 172 dokonał próbnego oblotu lotniska wojskowego EPDE w Dęblinie. W eksperymencie badawczym wykorzystano dane pomiarowe GPS, GLONASS oraz GPS/GLONASS z pokładowego odbiornika Topcon HiperPro zainstalowanego na statku powietrznym Cessna 172. Wyznaczone współrzędne statku powietrznego Cessna 172 w układzie geocentrycznym XYZ oraz elipsoidalnym BLh, zostały porównane z precyzyjną trajektorią odniesienia lotu wyznaczoną z techniki różnicowej RTK-OTF.
15
Content available remote Geometrical optimisation of a wing strut joint. Part I
EN
This paper provides the result of the geometrical optimisation of a wing strut joint of an aircraft. The objective of the geometrical optimisation was to modify the geometry of the wing strut joint components to meet an optimisation criterion defined as yield strength determined by static tensile testing. The geometrical optimisation was processed on a computer model of the wing strut joint using FEM (finite element method). The design variables assumed in this geometrical optimisation were the load option and boundary conditions of interaction between the wing strut joint components. An analysis carried out as part of the geometrical optimisation was based on proposing modifications to the geometry of the joint features at their maximum stress levels. The geometry optimisation results will be applied in the preparation and performance of validation strength testing of the wing strut joint assembly.
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty optymalizacji geometrycznej zespołu węzła połączeniowego zastrzału skrzydła samolotu. Celem optymalizacji była modyfikacja geometrii poszczególnych elementów wchodzących w skład węzła z zachowaniem kryterium optymalizacyjnego zdefiniowanego jako granica plastyczności materiału oznaczona w statycznej próbie rozciągania. Proces optymalizacji realizowano, wykorzystując model zespołu węzła i metodę elementów skończonych. Jako zmienną projektową przyjęto wariant obciążenia i warunki brzegowe współpracy elementów składowych węzła. Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano zmiany w geometrii najbardziej wytężonych detali węzła. Otrzymane wyniki optymalizacji zostaną również wykorzystane do przygotowania oraz przeprowadzenia walidacyjnych prób wytrzymałościowych zespołu węzła połączeniowego zastrzału skrzydła.
16
Content available Analiza osiągów nowego typu wiropłatu
PL
W artykule dokonano analizy osiągów nowo projektowanego wiropłatu. Przedstawiono także nową koncepcję wyposażenia i użycia wiropłatów w celach transportowych. Praca skupia się na zastosowaniu w tych celach wiatrakowców jako szczególnego rodzaju wiropłatów o specyficznych własnościach. Opracowany i opisany wstępny projekt statku powietrznego obejmuje założenia konstrukcyjne, rozwiązania technologiczne, ergonomię kabiny/ładowni, ekonomię i bezpieczeństwo eksploatacji. Szczególną uwagę zwrócono na wyposażenie wiropłata w zależności od tego do jakiej wersji ma być docelowo skonfigurowany. Praca zawiera także projekt wstępnej geometrii wiropłatu. Przedstawiono bryłę uwzględniającą sformułowane założenia, które posłużą do analizy numerycznej. Na jej podstawie została dokonana przybliżona analiza wyznaczenia podstawowych osiągów i rozkładu mas w zależności od wersji wyposażenia. Ponadto przedstawiono sposób przeprowadzenia analizy numerycznej bryły wiropłatu oraz jej wyniki wraz z ich opracowaniem. Dokonano analizy wyników symulacji numerycznej i sformułowano wnioski dotyczące słuszności zastosowania wiatrakowców do celów transportowych.
EN
The article analyses the performance of the newly designed rotorcraft. A new concept for the equipment and use of rotorcraft for transport purposes was also presented. The work focuses on the use of gyroplanes for these purposes as a special type of rotorcraft with specific properties. The initial aircraft design developed and described includes structural assumptions, technological solutions, cabin / cargo ergonomics, economy and operational safety. Particular attention has been paid to rotorcraft equipment depending on which version it is to be configured to. The work also includes the design of the initial geometry of the rotorcraft. A solid showing the formulated assumptions that will be used for numerical analysis is presented. On its basis, an approximate analysis was made of the determination of basic performance and mass distribution depending on the equipment version. In addition, the method of numerical analysis of rotorcraft body and its results together with their development is presented. The results of numerical simulation were analyzed and conclusions regarding the correctness of gyroplanes for transport purposes were formulated.
PL
W artykule przedstawiono metodę i wyniki modelowania zakłóceń dla celów obliczeń symulacyjnych w procesie syntezy właściwości pokładowego systemu sterowania statkiem powietrznym. Wykorzystano pomiary w locie do wyodrębnienia zakłóceń będących właściwością układu pomiarowego (szumy pomiarowe) oraz zakłóceń będących efektem oddziaływań zewnętrznych, np. turbulencji atmosferycznej. Opracowane algorytmy pozwalają na symulację działania pokładowego systemu sterowania w warunkach zbliżonych do występujących w rzeczywistym locie.
EN
This paper presents the method and results of modeling disturbances for the purposes of simulation computations in the synthesis process of properties of flight-control system. In this method, the in–flight measurements were used for separation of disturbances of measuring system (measuring noise) and external disturbances caused by e.g., atmospheric turbulence. The developed algorithms enable the simulation of on-board control system operation in conditions of real flight.
PL
Współczesne statki powietrzne poruszające się z dużymi prędkościami i generujące odpowiednio wysokie obciążenia wymagają nawierzchni lotniskowych dobrze zaprojektowanych, prawidłowo wybudowanych i eksploatowanych. Czynniki te mają na celu zapewnić bezpieczeństwo przemieszczających się po nich statków powietrznych. Stan techniczny nawierzchni lotniskowych ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych. Wymusza to konieczność posiadania aktualnej, pełnej wiedzy o ich stanie technicznym, co będzie pozwalało podejmować odpowiednie decyzje mające na celu zapewnienie ich bezpiecznej eksploatacji. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oceną stanu technicznego nawierzchni lotniskowych, w tym: metodyki oceny stopnia degradacji, nośności, równości i szorstkości oraz dokumenty normatywne i wytyczne. Przedstawiono również możliwe zagrożenia eksploatacyjne dla wykonywania operacji lotniczych przez statki powietrzne oraz realizowane prace dla poprawy bezpieczeństwa.
EN
Contemporary planes moving with high velocity and loads require well design, properly building and maintenance airfield pavements. The main objective of this factors is provide safety conditions for moving planes. Technical condition airfield pavements has a direct impact on the safety performance of air operations. This forces the need to have full knowledge of their condition, which will be allowed to take appropriate decisions to ensure their safe operation. In this paper the issues connected with the assessment of airfield pavements health, such as: methodology assessment of the degradation degree, bearing capacity, evenness, roughness and Polish Standards in force and Air Force Institute of Technology developed procedures are presented. Moreover, possible operating danger and realize research work for safety improvement are presented.
19
Content available remote System obsługi technicznej statków powietrznych w WSOSP
PL
Uwarunkowania legislacyjne oraz ograniczenia techniczno-technologiczne, dotyczące utrzymania statków powietrznych na odpowiednim poziomie zdatności technicznej wpływają na organizację procesu obsług technicznych statków powietrznych znajdujących się w strukturze Sił Zbrojnych RP. W artykule przedstawiono charakterystykę stanów w jaki może znajdować się system eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem procesu eksploatacji statku powietrznego. Przedstawiono podstawowe założenia, zidentyfikowano i przedstawiono matematyczne zapisy ich parametrów. Określono zależność miedzy stanami systemu eksploatacji statku powietrznego a działaniem systemu obsług technicznych. Zapisano formalnie model systemu obsług statków powietrznych (MSOSP). Zaproponowano kryteria oceny jego działania. Ponadto, przedstawiono elementy systemu obsług Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) związanych z procesem szkolenia pilotów. Artykuł zakończono krótkim podsumowaniem.
EN
Legislative considerations as well as technical and technological constraints on the aircraft maintenance (at an appropriate technical competence level) affect an organization of the aircraft maintenance process in Polish Armed Forces structure. The paper presents characteristics of the aircraft maintenance system states. The basic assumptions, mathematical relationships and parameters of modelled system were presented. The relationship between the state of the aircraft maintenance system and the technical support system has been determined. The model of the aircraft maintenance system (MSOSP) and criteria for evaluating its performance was formally written. In addition, authors presented elements of the aircraft maintenance system that are used to train pilots at the Polish Air Force Academy (WSOSP). Paper is concluded with a brief summary, which highlights the importance of such system as well as its optimization.
EN
Maintenance of aircraft is a complex process and therefore, in order to optimize the process, integrated information systems are increasingly used. Rapid development and wide availability of mobile devices equipped with powerful processors and with a wide range of modern communication connections suggests their high usability for enterprise IT systems. In the Department of Avionics and Air Armament of the Military University of Technology (WAT) an ERP-class (Enterprise Resource Planning) system, intended to support aircraft maintenance [4] has been designed and developed. The main concept of the system is to store the aircraft related and maintenance information in a central repository, i.e. in databases hosted on a central database server. This solution ensures concurrent availability of the data to a large group of authorized users. The key components of the system include the database server and client applications, which ensure access to centralized information resources, according to assigned user rights. The project involves development of client applications using three technologies: web, desktop and mobile one. Developed client applications have successfully passed integration tests performed using sample maintenance data. Currently works on user authorization security and wireless data security are under way.
PL
Eksploatacja statków powietrznych jest procesem złożonym, dlatego w celu jej optymalizacji coraz powszechniej wykorzystuje się zintegrowane systemy informatyczne. Szybki rozwój i szeroka dostępność urządzeń mobilnych wyposażonych w wydajne procesory oraz szeroką gamę nowoczesnych łączy komunikacyjnych sugeruje ich wysoki poziom użyteczności w systemach informatycznych przedsiębiorstwa. W Zakładzie Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego WAT zaprojektowano i rozpoczęto budowę systemu klasy ERP (ang. enterprise resource planning) przeznaczonego do wspomagania procesu eksploatacji statków powietrznych [4]. Główną ideą systemu jest przechowywanie informacji o statkach powietrznych i procesie obsługi w jednym miejscu, w bazach danych zlokalizowanych na centralnym serwerze baz danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostęp do danych może być realizowany jednocześnie przez szerokie grono uprawnionych użytkowników. Głównymi elementami składowymi systemu są serwer baz danych oraz aplikacje klienckie pozwalające na dostęp do centralnych zasobów informacji w zakresie uprawnień użytkownika. Projekt zakłada wykonanie aplikacji klienckich w trzech technologiach: webowej, desktopowej oraz przeznaczonej na urządzenia mobilne. Opracowane aplikacje klienckie pomyślnie przeszły testy integracyjne zasilone zbiorem przykładowych danych obsługowych. Obecnie trwają prace nad problemem bezpieczeństwa autoryzacji użytkownika oraz bezprzewodowej transmisji danych.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.