Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SMC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper presents a combination of the proposed Sliding Mode Control and a newly developed iterative learning control technique for harmonic compensation for the fault’s effect to adjust the active and reactive power to their desired references. The classical SMC cannot deal with the effect of the faults that can achieve graceful system degradation. Indeed, when there are significant disturbances, the input control signal of the SM controller is gradually adjusted by the ILC harmonic compensator in order to reject the disruptive harmonics effectively. Simulation results are given to demonstrate the effectiveness of the suggested SMC-ILC in terms of active and reactive power responses. The obtained results illustrate that the SMC-ILC strategy is valid and capable of ensuring a ripple-free operation in the presence of faults. The proposed controller is characterized by its simple design, robustness, and efficiency, which are convincing for practical application and may be used as a solution to the current Fault Tolerant Control.
PL
W artykule przedstawiono kombinację proponowanej regulacji trybu ślizgowego i nowo opracowanej techniki iteracyjnego sterowania z uczeniem w celu kompensacji harmonicznych w obecności zwarć, aby sterować mocą czynną i bierną zgodnie z ich pożądanymi wartościami odniesienia. Klasyczny SMC nie radzi sobie ze skutkami usterek, które mogą doprowadzić do płynnej degradacji systemu. Rzeczywiście, gdy występują znaczne zakłócenia, wejściowy sygnał sterujący kontrolera SM jest stopniowo regulowany przez kompensator harmonicznych ILC w celu skutecznego odrzucenia zakłócających harmonicznych. Przedstawiono wyniki symulacji, aby pokazać skuteczność proponowanego SMC-ILC w zakresie odpowiedzi mocy czynnej i biernej. Uzyskane wyniki pokazują, że strategia SMC-ILC jest poprawna i zdolna do zapewnienia działania bez tętnień w przypadku wystąpienia usterki. Proponowany sterownik charakteryzuje się wytrzymałością, wydajnością i prostą konstrukcją, które przekonują do praktycznego zastosowania i mogą być stosowane jako alternatywa dla dotychczasowych Kontrola odporna na awarie.
2
Content available remote Metody śledzenia punktu MPP modułu fotowoltaicznego
PL
W pracy przedstawiono metody śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT) modułu fotowoltaicznego (PV) pracującego w warunkach zmiennego promieniowania słonecznego i temperatury otoczenia. Do wyznaczania położenia punktu mocy maksymalnej (MPP) dla modułu PV wykorzystano metody inteligencji obliczeniowej. Aby zoptymalizować jakość śledzenia tego punktu, opracowano metodę sterowania ślizgowego przekształtnikiem DC/DC która wykorzystuje możliwość regulacji prądu przekształtnika. Opracowane metody z powodzeniem wykorzystano w badaniu symulacyjnym metod MPPT modułu PV w warunkach szybkich zmian wartości natężenia promieniowania słonecznego i temperatury modułu.
EN
This paper presents methods for tracking the maximum power point (MPPT) of a photovoltaic (PV) module operating under varying solar radiation and ambient temperature conditions. Computational intelligence methods were used to determine the position of the PV module's maximum power point (MPP). To optimize the quality of MPP tracking, a sliding control method for the DC/DC converter was developed that takes advantage of the converter's current control capability. The developed methods were successfully used in a simulation study of the MPPT methods of the PV module under conditions of rapid changes in the solar irradiance and temperature of the module.
3
Content available remote Advanced topology for grid-connected photovoltaic system based PWM rectifier
EN
This paper proposes an advanced topology for grid-connected photovoltaic systems (GCPVS) based on sliding mode control (SMC). The proposed topology exploits the generation and regeneration modes of the three-phase PWM rectifier well suited for high power quality. In addition, it has the advantage of eliminating the inverter and the diode rectifier stages used in the classical structure and replacing them by a PWM rectifier. For maximum power point tracking (MPPT) of the PV generator, DC-Link voltage control and direct power control (DPC), a sliding mode controllers (SMC) are used in order to obtain high accuracy and fast dynamic response against meteorological and load variations. To verify the effectiveness of the control applied on the proposed topology, a wide simulation results are carried out under MATLAB-SIMULINK environment for different operating conditions that confirm the feasibility of the proposed topology.
PL
W artykule zaproponowano zaawansowaną topologię systemów fotowoltaicznych podłączonych do sieci (GCPVS) w oparciu o sterowanie trybem ślizgowym (SMC). Proponowana topologia wykorzystuje tryby generowania i regeneracji trójfazowego prostownika PWM dobrze przystosowanego do wysokiej jakości energii. Dodatkowo ma tę zaletę, że eliminuje stosowane w klasycznej konstrukcji stopnie falownika i prostownika diodowego i zastępuje je prostownikiem PWM. Do śledzenia maksymalnego punktu mocy (MPPT) generatora fotowoltaicznego, sterowania napięciem DC-Link i bezpośredniego sterowania mocą (DPC), stosowane są kontrolery trybu ślizgowego (SMC) w celu uzyskania wysokiej dokładności i szybkiej odpowiedzi dynamicznej na zmiany pogody i obciążenia . Aby zweryfikować skuteczność zastosowanego sterowania na proponowanej topologii, przeprowadza się szerokie wyniki symulacji w środowisku MATLAB-SIMULINK dla różnych warunków pracy, które potwierdzają wykonalność proponowanej topologii.
EN
In present days conventional vehicles were replaced by electric vehicles due to their low maintenance and eco-friendly nature with PMBLDCM motor due to its simple design, long-term usage, low noise, speed response, stability, and high efficiency. In electric vehicles, the speed control method is still difficult with PMBLDC motor to produce the desired high torque and to deal with uncertainty problems due to dynamic loads which cannot apply in conventional vehicles. To overcome these problems, we proposed the usage of Adaptive Neuro-Fuzzy Sliding Mode Control (ANF-SMC) which also handles electromagnetic torque (EMT), back EMF and stator current, nonlinear and uncertainties in the electric propulsion subsystem of electric vehicles by applying adaptive neuro-fuzzy sliding mode control for effective speed regulation and parameter tuning of the fuzzy system based on performance index of PMBLDC motor in the absence, presence and variable speed conditions. The simulation was done using the designed approach with MATLAB/Simulink R2020b with a Fuzzy tool kit and the performance of the proposed controller was compared with existing PID, SMC, FSMC, and AFSMC controllers to validate its success in improving the system characteristics. Simulation results infer that the proposed ANF-SMC controller with no overshoot and less rise, peak, and settling time than that of existing systems under different loads and variable speed conditions.
PL
W dzisiejszych czasach pojazdy konwencjonalne zostały zastąpione pojazdami elektrycznymi ze względu na ich niskie koszty utrzymania i przyjazny dla środowiska charakter z silnikiem PMBLDCM ze względu na jego prostą konstrukcję, długotrwałe użytkowanie, niski poziom hałasu, szybkość reakcji, stabilność i wysoką wydajność. W pojazdach elektrycznych metoda sterowania prędkością jest nadal trudna w przypadku silnika PMBLDC do wytworzenia pożądanego wysokiego momentu obrotowego i radzenia sobie z problemami niepewności wynikającymi z obciążeń dynamicznych, których nie można zastosować w konwencjonalnych pojazdach. Aby przezwyciężyć te problemy, zaproponowaliśmy wykorzystanie Adaptacyjnego Neuro-Fuzzy Sliding Mode Control (ANF-SMC), który obsługuje również moment elektromagnetyczny (EMT), wsteczną siłę elektromotoryczną i prąd stojana, nieliniowość i niepewności w podukładzie napędu elektrycznego pojazdów elektrycznych poprzez zastosowanie adaptacyjne sterowanie trybem ślizgowym neuro-fuzzy w celu efektywnej regulacji prędkości i strojenia parametrów systemu rozmytego na podstawie wskaźnika wydajności silnika PMBLDC w warunkach nieobecności, obecności i zmiennej prędkości. Symulacja została przeprowadzona przy użyciu zaprojektowanego podejścia z MATLAB/Simulink R2020b z zestawem narzędzi Fuzzy, a wydajność proponowanego kontrolera została porównana z istniejącymi kontrolerami PID, SMC, FSMC i AFSMC, aby potwierdzić jego sukces w poprawie charakterystyki systemu. Wyniki symulacji wskazują, że proponowany sterownik ANF-SMC nie ma przeregulowania i ma krótszy czas narastania, wartości szczytowej i ustalania niż w istniejących systemach przy różnych obciążeniach i warunkach zmiennej prędkości.
EN
The wind energy conversion systems (WECS) suffer from an intermittent nature of source (wind) and the resulting disparity between power generation and electricity demand. Thus, WECS are required to be operated at maximum power point (MPP). This research paper addresses a sophisticated MPP tracking (MPPT) strategy to ensure optimum (maximum) power out of the WECS despite environmental (wind) variations. This study considers a WECS (fixed pitch, 3KW, variable speed) coupled with a permanent magnet synchronous generator (PMSG) and proposes three sliding mode control (SMC) based MPPT schemes, a conventional first order SMC (FOSMC), an integral back-stepping-based SMC (IBSMC) and a super-twisting reachability-based SMC, for maximizing the power output. However, the efficacy of MPPT/control schemes rely on availability of system parameters especially, uncertain/nonlinear dynamics and aerodynamic terms, which are not commonly accessible in practice. As a remedy, an off-line artificial function-fitting neural network (ANN) based on Levenberg-Marquardt algorithm is employed to enhance the performance and robustness of MPPT/control scheme by effectively imitating the uncertain/nonlinear drift terms in the control input pathways. Furthermore, the speed and missing derivative of a generator shaft are determined using a high-gain observer (HGO). Finally, a comparison is made among the stated strategies subjected to stochastic and deterministic wind speed profiles. Extensive MATLAB/Simulink simulations assess the effectiveness of the suggested approaches.
PL
Artykuł prezentuje badania symulacyjne pośredniego przekształtnika matrycowego o topologii Sparse Matrix Converter (SMC). W porównaniu do standardowego układu przekształtnika matrycowego, topologia SMC wykorzystuje mniej elementów półprzewodnikowych, co zmniejsza cenę wykonania układu. Do sterowania łącznikami została wybrana metoda sterowania wektorowego, Space Vector Modulation (SVM). Wynikiem przeprowadzonych badań są przebiegi kształtowanych napięć wyjściowego oraz prądów wejściowych przekształtnika. Wyznaczone spektrum harmonicznych przebiegów potwierdza poprawność działania zaprojektowanego modelu przekształtnika oraz przedstawia procentową zawartość wyższych harmonicznych. Układ typu SMC spełnia założenia związane z przekształtnikami matrycowymi, przy jednoczesnym wykorzystaniu mniejszej ilości elementów półprzewodnikowych.
EN
This article presents simulation studies of Sparse Matrix Converter (SMC). Compared to the standard Indirect Matrix Converter (IMC), the SMC topology uses fewer semiconductor elements, witch reduces cost of the converter. The Space Vector Modulation (SVM) is used to control each of the switches. The results of the conducted tests are waveform of output voltages and input currents of the converters. The determined spectrum of harmonic waveforms confirms the correct operation of the designed converter model and presents the percentage content of higher harmonics. The SMC topology meet the assumptions related to matrix converters, while using fewer number of semiconductor elements.
7
Content available remote Robust fuzzy sliding mode control implementation for DC motor
EN
This article presents a fuzzy sliding mode control (FSMC) to improve the speed performance of DC motor in direct and opposite directions, where two FSMC approaches are developed and implemented based on the DSpace 1104 board and compared to SMC. Although, the SMC ensures big robustness and excellent disturbance rejection it has a limited application because of the chattering phenomenon that is the main downside of SMC. Firstly, the SMC design speed and current controllers are presented. Secondly, two FSMC approaches are shown. In the first approach, we have a similar control rule as the SMC with the exceptions of the k and ksi of discontinuous control signal parameters which are adapted by a fuzzy inference system. In the second approach, totally we delete the discontinuous control and replace it with an FLC. This article focuses on the design of the FSM speed controller and the estimation of the resistive torque. The numerical and experimental validation results of the FSM second approach have shown a robust mechanism performance with a fast dynamic response, good tracking of the reference speed, zero overshoot compared to SMC (1.22%) and FSM first approach (0.09%), and good rejection Disturbance. Besides, the FSM second approach has the best reduction of chattering phenomenon compared to the FSM first approach and classical SMC.
PL
W tym artykule przedstawiono rozmytą kontrolę trybu ślizgowego (FSMC) w celu poprawy wydajności prędkości silnika prądu stałego w kierunkach bezpośrednich i przeciwnych, w której opracowano i wdrożono dwa podejścia FSMC w oparciu o płytę DSpace 1104 i porównano z SMC. Chociaż SMC zapewnia dużą wytrzymałość i doskonałe tłumienie zakłóceń, ma ograniczone zastosowanie ze względu na zjawisko drgania, które jest główną wadą SMC. W pierwszej kolejności przedstawiono projektowe kontrolery prędkości prądu SMC. Po drugie, pokazano dwa podejścia FSMC. W pierwszym podejściu mamy podobną zasadę sterowania jak SMC, z wyjątkiem parametrów k i ksi nieciągłych parametrów sygnału sterującego, które są dostosowywane przez rozmyty system wnioskowania. W drugim podejściu całkowicie usuwamy nieciagłą kontrolę i zastępujemy ją FLC. W tym artykule skupiono się na konstrukcji regulatora prędkości FSM i estymacji momentu rezystancyjnego. Numeryczne i eksperymentalne wyniki walidacji drugiego podejścia FSM wykazały solidne działanie mechanizmu z szybką odpowiedzia dynamiczną, dobrym śledzeniem prędkości odniesienia, zerowym przeregulowaniem w porównaniu z SMC (1,22%) i pierwszym podejściem FSM (0,09%) oraz dobrą odrzucenie Zakłócenie. Poza tym drugie podejście FSM ma najlepszą redukcję zjawiska drgania w porównaniu z pierwszym podejściem FSM i klasycznym SMC.
EN
This article presents the sensorless development manages of 8/6 Switched Reluctance Machine utilized the drive train of an Electric Vehicle (EV). The made controller should be a gorgeous choice to restoration the direct position sensor if there needs to be an occasion of excessive replacement cost, limitation lifetime, and defensive driving about a sensor failure. The issue work sensor basically situation to Sliding Mode Controller(SMC) consists of surveying the rotor step, the pace and, the torque of the switched reluctance motor (SRM) force with regarded and cloud torque groupings. The chief preferred scenario of the actuated controller is to test online the factors over the entire pace improvement run utilizing the handiest modern and voltage estimations of each stage. In any case, the proposed spectator is performed in a tangle lab Simulink, whereby effects assert the immovable fantastic and the exactness on the made controller standing aside from the precise rotor position, speed along car torque.
PL
W tym artykule przedstawiono bezczujnikowe zarządzanie rozwojem 8/6 komutowanej maszyny reluktancyjnej wykorzystującej układ napędowy pojazdu elektrycznego (EV). Wykonany kontroler powinien być wspaniałym wyborem do przywrócenia czujnika położenia bezpośredniego, jeśli zachodzi potrzeba nadmiernego kosztu wymiany, ograniczenia żywotności i jazdy defensywnej w przypadku awarii czujnika. Problem z czujnikiem pracy w zasadzie do kontrolera trybu ślizgowego (SMC) polega na badaniu kroku wirnika, tempa i momentu obrotowego silnika reluktancyjnego (SRM) z uwzględnieniem grup momentu obrotowego i chmurowego. Głównym preferowanym scenariuszem sterownika uruchamianego jest testowanie online czynników podczas całego przebiegu poprawy tempa przy użyciu najprzydatniejszych współczesnych szacunków napięcia i każdego etapu. W każdym razie, proponowana widz jest wykonywana w plątaninie laboratorium Simulink, gdzie efekty podkreślają niewzruszoną fantastykę i dokładność wykonanego kontrolera, odkładając na bok precyzyjną pozycję wirnika, prędkość wraz z momentem obrotowym samochodu.
9
Content available remote Robust control of power system stabilizer using sliding mode approach
EN
This paper proposes a method of sliding mode control (SMC) approach for excitation control in a single generator-infinite bus power system. Conventional power system stabilizer (C-PSS) design becomes a complicated problem in presence of internal and external disturbances to the excitation of a power system. Improving the stability of the power system has become a priority objective. The aim of this work is to ensure maximum damping of the electromechanical oscillations of the Single Machine Infinity Bus System (SMIB) by the power stabilizers based on the sliding mode control technique. The effectiveness of the proposed approach is demonstrated through computer simulations on two different cases of operating conditions. The performance of the proposed approach is evaluated in terms of damping power system oscillations. The obtained results show the high performance of the proposed controller to improve the stability of the power system compared to the C-PSS and found to be impressive.
PL
W artykule zaproponowano metodę sterowania trybem ślizgowym (SMC) do sterowania wzbudzeniem w pojedynczym generatorowonieskończonym systemie zasilania szyny. Konstrukcja konwencjonalnego stabilizatora systemu elektroenergetycznego (C-PSS) staje się skomplikowanym problemem w obecności wewnętrznych i zewnętrznych zakłóceń wzbudzenia systemu elektroenergetycznego. Poprawa stabilności systemu elektroenergetycznego stała się celem priorytetowym. Celem pracy jest zapewnienie maksymalnego tłumienia oscylacji elektromechanicznych systemu SMIB (Single Machine Infinity Bus System) przez stabilizatory mocy oparte na technice sterowania ślizgowego. Skuteczność proponowanego podejścia demonstrowana jest poprzez symulacje komputerowe w dwóch różnych przypadkach warunków pracy. Skuteczność proponowanego podejścia oceniana jest pod kątem tłumienia oscylacji systemu elektroenergetycznego. Uzyskane wyniki wskazują na wysoką wydajność proponowanego sterownika w celu poprawy stabilności systemu elektroenergetycznego w porównaniu z C-PSS i okazały się imponujące.
EN
Doing research on DSIM control and increasing its effectiveness and durability, made us think about using a strong estimating system to evaluate the speed and the rotor flux, So we are conducting this research based on the sliding mode speed sensorless vector control. Therien, we present the Model Reference Adaptive System (MRAS) of double stator induction motor is presented. In order to achieve a robust system, SMC controllers are designed to replace the current regulators of traditional vector control system and PI regulator of sensorless speed system. After trying this technique, we found it difficult to find the parameters of the sliding mode, so we suggest the use one meteheurstic method to find the optimal parameters, which is the Grey wolf to ensure robust control without a sensorless. The results presented to Matlab showed a positive effect on the behavior of the system, as presented the Grey Wolf in finding the optimal parameters, which enabled us to obtain a more robust system.
PL
Badania nad sterowaniem DSIM oraz zwiększeniem jego skuteczności trwałości skłoniły nas do zastanowienia się nad zastosowaniem silnego systemu szacowania do oszacowania prędkości i strumienia wirnika. Wykonaliśmy to badanie w oparciu o bezczujnikowe sterowanie wektorowe prędkości w trybie ślizgowym w oparciu o Model Odniesienia Systemu Adaptacyjnego (MOSA) silnika indukcyjnego z podwójnym stojanem. Dla uzyskania solidnego systemu, sterowniki STP zostały zaprojektowane w celu zastąpienia regulatorów prądu tradycyjnego systemu sterowania wektorowego i regulatora PI bezczujnikowego systemu prędkości. Po wypróbowaniu tej techniki stwierdziliśmy, że trudno jest znaleźć parametry trybu ślizgowego, dlatego zasugerowaliśmy użycie jednej metody meteurstycznej w celu znalezienia optymalnych parametrów, czyli wilka szarego, aby zapewnić solidną kontrolę bez czujnika. Przedstawione Matlabowi wyniki wykazały pozytywny wpływ na zachowanie systemu, co pozwoliło nam uzyskać solidniejszy system.
EN
In this paper, a design of a simplified sliding mode controller (SMC) for Boost DC-DC converter in continuous conduction mode of operation is presented by defining a simplified formulation for sliding surface. The robustness and stability of the proposed controller are investigated to environment changes. Simulation results show that SMC provides good performance under the climatic changes in term of stability and robustness to irradiance and temperature variations. The proposed converter is a cascaded boost converters under Sliding Mode Control (SMC). The operation of the proposed control of dc–dc converter topology has been verified through simulation using Simulink and its performance has been shown to be satisfactory.
PL
W artykule przedstawiono projekt uproszczonego sterownika trybu ślizgowego (SMC) dla przekształtnika Boost DC-DC w trybie pracy ciągłej przewodzenia poprzez zdefiniowanie uproszczonego sformułowania dla powierzchni ślizgowej. Odporność i stabilność proponowanego kontrolera są badane pod kątem zmian środowiskowych. Wyniki symulacji pokazują, że SMC zapewnia dobrą wydajność przy zmianach klimatycznych pod względem stabilności i odporności na napromienienie i zmiany temperatury. Proponowany konwerter to kaskadowe przetwornice podwyższające w trybie sterowania przesuwnego (SMC). Działanie proponowanego sterowania topologią przekształtnika DC – DC zostało sprawdzone w drodze symulacji z wykorzystaniem Simulink i jego działanie okazało się zadowalające.
12
Content available Global path planning for multiple AUVs using GWO
EN
In global path planning (GPP), an autonomous underwater vehicle (AUV) tracks a predefined path. The main objective of GPP is to generate a collision free sub-optimal path with minimum path cost. The path is defined as a set of segments, passing through selected nodes known as waypoints. For smooth planar motion, the path cost is a function of the path length, the threat cost and the cost of diving. Path length is the total distance travelled from start to end point, threat cost is the penalty of collision with the obstacle and cost of diving is the energy expanse for diving deeper in ocean. This paper addresses the GPP problem for multiple AUVs in formation. Here, Grey Wolf Optimization (GWO) algorithm is used to find the suboptimal path for multiple AUVs in formation. The results obtained are compared to the results of applying Genetic Algorithm (GA) to the same problem. GA concept is simple to understand, easy to implement and supports multi-objective optimization. It is robust to local minima and have wide applications in various fields of science, engineering and commerce. Hence, GA is used for this comparative study. The performance analysis is based on computational time, length of the path generated and the total path cost. The resultant path obtained using GWO is found to be better than GA in terms of path cost and processing time. Thus, GWO is used as the GPP algorithm for three AUVs in formation. The formation follows leader-follower topography. A sliding mode controller (SMC) is developed to minimize the tracking error based on local information while maintaining formation, as mild communication exists. The stability of the sliding surface is verified by Lyapunov stability analysis. With proper path planning, the path cost can be minimized as AUVs can reach their target in less time with less energy expanses. Thus, lower path cost leads to less expensive underwater missions.
PL
W pracy przedstawiono nieliniową analizę MES modelu elektromagnesu nadprzewodnikowego projektowanego dla przyszłego akceleratora cząstek elementarnych FCC (Future Circular Collider) w celu sprawdzenia jego ogólnej wydajności w ujęciu multifizycznym. Rozwiązano problem magnetostatyczny z nieliniową krzywą magnetyzacji i zaimportowano wyniki do analizy strukturalnej, w której rozważano zagadnienie kontaktowe oraz naprężenia powstałe w wyniku obciążenia jednorodnym polem temperatury.
EN
The aim of this work was nonlinear FEM analysis of the superconducting electromagnet designed for the Future Circular Collider in order to investigate its overall multi-physics performance. Magnetostatic problem with nonlinear magnetization curve was solved and imported as a load step into the structural analysis, in which contact problems were considered together with the thermal stress due to the uniform temperature load.
14
EN
Use of spent mushroom substrate (SMC) for energy production appears as a response to the problem with the utilization of this waste throughout the whole year. In the Polish national energy supply system, which is based mainly on hard coal and lignite, use of biomass may contribute to limiting CO2 emissions. The work presents a comparative analysis of the unit emission of CO2, CO, SO2, NOx and particle matter referred to the unit of energy produced from the referenced hard coal, spent mushroom substrate and their mixture prepared for the process of co-combustion. The results from the performed tests proved that the SMC used for the cultivation of mushroom can be called “an ecologic energy carrier” as the CO and CO2 emission indexes are lower than the same indexes for the referenced coal.
PL
Energetyczny kierunek wykorzystania okrywy po uprawie pieczarek pojawił się w odpowiedzi na problem całorocznego zagospodarowania powstającego odpadu. W systemach energetycznych opartych głównie na węglu kamiennym, zastosowanie biomasy może przyczynić się do osiągnięcia niższych emisji CO2. W pracy przedstawiono analizę porównawczą emisji CO2, CO, SO2, NOx oraz pyłu w przeliczeniu na jednostkę energii wytworzonej z referencyjnego węgla kamiennego, okrywy i mieszanki przygotowanej do procesu współspalania. Wyniki z przeprowadzonych badań wykazały, że okrywę po uprawie pieczarek można nazwać „ekologicznym nośnikiem energii”, ponieważ wskaźniki emisji CO i CO2 są niższe niż dla węgla referencyjnego.
EN
The classical sliding mode control (SMC) is a robust control scheme widely used for dealing with nonlinear systems uncertainties and disturbances. However, the conventional SMC major drawback in real applications is the chattering phenomenon problem, which involves extremely high control activity due to the switched control input. To overcome this handicap, a pratical design method that combines an adaptive neural network and sliding mode control principles is proposed in this paper. The controller design is divided into two phases. First, the chattering phenomenon is removed by replacing the sign function included in the switched control by a continuous smooth function; basing on Lyapounov stability theorem. Then, an adaptive linear neural network, that has the role of online estimate the equivalent control in the neighborhood of the sliding manifold, is developed when the controlled plant is poorly modeled. Simulation results show clearly the satisfactory chattering free tracking performance of proposed controller when it is applied for the joints angular positions control of a 6-DOF PUMA 560 robot arm.
16
Content available Badania prądnicy z magnesami trwałymi
PL
Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań eksperymentalnych prądnicy z magnesami trwałymi o mocy do 0,5 kVA dedykowanej do mikro elektrowni wiatrowej lub wodnej. Pokazano charakterystyki biegu jałowego i obciążenia oraz mapę sprawności prądnicy badanej w zakresie prędkości obrotowych 0-2000 obr/min.
EN
The paper presents selected experimental results of a permanent magnet generator up to 0,5 kVA to be used in a micro wind or hydro power plant. No-load back-emf, load output voltage and efficiency map of the generator tested for a rotor speed range of 0-2000 rpm are shown.
EN
This paper proposes a new adaptive sliding mode control scheme for achieving coordinated motion control of a group of autonomous underwater vehicles with variable added mass. The control law considers the communication constraints in the acoustic medium. A common reference frame for velocity is assigned to a virtual leader dynamically. The performances of the proposed adaptive SMC were compared with that of a passivity based controller. To save the time and traveling distance for reaching the FRP by the follower AUVs, a sliding mode controller is proposed in this paper that drives the state trajectory of the AUV into a switching surface in the state space. It is observed from the obtained results that the proposed SMC provides improved performance in terms of accurately tracking the desired trajectory within less time compared to the passivity based controller. A communication consensus is designed ensuring the transfer of information among the AUVs so that they move collectively as a group. The stability of the overall closed-loop systems are analysed using Lyapunov theory and simulation results confirmed the robustness and efficiency of proposed controller.
EN
Stoichiometric air-to-fuel ratio (lambda) control plays a significant role on the performance of three way catalysts in the reduction of exhaust pollutants of Internal Combustion Engines (ICEs). The classic controllers, such as PI systems, could not result in robust control of lambda against exogenous disturbances and modeling uncertainties. Therefore, a Model Predictive Control (MPC) system is designed for robust control of lambda. As an accurate and control oriented model, a mean value model of a Spark Ignition (SI) engine is developed to generate simulation data of the engine's subsystems. Based on the simulation data, two neural networks models of the engine are generated. The identified Multi-Layer Perceptron (MLP) neural network model yields small verification error compared with that of the adaptive Radial Base Function (RBF) neural network model. Consequently, based on the MLP engine's model, the MPC system is performed through a nonlinear constrained optimization within gradient descent algorithm. The performance of the MPC system is compared with that of a first order Sliding Mode Control (SMC) system. According to simulation results, the tracking accuracy of lambda by the MPC system is close to that of the SMC system. However, the MPC system results in considerably smoother injected fuel signal.
19
Content available remote Sliding Mode Speed Controller for a Vector Controlled Double Star Induction Motor
EN
This paper presents a speed sliding mode controller for a vector controlled (FOC) double star induction motor (DSIM) fed by a two pulse width modulation voltage source inverters. The machine has two sets of three-phase windings which are spatially phase shifted by 30 electrical degrees with isolated neutrals. The sliding mode control (SMC) is used to achieve robust performance against parameter variations and external disturbances. The problem with this conventional controller is that it has large chattering on the torque and the drive is very noisy. In order to reduce a torque ripple, the sign function is used. The proposed algorithm was simulated by Matlab/Simulink software and simulation results show that the performance of the control scheme is robust and the chattering problem is solved.
PL
Zaprezentowano sterownik ślizgowy silnika indukcyjnego DSIM zasilanego z przekształtnika dwu-pulsowego z modulacją napięcia. Sterpownik taki zastosowano dla uzyskania odporności na zewnętrzne zakłócenia.
PL
Omówiono Projekt TESS - zagadnienia wspierające wdrażanie REACH, adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w sektorze produkcji chemikaliów specjalistycznych, kładące szczególny nacisk na REACH i zrównoważony rozwój. Narzędzie może być bardzo użyteczne dla MŚP w samodzielnym poszukiwaniu źródeł informacji i/lub samokształceniu z wykorzystaniem internetu. Ograniczeniem stosowania TESS może być bariera językowa zwłaszcza w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Niezbędne jest więc dostosowanie projektu TESS do łatwo przyswajalnych wersji krajowych.
EN
TESS - the project supporting the implementation of REACH, is addressed to small and medium companies working in the specific chemical production area; exerting pressure on REACH and balancing evolution is discussed. This tool may be very useful for small and medium companies in the area of individual searching for specialist information and self-education through the internet. The limitation to take full advantage of the TESS project is due to the strong language barrier in Central and East Europe countries. Indispensable is the adaptation of the TESS project to ease the assimilation of country specific versions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.