Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gra
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Latem tego roku, 11 sierpnia, za sprawą platformy Steam na komputery osobiste trafiła nietypowa gra - Best Forklift Operator. Wspólny projekt poznańskich studiów Setapp i Gamedust pozwala na zaznajomienie się z pracą operatora wózka widłowego w sposób przystępny i ciekawy dla każdej grupy wiekowej.
PL
Gry wojenne sięgają początków ludzkiej cywilizacji i nieprzerwanie towarzyszą jej rozwojowi kształtując od ponad trzech tysięcy lat bieg historii. Organizowane i prowadzone różnymi metodami i w wielu formach wpływały i kreowały stosunki międzynarodowe i międzypaństwowe w wymiarze dyplomatycznym i militarnym oraz gospodarczym i społecznym. Państwa chcąc zabezpieczyć swoje żywotne interesy oraz dążąc do zachowania, bądź też poszerzenia stref wpływów, wykorzystywały i wciąż wykorzystują w procesach decyzyjnych gry wojenne. Ich współczesny wymiar różni się od tych, które miały zastosowanie na przestrzeni wieków z punktu widzenia praktycznego i prakseologicznego. Wymiar praktyczny bezpośrednio wynika z postępu cywilizacyjnego jaki się dokonał - głównie osiągnięć naukowych i rozwoju technologicznego, a wymiar prakseologiczny z dążenia do jak najefektywniejszego wykorzystania tych osiągnięć. Gry wojenne przyjmując początkowo formę prostych gier planszowych dzięki postępowi cywilizacyjnemu i osiągnięciom naukowym (m.in. wynalezieniu druku, map papierowych, powstaniu teorii gier i technologii komputerowej), przyjęły współcześnie postać profesjonalnych narzędzi pozwalających optymalizować wykorzystanie dostępnych zasobów, jak i procesy podejmowania decyzji zarówno w wymiarze instytucjonalnym (organizacji rządowych i pozarządowych) jak i emocjonalnym (w stosunkach społecznych i relacjach międzyludzkich). Gry wojenne spełniają również istotną rolę w systemie edukacji i nauki znajdując zastosowanie w dydaktyce i prowadzonych badaniach. Studia i badania historii są dziś możliwe już nie tylko poprzez czytanie dostępnej literatury, czy też oglądanie produkcji filmowych i telewizyjnych, ale poprzez rozgrywanie interaktywnych gier. Ponieważ w naukach o bezpieczeństwie przebieg i wspomaganie procesów decyzyjnych odgrywa niezwykle istotną rolę, to jak pokazują doświadczenia i analizy historyczne gry wojenne stanowiły i stanowią zasadnicze narzędzie kształtowania bezpieczeństwa państwa.
EN
Wargames go back to the beginnings of human civilization and continuously accompany its development, shaping the course of history for over three thousand years. Organized and conducted in various forms, they influenced and created interstate and international relations in the diplomatic and military, economic and social dimensions. Countries, wanting to secure their vital interests and striving to preserve or expand their spheres of influence, used and still use wargames in their decision-making processes. Wargames, initially taking the form of simple board games, thanks to research and scientific achievements (including initially the development of print, maps, game theory, computer technology etc.), have today taken the form of professional tools allowing for the optimization of the use of the most often limited resources in the decision-making process, both in the institutional dimension (governmental and non-governmental organizations) and emotional (in social and interpersonal relations). As the course and support of decision-making processes plays an extremely important role in the security sciences, experience and historical analysis show that wargames have been and are also an essential tool for shaping the state's security.
3
Content available remote Achieving Good Nash Equilibrium by Temporal Addition of Dummy Players
EN
We consider cost-sharing games in which resources' costs are fairly shared by their users. The total players' cost in a Nash Equilibrium profile may be significantly higher than the social optimum. We compare and analyze several methods to lead the players to a good Nash Equilibrium by temporal addition of dummy players. The dummies create artificial load on some resources, that encourage other players to change their strategies. We show that it is NP-hard to calculate an optimal strategy for the dummy players. We then focus on symmetric singleton games for which we suggest several heuristics for the problem. We analyze their performance distinguishing between several classes of instances and several performance measures.
EN
Modern IT and teaching solutions are increasingly used in the distance learning process. The introduction of game ele-ments in the e-learning allows to increase the interest and motivation of the user when performing tasks. The "Quizer" e-learning platform has been designed to create interactive multimedia courses with elements of gameplay, including the multiplayer format. The paper discusses the technologies and tools used to build the platform. An example of a game designed in a multiplayer format is presented.
PL
W procesie kształcenia na odległość coraz częściej stosowane są nowoczesne rozwiązania informatyczne i dydaktyczne. Wprowadzenie do e-learningu elementów rozgrywki pozwala na zwiększenie zainteresowania i motywacji użytkownika podczas wykonywania stawianych mu zadań. Platforma e-learningowa „Quizer” powstała z myślą tworzenia interaktywnych kursów multimedialnych z elementami rozgrywki, w tym w formacie multiplayer. W pracy omówiono zastosowane do budowy platformy technologie i narzędzia. Przedstawiono przykład gry wykonanej w formacie multiplayer.
PL
W artykule zaprezentowano grę przestrzenną o nazwie Parcelacja kubaturowa, która została opracowana na potrzeby projektu dyplomowego S’lowtecture: struktura mieszkaniowa. Gra jest algorytmem, który pozwala na generowanie wariantowych układów jednostek mieszkaniowych oraz ich osadzenie w bloku urbanistycznym. Jej zasady samoorganizują przestrzennie strukturę, gwarantują dostęp jednostek mieszkaniowych do niezbędnej infrastruktury, a mieszkańcom zapewniają możliwość indywidualizacji domostwa i jego elastycznego dopasowania do aktualnych potrzeb. Parcelacja kubaturowa jest próbą stworzenia algorytmu zarządzającego strukturą mieszkaniową, który ma na celu eliminację blokad, konfliktów i innych niekorzystnych zjawisk przestrzennych. Jednocześnie jego zadaniem jest pozostawienie mieszkańcom jak największej niezależności w tworzeniu jednostek mieszkaniowych. Artykuł stanowi szczegółowy opis zasad Parcelacji kubaturowej oraz symulacji przeprowadzonej na fragmencie struktury mieszkaniowej.
EN
The article presents a spatial game called Cubic parcellation, which was created for the diploma project S’lowtecture: housing structure. The game is an algorithm that allows generating variant housing structures plans and their placement in the urban block. Its rules spatially self-assemble the structure, guarantee housing units access to the necessary infrastructure and residents the opportunity to individualize their houses and its flexibility to adapt to current needs. Cubic parcellation is an attempt to create an algorithm that will be managing the housing structure, which aims to eliminate blockages, conflicts and other negative spatial phenomena. At the same time its task is to leave to the inhabitants as much independence as it is possible while creating housing units. The article is a detailed description of the Cubic parcellation rules and the simulation carried out on a piece of a housing structure.
6
Content available remote Who plays what and with whom? Play and games in architecture
EN
The Muses protected movement arts like dance or theatre. The works of architecture remain immobile. The architect might play while designing. He helped to establish the picture of a community bonded by religious or political beliefs. I n times of crisis he turned back to nature and experiments. In our world – dominated by the power of money and technological progress – he must maintain imagination and reliability.
PL
Muzy patronowały sztukom ruchu, jak taniec, śpiew i teatr. Architektura zbudowana trwa nieruchomo. Architekt mógł “grać” projektując, choć nie zawsze. Kiedy społeczność związana była silną ideą filozoficzną, religijną lub polityczną, współtworzył jej obraz. W okresach zagubienia zwracał się ku poszukiwaniom i naturze. W świecie dzisiejszym, zdominowanym przez bezideową grę pieniądza i niepohamowany postęp techniki musi zachować wyobraźnię, rozsądek i rzetelność.
7
Content available remote Playing with meanings
EN
Meaning is an element of form wherever it manifests itself as an aesthetic aspect. Playing with symbols and allegories and the game of intentions and inspirations is an intrinsic element of art, so also of architecture which, too, needs meaning to become a valuable cultural element in the surroundings and a quality mark of perceptible form. Two interpretations: that of the author and of the observer seem to be its most prominent indicator.
PL
Warstwa znaczeniowa jest elementem formy wszędzie tam, gdzie przejawia się jako warstwa estetyczna. Zabawa symbolem i alegorią oraz gra intencji i inspiracji, jest nieodzownym elementem sztuki, a więc też architektury, która również potrzebuje znaczeń aby stać się wartościowym elementem kulturowym środowiska przestrzennego oraz znakiem jakości formy odczuwalnej. Dwie interpretacje: autora i obserwatora zdają się być jej najznamienitszym wyznacznikiem.
8
Content available remote Labyrinth game
EN
The notion of labyrinth is often a subconscious reference to the perception of a path travelled by a human across space. The labyrinth game played by an architect with the architecture’s user relies on sensibly leading the user’s steps towards the intended direction, on inviting him to enter certain spaces and on refusing him access to those which are reserved for another group of users. Becoming conscious of this game’s full potential is crucial as it helps to guide the user’s steps in a far more discreet way than placing signposts.
PL
Pojęcie labiryntu stanowi nierzadko podświadome odniesienie do postrzegania drogi pokonywanej przez człowieka w przestrzeni. Labiryntowa zabawa architekta z użytkownikiem architektury polega na świadomym kierowaniu jego kroków w zamierzoną stronę, na zapraszaniu go do jednych miejsc oraz na odmawianiu mu dostępu do tych, które są zarezerwowane dla innego rodzaju użytkowników. Uświadomienie sobie potencjału tej gry jest cenne, ponieważ daje możliwość sterowania krokami użytkownika w bardziej dyskretny sposób niż stosując drogowskazy.
9
Content available remote Improvisation. Sketch. Synthesis. Short forms in architectural education
EN
The game is a particular aspect of human activity, organized and limited by rules, with a result, though not a material outcome. In the process of creating architecture we undertake activities associated with the notions of fun and game. This also, or primarily, applies to architectural education, which, in short, free forms seeks experience and inspiration for further, serious design solutions.
PL
Gra jest szczególnym przejawem ludzkiej aktywności, zorganizowanym i ograniczonym regułami, przynoszącym rozstrzygnięcie, choć nie materialny rezultat. W procesie tworzenia architektury podejmujemy szereg działań budzących skojarzenia z zabawą i grą. Dotyczy to także, a może przede wszystkim, edukacji architektonicznej, która w krótkich, niezobowiązujących formach poszukuje doświadczenia i inspiracji dla późniejszych, poważnych rozwiązań projektowych.
10
Content available remote Hopscotch
EN
How to play the city game in the greatest city in the world? Build, do not ask for anything. And how to locate skyscrapers? Far enough away from each other, to ensure that the worse does not fall on the good one. And what to do when the territory ends? O ccupy another, and call it all Mexico City. And how do you plan the development of this city? Do not plan, development will be faster. And is this city inhabitable at all?
PL
Jak bawić się w największe miasto świata? Budować, nie pytać o cokolwiek. A jak lokalizować wieżowce? N a tyle daleko od siebie, aby ten gorszy nie upadł na ten lepszy. A co robić, gdy się kończy teren? Zajmować kolejne i nazywać to wszystko Mexico. A czy planować rozwój takiego miasta? Nie planować, rozwój będzie szybszy. A czy w takim mieście można w ogóle żyć?
11
Content available remote Hey boys, it’s no fun! or polish architecture’s games and play
EN
What, if any, are the relationships between architecture and games and fun? Are games and fun identical values? Are these phenomena, when they come together, different depending on the specific cultural centres and the passage of time? I n this essay the author tries to answer this question.
PL
Jakie są, jeśli istnieją, związki między architekturą a grą i zabawą? Czy gra i zabawa są to wartości tożsame? Czy zjawiska te, gdy występują wspólnie, różnią się w zależności od specyfik ośrodków kulturowych i od upływu czasu? W eseju tym autor stara się na tak ustawione pytanie odpowiedzieć.
12
Content available remote Games of architectural fiction
EN
The contemporary world is full of coexisting different architectural forms whose creation included a game with the viewer/observer among their objectives. The Dutch art historian Johan Huizinga points out that play constitutes the basis for all human activities. The playing, the game becomes an indispensable element of contemporary art, it is an expression of the viewer’s intelligence and the creator’s perversity, together with construction, it creates a new poetics of architecture which is sometimes difficult to comprehend.
PL
Świat współczesny jest pełen współistniejących różnych form architektonicznych, których jednym z celów powstania była gra z widzem, obserwatorem. Holenderski historyk sztuki Johan Huizinga wskazuje u podstaw wszelkiego ludzkiego działania zabawę. Zabawa, gra staje się nieodzownym elementem współczesnej sztuki, jest wyrazem inteligencji widza i przewrotności twórcy, tworzy wraz z budowaniem nową poetykę architektury czasem trudną do zrozumienia.
13
Content available remote Games and plays of polish architects
EN
For some people a game may be a way of life while others may take life seriously – seeking the meaning of life. For some people life is a phenomenon and a secret whereas for others it is a game that is won by those who guess its rules. Architects in Poland play different games, not only games with architecture but also around it. There are games such as conference games, competition games, media games, games for points, for titles, historical games, serious games, and also possible is to be beyond games.
PL
Dla niektórych ludzi gra może być sposobem życia, inni na serio szukają sensu. Czasem jedni widzą fenomen i tajemnicę, drudzy grę która wygrywa ten kto zgadnie jej reguły. Architekci w Polsce grają róże gry nie tylko z architektura ale także wokół niej. Są gry konferencyjne, gry konkursowe, gry medialne, gry o punkty, o tytuły, gry historyczne, są gry brane na serio. Można też by być poza grą.
14
Content available remote Gamers, pool and strategies of information architecture
EN
Play is a human activity which requires the creation of a convention, obeying the rules, and which leads to a result that can be evaluated in the light of established criteria. The rules of games interact with the characteristics of the historical periods in which they arose. The Information Age provides tools that facilitate the formalization of perception and representation. The article analyses the impact of this fact on architectural strategies. It describes the background and nature of information games.
PL
Gra jest aktywnością ludzką, która wymaga stworzenia konwencji, przestrzegania reguł i która prowadzi do uzyskania wyniku podlegającego ocenie w świetle ustalonych kryteriów. Zasady gier współgrają z charakterystyką epok historycznych w których powstały. Era informacyjna przynosi narzędzia ułatwiające formalizację postrzegania i reprezentacji. Artykuł analizuje wpływ tego faktu na strategie architektoniczne. Opisuje rodowód i charakter gier informacyjnych.
15
Content available remote Forbidden games: architectural competitions
EN
Common characteristics to any type of game: entertainment, risk, rules, action, confrontation, strategy, creativity, passion... The exercise of architecture is also a game. However, a form of extreme game for the professional architect is participation in contests. I n these contests, projects should resemble a screenplay, an initial energy capable of generating a process.
PL
Powszechna charakterystyka wszystkich rodzajów gier to: rozrywka, ryzyko, zasady, działanie, konfrontacja, strategia, kreatywność, pasja… Praktyka architektoniczna również jest grą. Jednakowoż formą ekstremalnej gry dla profesjonalnego architekta jest udział w konkursach. Projekt konkursowy powinien przypominać scenariusz, stanowiący iskrę zapalną, zdolną pobudzać proces.
16
Content available remote Educational plays and games in contemporary design and architecture
EN
The architecture of contemporary educational facilities is a field of the search for innovative learning spaces. School buildings, along with other facilities and solutions which serve the purpose of permanent informal education, create a varied learning landscape in the public space of the city. This article attempts to see this issue from the angle of ludic culture and discusses its impact.
PL
Architektura współczesnych obiektów edukacji jest polem poszukiwań innowacyjnych learning spaces. Budynki szkolne wraz z szeregiem innych, służących permanentnemu, nieformalnemu kształceniu rozwiązań w przestrzeni publicznej miasta tworzą zróżnicowany learning landscape. Artykuł jest próbą spojrzenia na jego kształtowanie przez pryzmat wpływu kultury ludycznej.
17
Content available remote Architectural games with history
EN
The text discusses architectural games related to the conservation of historic monuments. Two museum designs are presented connected by an innovative design approach despite being fifty years apart. Between 1957 and 1974, Carlo Scarpa began an architectural game with the museum building in Verona. In the twenty-first century Daniel Libeskind continues Scarpa’s unusual approach to design, but does so in an even bolder way, abandoning modernism and creating his own unique style.
PL
Tekst opowiada o grach architektury związanych z konserwacją zabytków. Przedstawiono dwa projekty muzeów, które, mimo pięćdziesięciu lat różnicy, łączy nowatorskie podejście do projektowania. W latach 57–74 Carlo Scarpa zapoczątkował gry z architekturą budynku muzeum w Weronie. Daniel Libeskind w XXI wieku kontynuuje niecodzienne podejście Scarpy do projektowania, ale dokonuje tego w jeszcze odważniejszy sposób, zrywając z modernizmem i tworząc swój niepowtarzalny styl.
18
Content available remote An Escher-like architect
EN
It’s a beautiful game that enables us to create paradoxes, to reconstruct deformed images and to deform properly constructed ones. I t’s beautiful play in which imagination is the way of seeing reality and a form follows a vision, jumping by order of a randomly thrown dice.
PL
Piękna jest gra, która pozwala tworzyć paradoksy, rekonstruować odkształcone obrazy i odkształcać te poprawnie skonstruowane. Piękna jest zabawa, w której wyobraźnia jest sposobem widzenia rzeczywistości, a forma podąża za wizją, skacząc na rozkaz losowo rzuconej kostki.
EN
The application of mathematical techniques of management is particularly significant in managing mineral deposits as well as generally in the mining industry, in which the execution of geological-mining projects is usually time-consuming and expensive. Such projects are usually undertaken in conditions of uncertainty, and the incurred expenses do not always generate satisfactory revenues. Mineral deposit management requires close cooperation between the geologist providing necessary information about the deposit and the miner conducting exploitation work. A real decision-making problem was undertaken, in which three exploitation divisions of a certain area in the Polkowice-Sieroszowice mine, differing in ore quality, could be developed in an order which would guarantee maximisation of income. First, the ore price was calculated with the NSR formula; next, the decision-making problem was presented as a kind of game between the geologist (the mine) and states of Nature.
PL
Projekty geologiczno-górnicze (surowcowe) różnią się znacznie od innych form aktywności gospodarczej człowieka, ponieważ wiedza o przedmiocie zainteresowań opiera się głównie na ocenach, zaś samo złoże kopalin jest obiektem przyrodniczym i trudno jest jednoznacznie przewidzieć rzeczywiste efekty jego odkrycia. Geologiczna niepewność związana z modelem złoża i jego zasobami znajduje odzwierciedlenie w technicznych planach kopalni i przygotowaniu rozcinki złoża odpowiednim systemem i sposobem eksploatacji. Kwantyfikacja, ocena i zarządzanie niepewnością geologiczną jest kluczowe w strategicznym planowaniu działania kopalni. Podstawowym celem, dla którego wykonuje się wyrobiska udostępniające jest przygotowanie złoża do eksploatacji górniczej. Wyrobiska udostępniające stanowią główne drogi transportu ludzi i urobku oraz spływu wód kopalnianych. Część z nich stanowi drogi jezdne i wentylacyjne, na innych zostaje ulokowany przenośnik taśmowy, a jeszcze innymi podprowadzone są niezbędne media. W celu zabezpieczenia wyrobisk w ich bezpośrednim sąsiedztwie wydzielane są ochronne filary oporowe (rys. 1) mające różną szerokość (100-260 m) w zależności od parametrów wytrzymałościowych otaczających je skał. W trakcie drążenia wyrobisk udostępniających i przygotowawczych duże znaczenie ma prawidłowe rozpoznanie geologiczne nowo rozcinanych obszarów złoża. Do głównych zadań służby geologicznej w kopalniach rud w tym zakresie należą: - prawidłowe opróbowanie serii złożowej, - kartowanie wyrobisk podziemnych i dokumentowanie wszelkiego typu zjawisk nietypowych, - rozpoznanie złoża otworami wyprzedzającymi z wyrobisk podziemnych. Podczas prac udostępniających gromadzona jest informacja o parametrach serii złożowej, która potem zostaje wykorzystana w prowadzeniu właściwej gospodarki złożem. O przydatności i użyteczności informacji decyduje wiele cech, niemniej za najbardziej istotne należy uznać jej aktualność, dokładność, dostępność, elastyczność i kompletność. Niebagatelne są także koszty jej pozyskania. Bardziej precyzyjna informacja wymaga często znacznych, dodatkowych wydatków. W górnictwie, w kwestii oceny warunków bezpieczeństwa pracy taka konieczność jest nieodzowna. Kompletna informacja umożliwia podejmowanie właściwych decyzji, przekłada się na sposób wykorzystania posiadanych środków i możliwości, zapewnia większą elastyczność w dopasowaniu do bieżących realiów rynkowych, technologicznych i in. Zagadnienie dostępu do informacji jest problemem szerokim i dotyczy wielu aspektów rzeczywistości. Zdobywanie kolejnych informacji, służących zmniejszaniu ryzyka, jest zwykle kosztowne. Zdarza się, że pozyskanie kolejnych informacji jest od pewnego momentu nieopłacalne. Dodatkowa informacja jest potrzebna tylko do momentu, gdy oczekiwane korzyści z jej uzyskania przewyższają koszty z jej zdobywania. Wiąże się z tym problem wyceny informacji. Informacja, adekwatna do problemu, dla którego jest pozyskiwana, zwiększa zasób wiedzy podmiotu gospodarującego, jednak rosnąca jej ilość stwarza możliwość dezinformacji. Instrumentów analizy posiadanej przez decydenta informacji dostarczają m.in. narzędzia teoria gier. W teorii gier informacja modelowana jest zazwyczaj z wykorzystaniem koncepcji zbiorów informacyjnych (rys. 2). Zwykle uczestnicy gry nie dysponują pełną informacją, co implikuje fakt, ze sytuacja decyzyjna rozgrywa się w warunkach niepewności. Działalność operacyjna kopalni zmierzająca do udostępnienia i eksploatacji poszczególnych części złoża realizowana jest etapami. Nieodzownym staje się zatem podejmowanie decyzji i wybór optymalnej strategii na każdym z nich. Dążeniem kopalni może być uzyskanie najkorzystniejszych wypłat, niezależnie od zaistniałych warunków otoczenia. Działanie takowe zaprezentowano na przykładzie trzech parcel eksploatacyjnych A, B i C uruchamianych w obrębie ZG Polkowice-Sieroszowice. Charakterystykę parcel zestawiono w tabelach 1, 2 i 3, a schematyczne przekroje zmienności zobrazowano na figurach 3, 4 oraz 5. Na podstawie formuły NSR (3) obliczono ceny rudy w parcelach. Bazując na analogii określono prawdopodobieństwa napotkania konkretnych układów wskaźników jakościowych rudy w parcelach. Zestawiając oczekiwane przychody w odniesieniu do możliwych dwóch stanów natury zdefiniowano macierz gry (4). Wygenerowany problem decyzyjny sprowadzony został do modelu gry koordynacji, a rozstrzygano w nim, które z parcel należy poddać eksploatacji. Opierając się na zakresie informacji o parametrach złoża we wszystkich parcelach będącej w posiadaniu geologa nadzorującego postęp frontu eksploatacyjnego, przeanalizowano dostępne struktury informacyjne, wskazując te optymalne. Oczekiwane średnie wielkości przychodów dla poddawanych ocenie struktur zestawiono w tabelach 4, 5 oraz 6.
EN
We apply Coevolutionary Temporal Difference Learning (CTDL) to learn small-board Go strategies represented as weighted piece counters. CTDL is a randomized learning technique which interweaves two search processes that operate in the intra-game and inter-game mode. Intra-game learning is driven by gradient-descent Temporal Difference Learning (TDL), a reinforcement learning method that updates the board evaluation function according to differences observed between its values for consecutively visited game states. For the inter-game learning component, we provide a coevolutionary algorithm that maintains a sample of strategies and uses the outcomes of games played between them to iteratively modify the probability distribution, according to which new strategies are generated and added to the sample. We analyze CTDL's sensitivity to all important parameters, including the trace decay constant that controls the lookahead horizon of TDL, and the relative intensity of intra-game and inter-game learning. We also investigate how the presence of memory (an archive) affects the search performance, and find out that the archived approach is superior to other techniques considered here and produces strategies that outperform a handcrafted weighted piece counter strategy and simple liberty-based heuristics. This encouraging result can be potentially generalized not only to other strategy representations used for small-board Go, but also to various games and a broader class of problems, because CTDL is generic and does not rely on any problem-specific knowledge.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.