Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mass spectroscopy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
It is presently well-recognized that the contamination of aquatic sediments in Kosovo is a widespread phenomenon. The observation of the chemical analyses of water and sediments is essential to determine the extent of trace elements in these ecosystems. Hence, in order to be able to determine the mass concentration of the predominant elements present in river Sitnica, inductively coupled plasma mass spectroscopy (ICP-MS) was used for this research. Moreover, a comparison of the mass concentration of water elements with the mass concentration of the elements found in the Sitnica sediments was provided. Utilizing the results obtained from the ICP-MS analysis, it was shown that the mass concentration of nickel, arsenic, zinc, cadmium, lead, copper, aluminum in certain water sample stations exceeds the permissible sediment quality criteria. Considering the toxicity that heavy metals exert on the aquatic environment, this research aimed to assess and measure the metal toxicity, because only then, a proper solution can be suggested to sustain freshwater ecosystems and to prevent constant damage from the human activity.
PL
Nowoczesne technologie stosowane w analityce chemicznej, głównie wysokosprawna chromatografia cieczowa i spektroskopia mas, przyczyniły się do szybkiego przyrostu informacji w zakresie lipidomiki.
EN
This paper presents results of degradation process investigations of resorbable poly(lactide-trimethylene carbonate). Materials used in this work were synthesized by the ring opening polymerization. Polymerization was carried out in bulk using Zr(acac)4 as initiator. The resulting copolymers were characterized by high resolution NMR spectroscopy. Then the copolymers were allowed to degrade in H2O for 53 weeks. These conditions allowed to analyze the degradation products of poly(lactide-trimethylene carbonate) and to determine the structure of oligomers using multi-stage mass spectrometry technique (ESI-MSn). ESI-MS analysis revealed the presence of two kinds of oligomers.
EN
The volatile compounds in spirits and honeys were determined by headspace solid-phase microextraction as sample preparation technique and gas chromatography (GC) with mass spectrometry (MS) and olfactometry (O) detection. Identification of spirits and honey volatiles was made by comparison mass spectra with data in NIST Mass Spectral Database. Additionally, flavour compounds detected by sensory-panel were registered in the form of olfactograms by fmgerspan method. Analysis of raw spirits indicated the presence of over 200 compounds, of which a significant number were identified (including esters, higher alcohols, aldehydes, acetals, as well as furanes, sulphur compounds, terpenoids and benzene derivatives). Among them over 50 were identified whose presence or high content can decrease the quality of distillates. In the result of performed analysis of honeys, 163 volatile and semi-volatile compounds were identified (aliphatic and aromatic acids, aldehydes, ketones, alcohols and phenols, terpenoids, furane and pyrane derivatives). In the midst of them markers of each type of honeys were indicated. Formed determinant lists can be useful for distinguish and quality control (for example finding adulterations) of Polish honeys. Besides, application of GC-MS technique coupled with olfactometry make possible creating aroma profiles of investigated honeys. Employed techniques were characterized by high sensitivity and repeatability, furthermore they are less time-consuming.
PL
Stosując mikroekstrakcję do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej jako metodę przygotowania próbek i chromatografię gazową (GC) ze spektrometrią mas (MS) i olfaktometrią (O) jako metodę oznaczeń końcowych, oznaczono lotne związki w spirytusach i miodach. Identyfikację przeprowadzono przez porównanie widm masowych z widmami z biblioteki NIST. Dodatkowo, wykrywane przez panel oceniający związki zapachowe rejestrowano w formie olfaktogramów, stosując metodę "odcisku palca". Analiza surowych spirytusów wykazała obecność ponad 200 związków, z których większość została zidentyfikowana (estry, wyższe alkohole, aldehydy, acetale, a także furany, związki siarki, terpenoidy i pochodne benzenu). Stwierdzono, że ponad 50 związków z tej grupy to związki odpowiedzialne za pogorszenie jakości destylatów. W rezultacie przeprowadzonej analizy miodów zidentyfikowano 163 lotne i średniolotne związki (alifatyczne i aromatyczne kwasy, aldehydy, ketony, aldehydy i fenole, terpenoidy, pochodne furanu i piranu). Spośród tych związków wskazano markery każdego typu miodu. Lista markerów pozwala rozróżniać i kontrolować jakość (np. stwierdzić zafałszowanie) polskich miodów. Zastosowanie dodatkowo metody GC-MS połączonej z olfaktometrią pozwoliło stworzyć profile związków zapachowych badanych miodów. Zastosowane metody charakteryzują się duża czułością i powtarzalnością, a ponadto są względnie szybkie.
5
Content available remote Tlenek wapnia jako katalizator w procesie pirolizy osadów ściekowych
PL
Tlenek wapnia CaO dodawany do osadów ściekowych ma korzystny wpływ na przebieg procesu pirolizy tych osadów. W pracy określono wpływ ilości dodanego CaO na wydajność procesu oraz ilość powstających produktów. Badania wykonano w termowadze sprzężonej ze spektrometrem masowym.
EN
Calcium oxide sometimes added to the sewage sludge has a advantageous effect on the pyrolysis of this waste.. In this work the relationship between the amount of CaO added to the sludge and the yield of the pyrolysis and amount of products was determined. Experiments were performed in thermobalance coupled with mass spectrometer.
PL
Wykorzystano metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem mas, jak również chromatografię gazową sprzężona ze spektrometrem mas, do identyfikacji produktów otrzymanych na drodze mikrobiologicznej syntezy. W pracy stwierdzono przydatność metod chromatograficznych do oceny ilościowej jak i jakościowej powstałych związków. Oceniano skład jakościowy zarówno części cukrowej jak i części hydrofobowej syntetyzowanego biosurfaktanta.
EN
The high-pressure liquid chromatography with mass spectroscopy (HPLC-MS) as well as mass spectroscopy and gas chromatography were used for identification of surface active compounds obtained by microbiological synthesis. Usefulness of the method chromatographic was statement to estimate quality as well as quantity obtained compounds. The ingredient quality of carbohydrate's part and hydrophobic's part synthesized biosurfactants were defined and characterized.
EN
Migration data are the basis for the toxicological evaluation of raw materials in drinking water applications. On the example of a silica layer Bentone-thickener a general procedure for the raw material evaluation is presented. A positive list of raw materials for sanitary lubricants in drinking water contact is described.
EN
A process of knowledge acquisition from a collection of mass spectra of organic compounds is described. The knowledge is represented by means of correlation, describing the relations between peaks of fragment ions vs characteristic molecular subunits (substructures and functional groups). The information obtained was used in the form of correlation tables for an automatic conversion into the decision rules. This form of a knowledge base is suitable for automatic interpretation of mass spectra within an expert system.
PL
W pracy opisano proces pozyskiwania wiedzy ze zbiorów widm mas związków organicznych, w postaci korelacji opisujących zależności pomiędzy obserwowanymi w widmie pikami jonów fragmentacyjnych a charakterystycznymi fragmentami struktury badanego związku (podstrukturami i grupami funkcyjnymi). Uzyskana informacja (w formie tablic korelacyjnych) posłużyła do automatycznego generowania reguł interpretacji widm mas, zapisanych następnie w regułowej bazie wiedzy wykorzystanej do automatycznej interpretacji widm mas przez system ekspertowy.
PL
Analiza termiczna DTA/TG jest jedną z najpowszechniej stosowanych technik wykrywania egzo- i endotermicznych procesów zachodzących w trakcie ogrzewania materiałów. Zachodzenie reakcji chemicznej wiąże się często ze zmianą masy reagującego układu. Poznanie mechanizmu reakcji chemicznej, który prowadzi do obserwowanej zmiany masy, wymaga określenia składu jakościowego i ilościowego wydzielających się produktów gazowych. Jedną z metod analizy składu gazowych mieszanin jest spektrometria masowa, która pozwala na określenie mas cząsteczkowych składników (EGA). Aparatura DTA/TG sprzężona bezpośrednio ze spektrometrem masowym (układ DTA/TG/EGA) stanowi potężne narzędzie badawcze mechanizmów reakcji chemicznych typu ciało stałe —> ciało stałe + gaz. Artykuł w kilku przykładach demonstruje korzyści i ograniczenia związane z tą techniką badawczą.
EN
Thermal analysis is one of the most important methods of detection of some exo- and endothermal processes taking place during heating of material. Chemical reaction is often connected with change of mass of reacting system. If we are interested in reaction mechanism, the know ledge concerning qualitative and quantitative composition of evolving gas is required. One of the methods of determination of gaseous mixture composition is mass spectrometry, which permits on specifying of molar mass of components. Using DTA/TG apparatus connected on line with mass spectrometer (DTA/TG/EGA system) we have powerful tool for determination of solid —> solid + gas reaction mechanism. In this article some advantages and Iimitations of this technique are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.