Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This paper presents a way of implementing the parallel computation in calculation of the Grunwald-Letnikov fractional-order difference. The pro-posed parallel method in this paper is designed to properly approximate frac-tional-order difference, while achieving better time results. Simulation section confirms the effectiveness of proposed method in terms of high time efficiency.
EN
The article presents the results of studies on the influence of electromagnetic field with a frequency of 50 Hz and a magnetic induction of 2.5 mT on morphology, viability and proliferation, and the changes in the biochemical profile of cells of the GC-1 spg (mouse spermatogonia B) in vitro. Giemsa staining was used to evaluate the morphology of the cells. Cell viability was assessed by trypan blue staining. The degree of cell proliferation was determined by the cell density in the culture. On the other hand, changes in the biochemical profile of cells were determined using FTIR spectroscopy in infrared. Based on the results of the study, the effect of EMF on cell viability was determined according to the exposure time.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz i indukcji magnetycznej 2.5 mT na morfologię, żywotność i proliferację, a także zmianę profilu biochemicznego komórek linii GC-1 spg (mysie spermatogonia typu B) w warunkach in vitro. Metodą oceny morfologii komórek było barwienie metodą Giemsy. Przeżywalność komórek oceniano za pomocą barwienia błękitem trypanu. Stopień proliferacji komórek określano na podstawie gęstości komórek w hodowli. Natomiast, zmiany w profilu biochemicznym komórek ustalono wykorzystując spektroskopię FTIR w podczerwieni. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano wpływ pola elektromagnetycznego na przeżywalność komórek w zależności od czasu ekspozycji.
PL
KL Płaszów, czyli hitlerowski obóz koncentracyjny, działający w okresie drugiej wojny światowej, położony na terenie miasta Krakowa, pomiędzy ulicami Swoszowicką i Wielicką, został już dawno zapomniany przez dzisiejsze społeczeństwo. Obecni mieszkańcy tego terenu nie mają pojęcia, jak okrutne zbrodnie miały miejsce na tym obszarze przed niemal osiemdziesięcioma laty. Niepamięć o miejscu zagłady tysięcy ludzi była głównym celem podjęcia się stworzenia projektu, który choćby w części pomógł w przypomnieniu i upamiętnieniu wszystkich cierpiących tam osób. Przede wszystkim ważne było, aby przedstawić usytuowanie byłego obozu, gdyż został on doszczętnie zniszczony przez uciekających niemieckich okupantów. W związku z tym pierwszym etapem pracy była kalibracja starych map topograficznych, planu obozu, zdjęcia lotniczego do obecnego układu odniesienia oraz wektoryzacja poszczególnych elementów obozu. Drugim etapem, który oprócz pokazania położenia obozu, ma na celu opowiedzenie historii tego miejsca, było stworzenie Story Map – aplikacji, która pozwala na połączenie reprezentacji obiektu na mapie z informacjami, dotyczącymi tego elementu. Projekt ten jest przeznaczony dla każdego użytkownika, który chciałby wybrać się na wirtualną wędrówkę historyczną po obozie w Płaszowie.
EN
KL Płaszów, the Nazi concentration camp, existing during the Second World War, located in Kraków, between Swoszowicka and Wielicka Street, was forgotten a long time ago by the today’s society. The current residents have no idea how cruel crimes took place in the area before almost eighty years. Forgetting the place of extermination of thousands people was the main target to start the project, which will help to remember and commemorate all of the people suffering there. Above all, it was important to present a location of the camp, because it was destroyed by escaping German invaders. Therefore, the first step was calibration of the old topographic maps, the camp map and an aerial photograph to the current reference system and vectorization of individual camp elements. The second step, which besides presentation of the camp location, was to tell a story of this place. Consequently we created a Story Map – an application that allows to connect an object representation with information concerning the given element. The project is suitable for every user who would like to attend a virtual, historical walk about the camp.
EN
The study focuses on the problem of determinants of the development of start-up undertakings in Poland in the context of ensuring economic security. It analyses the term start-up, assesses the condition and directions of start-up business activity and discusses the actions taken in order to create the so called start-up environment in selected Polish cities. Identification and analysis of the determinants of start-up undertakings have been conducted with a division into internal ones, relating to the subjectivity of the entrepreneur and his role in the economy, and external ones, which generally comprise the human and social capital, legal regulations, institutional environment and financing. It is argued that the primary source of entrepreneurial behaviour are internal determinants in contrast to external ones, such as legal regulations or sources of financing.
PL
Opracowanie koncentruje się na problemie uwarunkowań rozwoju nowych przedsiębiorstw w Polsce w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego. W artykule poddano analizie termin „start-up”, oceniono kondycję i kierunki zakładania działalności gospodarczej oraz omówiono działania podejmowane w celu stworzenia w wybranych miastach Polski tzw. środowiska startupowego. Identyfikacji i analizy uwarunkowań przedsięwzięć typu start-up dokonano z podziałem na wewnętrzne, dotyczące podmiotowości przedsiębiorcy i jego roli w gospodarce, oraz zewnętrzne, na które składają się na ogół kapitał ludzki i społeczny, regulacje prawne, otoczenie instytucjonalne i finansowanie. Argumentuje się, że podstawowym źródłem zachowań przedsiębiorczych są uwarunkowania wewnętrzne, w przeciwieństwie do uwarunkowań zewnętrznych, takich jak regulacje prawne czy źródła finansowania.
PL
Budując obiekty inżynierskie w strefie oddziaływań dynamicznych powinniśmy zabezpieczyć jego konstrukcję jak i ludzi w nim przebywających przed niepożądanymi wpływami drgań. Jednym z problemów w takich sytuacjach jest właściwy dobór obciążenia projektowanego budynku. W opracowaniu zaproponowano sposób doboru wymuszenia przy wykorzystaniu badan terenowych polegających pomiarze wymuszenia na gruncie w miejscu lokalizacji przyszłego obiektu. Ze względu, na falowy charakter propagacji drgań na granicy ośrodków grunt - budynek mamy do czynienia z jej załamaniem się i odbiciem. Problem ten jest złożony, bowiem generowane przez „wymuszenie” drgania mają różnorodne struktury amplitudowo-częstotliwościowe. Tym nie mniej charakter rozkładu amplitudowoczęstotliwościowego niejednokrotnie jest cechą określającą rodzaj wymuszenia (tramwaju, pociągu metra, odstrzału - ilości i rodzaju ładunku,..). W opracowaniu przedstawiono przykład funkcji przejścia jaka należałoby zastosować na zmierzone drgania gruntu w celu określenia przyśpieszenia fundamentów budynku. Funkcja ta opracowana została na podstawie analizy drgań spowodowanych przejazdem tramwajów dla obiektu o określonych charakterystykach dynamicznych. Dlatego projektowany budynek powinien mieć podobne do niego cechy dynamiczne.
EN
Constructing civil structures located within the area of dynamic actions engineers should protect its structure as well as people staying inside from adverse vibration influences. One of the key problems in these situations is the proper selection of load acting on the designed building. Author proposes a selection method of extortion using field testing involving the measurement of vibrations on the ground at the site of the future facility. Due to wave nature of vibration propagation at the border between ground and structure we are dealing with collapse and reflection. The problem is complex because vibrations generated by „excitation” have various amplitudefrequency structure. Nevertheless the nature of the amplitude-frequency spectrum is often a feature defining type of excitation (tram, subway train, blasting explosive materials, etc.). The study shows an example of the transfer function, which should be impose on measured ground vibrations in order to determine the load on the foundations of the building. This function has been developed based on the analysis of vibration caused by passing trams acting on structure with specific dynamic characteristics. Therefore the designed building should be characterized by similar dynamic properties.
PL
Praca dotyczy problemu uwzględnienia ochrony środowiska przed drganiami od transportu szynowego w procesie przygotowania i projektowania inwestycji dla tego transportu. Na przykładzie budowy metra w Warszawie wskazano wytyczne i normy dotyczące oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. Przedstawiono procedury ochrony przed drganiami w przypadku inwestycji transportu szynowego. Omówiono sposoby wykonywania analiz wpływu drgań na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających oraz procedurę projektowania wibroizolacji w nawierzchni szynowej.
EN
The work addresses the problem of taking into account environmental protecting against vibration caused by rail transport in the preparation and design of rail transport infrastructure. For example of the construction of the subway in Warsaw indicated guidelines and standards for assessing the impact of vibration on buildings and people in buildings. Provides procedures for protection against vibrations in the case of construction of the rail transport. Ways to perform analyzes of the impact of vibration on structures of buildings and people staying in them are discussed. Also the design procedure of vibroisolation in the structure of the rail track are presented.
PL
W przypadku imprez muzycznych w budynkach oraz imprez plenerowych o dużym natężeniu dźwięku pojawia się konieczność oceny wpływu ciśnienia akustycznego na konstrukcję obiektów budowlanych, szczególnie jeśli to są obiekty zabytkowe. Przedstawiono metodykę takiej oceny na przykładzie badań konstrukcji sali koncertowej w budynku Filharmonii Krakowskiej. Podstawą oceny był pomiar ciśnienia akustycznego i analiza naprężeń w elementach konstrukcji.
EN
In the case of musical events in buildings and outdoor events with high noise levels need arises to assess the impact of the sound pressure on the structure of buildings, especially if they are historical objects. The paper presents a methodology for such an assessment study on the example of the structure of the concert hall in the building of the Cracow Philharmonic. The basis of the assessment was to measure the sound pressure and analysis of the stress in structural elements.
PL
Wibroizolacja w tunelach komunikacyjnych najczęściej stosowana jest w konstrukcji nawierzchni szynowych tych obiektów. Ma na celu ochronę sąsiedniej zabudowy przed drganiami. Występują też inne aspekty stosowania wibroizolacji w konstrukcjach zagłębionych w gruncie. Uwagę należy też poświęcić np.: zagadnieniu wpływu obudowy tunelu metra na emisję drgań do sąsiednich budynków, zastosowaniu wibroizolacji w konstrukcji tuneli komunikacyjnych do ochrony przed drganiami budowli posadowionych bezpośrednio na tych tunelach lub przylegających do tuneli, wykorzystaniu wibroizolacji do ochrony tuneli dworcowych przed drganiami z torów usytuowanych na powierzchni na konstrukcji tunelu czy zagadnieniu wpływu iniekcji ciśnieniowych na poziom propagowanych w gruncie drgań.
EN
The use of vibroisolation in the transport tunnels typically involve vibration isolation in the construction of rail roads in these tunnels for the protection against vibrations neighboring buildings. The study highlights some of the other aspects of the use of isolation in the underground construction. Examples taken from the practice of the authors paid attention to: the issue of the impact of the subway tunnel structure to emit vibrations into the adjacent buildings.
EN
Creating a computational model of the existing building, in which there are non-structural components, taking into account a variety of operating factors, possible reassignment of objects and the accompanying load changes cause doubt about which scheme of work of the partition wall should be applied. This paper presents an analysis of the effect of vibration caused by the use of cars for people staying in the building, depending on the different computational models of heavy type partition walls. The selection of work schemes of elements in the structure is not always clear from its purpose and should be adapted to the purpose it serves. The study shows four alternative models of work and analysis of the partition walls in the building, which use the kinematic loading resulting from car traffic as an ordering criterion adopted for the analysis of computational models, the influence of vibration on people in the buildings in accordance with the PN-88/B-02171 standard. As proved by the calculations performed for the chosen residential building, the differences between the responses applied to the excitation reach several percent. In order to estimate the safely comfort of the inhabitants, the computational model should take into account any possibility of changing the work schemes of elements, which would appear to have no effect on the estimated parameter.
PL
Budując model obliczeniowy budynku istniejącego, w którym elementy niekonstrukcyjne ze względu na różnorodne czynniki eksploatacyjne, ewentualne zmiany przeznaczenia obiektów i towarzyszące temu zmiany obciążeń, nasuwają się wątpliwości co do przyjmowania schematów ich pracy. W opracowaniu przedstawione są analizy wpływów drgań spowodowanych ruchem samochodów na ludzi przebywających w budynku w zależności od alternatywnych modeli obliczeniowych ścian działowych typu ciężkiego. Dobór schematu pracy elementu w konstrukcji nie zawsze wynika z jego przeznaczenia i powinien być dopasowany do celu, któremu służy. W opracowaniu dobrano cztery alternatywne modele (pracy i analizy) ścian działowych w budynku, który poddano obciążeniu kinematycznemu pochodzącemu od ruchu samochodów. Jako kryterium szeregując przyjęte do analizy modele obliczeniowe zastosowano wpływy drgań na ludzi w budynkach zgodnie z normą PN-88/B-02171. Jak wynika z obliczeń dla przyjętego budynku mieszkalnego różnice pomiędzy odpowiedziami konstrukcji na zadane wymuszenie wynoszą kilkanaście procent. Dążąc do bezpiecznego oszacowania komfortu przebywania ludzi w budynku należy w modelach obliczeniowych uwzględnić ewentualne możliwości zmian schematów pracy elementów, które wydawałoby się, że nie mają wpływu na szacowany parametr.
10
Content available Wpływy drgań na projektowanie budynków
PL
Czyli co należy wiedzieć, projektując budynki w pobliżu źródeł drgań komunikacyjnych – dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych i metra.
PL
Artykuł dotyczy problemu wpływu drgań generowanych przez metro na blisko położone budynki i na ludzi w tych budynkach. Wymieniono ustawy, wytyczne oraz uregulowania normowe dotyczące tych zagadnień. Podano algorytm ochrony budynków i ludzi w budynkach opracowany na podstawie doświadczeń z funkcjonowania metra w Warszawie. Wymieniono techniczne sposoby obniżenia poziomu drgań generowanych przez metro oraz przedstawiono metodykę zastosowaną podczas projektowania wibroizolacji nawierzchni szynowej na bielańskim odcinku I linii metra w Warszawie. Na koniec podano wnioski dotyczące możliwości wykonania metra w Krakowie z uwagi na wpływy dynamiczne na budynki (w tym budowle zabytkowe) oraz na ludzi przebywających w tych budynkach. Przykłady wielu historycznych miast, w których funkcjonuje komunikacja podziemna świadczą o tym, że metro nie stanowi zagrożenia dla zabytków oraz zabytkowego charakteru tych miast. Metro jest „ekologicznym” środkiem transportu. Jedyne zanieczyszczenie jakie emituje na zewnątrz stanowią drgania generowane przejazdami pociągów. Prawidłowe zaprojektowanie wibroizolacji pozwala wyeliminować problem nadmiernego wpływu drgań metra na budynki i na ludzi w budynkach, nawet w przypadku metra płytkiego, tak jak to ma miejsce w Warszawie. Można zatem przyjąć, że w przypadku budowy metra w Krakowie problem drgań może zostać z powodzeniem rozwiązany, a krakowskie zabytki ani mieszkańcy Krakowa nie ucierpią z tego powodu.
EN
The article concerns problem of the effect of vibrations generated by the subway in nearly buildings and people in these buildings. Laws, guidelines and regulations by standards on these issues are presented. The algorithm protection of buildings and people in buildings developed on the basis of experience from Warsaw’s subway operation is given. The technical ways to reduce vibration generated by metro and methodology used in the design of the vibroisolation of the rail surface on the Bielany section of 1st subway line in Warsaw are discussed. At the end conclusions for implementation of subway in Cracow in the reference to the dynamic influences on buildings (including historic buildings) and on the people living in these buildings are given. Examples of many historical cities where underground transport works prove that underground is not a threat to monuments and historic character of these cities. Proper design of vibroisolation eliminates the problem of excessive vibrations impact of the subway on buildings and on people in buildings, even in the case of shallow subway as it is in Warsaw. It can therefore be assumed that in case of the construction of subway in Cracow these problems also can be successfully resolved.
PL
Włączenie nowej instalacji neutralizacji kwasu azotowego amoniakiem do ciągu technologicznego wytwarzania granulowanych nawozów saletrzanych w Zakładach Azotowych Kędzierzyn (Grupa Azoty) spowodowało okresowe pogorszenie jakości produktów, przejawiające się m.in. w obniżeniu wytrzymałości granul na ściskanie oraz spadku ich odporności na szoki temperaturowe. Bezpośrednią przyczyną tych zjawisk były trudności z zapewnieniem stałości składu strumienia stopu kierowanego do węzła granulacji. W wyniku wprowadzenia zmian w pracy instalacji neutralizacji przywrócono jakość wytwarzanych produktów.
EN
After the new unit of HNO3 neutralization with NH3 was taken into operation in the granular fertilizer prodn. line, a deterioration of the product quality was obsd. as the compression strength of granules and their thermal shock resistance decreased. Effect of additives, impurities, NH4NO2 concn. and temp. on the product quality was studied to improve the prodn. process. Change of the site of H2SO4 dosing to HNO3 before neutralization resulted in restoring the product quality.
13
Content available remote Wpływ mineralnych wypełniaczy węglanowych na jakość nawozów saletrzanych
PL
Omówiono wpływ zawartości głównych składników oraz składników towarzyszących występujących w dolomitach na przebieg procesu granulacji nawozów saletrzanych oraz na ich właściwości użytkowe. Przedstawione zależności i wnioski oparto na długoletnich badaniach składu surowców stosowanych w GA ZAK SA do produkcji nawozów oraz na wynikach analizy przebiegu procesów produkcyjnych przy użyciu surowców z różnych źródeł.
EN
The effects of Ca, Mg, HCl-insol. and org. substances as well as Fe, Al and trace elements on the ability to granulation and properties of NH4NO3-based fertilizers were presented according to industrial experience of Polish fertilizer industry.
14
Content available remote Reakcje chemiczne w procesach granulacji wybranych nawozów mineralnych
PL
Omówiono reakcje chemiczne zachodzące w trakcie procesów granulacji nawozów mineralnych o różnych składach i przy wykorzystaniu różnych metod granulacji. Wykazano, że ograniczony przebieg reakcji między wypełniaczami węglanowymi a azotanem amonu oraz superfosfatem wpływa korzystnie na przebieg procesu granulacji i na właściwości produktów. W przypadku nawozów wieloskładnikowych zawierających fosforany amonu, sole potasowe i azotan amonu, w układzie może przebiegać kilka reakcji podwójnej wymiany między poszczególnymi składnikami układu, powodując wyraźne obniżenie temperatury krystalizacji powstających układów soli, co wymusza zmiany parametrów pracy instalacji granulacji nawozów.
EN
A review, with 25 refs., of reactions occurring during granulation of multicomponent NH₄, Na, K, Ca and/or Mg nitrate, sulfate and phosphate as well as urea-contg. fertilizers.
15
Content available remote Kędzierzyńska technologia granulowanych nawozów saletrzanych
PL
Omówiono główne założenia technologii wytwarzania granulowanych nawozów saletrzanych, stosowanej w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA oraz oferowanej przez te Zakłady innym wytwórniom nawozów (trzy kontrakty na sprzedaż licencji pięciu linii produkcyjnych). W wyniku stosowania tej technologii uzyskuje się produkty o najwyższej jakości, zachowujące swoje korzystne właściwości użytkowe nawet przez kilkanaście lat.
EN
Development of a domestic technol. for prodn. of granular NH4NO3-based fertilizers and the product range on the Polish market were presented. The products met the highest quality requirements and preserve their properties even for more than 10 yr.
PL
W tekście przedstawiono zasady i kryteria oceny wpływu drgań na środowisko (budynki i ludzi w budynkach) w nawiązaniu do projektowania tuneli komunikacyjnych. Omówiono procedurę projektowania wibroizolacji w tunelach komunikacyjnych. Zaprezentowano przykładowe analizy wykonane w ramach projektowania wibroizolacji w nawierzchni szynowej na ostatnim tzw. bielańskim odcinku I linii metra w Warszawie. Było to drugie w Polsce (po kolejowym tunelu średnicowym w Warszawie) zastosowanie nawierzchni szynowej z systemem bloku w otulinie (EBS – embedded block system).
EN
The construction of the central section of II metro line was to be the biggest logistical and engineering challenge the Warsaw Metro company faced in its 12 years of operation. In the next stage, the project to be implemented assumes extending II line by three stations in Wola direction and three stations in Targówek direction which is the so-called 3+3 investment. At the same time, the Warsaw Metro is working on the 3+2 project which is building two more stations in Wola direction and three to Targówek and Bródno. The 3+2 project shall finalize the metro development in the north-east direction. The remaining part of the western section along with the Mory Technical Base Station is an element of the longer-term plans. In this work, the rules and criteria of assessing the impact of vibrations on the environment (buildings and people in buildings) has been presented in relation to designing communication tunnels. The procedure of designing vibration insulation in communication tunnels was discussed. Example analyses carried out as part of the vibration insulation design within the rail track surface in the last section of the Warsaw metro’s I line (so-called Bielanski section) was presented. It was the second application of rail track surface with the EBS (embedded block system) in Poland following the rail city tunnel in Warsaw.
PL
Praca dotyczy problematyki projektowania wibroizolacji nawierzchni kolejowych. Przedyskutowano kryteria brane pod uwagę przy projektowaniu takich wibroizolacji oraz rolę wykonanych wcześniej pomiarów drgań (pomiarów przedrealizacyjnych). Zaprezentowano projektowanie wibroizolacji z wykorzystaniem obliczeń symulacyjnych na przykładzie modernizacji stacji Kraków Główny. Podano także wyniki pomiarów drgań wykonanych po tej modernizacji.
EN
The article deals with some issues of designing rail track vibroisolation. The criteria taken into account in the design process of such a vibroisolation and the role of previously performed vibration measurements have been discussed. Vibroisolation design using simulation calculations on the example of modernization at the Krakow Glowny Station has been presented in the paper. Moreover, the results of vibration measurements performed after this modernization have been given.
PL
Eksploatacja drogi projektowanej w pobliżu istniejących budynków nie powinna naruszać warunków ich dalszej bezpiecznej eksploatacji oraz wymagań odnośnie do zapewnienia niezbędnego komfortu wibracyjnego ludziom przebywającym w tych budynkach. Projektant konstrukcji drogi powinien na podstawie odpowiednich analiz dynamicznych wykazać, iż podane wymagania będą spełnione podczas eksploatacji drogi. Rozpatrywane zagadnienia należą do zadań diagnozy z prognozą (por. [3]). Obliczenia sprawdzające wpływ prognozowanego oddziaływania parasejsmicznego na budynek i ludzi w budynku przeprowadza się na modelu budynku. Ukształtowany model obliczeniowy budynku (przeważnie z zastosowaniem MES) powinno się zweryfikować. Można to zrobić korzystając z wyników pomiarów tzw. tła dynamicznego (por. [5]). W pracy opisano procedurę weryfikacji modelu dynamicznego budynku oraz podano przykłady jej zastosowania przy weryfikowaniu modelu stosowanego w ocenie wpływu prognozowanych drgań na konstrukcję budynku, na ludzi w budynku oraz na inne obiekty infrastruktury.
EN
The operation of the road projected near the existing buildings should not affect the conditions of their further safe operation and requirements to ensure the necessary vibration comfort of the people in these buildings. Road designer should demonstrate based on the respective analyses of dynamic that the requirements will be fulfilled during operation. Considered issues are among the tasks of the diagnosis with the forecast. (see [3]). Calculations of the influence of the forecasted paraseismic impact on the building and the people inside are carried out using the building model. Prepared calculation model of the building (mostly using FEM) can be verified by using the results of these dynamic background measurements (see [5]). This paper describes a procedure for the verification of the dynamic model of the building and gives examples of its use for the verification of the model used in the assessment of the expected impact of vibration on the structure of the building, on the people in the building and on the other infrastructure facilities.
PL
Dobór rozwiązań konstrukcyjnych budynków pod względem ich odporności na wpływy dynamiczne wymaga niejednokrotnie wykonania pełnej analizy czasowej. Opracowanie zawiera porównanie odpowiedzi budynku wykonanego w dwóch alternatywnych technologiach: tradycyjnej żelbetowej i mieszanej - żelbetowej z częściowym sprężeniem, na wymuszenie spowodowane ruchem wagonów metra w tunelu zlokalizowanym pod obiektem. Odpowiedź budynku rozumiana jest w sensie wpływów na budynek (wartości sił przekrojowych) jak i na ludzi w nim przebywających (wartości RMS w pasmach tercjowych 1/3 oktawowych). Jak wynika z analiz numerycznych dla analizowanych typów konstrukcji nie da się w sposób jednoznaczny określić „najlepszego” rozwiązania. Bowiem w obiekcie da się wyszczególnić regiony cechujące się różną „wrażliwością” dynamiczną uzależnioną od doboru typu technologii zastosowanej do budowy elementów konstrukcji.
EN
The choice of building design solutions in terms of their resistance to the influence of dynamic performance often requires a full analysis of the time. The study contains a comparison of the response of the building made in two alternative technologies: traditional concrete and mixed concrete with partial compression on the force caused by the movement of the subway in a tunnel located under the object. The building answer is understood in the sense of the influence on the building (the internal forces) as well as people staying in it (the RMS value in one-third octave 1/3 octave bands). As from numerical analysis for the analyzed types of structures, the best solution cannot be unambiguously determined. In the object the regions characterized by different dynamic "sensitivity" dependent on the choice of the type of technology used to build the elements of the structure.
20
Content available Koncepcja i opracowanie geoportalu AGH
PL
W niniejszej pracy omówione zostaną szczegółowo etapy projektowania i implementacji „Geoportalu AGH”. Pierwsza część artykułu dotyczy idei, a także opisu prac przygotowawczych i projektowych Systemu. Następnie omówiony został proces pozyskiwania danych przestrzennych i opisowych, które były podstawą do utworzenia wektorowego modelu kampusu AGH. Szczególną uwagę poświęcono również bazie danych, przedstawiając jej strukturę i rozwiązania pozwalające na jej integrację z systemami przechowywania danych osobowych. W pracy przedstawiona została również metodyka tworzenia sieci dróg w przestrzeni trójwymiarowej, stanowiącej jedno z narzędzi udostępnianych w sieci, wraz z opisem działania na serwerze. Ponadto szczegółowo opisany został projekt aplikacji typu WebGIS, stanowiącej warstwę prezentacji Geoportalu, utworzony przy użyciu technologii ArcGIS API for Silverlight. Na koniec przedstawione zostaną plany dotyczące wdrożenia nowych funkcjonalności, o które ma zostać rozbudowany serwis.
EN
In this paper we present stages of design and implementation of Geoportal AGH for the AGH University of Science and Technology. First part of the paper relates to the idea of the project and description of the system design. Next, we discuss the process of acquiring spatial data and descriptive data, which provided the basis for creation of a vector model of AGH campus. Particular attention was also devoted to the database structure and solutions allowing its integration with personal data storage systems. The paper also presents methodology of creating a network of roads in three-dimensional space, which is one of the tools available in the internet together with the operation instructions. In addition, a design of WebGIS application is described, constituting a layer of Geoportal presentation, created with the use of ArcGIS API for Silverlight. Finally, we discuss future plans of implementation of new functionalities to extend our services.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.