Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 184

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Formulacja jako czynnik modyfikujący działanie tebukonazolu
PL
Przedstawiono wyniki porównawczych badań aktywności in vitro tebukonazolu, substancji z grupy triazoli, używanego w ochronie fungicydowej roślin. Testowano osiem produktów rynkowych zawierających tebukonazol. Fungicydy te pomimo zawartości takiej samej ilości substancji aktywnej w 1 L produktu, wynoszącej 250 g, cechowały się istotnie zróżnicowanymi właściwościami fizykochemicznymi. Aktywność badanych preparatów była także zróżnicowana zależnie od testowanego fungicydu i rodzaju patogena. Najsilniejszym działaniem fungicydowym cechowały się Mystic 250 EC i Horizon 250 EW niezależnie od rodzaju grzyba. Najsłabsze działanie w stosunku do ocenianych patogenów wykazywał fungicyd Tebu 250 EW.
EN
Eight tebuconazole-contg. com. fungicides were tested for in vitro antifungal activity towards representative strains of fitopathogenic fungi at tebuconazole concn. 250 g/L. The fungicides differed in their physicochem. properties and antifungal activity but were efficient in 60-100%.
PL
Artykuł nawiązuje do poprzednich prac autorów, w których przedstawiono model organizacji ruchu kooperujących pociągów z uwzględnieniem optymalizacji wykorzystania energii zwracanej do sieci jezdnej. W przedstawionym artykule zmodyfikowano model, zmieniając główną zmienną sterującą mającą wpływ na efektywne wykorzystanie energii, z czasu odjazdu na czas przyjazdu pociągu na stację lub przystanek. Optymalizacja jest dokonywana przez sterowanie czasem przyjazdu na stację w dopuszczalnym (rozkładowym) jego zakresie i przy zachowaniu rozkładowego czasu odjazdu, z wykorzystaniem metody równego podziału (bisekcji) do osiągnięcia optymalnego rozwiązania. Zmodyfikowaną metodę optymalizacji zaimplementowano w autorskim modelu organizacji ruchu kolejowego. Uwzględniono w nim optymalne wykorzystanie energii odzyskanej podczas hamowania elektrodynamicznego, przy zastosowaniu strategii przesyłu energii do sieci jezdnej, zakładając kooperację pary pociągów, całkowitą wielkość energii możliwej do odzyskania oraz czas postoju na stacji.
EN
The article refers to the previous work of the authors, in which the model of traffic organization of cooperating trains including the optimization of the use of energy returned to the catenary was presented. In the presented article, the model was modified by changing the main control variable, which affects the efficient use of energy. Departure time was changed for the arrival time of the train to the stop or station. The optimization is done by controlling the arrival time to the station in the acceptable (scheduled) range while maintaining the scheduled departure time. This model assumed optimization using the interval halving method (bisection) to achieve the optimal solution. The modified optimization method has been implemented in the original model of railway traffic organization. It considers the optimal use of energy recovered during electrodynamic braking using the energy transmission strategy to the catenary, assuming the cooperation of a train pair and volume of all recovered energy and stop time at the station.
EN
The EPY® epoxy system applied for the production of machine foundation chocks was isothermally cured at varying cure temperatures and times. The thermal behavior during the curing of the system was monitored by means of the glass transition temperature (Tg) and conversion degree (α) measured using differential scanning calorimetry (DSC) and rotational viscometry (ARES). Also, the thermal decomposition was measured by thermogravimetry and differential thermal analysis ­(TG-DTA). The results were analyzed and summarized in the generalized phase diagram, as well as in the Tg-cure temperature-transformation (TgTT) cure diagram. The phase diagram has reference to the transformations (in liquid, ungelled glass, gelled glass and rubber state) encountered at time to gelation and vitrification. Whereas the TgTT diagram shows that there are three types of behavior related to the temperature of cure and makes a useful framework for understanding and analyzing the relations and interdependencies during the curing process of the epoxy system.
PL
Próbki układu epoksydowego EPY®, używanego do wytwarzania podkładek fundamentowych maszyn, sieciowano izotermicznie stosując różne temperatury i różny czas sieciowania. Metodami różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i wiskozymetrii rotacyjnej (ARES) zbadano przemiany tak przygotowanych układów pod wpływem zmian temperatury wyznaczając temperaturę zeszklenia (Tg) i stopień konwersji (α). Badano także rozkład termiczny próbek za pomocą symultanicznej termograwimetrycznej i różnicowej analizy termicznej (TG-DTA). Wyniki pomiarów analizy zestawiono w postaci uogólnionego diagramu fazowego oraz diagramu Tg-temperatura sieciowania-przemiana (TgTT). Pierwszy z diagramów wskazuje odniesienia do transformacji (stan ciekły, szklisty całkowicie nieutwardzony, szklisty niecałkowicie utwardzony i zżelowany) występujących w czasie do momentu żelowania i zeszklenia układu, a diagram TgTT pokazuje trzy rodzaje zachowań układu w zależności od temperatury sieciowania. Stanowi przydatne narzędzie do zrozumienia i analizowania relacji ujawniających się w procesie sieciowania układu epoksydowego.
PL
Przedstawiono zakres wymagań wobec powierzchni szlifowanych pod nakładanie warstw przeciwzużyciowych PVD w odniesieniu do stopów magnezu. Omówiono trudności z tym związane oraz doniesienia literaturowe. Opisano rozwiązania stosowane w przypadku szlifowania magnezu ściernicami konwencjonalnymi ze spoiwem ceramicznym z wykorzystaniem czyszczenia czynnej powierzchni ściernic w trakcie szlifowania. Ustalono parametry procesów obróbki oraz dokonano oceny struktury geometrycznej powierzchni, mierząc chropowatość w układzie 3D.
EN
In the paper the range of requirements concerning grinded surface layers for deposition of protective PVD coatings on magnesium alloys has been presented. Also difficulties concerning the preparation of surface layer and literature review have been depicted. For solving of the problems concerning proper preparation of magnesium alloy surface layer the conventional grinding process using ceramic grinding wheels and the process of cleaning of CSGW during machining has been applied. The machining parameters has been determined and the surface geometrical structure has been assessed using optical profiling in 3D configuration.
EN
The paper presents a new, multi-criteria method which allows the numerical evaluation of the machining process in terms of efficiency, quality and costs. Three indicators were developed to assess the operational properties of grinding wheels. Their values are determined on the basis of the results of short grinding tests carried out on a special test stand. The evaluation of the proposed indicators is described. Furthermore, the application exemple of this method in determining the grinding wheel’s operational properties is presented. In the research, the vitrified alumina oxide grinding wheels were used for grinding of constructional and tool steels of various hardness. The results of the experiments show that the proposed indicators are an effective tool for assessing the process and results of grinding for a specific grinding wheel and material within certain tested grinding parameters range. The study also showed that the differences in indicators’ values, observed during tests of grinding specific material type using grinding wheels with different properties, are useful for optimizing the choice of tool type and machining conditions.
PL
W artykule przedstawiono nową, wielokryterialną metodę, w której grupa trzech wskaźników eksploatacyjnych, wyznaczonych na podstawie danych procesowych z krótkotrwałego testu pracy pary ściernica-przedmiot obrabiany przeprowadzonego na specjalnym stanowisku badawczym, pozwala na liczbowe wartościowanie procesu obróbki pod względem wydajności, jakości i kosztów. Przedstawiono wyniki badań ewaluacji zaproponowanych wskaźników oraz badania aplikacyjne metody w zakresie oceny właściwości eksploatacyjnych ściernic podczas szlifowania stali. W badaniach stosowano ceramiczne ściernice elektrokorundowe oraz stale narzędziowe i konstrukcyjne o różnej twardości. Wyniki doświadczeń wykazały, że zaproponowane formuły wskaźników są skutecznym narzędziem oceny przebiegu i wyników szlifowania dla określonej pary ściernica-materiał w badanym zakresie wartości nastawnych procesu szlifowania. Badania wykazały także, że różnice wartości wskaźników występujące podczas testów szlifowania określonego rodzaju materiału ściernicami o różnej charakterystyce, są przydatne do optymalizacji wyboru rodzaju narzędzia i warunków obróbki.
EN
The aim of this study was to evaluate the changes in ecotoxicity of agricultural soil under the influence of Agritox 500SL, an herbicide from the phenoxyacid group, containing MCPA (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid), applied every 3 weeks for 3 months. Biodegradation potential in control and weathered soil was confirmed by the analysis of the functional gene tfdA using PCR technique. Properties of the soil were assessed by the analysis of granulometric composition, pH, the content of macroelements and heavy metals. The soil ecotoxicity was measured using biotests Phytotoxkit® and Microtox®. The content of Ni (70 mg/kg) and Cr (21 mg/kg) was especially high in the soil with Agritox 500SL. The highest toxic effect for test organisms was observed in freshly spiked soil: 99% L. sativum, 97% S. alba, 66% S. saccharatum (% root growth inhibition) and 76% V. fischeri (% luminescence inhibition). Weathering processes signifi cantly decreased the soil ecotoxicity being 36%, 34% and 3% for V. fischerii, S. alba and L. sativum, respectively. S. saccharatum showed 12% stimulation of the root length. Molecular analysis confirmed the potential of indigenous soil bacteria to biodegrade MCPA by the presence of tfdAα and tfdA Class III genes in the studied soil. The obtained results proved that either MCPA and residues of its decomposition or additional supporting substances in Agritox 500 SL, can influence enhanced soil ecototoxicity. The presence of functional tfdA genes in both: control and weathered soil, confirmed the high potential of indigenous soil bacteria to degrade MCPA.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena zmian ekotoksyczności gleby rolniczej zanieczyszczonej środkiem ochrony roślin Agritox 500SL, zawierającym herbicyd z grupy fenoksykwasów MCPA (kwas 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowy). Herbicyd był dodawano do gleby co 3 tygodnie przez okres 3 miesięcy. Potencjał biodegradacyjny gleby niezanieczyszczonej oraz gleby z dodatkiem MCPA, sprawdzono badając obecność genów funkcyjnych tfdA z wykorzystaniem techniki PCR. Dodatkowo zbadano właściwości gleby takie jak: skład granulometryczny, pH oraz zawartość makroelementów i metali ciężkich. Ekotoksyczność gleby oznaczono przy użyciu testów toksyczności Phytotoxkit® i Microtox®. Stężenie Ni (70 mg/kg) i Cr (21 mg/kg) było szczególnie wysokie w glebie z dodatkiem MCPA. Najwyższą ekotoksyczność zaobserwowano w glebie świeżo zanieczyszczonej herbicydem, gdzie wynosiła ona: 99% dla L. sativum, 97% dla S. alba, 66% dla S. saccharatum (% inhibicja wzrostu korzeni) i 76% dla V. fi scheri (% inhibicja luminescencji). Zachodzące w czasie inkubacji przemiany herbicydu przyczyniły się do zmniejszenia ekotoksyczności gleby do 36%, 34% i 3% odpowiednio dla V. fischerii, S. alba i L. sativum; natomiast w przypadku S. saccharatum zaobserwowano 12% stymulację wzrostu korzeni. Analizy molekularne tj. detekcja fragmentów genów tfdAα i tfdA klasy III, potwierdziły potencjał bakterii obecnych w glebie rolniczej do degradacji MCPA. Uzyskane wyniki potwierdzają że MCPA oraz produkty jego dekompozycji jak również substancje dodawane do komercyjnych środków ochrony roślin mogą przyczynić się do wzrostu ekotoksyczności gleby. Obecność genów funkcyjnych tfdA zarówno w glebie niezanieczyszczonej jak i zanieczyszczonej herbicydem, wskazuje na potencjał degradacyjny bakterii glebowych pod kątem usuwania z gleby herbicydów z grupy fenoksykwasów takich jak MCPA.
PL
Wielowarstwowe płyty biokompozytów wytworzono metodą infuzji, gdzie materiałem okładzinowym był laminat epoksydowo-szklany, a materiałem rdzeniowym naturalny aglomerat korkowy o różnych grubościach. Próbki wycięte z płyt biokompozytów poddano badaniom statycznego zginania czteropunktowego i statycznej próby ściskania prostopadle do płaszczyzny laminowania, a także oznaczono ich ciężar właściwy. Wyniki otrzymane z badań tych próbek porównano z wynikami uzyskanymi z badań biokompozytów warstwowych wytworzonych, przy wykorzystaniu tych samych materiałów i warunków termicznych, metodą worka próżniowego.
EN
Sandwich biocomposites were manufactured by the infusion method, in which cladding material as glass-epoxy laminate and core material as natural cork agglomerate of different thickness were used. Samples cut out of the biocomposite plates were subjected to investigations including fourpoint bending and compression tests as well as specific weight determination. The testing results were compared to the results obtained on sandwich composites manufactured by vacuum bag method using the same materials and thermal conditions.
PL
Warunkiem zrównoważonego rozwoju gospodarczego jest ochrona środowiska naturalnego, zatem konieczne jest stosowanie eko-przyjaznych technologii i nowoczesnych materiałów, takich jak biokompozyty polimerowe zarówno termoplastyczne, jak i duroplastyczne wzmacniane włóknami naturalnymi. Biokompozyty te znajdują coraz szersze zastosowania inżynierskie. W artykule przedstawiono wyniki badań hybrydowych biokompozytów polimerowych na osnowie biożywicy epoksydowej wzmocnionych mikrowłóknami pozyskanymi z produktów ubocznych pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego oraz z przemysłowej mączki drzewnej. Zastosowano mikrowłókna z łusek zbożowych - owsa i jęczmienia, które są dotychczas niezagospodarowanym racjonalnie odpadem przemysłu zbożowego, powstającymi podczas mielenia zbóż. Opracowane hybrydowe materiały kompozytowe wykazały wyższe właściwości wytrzymałościowe i użytkowe w stosunku do klasycznego kompozytu WPC i mogą stanowić jego przyjazną środowisku alternatywę.
EN
Sustainable progress of economy is conditioned under environmental requirements then more extensive applications of eco-friendly technology and novel materials like polymer composites, both thermoplastic and thermosetting ones reinforced with natural fibres are needful. Such biocomposites are applicable widely in material engineering now. This article comprises the results of research on hybrid polymer biocomposites with bio-based epoxy resin reinforced with microfibres derived from grain by-products of agricultural industry or arised from industrial grade wood flour. Microfibres from grain husks of oat and barley as unutilized waste of milling industry were used. Manufactured hybrid composite materials showed improved mechanical and profitable properties compared to standard WPC composites and owing to that can be eco-friendly alternative for the latter.
PL
Wielowarstwowe płyty biokompozytów wytworzono metodą worka próżniowego. Materiałem okładzinowym był laminat epoksydowo-szklany z materiałem rdzeniowym z naturalnego aglomeratu korkowego o różnych grubościach. Przeprowadzono porównawcze badania statycznego zginania czteropunktowego i statycznej próby ściskania prostopadłej do płaszczyzny laminowania oraz oznaczono ciężar właściwy wytworzonych biokompozytów warstwowych.
EN
Some sandwich composites were manufactured by the method of vacuum bag using glass-epoxy laminates and natural cork agglomerates in different thickness as cladding and core materials. The samples such of biocomposites were subjected to comparative investigations of four-point bending and compression as well as specific weight determinations.
PL
Przedstawiono wyniki badań dezintegracji komórek drożdży piekarskich Saccharomyces cerevisiae w homogenizatorze ultradźwiękowym. Doświadczenia przeprowadzono dla stężeń suchej biomasy z zakresu 0,03-0,05 g/cm³. Stopień dezintegracji określano na podstawie pomiarów absorbancji światła o długości fali 260 nm. Kinetykę procesu uwalniania związków wewnątrzkomórkowych opisano liniowym równaniem różniczkowym pierwszego rzędu. W przypadku największych stężeń zawiesiny zaobserwowano odchylenia przebiegu procesu od zaproponowanego modelu. Dla przeprowadzonych eksperymentów uzyskano dopasowanie mieszczące się zakresie 0,97-0,99. Wykazano wzrost stałej szybkości procesu uwalniania kwasów nukleinowych ze zwiększaniem stężenia zawiesiny drożdży.
EN
Baking yeast Saccharomyces cerevisiae were suspended in saline soln. (dry matter concn. 0.03-0.05 g/cm³) and then disintegrated in ultrasonic homogenizer to release nucleic acids. The degree of disintegration was detd. by measuring the absorbance of light at a wavelength of 260 nm. Linear of first order differential equations were used to describe the kinetics of disintegration (coeff. of determination 0.97-0.99). An increase of suspension concn. resulted in increasing the process rate.
12
Content available remote Korek naturalny w przemyśle chemicznym i medycynie
PL
Przedstawiono niezwykłe właściwości i budowę korka jako odnawialnego surowca i naturalnego materiału oraz omówiono jego historię i źródła pozyskiwania. Zwrócono uwagę na potencjalne zastosowania nowoczesnych, eko-przyjaznych technologii z udziałem korka, zwłaszcza w postaci biosorbentów czy antyoksydantów w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym lub kosmetycznym. Wskazano także możliwości poszerzenia jego nowatorskiego wykorzystania w wielu dziedzinach gospodarki, np. jako kompozytowych materiałów warstwowych czy ekoceramicznych.
EN
A review with 64 refs., of the natural cork properties, chem. and structural compns. and current and novel applications (ecoceramics, biosorbents or antioxidants) in the chem., pharmaceutical, food-processing industries and cosmetics.
13
Content available remote Organizacja ruchu pociągów w obrębie stacji a oszczędność energii
PL
W artykule przytoczono podstawowe zasady organizacji ruchu kolejowego. Wyodrębniono elementy sieci kolejowej oraz wskazano obszar stacji kolejowej, jako najistotniejszy z punktu widzenia organizacji ruchu dla celów zmniejszenia zużycia energii trakcyjnej z uwzględnieniem rekuperowanej energii. W dalszej części odwołano się do spotykanych w literaturze rozwiązań sterowania czasem postoju na stacji oraz sterowania czasem jazdy, jako narzędzi umożliwiających maksymalizację wykorzystania energii odzyskiwanej w procesie hamowania. Wskazano wybrane ograniczenia, których spełnienie jest konieczne w przypadku (re)organizacji ruchu kolejowego w obrębie stacji (w tym rozkładujazdy) dla osiągnięcia rzeczywistych oszczędności.
EN
The article presents the basic principles of the railway traffic management. Shown elements of the railway network. Indicated area of the railway station as one of the most important points from the point of view of the traffic management for the purpose of reducing the energy consumption taking into account the recuperation. Next, made a reference to the literature solutions based on controlling the stopping times at stations and control the running time as a tool to maximize the using of recovery energy. At the end indicated some constraints, fulfillment of which is necessary during the (re)organization of railway traffic within the station (including schedules) to achieve real savings.
PL
We wstępie artykułu przedstawiono metody wykorzystania energii elektrycznej odzyskanej w procesie hamowania elektrodynamicznego. Szczególną uwagę zwrócono na metodę zwrotu odzyskanej energii do sieci jezdnej i wykorzystania jej przez inne pojazdy szynowe, której efektywne zastosowanie niejednokrotnie wymaga reorganizacji ruchu. W pracy przeanalizowano opisany w literaturze model organizacji ruchu w transporcie szynowym, który uwzględnia optymalizację efektywności hamowania odzyskowego poprzez reorganizację ruchu na sieci i umożliwia kooperację kilku pojazdów (znajdujących się w fazie poboru i oddawania energii elektrycznej do sieci jezdnej). Szczególną uwagę poświęcono formalizmowi matematycznemu modelu oraz uzasadnieniu wynikających z niego możliwości optymalizacji zużycia energii. Zaproponowano także modyfikację modelu w części dotyczącej energii zużywanej przez kooperujące pojazdy. W podsumowaniu streszczono sposób działania modelu. Wskazano jego zalety, ale również możliwość dalszych zmian w poszukiwaniu bardziej efektywnej metody modelowania reorganizacji ruchu zwiększającej wykorzystanie energii z hamowania odzyskowego.
EN
In the introduction the methods of using regenerative energy from electrodynamic braking are presented. Special attention is paid to the method based on the return of recovered energy to the catenary and transferring it to other accelerating rail vehicles, which often requires traffic modification for effective application. In the article we discuss literature approaches to traffic control model of rail transport, which include module for optimization of the efficiency of regenerative braking by modifying the traffic on the network and enabling cooperation of several vehicles (which are in braking or accelerating phases). Analyzing the selected model, we paid main attention to mathematical formalism, modification and clarification of this description. In the conclusion the way the model action was summarized. The advantages and the possibility of modification of this model were indicated.
15
Content available remote Bariery stosowania technologii odzysku energii w transporcie szynowym
PL
Na wstępie artykułu został przedstawiony przegląd istniejących technologii odzysku energii w procesie hamowania oraz możliwości jej wykorzystania. Omówiono możliwości akumulowania rekuperowanej energii w zasobnikach stacjonarnych oraz tych zainstalowanych w pojazdach, możliwość przesyłu energii do krajowej sieci energetycznej jak również jej bezpośredniego wykorzystania przez inne pojazdy znajdujące się na sieci. W części zasadniczej opracowania przeanalizowano czynniki ograniczające stosowanie poszczególnych rozwiązań. Wyszczególniono główne bariery utrudniające, bądź uniemożliwiające stosowanie opisanych technologii. W związku z istniejącymi problemami zaproponowano rozwiązania, które mogą przyczynić się zarówno do upowszechnienia stosowania odzysku energii w procesie hamowania, jak również do wzrostu efektywności wykorzystania tej technologii. Na zakończenie autorzy dokonali porównania zaprezentowanych technologii oraz proponowanych rozwiązań oraz wskazali ich zdaniem te najbardziej efektywne, zarówno pod względem technicznymjak i ekonomicznym.
EN
At the beginning of the article an overview of existing technologies for energy recovery from braking and the possibility of its use was presented. The possibility of storing energy in stationary and onboard storage devices and the possibility of power transmission to the national electricity grid as well as its direct use by other trains located on the network was discussed. The main part contains the analysis of the boundaries for implementation of particular solutions. The main obstructing or preclusive obstacles for using described technologies were listed. Due to existing problems the paper proposes the solutions that might both contribute to the promotion of the use of recuperation energy as well as increase efficiency in the use of this technology. In conclusion the authors compared the presented technologies and solutions proposed and selected in their opinion the most effective ones, both technically and economically.
16
PL
Jest to druga część artykułu, w której omówiono wyjątkowe, korzystne fizyczne i mechaniczne właściwości korka naturalnego, wynikające głównie z jego specyficznej struktury komórkowej. Przedstawiono różnorodne sposoby wykorzystania tego materiału w przemyśle i gospodarce, a także jego najbardziej nowoczesne aplikacje w zaawansowanych technicznie technologiach. Zwrócono też uwagę na korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania korka.
EN
This is the second part of the article which covers the specific physical and mechanical properties of cork and its important industrial applications. Unique properties of cork resulting, to a large extent, from the features of its cellular structure, give rise to novel, high added-value applications of this material. Attention is also paid to the environmental advantages of using cork.
PL
Kora dębu korkowego, uprawianego głównie w Portugalii i w krajach zachodniej części basenu Morza Śródziemnego, jest wykorzystywana od ponad 5 tys. lat. Obecnie znajduje szerokie zastosowanie, od naturalnych korków do butelek po elementy z kompozytów w budownictwie, transporcie, a nawet przemyśle kosmicznym, jest strategicznym surowcem dla zrównoważonego rozwoju, nie tylko krajów śródziemnomorskich. W Cz. I artykułu omówiono uprawy dębów korkowych oraz strukturę chemiczną ich kory, a także makro- i mikroskopową morfologię korka naturalnego.
EN
Cork is the bark of the cork oak tree cultivated mainly in Portugal and the Mediterranean region. As amaterial it has been used for more than 5000 years. Nowadays, it is used in multiple applications, from wine bottles to aeronautics and regarded as astrategic material for sustainable development in many countries. The first part of the presented review is focused on cultivation aspects of cork oak trees as well as morphology (at macro- and microscales) and chemical structure of suberin, the main constituent of cork. The honeycomb-like cork structure makes it one of the best natural, renewable, sustainable raw material, which is used all over the world.
EN
The curing reaction of the EPY® epoxy system, applied for machine foundation chocks, has been studied at various temperatures. The values of the glass transition temperature (Tg) and the conversion degree (α) in these curing reactions were determined using differential scanning calorimetry (DSC), dynamic mechanical analysis (DMA) and thermomechanical analysis (TMA). DiBenedetto equation was applied for correlation between Tg and α data. These data showed a one-to-one relationship independent of the curing temperature and good conformableness of DiBenedetto equation with the experimental results at every cure temperature was obtained (Fig. 1). The values of Tg obtained using TMA and DMA methods compared to value obtained by DSC method are 2 and 4°C higher, respectively.
PL
Badano reakcję sieciowania układu epoksydowego EPY®, który jest używany do wytwarzania podkładek fundamentowych maszyn i urządzeń. Reakcję prowadzono w temperaturze 23°C, ale część próbek była dodatkowo utwardzana w 40, 60, 80 lub 100°C. Wyznaczano wartości temperatury zeszklenia (Tg) i stopnia konwersji (α) za pomocą trzech metod: różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) i analizy termomechanicznej (TMA). Wzajemną zależność między Tg i α określano stosując równanie DiBenedetto. W przypadku wszystkich wartości temperatury utwardzania tworzywa EPY® uzyskano dobrą zgodność opisu wyników badań za pomocą równania DiBenedetto (rys. 1). Wykazano, że wartości Tg uzyskane na podstawie pomiarów TMA i DMA są wyższe, odpowiednio, o ok. 2 i 4°C od wartości wyznaczonej metodą DSC.
EN
The paper presents changes of volumetric soil moisture during rainless periods in the area covered by the sixty year-old pine stand. The analysed area is located in the Tuczno Forest District, the Martew Forest Area in the north-western part of Poland. The calculations were based on the measurements of volumetric soil moisture at seven different depths below the ground level (to the depth of about 7 m). A set of probes was installed in the unsaturated zone for moisture measuring, using TDR method (Decagon Devices Em5b-ECH2O), in order to calculate volumetric soil moisture changes in the unsaturated zone. Volumetric soil moisture measurements used in this work were calculated at daily intervals during rainless periods in the years 2013-2016. The variability of volumetric soil moisture during the rainless periods was registered only at the shallowest level (0.85 m below the ground level). On deeper levels over relatively long (more than 20 days) rainless periods these changes are negligible. The Authors suggested the Weibull equation to describe the changes of volumetric soil moisture at shallow levels during the rainless periods.
PL
W artykule przedstawiono wstępną koncepcję możliwości wykorzystania zjawisk wibroakustycznych w celu oceny stanu powierzchni tocznych szyn. Scharakteryzowano metodykę, zakres badań oraz wybór punktów lokalizacyjnych. Badania wstępne obejmowały pomiary drgań i hałasu na referencyjnym odcinku toru oraz na odcinku toru z wadą squat. Pomiary przeprowadzono na dwóch liniach kolejowych nr 213 Reda – Hel oraz 131 Chorzów Batory – Tczew. W artykule zawarto wyniki z przeprowadzonych pomiarów oraz wstępne wnioski potwierdzające zasadność prowadzenia dalszych badań zjawisk wibroakustycznych.
EN
The article presents an initial concept of using vibroacoustic phenomena in order to assess the rolling surfaces condition of rails. In this paper the methodology and the scope of the research are described. The preliminary studies included vibration and noise measurements on a reference track and track with a squat defect. Measurements were carried out on two railway lines No. 213 Reda - Hel and No. 131 Chorzów Batory - Tczew. The results of the measurements and preliminary conclusions are presented that confirm the effectiveness of conducting further research on vibroacoustic phenomena.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.