Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 433

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fatigue life
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
1
Content available remote Cracking resistance of recycled mineral-cement-emulsion mixtures
EN
Recycling enables reduction in usage of natural resources in road construction, positively affecting its environmental aspects. Construction materials obtained through recycling include mineral-cement-emulsion (MCE) mixtures, which are used in road pavements as base courses. MCE mixture consists of aggregate, added aggregate that improves gradation, bituminous emulsion and cement. Aggregate may be substituted with reclaimed asphalt material obtained from deteriorated pavements. Use of cement in pavement structure generates cracks that propagate upwards through the upper layers. When innovative binders are used instead of pure cement, the number of cracks may be reduced, improving the life of the entire pavement structure. The article presents selected problems pertaining to MCE mixtures produced using an innovative cement-based binder incorporating cement by-pass dust (CBPD). The performed laboratory tests encompassed fatigue life and fracture toughness. The innovative cement-based binders displayed significant influence on the obtained results. Used in combination with reclaimed asphalt pavement material, they reduced cracking in MCE mixtures, improving their fatigue life.
PL
Recykling pozwala na ograniczenie użycia w budownictwie drogowym surowców naturalnych, pozytywnie wpływając na aspekty ochrony środowiska. Do materiałów budowlanych powstających dzięki recyklingowi zalicza się mieszanka mineralno-cemen- towo-emulsyjna (MCE), która jest stosowana do warstw podbudowy konstrukcji nawierzchni drogowych. MCE składa się z kruszywa, kruszywa doziarniającego oraz emulsji asfaltowej i cementu jako spoiw. Kruszywo można zastąpić destruktem asfaltowym ze zdegradowanych nawierzchni drogowych. Zastosowanie cementu w warstwach podbudowy generuje pojawienie się spękań propagujących w kierunku górnych warstw nawierzchni drogowej. Poprzez zastosowanie innowacyjnych spoiw zamiast cementu można zredukować liczbę spękań, a tym samym pozytywnie wpłynąć na trwałość całej konstrukcji nawierzchni. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zastosowania w mieszankach MCE innowacyjnego spoiwa cementowego, wykorzystującego uboczne produkty pylaste pochodzące z cementowni (UCPP). Badania laboratoryjne prowadzone były w zakresie analiz trwałości zmęczeniowej i odporności na pękanie. Innowacyjne spoiwa cementowe wykazały istotny wpływ na rezultaty badań. W połączeniu z destruktem asfaltowym zapewniły redukcję zjawiska pękania w mieszankach typu MCE, co poprawiło ich trwałość zmęczeniową.
2
Content available remote Testing of asphalt mixtures containing an addition of reclaimed asphalt shingles
EN
The article presents test results of chosen properties of asphalt concrete mixtures with addition of asphalt shingle offcuts (reclaimed asphalt shingles, RAS). The presented research supplements previous works on the subject. Asphalt concrete AC 16 W 50/70 was adopted as the reference mixture. Results obtained for laboratory-produced mixture containing 4% RAS and plant-produced mixture containing 1% RAS were compared with the results of the reference mixture. Statistical analysis of void content in asphalt mixtures did not indicate significant differences; therefore, performance properties of mixtures may be compared without concern about the influence of physical properties. The research confirmed a significant increase in mixture stiffness with an increase in RAS content, especially at medium (15°C) and high (30°C) service temperatures. Compared to the reference mixture, mixtures incorporating RAS displayed an increase in indirect tensile strength as well. Lower temperature sensitivity of mixtures with RAS was also observed, both in terms of stiffness modulus and indirect tensile strength. Fatigue tests confirmed the positive effect of RAS on the obtained value of strain corresponding to fatigue life of 1 million load cycles.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości betonu asfaltowego z dodatkiem ścinków bitumicznych gontów papowych (RAS), będące uzupełnieniem wcześniejszych prac. Jako mieszankę referencyjną przyjęto AC 16 W 50/70, do której odniesiono wyniki uzyskane dla mieszanki laboratoryjnej z dodatkiem 4% RAS oraz mieszanki z dodatkiem 1% RAS (wyprodukowanej w wytwórni). Analiza statystyczna w zakresie zawartości wolnych przestrzeni w mieszankach mineralno-asfaltowych nie wykazała istotnych różnic, co pozwala porównać cechy eksploatacyjne mieszanek bez obciążenia wpływem cech fizycznych. Badania potwierdziły istotny wzrost sztywności mieszanek wraz ze zwiększeniem dodatku RAS, zwłaszcza w średnich (15°C) wyższych (30°C) temperaturach użytkowych. Mieszanki z dodatkiem RAS wykazały wzrost w stosunku do mieszanki referencyjnej także w zakresie wytrzymałości na rozciąganie pośrednie. Jednocześnie stwierdzono mniejszą wrażliwość termiczną mieszanek z RAS, zarówno w aspekcie modułu sztywności jak i wytrzymałości na rozciąganie pośrednie. Badania zmęczeniowe potwierdziły pozytywny efekt dodatku gontów papowych do mieszanki na uzyskaną wartość odkształcenia odpowiadającego trwałości 1 miliona cykli obciążeń.
EN
In this paper fundamental information on the influence of the real machined surfaces generated by different machining processes on the fatigue life of machine parts are presented. In the first part the various approaches for the assessment of the stress concentration factor and the correction of a fatigue life limit are discussed. In the second part the results of standard fatigue tests are compared with computed data and predictions using FEM based simulations. The effect of surface discontinues (valleys) in the real surface profiles is related to engineered parts made of different materials including steels, aluminium alloys, aerospace alloys and composites.
EN
It is known that supported ball bearings have great effects on the vibrations of the gear transmission system, above in all the presence of local faults as well as the crack growths. For this purpose, this paper focuses on shock and vibration crack growth diagnostic of ball bearing using vibration analysis. Our work is devoted first to a study the static behaviour of the ball bearing by determining the stress, strain and displacement, then its dynamic behaviour by determining the first four natural frequencies. Secondly, a dynamic analysis study of the bearing was carried with defects as a function of crack size and location. The obtained results clearly show that the natural frequencies decrease in a non-linear way with the growth of the length of the crack, on the other hand the stress increases with the presence of the singular points of the crack. Finally, this residual decrease in natural frequencies can be used as an indicator of the state of failure, as well as a parameter used for the diagnosis and screening, and to highlight the fatigue life of the bearing.
EN
The article presents the experimental strength evaluation of modular car trailers with a maximum permissible total mass of up to 3500 kg and its application to assess the mechanical strength of box-type car trailers. Tests were carried out using an original test bench dedicated to fatigue testing. They aimed to compare a trailer made in traditional technology with a trailer equipped with a load-carrying structure containing a sandwich panel. As a result of the conducted work, the displacement values of the measurement points were measured. The deformation form of the trailer made in the traditional technology was compared with the trailer containing the sandwich panel. The proposed method of experimental strength evaluation of modular car trailers enables a quantitative assessment of the mechanical strength of the load-carrying structures of trailers. This results in improved safety of trailer operation in road traffic by identifying the critical elements of the load-carrying structure at the early design phase before the trailer is allowed to run on the road.
PL
Zmęczenie materiału to jeden z najczęstszych powodów uszkodzeń istniejących stalowych mostów kolejowych, zwłaszcza nitowanych. Dlatego procedura oceny trwałości zmęczeniowej jest jedną z najistotniejszych w kompleksowej ocenie nośności i trwałości istniejących mostów. Niezawodna ocena trwałości zmęczeniowej jest zazwyczaj decydująca przy szacowaniu przydatności eksploatacyjnej mostu. W pracy przedstawiono przykład oceny trwałości zmęczeniowej kratownicowego mostu kolejowego, bazującej na europejskiej procedurze opartej na Eurokodach. Procedura wykorzystuje metodę bezwarunkowej żywotności zmęczeniowej w konwencji naprężeń nominalnych. Ocena trwałości zmęczeniowej wykazała, że trwałość zmęczeniowa konstrukcji stalowej mostu jest już praktycznie wyczerpana, a dalsza żywotność zmęczeniowa konstrukcji jest zerowa. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny mostu kolejowego jednoznacznie wykazano, że istniejąca konstrukcja stalowa nie nadaje się do wykorzystania w planowanej modernizacji / przebudowie mostu oraz do dalszej eksploatacji w planowanym 50-letnim okresie życia technicznego konstrukcji.
EN
Fatigue is one of the most often reasons for failure in existing steel bridges, particularly with riveted structure. Therefore fatigue assessment is always the most important part of the complex evaluation of existing steel bridges. The reliable fatigue assessment is often decisive in the estimation of the remaining service life of a bridge. The example of a comprehensive fatigue assessment of 100 years old riveted truss railway bridge, based on European procedures and codes, has been presented in the paper. The applied procedure is based on the safe life method in the convention of nominal stresses. The bridge assessment revealed, that the remaining fatigue strength was almost exhausted and the further service life of the bridge was close to zero. Taking into account the assessment results it was also revealed, that the existing riveted truss superstructure was not suitable for further use in the railway bridge after its rehabilitation, which aimed to extend the bridge service life by the next 50 years.
PL
W artykule przedstawiono analizę temperatury ekwiwalentnej obliczanej w oparciu o kryterium spękań zmęczeniowych warstw asfaltowych z metody AASHTO 2004 oraz kryterium deformacji strukturalnych Instytutu Asfaltowego. Do obliczeń przyjęto konstrukcję nawierzchni KR5 oraz wykorzystano dane temperaturowe z 50 stacji meteorologicznych z okresu 30 lat od roku 1989 do roku 2019 włącznie udostępnione przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Uwzględniono wpływ zmiennego obciążenia nawierzchni ruchem pojazdów ciężkich zarówno w ciągu doby, jak i w ciągu całego roku. Przedstawiono, jak wartości temperatury ekwiwalentnej zmieniają się na terytorium Polski w zależności od lokalizacji stacji meteorologicznej. Analiza obliczeniowa wykazała zmienność temperatury ekwiwalentnej na terytorium Polski w zakresie od +14,68°C (Suwałki) do +16,99°C (Tarnów). Średnia ważona wartość temperatury ekwiwalentnej dla okresu całego roku wynosi +16,01°C i jest ona wyższa od wartości przyjętej w katalogu typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych równej +13°C. W artykule przeprowadzono również ocenę wpływu zmiany wartości temperatury ekwiwalentnej na projektowaną grubość warstw asfaltowych konstrukcji nawierzchni.
EN
The paper presents the analysis of the equivalent temperature on the basis of the fatigue cracking criterion of asphalt layers according to the AASHTO 2004 method and the structural deformation of subgrade criterion according to the Asphalt Institute procedure. The calculations were made with application of the KR5 pavement structure and temperature data obtained from 50 meteorological stations and from the period of 30 years from 1989 to 2019, provided by the Institute of Meteorology and Water Management. The influence of variable traffic with heavy vehicle traffic was taken into consideration, both during the day and throughout the year. It was presented how the values of the equivalent temperature change in the territory of Poland depending on the location of the meteorological station. The computational analysis showed the variability of the equivalent temperature on the territory of Poland in the range from +14,68°C (Suwalki) to +16,99°C (Tarnow).The weighted mean value of the equivalent temperature for the entire year is +16,01°C and it is higher than the value adopted in the catalogue of typical flexible and semi-rigid structures that is equal to +13,00°C. The change in the equivalent temperature value on the designed thickness of asphalt layers of the pavement structure has been also assessed in the paper.
EN
Fatigue is one of the main failure modes in marine structures, and it is caused by the strong cyclic characteristics of the loads they support. This failure mode is amplified in areas of high stress concentration, such as at the intersection of primary and secondary elements. In this paper, a two-phase study is proposed that compares numerical and experimental results using a digital image correlation technique. The described procedure establishes selection, design, and scantling criteria and provides recommendations for the design of the transverse structure using specimens with different geometries. These geometries correspond to different designs for the transverse primary structure that use a longitudinal secondary stiffener with variable thickness and longitudinal spacing to transverse in a dynamic and quasi-static regime. The stress state for this regime is calculated based on the biaxiality indication concept, which uses the fatigue phenomenon (safety factor and sensitivity curves) and fracture mechanics (parameters of the Paris crack propagation law, correlation value, and law of variation of the stress intensity factor).
EN
In the roller-raceway contacts of the radial cylindrical roller bearing used in the axle boxes of a railway bogie, pressure accumulation may occur, reducing the fatigue life. This accumulation can be eliminated by applying logarithmic correction of generators and in particular varieties of the modified logarithmic correction. The correction parameters should be adapted to the operating conditions of the bearing. This article presents a comparison of the predicted fatigue life of an axle box bearing on correctly selected correction parameters with bearing life, in which correction of roller generators was used, typical for cylindrical roller bearings of general application. The finite element method was used to determine the subsurface stress distributions necessary to calculate the fatigue life.
EN
This research investigates a thermo-mechanical strength of three geometrical shape designs of an internal combustion (IC) engine piston by a finite element analysis (FEA). FEA was performed using Solidworks software for modelling geometrical piston designs, and the models were imported into ANSYS software for thermo-mechanical fatigue simulation. The work focused on predicting high stress intensity and indicated the fatigue critical regions and life of the piston shape design. AL7075-T6 aluminium alloy was used as a piston material and thermo-mechanical fatigue simulation was conducted based on the experimental stress-number of cycles recorded data from literature. Analytical results showed the similarity of the critical failure positions to some real failures in the IC engine piston, and the shape design modification of the piston. Hence, this concept can be used to satisfy the IC engine design needs at low cost.
EN
Using original cold-formed rivets in repairs of airframes of helicopters is difficult due to no access to inside parts of the airframe. Thus, the main aim of the study was to investigate the possibility to use the blind rivets or hybrid joints by verification the fatigue performance of such joints that must be better than with original rivets. Riveted and hybrid joints have been experimentally tested under static and fatigue loads. Furthermore, numerical calculations of stress distribution for strapped joint have been conducted. The test results covered fatigue life of lap joints and models of repaired airframe sheets using ordinary mushroom head rivets ref. 3558A-4-10, titanium driven blind bolts with pin, ref. MBF2110AB-05-150 and modified hybrid joints. Using titanium driven blind bolts with pin instead of ordinary hammer-bucked rivets, can improve the fatigue life of element made of aluminum alloy AW 2024T3. There are advantages of replacing riveted joints with modified hybrid (rivet & adhesive) joints in threefold increase in fatigue life of repaired airframe structures.
EN
Opencast mining machinery represents a group of large-scale individually manufactured technical objects operated with long-life requests. Since their manufacturers are obliged to provide product that will reach declared time of life, fatigue strength and durability conditions have to be taken into account for superstructures to meet the requirements. The paper highlights main problems occurring while assessing fatigue lifetime during design. Firstly, the short survey of current state of the art regarding the approach to this problem is presented. Secondly, the most important reasons of unsatisfactory accuracy of the assessments are discussed. As a main objective of the study, the authors introduce the unique method of continuous fatigue lifetime correction for the welded superstructures during the machine lifecycle, as a remedy for this group of machinery. Furthermore, results and experience from adapting the approach in real object are presented, including fatigue lifetime correction due to the real intensity of loading acquired from a bucket-wheel excavator during its longlasting operation. It is expected that proposed procedure can help to improve credibility of fatigue lifetime assessment of heavy earthmoving machinery.
EN
In this present study, the effect of the shot peening process on fatigue life, surface hardness and corrosion properties of a low carbon alloy steel is examined at room temperature. The research article addresses the effect of shot peening by varying the process parameters such as peening distance and pressure with amachrome as shots. The experiment is designed by means of full factorial design. The experimental result reveals that the pressure and distance are the most significant factors in the shot peening process. The results illustrate that the average pressure of 7 bar and distance of 100 mm improves fatigue life by 1.5% of unpeened material under 20 Hz frequency while corrosion resistance improves by 4% with unpeening of the low carbon alloy steel by using amachrome as a shot.
EN
In this work, multi-wall carbon nanotubes (MWCNT) are added (0–0.5 wt%) into a cement matrix to improve the flexural performance of the resulting nanocomposites. Under static testing, the compressive and flexural strengths were found to increase with MWCNT content with an optimum content of 0.2% and 0.1%, respectively, before decreasing because of dispersion problems (agglomeration). But it was observed that increasing the mixing time and adding silica fume improved the MWCNT dispersion. Under fatigue testing, similar trends were obtained with respect to MWCNT content as the maximum fatigue life was observed at 0.2%. A comparison between nano-silica and MWCNT reinforced concrete is also made showing that MWCNT provides better improvement at lower content. The MWCNT reinforced cement-based composite results were well fitted using linear regressions. Finally, a morphological analysis via scanning electron microscopy (SEM) was performed to explain the results based on the micro-mechanical mechanism of MWCNT reinforced composites.
EN
Threaded joints are the most technological for piling up in the fields. However, violations of standard threaded joints account for 70% of all complications in pipe processing and production. These malfunctions result in significant material losses, reduced well productivity, and contamination of the wells and environmental pollution. Particularly acute is the loss of these sealed joints during exploration and development of gas and gas condensate fields. The necessary increase in volumes and intensification of hydrocarbon energy production is envisaged by the increase of drilling depth, construction of slopes and horizontal wells. Horizontal drilling and fracturing are used to produce shale gas. The efficiency and safety of the operation of oil and gas wells in complex mining and technical conditions depend on the quality and reliability of casing and pumping columns, which requires the modernization of machinery and technology for the installation of wells. The most technological for column fitting in the fisheries sector is threaded joints. However, breach of standard threaded connections causes 70% of all complications with pump housings and columns. This leads to significant material losses, reduced production of raw materials, contamination of the interior and the environment. Therefore, the urgent task is to improve the threaded joints by increasing their reliability and efficiency under heavy workloads.
PL
Trwałość zmęczeniowa elementów stalowych jest zazwyczaj wyznaczana z wykorzystaniem klasycznej metody naprężeń nominalnych. Przedstawiono jedną ze współczesnych metod oceny zmęczenia, bazującą na lokalnym stanie naprężenia uwzględniającym wpływ ich spiętrzenia. W tej metodzie stan naprężenia jest wyznaczany metodą elementów skończonych. W wielu przypadkach czyni to tę metodę bardziej wszechstronną.
EN
The fatigue life of steel elements is usually predicted by classical nominal stress method. The paper presents one of modern fatigue life approaches based on local state of stress, including stress raising effects. In this method the stress results are obtained from global analysis made by finite element. In many cases approach based on local method offers advantage of wider versatility.
PL
Przedstawiono różne, najczęściej stosowane sposoby zwiększenia wytrzymałości zmęczeniowej połączeń spawanych. Zaproponowano wprowadzenie systemu ich klasyfikacji.
EN
Presented different, the most commonly used ways to improve the fatigue strength of welded joints. They proposed to introduce a classification system.
EN
The article presents the results of studies on the impact of a combined load of a radial cylindrical roller bearing for its predicted fatigue life. The distributions of maximum equivalent subsurface stresses and their depths, necessary during calculations of fatigue life, were determined using the finite element method, using the basic package of the ANSYS program. The calculations took into account the geometrical parameters of the bearing, including radial clearance and the shape of the rolling elements generators. The calculation results showed that the axial load of the radial cylindrical roller bearing and the tilt of the rollers associated with its operation reduces fatigue life. The obtained results were compared with the results of calculations according to the SKF catalogue method, obtaining satisfactory compliance.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań wpływu złożonego obciążenia promieniowego łożyska walcowego na jego prognozowaną trwałość zmęczeniową. Rozkłady maksymalnych zastępczych naprężeń podpowierzchniowych oraz głębokości ich występowania, niezbędne podczas obliczeń trwałości zmęczeniowej, określono za pomocą metody elementów skończonych, z wykorzystaniem pakietu podstawowego programu ANSYS. W obliczeniach uwzględniono geometryczne parametry łożyska, w tym luz promieniowy i kształt tworzących elementów tocznych. Wyniki obliczeń wykazały, że obciążenie osiowe promieniowego łożyska walcowego i przechylenie wałeczków towarzyszące jego działaniu powoduje zmniejszenie trwałości zmęczeniowej. Otrzymane wyniki porównano z wynikami obliczeń według katalogowej metody firmy SKF, otrzymując zadowalającą zgodność.
EN
This work presents the results of the numerical analyses pertaining to the influence of resonance vibration amplitude on the fatigue life of a compressor blade with a defect made by a collision with a hard object (FOD). The research object was the first stage compressor blade of the PZL-10W engine. The numerical simulation of the notch formation was performed for the tested blade. The material fatigue models (for e-N analysis), three cyclic hardening models, and two mean stress correction models were used in the numerical analyses. As a result of the numerical analysis, the information on the distribution of principal stress was obtained. The values of the principal stresses were used for numerical e-N fatigue analysis using the aforementioned models of fatigue, hardening, and mean stress correction. Obtained results were compared to previously published experimental research, where a notch was created at the leading edge in 8 blades. The blades damaged under laboratory conditions were subjected to experimental fatigue tests during which the effect of resonance amplitude on the number of damage cycles was determined. As a result of the comparison work carried out, the impact of the vibration amplitude on the durability of the element with plastic deformation was determined.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.